امتحان کتاب بیولوژی صنف یازدهم

امتحان های بیولوژی

امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

واحد ساختمانی و وظیفوی اجسام زنده عبارت است از:
حجره برای بار اول توسط .......... در سال .......... کشف شد.
اجسام وحیدالحجروی (Unicellular) اجسامی اند که بدن شان:
آله ایکه توسط آن اجسام غیر قابل دید خیلی کوچک را دیده میتوانیم عبارت است از:
دانشمند طب بنام .......... در سال 1660 م توسط مایکروسکوپ در شش های بقه جریان خون را مشاهده کرد.
الکترون مایکروسکوپ توسط کدام دو دانشمند آلمانی اختراع گردید:
الکترون مایکروسکوپ یک جسم را از حالت اصلی آن چند مرتبه بزرگتر نشان میدهد:
موجودات زنده از لحاظ داشتن و نداشتن هسته های منظم به چند نوع تقسیم شده اند:
ماده نیمه شفاف، غلیظ و کلوییدی است که بین غشای حجروی و هسته واقع شده است؛ تعریف یکی از مواد ذیل میباشد.
کدام یکی از ساختمانهای ذیل دوا های زهری را در بدن بی ضرر میسازد:
لیزوزوم برای بار اول توسط یکی از علمای ذیل کشف گردید:
کدام نوع پلاستیدها بی رنگ بوده و معمولاً در حجرات ریشه و ساقه های زیرزمین دیده میشوند:
کاشف هسته یکی از علمای ذیل میباشد:
کدام یک از انواع RNA در ساختن پروتین کمک میکند:
کدام یک از اجسام ذیل ذخیره گاه RNA میباشد:
واکیول در کدام نوع حجرات دیده میشود:
سایتوسکلیتون در حجره کدام وظیفه ذیل را دارا است:
بدون مصرف انرژی، حرکت و انتقال مواد از غشای حجروی به کدام نام یاد میشود:
در انتقال فعال؛ هرگاه مالیکول های جذب شده جامد باشد این عمل به کدام نام یاد میشود:
عملیه انتقال فعال عبارت است از:
در کدام یک از تعاملات ذیل مالیکول های خورد به مالیکول های بزرگ تبدیل شده باعث ترمیم و تعمیر پروتوپلازم میشود:
وریدهای برگ را ......... مینامند.
کدام عوامل ذیل در ترکیب ضیایی ضرور است:
درجه حرارت مناسب برای ترکیب ضیایی عبارت است از:
برای تولید انرژی، تجزیه مواد خوراکه در موجودیت اکسیجن به کدام یک از نام های ذیل یاد میشود:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.فهرست

you're currently offline