امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

بدن حیوانات فقاریه متشکل از چند نوع حجره میباشد:
دوران حجره متشکل از چند مرحله میباشد:
غیرفقاریه ها حیواناتی اند که بدن آنها فاقد استخوان و مهره های کمر میباشد، این حیوانات به چند فایلم تقسیم شده اند:
مولسکا کلمه لاتین بوده و معنی آن .......... میباشد.
نرم تنانی که پای آنها در سرشان میباشد دارای دوران خون:
نام علمی کرم زمینی عبارت است از:
جوک از جمله کرم های حلقوی بوده که طول بدنش از ........ میباشد.
در زبان یونانی کلمه Arthro به معنی ذیل میباشد:
سینه سخت پوستان متشکل از چند حلقه است:
بدن حشرات از کدام قسمت ها تشکیل شده است:
در سر ملخ چند چشم ساده و چند چشم مرکب وجود دارد:
سینه ملخ ها از چند قسمت تشکیل شده است:
کدام نوع زنبور عسل وظیفه تخم گذاشتن را دارد:
چوچه های بعضی از حیوانات غیرفقاریه که از تخم خارج میشوند با حیوان بالغ فرق میکنند، و تا بلوغ اشکال مختلف را به خود میگیرند که این حالت به نام ........... یاد میشود.
حیوانات فقاریه به چند صنف تقسیم شده اند:
بیولوژی دانها ماهیان را از لحاظ ساختمان به چند دسته تقسیم نموده اند:
ماهیان غضروفی تنفس را به وسیله چند جوره برانشی انجام میدهند:
در بقه ها انگشت کلان جنس مذکر نسبت به جنس مونث:
تیر کمر مارها متشکل از چند حلقه است:
زهر مار یک نوع ماده .......
کدام پرنده ذیل از جمله پرندگان دونده است:
در همزیستی، انواع مختلف ........
کدام یک از نباتات ذیل حشرات را شکار میکند:
حیوانات همه چیز خوار بنام .......... یاد میشوند.
تایگاه یک کلمه ...... است.

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.مطالب مشابه