نتایج امتحان نامساوات ۱۳۹۶

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1فردوسناصر بیک100
2مشتاق حسینپاینده باقی100
3امان اللهحبیب الله100
4زاهد علیمحمد امین100
5عالیهمحمد شفیع100
6نثار احمدعبدالبصیر100
7شیرزیمحمد الدین100
8احمد فیصلنظر محمد 100
9سید شکرانسید غفران100
10احمد ذاکراحمد شاه100
11یمادل آقا100
12الهام عبدالجمیل100
13فهیممحمد قسیم100
14ندیمعبدالقدیر100
15سکینهاقبال98
16صدفسید محمد شریف98
17محمد ادریسمحمد عظیم98
18الهامحیات الله98
19حدیثهعبدالشکور98
20مریمعبدالحی98
21تمنامحمد میرزا98
22ثمیهمحمد عالم98
23مدینهعبدالرشید98
24سید بارزسید بهاؤالدین98
25جهان زیبزرخان98
26سید عابدسید رحمت شاه98
27مصطفیهزار میر98
28سنگرمحمد عارف98
29سید باسطسید بهاؤالدین98
30مرتضیعبدالرحمن98
31محمد عظمغلام دستگیر98
32حسیباالله نور96
33مژدهعبدالبصیر96
34خجستهعبدالخلیل96
35صدفاحمد جاوید96
36مرغلریعبدالمقیم96
37فرشادعبداللطیف96
38اکرام الدینسرباز الدین96
39خواجه حسیبخواجه دل آغا96
40سید شکرانسید غفران96
41حکمت اللهمحمد بشیر96
42حسنیعبدالروف96
43فرحتسید شبیر96
44فطرتسید شبیر96
45شافعهعبدالروف96
46یلدا ساداتسید حمید سادات96
47شفیقهعبدالحفیظ96
48آرزومحمد دامان96
49معصومهیعقوب علی96
50ساداتمحمد شفیع96
51ذلگیمحمد شریف96
52هوشمندعبدالرازق96
53احمد ندیمعبدالستار96
54احمد یوسفاحمد جاوید96
55احمد شاهعبدالمتین96
56الیاسسیف الرحمن96
57شبیرمحمد مایل96
58پیروز احمدشمس الدین96
59محمد خالدنعمت الله96
60صدیق اللهعبدالروف96
61مشتاق احمدعبدالرزاق96
62حکمت اللهمحمد بشیر96
63عبدالهادیشاه محمود96
64محمد طیبعبدالروف96
65محجوبهعبدالمقیم94
66هدیهمحمد قاسم94
67ذلگیمحمد قسیم94
68عبدالمتیننور احمد94
69غفران عبدالغفار94
70زینبسید خلیل94
71فروزانحبیب الله94
72انیسهاحمد الدین94
73محمد ادریسمحمد عظیم94
74عثمانعبدالله94
75رستم خانحکیم خان94
76مطیع الرحمنفضل الرحمن94
77حفیظ اللهنجیب الله94
78بریالیرحم خدا94
79نثار احمدجهانگیر94
80سید رامینسید جلال94
81زهرامحمد آصف92
82فوزیهجمعه خان92
83صابرهمحمد کریم92
84احمد نویدنور احمد92
85محمد ابراهیممحمد الله92
86منورهمحمد عزیز92
87باصرهعبدالغیور92
88ماریامحمد حنیف92
89احمد بلالمحمد یعقوب92
90میر احمد اللهمیر عنایت الله92
91محمد نایبخدا داد92
92مسیح احمدعبدالغیور92
93اکبر شاهقادر شاه92
94نجیب اللهعزیز الله92
95سمیع اللهالله داد92
96احمد صمیممحمد نقیم92
97حبیب اللهعوض92
98تمیم اللهامین الله92
99احمد فرهادسید محمد92
100احمد ولیدمحمد داود92
101نوید اللهجان آغا92
102نعمت اللهروح الله92
103احمد زاهداحمد ضیا92
104منصورعبدالواحد92
105مختار حسینغلام محی الدین92
106محمد اکرامسرور خان92
107فرشیدفخر الدین92
108آرزومحمد نعیم90
109سعیدهغلام فاروق90
110فریحهسلطان90
111شکیباامیری90
112محمد مسیحمحمد عظیم90
113علی رضامحمد ظاهر90
114حسنامحمد داود90
115فاطمهسید عادل شاه90
116ساجدهشیدا90
117مهر افزونمحمد ایاز90
118خواجه حسیب اللهخواجه دل آغا90
119میر امین اللهمیر نعمت الله90
120اصیلعبدالصمد90
121محمد ادریسلعل محمد90
122روح اللهمحمد قادر90
123واعظ غلام سرور90
124خواجه مسیح اللهخواجه صفا90
125میر عبدالمصورمیر عبدالصبور90
126شریفصادق90
127نصرت اللهعبدالآجان90
128مرسلینپاینده محمد90
129محمد بارزعبدالغنی90
130نثار احمدعبدالقهار90
131محمد ولیمیر ولید90
132مقیمسردار90
133سلیماناورنگ زیب90
134سلیمانمحمد اسماعیل90
135احمد ذکیمحمد عمر90
136احمد فوادسلطان محمد90
137احمد فرزادمحمد مهدی90
138سمیهسلطان احمد88
139مرسلبابه خان88
140صبریهاحمد الله88
141نگینعظمت88
142سحرجمعه خان88
143مینهمحمد صدیق88
144عنبرینضمیر احمد88
145مرسلشیر سعید88
146محمد حارثمحمد انیس88
147احمد آرششاه محمد88
148احمد شفیععبدالستار88
149محمد امیننور محمد88
150انصارغلام حضرت88
151فهیمغلام زبیر88
152احمد نویدنور احمد88
153فیض اللهعبدالله88
154محمد ابراهیممحمد هاشم88
155محمدعبدالعلی88
156مصطفیعبدالرازق88
157علی برات علی88
158حمیدتوفیق88
159محمد هارونعبدالسلام88
160عبداللهغلام جان88
161میوندمحمد قسیم88
162عبدالوهابعبدالقدوس88
163سلمانعبدالقدیر88
164محمد ذکیمحمد داود88
165متوکلغلام سعید88
166بهشتهگل آقا86
167مرحباالله نور86
168زرمینهعمر الدین86
169زهرانظر مان86
170ظریفهمحمد آلش86
171مدینهعبدالخالق86
172بصیرهفاروق86
173محمد سلیممحمد نعیم86
174سید فهیمسید قاسم86
175خواجه عنایت اللهخواجه وحید الله86
176یسرامحمد شریف86
177نفس گلدولت86
178سجیهفضل الدین86
179مدینهعبدالمطلب86
180انیتاغلام ربانی86
181شاه اورنگزیببابا جان86
182حمزهاحسان الدین86
183رفیع اللهعوض الحق86
184آرینمحمد اعظم86
185عبدالباعثهمایون86
186محمد شعیبمحمد شفیق86
187توابعلی رضا86
188رحمت اللهنجیب الله86
189حسن المابمحمد باور86
190شیر خانعبدالوحید86
191عبدالحسیبعبدالحبیب86
192محبوبعبدالمحفوظ86
193علی سیناحفیظ الله86
194محمد سیلابپاینده محمد86
195حامد اقبالغلام رسول86
196مسعودمحمد داود86
197شعیبنصر الله86
198داریوشمحمد آصف86
199جاویدغلام حیدر86
200ضمیرهعبدالعزیز84
201فیروزهعبدالجبار84
202ناهیدفرید خان84
203انیتافاروق84
204فلورانسفواد84
205احمد جبیرشهزاده84
206شریفصادق84
207محمودولی محمد84
208محب اللهاحمد الله84
209سوناعبدالخلیل84
210آزیتافواد84
211آمنهمحمد یونس84
212حماسهمحمد84
213اسمامحمد آصف84
214فلورانسالف محمد84
215کایناتجمعه خان84
216فاطمهحبیب الرحمن84
217لیلی بهارمحمد محفوظ84
218امیر خانقسمت نور84
219مصورمحمد سلیم84
220احسان اللهغیاث الدین84
221حسیب اللهمحمد اشرف84
222فروتنعزیز احمد84
223محمد فیصلمحمد آصف84
224حسیب اللهالله داد84
225حارث مرتضیشاه محمد84
226سوناگل محمد82
227خاتولعبدالرازق82
228عاطفهاسلام الدین82
229رویااحمد ضیا82
230وژمهاحمد ضیا82
231باصرهرحمت الله82
232امین اللهخیر جان82
233احمد بهیرحبیب الله82
234ثریاعبدالله82
235تبسممحمد شاه پور82
236مرجانعبدالقادر82
237انیتاسید اعظم82
238روزیتافواد82
239مینهقدرت الله82
240زهراعبدالجمیل82
241صدفغلام الدین82
242بهشتهغلام محمد82
243محمد فایز82
244شفیع اللهامین الله82
245سید منصورسید جلال82
246محمد اللهعصمت الله82
247الهاممحمد موسی82
248امیر خانامام علی82
249حیدرعبدالقیوم82
250احمد مبشرغلام فاروق82
251محمد عرفانمحمد حکیم82
252عبدالجلیلعبدالخلیل82
253لقمانملک شیر82
254قیسسهراب82
255مشتاقمحمد ضیا82
256حبیب الرحمنفضل الرحمن82
257محمد امیرعطا الله82
258رفیع اللهحفیظ الله82
259محمد امیدمحمد عیان82
260منظور احمدخان آقا82
261نعمانشاه آقا82
262رویامحمد داود80
263نوشینشاه بدل80
264سلیمهعلی نظر80
265سودیهمحمد80
266اصیلامحمد حسین80
267زحلنوید80
268مقدرعزیز الله80
269آقا محمدملا محمد 80
270احمد ضیاخادم علی80
271سید کمیلسید نبی80
272ناهیدمحمد جمعه80
273نایلهمحمد داود80
274فتانهمحمود شاه80
275سحرعزیز احمد80
276برکت اللهولی الله80
277محمد رستممحمد ضیا80
278امیدمحمد علم80
279محمد سلطانمحمد امان80
280عیسیغلام سخی80
281ربیع اللهذبیح الله80
282محمد حامدمحمد ابراهیم80
283محمد یورشفضل حکیم80
284غلام حسنمحمد عزیز80
285حکمت الرحمنخلیل الرحمن80
286اکملمحمد جان80
287محمد عمرانمحمد نعیم80
288مشعلبشیر احمد80
289امجد علیمحمد آخان80
290ماریانوروز78
291فرحنازعبدالستار78
292مدیحهعبدالمعین78
293بصیهشهنشاه78
294امام دادشیر دل78
295صفر محمدمحمد مراد78
296فردوسکیامرز78
297مجتبیحسین بخش78
298ویصلغانعلی78
299غرام الدینقیام الدین78
300رضاابوذر78
301احسان اللهمحب الله78
302رزماامان الله78
303خاطرهسکندر78
304مریمحبیب داد78
305صدفعزیز احمد78
306محمد جوادسید محمد78
307احمد حارثمحمد فهیم78
308احمد رامینعبدالعلیم78
309شهیراحمد ضیا78
310احمد ادریسحمید الله78
311کریم اللهصدر الدین78
312حسیب اللهعظیم الله78
313روح اللهحسیب الله78
314احمد شاهغلام جیلانی78
315گل احمدگل پادشاه78
316احمد حارثمحمد حسین78
317بی مثالمعراج الدین76
318مریمخالد احمد76
319زلیخاقربان علی76
320مدهوعبدالله76
321زهرامحمد کریم76
322عبدالرازقغلام حسن76
323انقلاب الدینغلام نبی76
324بلالعبدالخالق76
325فیصل علیعبدالعلی76
326شیر علیمحمد علی76
327جمیلهمحمد نعیم76
328فروزانمحمد علی76
329تمنامحمد هادی76
330نازنینمحمد رستم76
331قیسعبدالرشید76
332محمد یوسفعبدالظاهر76
333عبدالبشیرعبدالهادی76
334روح اللهنور آغا76
335سید عقیلسید عبدالرحیم76
336خدا دادامیر جان76
337احمد عابدرفیع الله76
338شریفه صفر محمد74
339حمیدهعبدالصمد74
340سودابهعبدالسلام74
341محمد انورمحمد اکبر74
342فیض محمدتاج محمد74
343ذبیح اللهجانعلی74
344نرگسمحمد یاسین74
345سحرمحمد انور74
346احمد سیرعبدالوهاب74
347احمد ایرجعبدالفتاح74
348مراد علیجمعه گل74
349عبدالواسععبدالقدوس74
350عبداللهعبدالجمیل74
351احمد عرفانعبدالروف74
352سید جابرسید محمد74
353مجتبیمحمد کاظم74
354محمد حسینمحمد علی74
355شیرین آغامحمد حسن74
356ساحلگل احمد74
357بلالمقصود74
358محمد ابراهیممحمد ضیا74
359محمد تمیمعزیز احمد74
360عقیلغلام نبی74
361سپوژمیگلنور72
362بهشتهعبدالرحیم72
363امانظاهر72
364تمناسید احمد72
365لاله72
366فاطمهذبیح الله72
367مریمعلی احمد72
368اسماصبغت الله72
369حسنیهخیر محمد72
370الههحبیب الله72
371الههمحمد نعیم72
372هوسیمحمد شاه72
373میلاداحمد فرید72
374عنایت اللهعبدالغفور72
375مهدیعبدالرقیب72
376ذبیح اللهآزاد شاه72
377کشمیرخان آغا72
378الهامگل محمد72
379ظفرمحمد سلیم72
380ظریفمحمد شریف72
381ایثار اللهلطف الله72
382عبدالعلیمدل آقا72
383داریوشعبدالمعروف72
384عبدالرحیمعبدالوهاب72
385امیر خانامیر محمد72
386فیروزهعبدالاحمد70
387صابرهحیات الدین70
388فرخندهمحمد نذیر70
389کریم اللهنورالدین70
390عبدالمجیدفیض محمد70
391ملالیباروز70
392صاحبهاحمد خان70
393ذکی اللهامان الله70
394ربابهرمضان70
395شعیبصالح محمد70
396احمد فوادمحمد نادر70
397شادابپردل70
398ابوبکرغلام محمد70
399فردوسمحمد عارف70
400محمد عمرانسلیمان70
401محمد ظریفکته بیک خان70
402ذبیح الله70
403ادریسعبدالودود70
404زلیخاعبدالقیوم68
405صدفحشمت الله68
406فاخرهرحیم الدین68
407سید نذیرسید حشمت الله68
408یرسلمحمد زلمی68
409تمیمعبدالکریم68
410سید اکرمسید اعظم68
411نعمت اللهرحمت الله68
412زهراکرام الدین66
413مروهعبدالواحد66
414سیف الدینعلم بیک66
415حشمت اللهعبدالودود66
416محجوبهعبدالوکیل66
417احمد مدثرعلی احمد66
418نوید اللهعبدالقیوم66
419نور اللهحاجی نصر الله66
420تمیممهر علی66
421شعیبمحمد حلیم66
422محمد داودعبدالجلیل66
423زهرهعصمت الله64
424عبدالمنیرعبدالسلام64
425دلاورمیرزا64
426فرحناززلمی64
427حوریهمحمد آصف64
428زهراسخی داد64
429سیتاامام داد64
430مسعودامر الدین64
431صدامحاجی شریف64
432نوید اللهمحمد الله64
433محمد مقصودمحمد یونس64
434محمد یاسینمحمد ملنگ64
435نیلوفر قمر الدین62
436فیصلحاجی محیب الله62
437صدفعبدالغفار62
438امیدمیر آغا62
439عبدلحقفیض الرحمن62
440نجیب اللهعبدالعزیز62
441داد علیفیض علی62
442شریفمحمد طاهر62
443اصیلمیرانجان62
444فیض محمددولت محمد62
445عبداللهعصمت الله62
446محمد ایملخوشحال62
447غلا عباسزرغام علی60
448مروهعطا بیگ60
449نگارعلی حسین60
450الهام60
451وطن گلغنم گل60
452احمد پرویزعبدالبصیر60
453منیرعبدالحفیظ60
454خیر اللهحضرت نور60
455سید نویدسید علی جان60
456نصیر احمدنور احمد60
457مصطفیاحمد جان60
458هجرتمحمد طاهر60
459سارهمحمد الله58
460سید حبیب اللهسید محمد یوسف58
461کرشمهامان الله58
462الا ههمیر آقا58
463شایقزمری58
464نجیب اللهشمس آقا58
465عبدالباسطضیا الدین58
466احمد باسطاحمد طارق58
467عایشهعبدالصبور56
468مریممحمد امان56
469عادلهسید شیر آقا56
470شکیلانیسان الدین56
471ولیشاه ولی56
472فضل الهادیهزار گل54
473محمد ندیمعبدالعلیم54
474هیوادعبدالعلی54
475عبید اللهعبدالله54
476احمد منصورغلام سرور54
477وحید اللهفضل محمد 54
478مروهسیف الرحمن52
479رامینشیرین آغا52
480باسطنور الله52
481عبداللهفیض الله52
482مصطفیعبدالحمید52
483عبدالملکاحسان الله52
484حبیب اللهزبیر خان52
485مهتابسلیمان50
486نرگسعلی احمد50
487محمد فردوسمحمد داود50
488مجیب محمدشیر محمد50
489احسان اللهامیر بخش48
490مومنهنصیر احمد46
491فریدونغلام حضرت46
492نور علیباز علی46
493شریفهمحمد علی46
494عبدالغنیعصمت الله46
495مجیب اللهعبدالله46
496نور الدینشجاع الدین46
497نادر شاهامان خان44
498نیلومحمد حسن44
499اجملشاه محمد44
500غفورصبور44
501آرشعبدالله42
502علی خانامرالدین42
503عظیم الدینسراج الدین42
504امین اللهعبدالحمید42
505احمد ضمیرفضل الله42
506محمد ادریسمحمد صابر40
507فیروزعبدالصبور40
508محمد عثمانمحمد عصر40
509میلادعبدالستار40
510لایق دادعبدالرحیم40
511سید کاظمابراهیم40
512میسممحمد داود40
513احمد انیسعنام الدین38
514حشمت اللهعتیق الله38
515حمیراعبدالعزیز38
516شملومقیم36
517بهارهشیر دل36
518یمافرید احمد36
519احمد بلالمحمد اختر36
520رامینمحمد نجیب34
521غلام سخیغلام رشید34
522احسان اللهغیاث الدین34
523احمد راشداحمد رشاد32
524محمد آرمانمحمد عارف32
525حبیب اللهنجیب الله30
526فرهادعبدالاحد30
527هوشمندسید نثار30
528عظیم اللهفیض الله30
529شبنامیرزا محمد28
530فریدونحفیظ الله28
531سهرابرستم خان26
532نگینهمحمد افضل20
533عمرآغا گل20

Default image
داکتر محمد شریف پاینده
داکتر محمد شریف پاینده موسس مرکز آموزش علوم ساینسی انیس است. داکتر پاینده فعلاً مصروف تدریس در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس میباشد و همزمان مسوولیت این سایت را نیز بر عهده دارد.