امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

مرحلۀ نخست برای انجام فعالیت های علمی عبارت است از:
آب در حجره به چند شکل وجود دارد:
هورمون تایروکسین از کدام غده تولید میشود:
هر مالیکول سلولوز از یکجا شدن چندین مالیکول کدام مرکب با از دست دادن یک مقدار آب حاصل میشود:
تیزاب های هستوی از کدام مالیکولها به میان آمده اند:
مایعی که توسط غشاهای مخاطی تولید میشود به کدام نام یاد میگردد:
در اثر تزویج TT با tt نسل اول عبارت است از:
صفات ارثی توسط چه تعین میگردند:
مجموعه ای از اجزای زنده و غیر زنده در یک منطقه عبارت است از:
عمل متقابل یا ارتباط بین یک اجتماع زنده را با محیط زیست آن به چی نام یاد مکنند:
کدام یک از موجودات زنده ذیل از جمله carnivore است:
ضایع شدن انرژی در جریان زنجیر غذایی را میتوان به کدام شکل نشان داد:
مرض قلت پروتین در نوزادان و اطفال به کدام نام یاد میشود:
در کدام یک از امراض ذیل معافیت تا به اخیر عمر باقی میماند:
قند یک قیمته بنام فروکتوز در کدام یک از مواد ذیل به مقدار بیشتر موجود است:
از سوخت یک گرام شحم چند کیلو کالوری انرژی حاصل میشود:
کدام حجرات سفید خون در بدن انسان از همه بیشتر هستند:
کدام حجرات سفید خون از همه بزرگ هستند:
اثر زیان بخش ازدیاد کدام یک از ویتامین های ذیل معلوم نیست:
بسیاری از مواد مخدر از کدام نبات حاصل میشوند:
هر حجره جسمی انسان دارای چه تعداد کروموزوم های جسمی است:
کدام یک از موجودات زنده ذیل از جمله herbivore است:
به اطفالی که غده نخامیۀ آنها فعالیت نارمل ندارد، کدام هورمون داده میشود:
انرژی مولده در حجرات به چند منظور حیاتی به کار برده میشود:
ویتامین ها نظر به انحلالیت شان به چند گروپ تقسیم می شوند:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.