د لسم ټولګي بیولوژي آزموینه ۱۷-۱-۹۶

نوم (ضروري)
له یو ګرام شحم څخه څو کیلوکالوری انرژی ترلاسه کیږي:
د سلولوز هر مالیکول د کومه لاندې مرکب او اوبو د ترکیب څخه حاصل کیږي:
هغه کوچنیانو لپاره چې نخامیه غده نارمل فعالیت نه لري، کومه هورمون ورکول کیږي:
د ارثي صفاتو تعیین کوونکي عبارت دی له:
د علمي فعالیتونو لومړۍ مرحله په کوم نوم یادیږي:
هره جسمي حجره څو کروموزومونه لري:
کومه لاندې ژوی د herbivore په ډله کې شامل دې:
د تایروکسین هورمون له کومه غدې څخه افراز کیږي:
د TT او tt ترمنځ په تزویج کې کوم لومړۍ نسل رامنځته کیږي:
هستوي تیزابونه د کومه مالیکولونو څخه جوړ شوی دي:
په حجراتو کې اوبه په څو ډوله شتون لري:
ویتامینونه د انحلالیت پر اساس په څو برخو ویشل شوی دي:
د ژوندي او وژل شوي موجوداتو مجموعه په یو محیط کې په کومه نامه یادیږي:
په وجود کې تولید شوی انرژي د څو حیاتي فعالیتونه لپاره کارول کیږي:
کومه د وینو سپین حجرات تر ټولو نه غټ دي:
فرکتوز یو قیمته قند دې. دا قند په کومه لاندې ماده کې ډیر شتون لري:
کومه د وینو سپین حجرات د انسان په وجود کې تر ټولو نه ډیر دي:
هغه مایع چې د مخاطي غشا څخه افراز کیږي په کوم نوم یاديږي:
تر ټولو ډیر مخدره مواد له کومه بوټي حاصل کیږي:
د کومه ویتامین د ډیروالي اضرار تر اوسه په طبابت کې تشخیص شوی ندی:
په کومه مرض کې معافیت تر عمر آخر پورې پاتې کیږي:
د محیط او ژوندي موجوداتو ترمنځ متقابل عمل او ارتباط په کومه نامه یادیږي:
په کوچنیانو کې د پروتین کم والي او نه شتون مرض په کوم نوم یادیږي:
په غذایي ځنځیر کې د انرژي ضایع کیدل په کوم هندسي شکل ښودل کیږي:
کومه لاندې موجود په carnivore ډله کې شامل دی:

ستاسي د ګډون څخه مننه. که چیرته غواړی خپله نتیجه ووینئ د نتیجې ثبت او لیدل لاندې کیکاږئ.بخش دیدگاه ها

  1. a very useful site for students thank you too much that you are presenting educational material for students. hope you’ll make it better than it, thanks.
  2. مننه ډیر ښه او ګټور پروګرام دی زه خو که څه هم اوس می د لیسانس په کچه زدکړی کړی او دښونځی او اکاډمیک محول څخه لیری په کاری محول کې هیله ده ځوانان ورته لاس رسی ولری ؟

دیدگاه‌ تان را بنویسید