امتحان طاقت اعداد الجبری ۱۸-۱-۹۶

امتحان طاقت اعداد الجبری ۱۸-۱-۹۶
امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.
نام وظیفه ایمیل
\({(2{a^{ - 2}})^3} - {(3{a^{ - 3}})^2} + {( - {a^{ - 1}})^6} = ?\)
\({( - 1)^2} + {( - 2)^3} = ?\)
\({\left( {{3^{ - 1}} + {3^0}} \right)^{ - 1}} \cdot \left( { - {2^2}} \right) = ?\)
\(\left( { - 2} \right) \cdot \left( { - 3} \right) - 4 \cdot 5 - 1 = ?\)
\(\left( {3 - 6:\left( { - 2} \right) - 3} \right) - 2 = ?\)
\(2 - 3 \cdot \left( { - 4} \right) + 4:\left( { - 2} \right) = ?\)
\(1 \cdot \left( { - 1} \right) - 2 \cdot \left( { - 2} \right) + 3 \cdot \left( { - 3} \right) - 4 \cdot \left( { - 4} \right) + 5 \cdot \left( { - 5} \right) = ?\)
\(\frac{{ - {2^3} - \left( { - {3^2}} \right)}}{{{2^{ - 1}}}} = ?\)
\(( - {3^2}) - ( - {2^0}) + {( - 5)^2} = ?\)
\(\sqrt {\frac{1}{3}} \cdot 2\sqrt 3 = ?\)

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.داکتر محمد شریف پاینده

داکتر محمد شریف پاینده موسس مرکز آموزش علوم ساینسی انیس است. داکتر پاینده فعلاً مصروف تدریس در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس میباشد و همزمان مسوولیت این سایت را نیز بر عهده دارد.