نتایج امتحان معادلات ۱۳۹۶

نتایج امتحانات ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1صدفاحمد جاوید100
2هدیهمحمد قاسم100
3مشتاق حسینپاینده باقی100
4امان اللهحبیب الله100
5زاهد علیمحمد امین100
6ذبیح اللهجان علی100
7مریمعبدالحی100
8حدیثهعبدالشکور100
9تمنامحمد میرزا100
10معصومهیعقوب علی100
11سید بارزسید بهاؤالدین100
12سید باسطسید بهاؤالدین100
13سید رامینسید جلال100
14علیبرات علی100
15متوکلغلام سمیر100
16انوشه محمد داود 100
17مسرت قیام الدین100
18زحل وحید الله 100
19ماه پیکر98
20ضمیرهعبدالعزیز98
21اکرام الدینسید سرباز الدین98
22سید باسطسید بهاؤالدین98
23حیاءمحمد ابراهیم98
24مدینهعبدالرشید98
25آرزومحمد دامان98
26احمد فرهادسید محمد98
27احمد فیصلنظر محمد98
28احمد ندیمعبدالستار98
29احمد نویدنور احمد98
30احمد یوسفاحمد جاوید98
31جهان زیبزرخان98
32حبیب الرحمنفضل الرحمن98
33حکمت اللهمحمد بشیر98
34رستم خانحکیم خان98
35صدام حسینعبدالنظر98
36صدیق اللهعبدالروف98
37محمد ادریسمحمد عظیم98
38مسیح اللهعبدالغیور98
39محمد یوسفعید محمد98
40مقیمسردار98
41ندیمعبدالقدیر98
42سحر عبدالهادی98
43نسا یاسمینعتیق الله 98
44زحل عبدالصبور 98
45بشرا عبدالطیف98
46ضیامل رحمت خان 98
47محمد عمرانبابه جان 98
48فوزیهجمعه خان96
49سکینهاقبال96
50حسیب اللهدل آقا96
51حسنیعبدالروف96
52فرحتسید شبیر96
53صابرهمحمد کریم96
54باصرهعبدالغیور96
55زهرامحمد آصف96
56احمد ذاکراحمد شاه96
57احمد شاهعبدالمتین96
58آرینمحمد اعظم96
59بریالیرحم خدا96
60خواجه حسیب اللهخواجه دل آقا96
61ساجدفضل الرحمن96
62سمیرحبیب جان96
63سنگرمحمد عارف96
64سید شکرانسید غفران96
65سید عابدسید رحمت شاه96
66عباد اللهمحمد ذکریا96
67عبدالحسیبعبدالحبیب96
68علی سیناغلام سرور96
69علی سیناحفیظ الله96
70فروتنعزیز احمد96
71مطیع الرحمنفضل الرحمن96
72منصورعبدالواحد96
73مختار حسینغلام محی الدین96
74مشتاق احمدعبدالرزاق96
75ویس الدینامرالدین96
76نعمان شاه آقا96
77سودابه عبدالشکور 96
78شایستهسید آقا 96
79سجاد شیر محمد 96
80محمد داود غلام ممتاز 96
81مرغلریعبدالمقیم94
82حمیدهعبدالصمد94
83حسنیهمحمد مقیم94
84محمودعبدالمقیم94
85حکمت اللهمحمد بشیر94
86احمد نویدنور احمد94
87هسینااحمد الدین94
88ناهیدمحمد جمعه94
89احمد حارثمحمد حسین94
90جاویدغلام حیدر94
91حامد اقبالغلام رسول94
92حسیب الله الله داد94
93سمیع اللهالله داد94
94شریفصادق94
95شعیبصالح محمد94
96عبدالباعثهمایون94
97کریم اللهصدر الدین94
98مصورمحمد سلیم94
99منظور احمدخان آقا94
100میر احمد اللهمیر عنایت الله94
101نجیب اللهعزیز الله94
102یمادل آقا94
103معززمحمد جواد 94
104فریال محمد فرید 94
105زم زم شرف الدین94
106رشید رحمت خان 94
107سودیهمحمد92
108بصیرهفاروق92
109وژمهاحمد ضیاء92
110خجستهعبدالخلیل92
111مژدهعبدالبصیر92
112شمسیهعوض92
113زهرانظرمان92
114سعیدهغلام فاروق92
115سلیمهعلی نظر92
116زحلنوید92
117فیروزهعبدالجبار92
118نویدهمحمد رحیم92
119صدفمیر محمد شریف92
120سید بارزسید بهاؤالدین92
121فرشادعبداللطیف92
122فیض علیعبدالعلی92
123محمدعبدالعلی92
124عزام الدینقیام الدین92
125یمادل آقا92
126علی رضامحمد ظاهر92
127مسعودهمحمد داود92
128فطرتسید شبیر92
129مهر افزونمحمد ایاز92
130فروزانحبیب الله92
131احسان اللهغیاث الدین92
132احمد ایرجعبدالفتاح92
133احمد مزملاخپلواک92
134احمد شاهغلام جیلانی92
135احمد ولیدمحمد داود92
136اصیلعبدالاحمد92
137انصارغلام حضرت92
138الهاممحمد موسی92
139امیدمحمد علم92
140امین اللهمحمد الدین92
141برکت اللهولی الله92
142پیروزشمس الدین92
143حسیب اللهعبدالجلیل92
144مهرانمحمد عثمان92
145ساداتمحمد شفیع92
146شاهپورالله محمد92
147شبیرمحمد مایل92
148سید شهیرسید رحمت الله92
149عابد اللهصفی الله92
150فهیمغلام زبیر92
151محمد ادریسلعل محمد92
152محمد اکرامسرور خان92
153محمد الیاسامیر خان92
154محمد ذکیمحمد داود92
155محمد سیلابپاینده محمد92
156محمد طیبعبدالروف92
157محمد مرتضیملک محمد92
158مرسلینپاینده محمد92
159نثار احمدجهانگیر92
160نعمت اللهروح الله92
161هوشمندعبدالرازق92
162نجواحاجی محمد 92
163شمایلفرید احمد92
164امیر تیمورشاه 92
165محمد نسیم عبدالکریم92
166خواجه یوسف خواجه مقصود 92
167پلوشهعجب گل90
168مدینهعبدالخالق90
169ثریاعبدالله90
170فرزانهمعراج الدین90
171شکیباامیری90
172بهشتهگل آقا90
173شرف الدینمحمد کبیر90
174نرگسعلی احمد90
175شافعهعبدالروف90
176صدفغلام الدین90
177رزماارسلان90
178زینبسید خلیل90
179صبریهاحمد الله90
180احمد ذکیمحمد عمر90
181احمد زاهداحمد ضیا90
182بهراممحمد ابراهیم90
183حکمت الرحمنخلیل الرحمن90
184عبدالمالکاحسان الله90
185فهیمجمال الدین90
186فرهادرسول خان90
187محمد بارزعبدالغنی90
188محمد خالدنعمت الله90
189محمد شعیبمحمد شفیق90
190مسیح اللهحمید الله90
191محمد عظیمغلام دستگیر90
192محمد فیصلمحمد فاضل90
193محمد عمرانسلیمان90
194مقدرعزیز الله90
195یثربعبدالغیور90
196میر عبدالمصورمیر عبدالصبور90
197نثار احمدعبدلاقهار90
198ظفرمحمد سلیم90
199مژده سحر عبدالله 90
200محمد نعیم عبدالکریم 90
201باصرهرحمت الله88
202فرخندهمحمد نظیر88
203سمیهسلطان احمد88
204سلیمانمولا داد88
205محمد ابراهیممحمد الله88
206شریفصادق88
207سحرخان زمان88
208منورهمحمد عزیز88
209مرسلشیر سعید88
210فروزانمحمد علی88
211نفس گلدولت88
212احمد آرششاه محمد88
213احمد فوادسلطان محمد88
214اکلیلمحمد ابراهیم88
215حمیدتوفیق88
216رفیع اللهنجیب الله88
217شیر خانعبدالوحید88
218ضیاء حسنذکریا حسن88
219عبداللهغلام جان88
220عثمانمحمد بهایی88
221محمد سلطانمحمد امان88
222محمد میثمسلمان علی88
223محمد نایبخدا داد88
224نعمت اللهرحمت الله88
225اسما عطا الحق 88
226یاسمین محمد عظیم 88
227عبدالقدیرعبدالصابر 88
228خاتولعبدالرازق86
229شیر گل86
230نورالدینشجاع الدین86
231فاطمهذبیح الله86
232احمد ادریسحمید الله86
233امید خانامام علی86
234احسان اللهعزیز الله86
235تمیم اللهامین الله86
236سلیماناورنگ زیب86
237سید عقیلسید عبدالرحیم86
238غلام ابوبکرغلام محمد86
239محمد حامدمحمد ابراهیم86
240محمد رستممحمد ضیا86
241محمد یوسفعبدالظاهر86
242محمد عرفانمحمد حکیم86
243محمد فیصلمحمد آصف86
244محمد عیسیغلام سخی86
245ولید احمدزلفقار86
246نوید اللهجان آقا86
247فرهاد امان الله 86
248حسناعبدالله84
249مهشیداحمد فواد84
250مدیحهعبدالمتین84
251نثار احمدجهانگیر84
252رضاابو ذر84
253صدفحشمت الله84
254خجستهشاه ولی84
255فاطمهسید عادل شاه84
256نیلوفرذبیح84
257شکیبامحمد نسیم84
258فاطمهحبیب الرحمن84
259ایملمحمد ناظم84
260ربیع اللهذبیح الله84
261عبدالبشیرعبدالهادی84
262محمد یاسینمحمد ملنگ84
263زحل عبدالغفار84
264شبنم لیاقت علی84
265صدیق خان دولت خان 84
266سحرگل پادشاه82
267سودابهعبدالسلام82
268محمد ندیممحمد یعقوب82
269عنایت اللهوحید الله82
270محمد ریاضمحمد یوسف82
271شیر علیمحب علی82
272شاهپورالله محمد 82
273عبدالمتیننوراحمد82
274محمد انورمحمد اکبر82
275محمد سلیممحمد نعیم82
276سید کمیلسید نبی82
277عبدالرازقغلام حسن82
278شگوفهحاجی امان الله82
279رویامحمد داود82
280جمیلهمحمد نعیم82
281احمد شفیععبدالستار82
282داریوشعبدالمعروف82
283عبدالشهیمعبدالقهار82
284عبید اللهنعمت الله82
285عبدالرحیمعبدالرحمن82
286غفرانعبدالغفار82
287محمد امینفقیر محمد82
288محمد امیننور محمد82
289محمد جوادسید محمد82
290محمد عمرانمحمد نعیم82
291مصطفیهزار میر82
292ویس الدینمحمد عظیم82
293نصرمن الله محمد زمان 82
294ظریفهمحمد آلش80
295مریمحبیب80
296نبیلانبیل احمد80
297خاطرهامان الله80
298حناعبدالرحمن80
299اسماءصبغت الله80
300ملالیباروز80
301تمنامحمد هادی80
302اکملمحمد جان80
303امجد علیمحمد آجان80
304امیر خانقسمت نور80
305خدا دادامیر جان80
306خدا دادجمعه خان80
307خیر اللهحضرت نور80
308روحیدمحمد فاروق80
309رفیع اللهحفیظ الله80
310سلیمانمحمد اسماعیل80
311سلیمانعبدالقدیر80
312شفیع اللهامین الله80
313سید رامینسید عوض80
314عبدالعلیمدل آقا80
315عبدالهادیشاه محمود80
316غلام محمد حضرت80
317مجتبیمحمد کاظم80
318محمد آرمانمحمد عارف80
319محبوبعبدالمحفوظ80
320محمد یونسفضل حکیم80
321مجتبیحسین بخش80
322محمد قیسعبدالصبور80
323مطیع اللهمحمد سعید80
324هیوادعبدالعلی80
325واعظغلام سرور80
326یرسلمحمد زلمی80
327ظاهره مسکا عبدالمجیب 80
328مهریه محمد صابر 80
329عادلهسید شیر آقا78
330عاطفهاسلام الدین78
331فرحنازعبدالستار78
332آرزومحمد نعیم78
333ناهیدفرید خان78
334سلواکریم الله78
335کریم اللهنورالدین78
336محمد اسحقمحمد ابراهیم78
337فیروزهعبدالاحمد78
338نبیلاعزیز احمد78
339روحینارمضان78
340مروهاحمد ضیاء78
341لیدانیاز محمد78
342باصرهعبدالجمیل78
343لیلیمحمد محفوظ78
344رزماامان الله78
345احمد ضیاعبدالستار78
346احمد عابدرفیع الله78
347اکبر شاهقادر شاه78
348الهامگل محمد78
349بارانسردار78
350جواد احمدداد محمد78
351حبیب اللهعوض78
352حیدرعبدالقیوم78
353داریوشعبدالمعروف78
354روح اللهحبیب الله78
355عبدالباعثمحمد سلیم78
356عبیداللهعبدالمحبوب78
357عبدالحلیمعبدالمجید78
358عظیم الدینسراج الدین78
359محمد ظریفکته بیگ خان78
360محمد هارونعبدالسلام78
361تمنا محمد عالم 78
362نصرت الله غلام ربانی 78
363محمد آرمان حبیب الله 78
364سوناگل محمد76
365عبدالمتینمحمد کبیر76
366یحییصفی الله76
367بلالعبدالخالق76
368عبدالمنیرعبدالسلام76
369ویصلغانعلی76
370تمناسید احمد76
371تبسممحمد شاهپور76
372جینانایب علی76
373صدفمحمد76
374ندامحمد اکبر76
375احمد صداممحمد نعیم76
376احمد فرزادمحمد مهدی76
377احمد نویدرحمت الله76
378احمد ضیاخادم علی76
379ایثار اللهلطف الله76
380فوادنثار احمد76
381محمد محسنالله محمد 76
382احمد سیرت عبید الله76
383ادیبابابه خان74
384رویااحمد ضیاء74
385ماریانوروز74
386صنوبراحمد74
387مصدقعبدالعلیم74
388ذبیح اللهآزاد شاه74
389آقا محمد ملا محمد74
390الههحبیب الله74
391مدینهمحمد صدیق74
392مریمعزیز رحمان74
393احمد مدثرعلی احمد74
394حکیمسلطان حسین74
395خردمندمحمد قسیم74
396رامینمحمد آصف74
397رحمت اللهنجیب الله74
398عبدالخالدمحمد اسلام74
399فیصلمحیب الله74
400کفایت اللهعبدالحافظ74
401مشعلشیر محمد74
402محمد ایمل محمد افضل 74
403احمد شکیب ابوبکر74
404مرجانعبدالقادر72
405نیگینعظمت72
406خاطرهسکندر72
407صدفعزیز احمد72
408لیدامحمد کریم72
409سجیهصمد علی72
410احمد باسطاحمد طارق72
411احمد رامینعبدالعلیم72
412احمد عرفانعبدالروف72
413رفیع اللهجان علی72
414علیامیر الله72
415مجیب محمدشیر محمد72
416سحر محمد نعیم 72
417حریرسمیع الله 72
418یاسمین غلام غوث72
419فرزاد محمد علی 72
420منصور سعید علی 72
421لینامراد علی70
422عبدالستارمحمد داود70
423احمد اللهمحمد سالم70
424فرحتمحمد کریم70
425فرحتاکرام الدین70
426عاطفهمحمد امین70
427نادیهمحمد امان70
428سحرعزیز احمد70
429احمد فوادمحمد نادر70
430احمد نویدمحمد یاسین70
431ذبیح اللههمایون70
432شفیق اللهسید عزت الله70
433گل احمد گل پادشاه70
434مصطفیعبدالمحمد70
435نصیب اللهشمس آقا70
436فرخندهامان الله70
437سارابخت الجمال68
438صدفعبدالغفار68
439تمناسید عبدالروف68
440مروهانار خان68
441احمد ولیشاه ولی68
442عبدالبصیرغلام الدین68
443فرحناز جان آقا 68
444بهشتهعبدالرحیم66
445مرحباالله نور66
446احمدکریم66
447احمد ضیاءخادم علی66
448محمد باعثعبدالعلیم66
449شکریهمحکمد اسحق66
450سحرمحمد انور66
451اسلام الدینغلام محی الدین66
452امین اللهعبدالحمید66
453داد علیفیض علی66
454رامینعبدالحق66
455ساحلگل احمد66
456صفی اللهمحمد طاهر66
457محمد امیر الله66
458محمد ادریسغلام حضرت66
459محمد الهاممحمد ابرار66
460میر جابرمیر محمد66
461محمد ایملخوشحال66
462وحید اللهفضل محمد66
463حمیرا محمد نعیم 66
464سارهمحمد طاهر66
465مژده عنایت الله 66
466محمد اجمل محمد افضل 66
467نوید الله محمد اسماعیل66
468بصیهشهنشاه64
469فیض محمدتاج محمد64
470حکمت اللهرحمت الله64
471رابعهمحمد عمر64
472مریمعبدالوحید64
473زهراعبدالجمیل64
474شبنامیرزا محمد64
475لطیفهعزیز الله64
476احمد بلالمحمد کریم64
477احمد سیرعبدالوهاب64
478رفیع اللهعرض الدین64
479شعیبمحمد حلیم64
480فیض محمددین محمد64
481محمد سهیلعبدالوکیل64
482منیرعبدالحفیظ64
483نوراللهنصر الله64
484منیژه غلام دستگیر64
485سپنا محمد سلیم 64
486شکیبامیرویس خان62
487فلورانسفواد62
488عایشهعبدالصبور62
489احمد بهیرحبیب الله62
490معصومهمحمد حسن62
491سنبلفضل الحق62
492نیلوفرعلی داد62
493الهامحیات الله62
494تمیمعبدالکریم62
495ثوابعلی رضا62
496حشمت اللهعبدالرقیب62
497محمد فایزمحمد فاروق62
498محمدعبدالکریم62
499نوید اللهعبدالقیوم62
500مریم صدیق62
501پیمانه محمد اکرم 62
502احمد میلاد ضیا الحق62
503صابرهحیات الدین60
504مدینهعبدالمطلب60
505بهارمحمد عمر60
506مریمعبدالعزیز60
507حسنامحمد هارون60
508صاحبهاحمد جان60
509اصیل میر انجان60
510تواب الرحمنسیف الرحمن60
511حکمت اللهمحمد اسماعیل60
512محمد عزیزفضل الرحیم60
513مصطفیعبدالمتین60
514مهدیعبدالرقیب60
515فرشته محمد عظیم 60
516مروهعبدالواحد58
517احمد صابرعبدالناصر58
518عبداللهعبدالرحمن58
519امام دادشیردل58
520حنامحمد الیاس58
521سید نویدسید علی جان58
522عبدالجلیلعبدالخلیل58
523عبدالواسععبدالقدوس58
524عظیم اللهفیض الله58
525عمرغنم گل58
526نصیر احمدنور احمد58
527سویتا گل محمد 58
528ژوبین محمدابراهیم 58
529زهرا عبدالرحمن58
530منصور قاسم 58
531مهدیسراج الدین58
532احمد سلیمعبدالودود56
533سیتاامام داد56
534کوثرعبدالعلی56
535دانیلامیرویس56
536هدیهشاه محمود56
537عبید اللهعبدالجمیل56
538فریدحسین داد56
539کشمیرخان آقا56
540مهریارنعمت الله56
541میر امین اللهمیر نعمت الله56
542آرزو جان محمد 56
543رحیم الله جمعه گل56
544تواب محمد صابر56
545فروغ غلام رسول 56
546محمد حکیم محمد عالم 56
547سید حسیب اللهسید محمد یوسف54
548خیر اللهحبیب الدین54
549شریفمحمد طاهر54
550لقمانملک شیر54
551محمد تمیمعزیز احمد54
552مراد علیجمعه گل54
553زحل حاجی اصغر54
554پریناز جان آقا 54
555سیف الدینشهباز 54
556الیاس لطف الله 54
557روملامیر گل52
558فردوسفیض الله52
559لیوسااحمد ولید52
560حسنامحمد داود52
561عبید اللهعبدالله52
562محمد عثمانمحمد عمر52
563مسیح اللهعبدالودود52
564مسعودامرالدین52
565مصطفیعبدالجمیل52
566کوثر محمد گل 52
567لیلا نجیب 52
568فرخندهعبدالباقی 52
569طوبا عزیز الله 52
570مژگان عبدالصمد 52
571روبینا محمد رفیق52
572زهرا عبدالرحمن52
573یاسمین حاجی قیام الدین52
574الهام فضل الرحیم52
575وقاصعبدالوسیم 52
576لطف الله محمد حسن 52
577آرشکبیر52
578محمد نعیم عبدالبصیر52
579احمد صیاماختر محمد 52
580مومنهنصیر احمد50
581فریالعلی خان50
582شمشادامیر حمزه50
583عادلهمحمد حسن50
584اجملشاه محمد50
585احمد ولیاحمد شاه50
586احمد منصورعبدالحفیظ50
587سید نذیرسید حشمت الله50
588عبید اللهعبدالبصیر50
589مجیب اللهعبدالله50
590مدثرحشمت الله50
591مریم غلام سخی50
592سمیع اللهغلام فاروق48
593دیبامعراج الدین48
594احمد پرویزعبدالبصیر48
595جاویدعلی جان48
596خاطرمحمد طاهر48
597خواجه میلادخواجه اقبال48
598محمد باسطعبدالالیاس48
599نجیب الله محمد اسماعیل48
600زهرارحم الدین46
601عبدالواحدعبدالرشید46
602هوسیمحمد تاب46
603شفیقهعبدالحفیظ46
604باعثمحمد عارف46
605دلاورمیرزا46
606عبد اللهولی خان46
607قیسعبدالرشید46
608نصرت اللهعبدالله جان46
609زحل نورالله 46
610احمد نوید محمد قاسم 46
611شبیر احمد عبدالکریم 46
612محمد اسحقمحمد ابراهیم 46
613فاضل پیر محمد 46
614کریم محمد سالم 46
615عبدالوارثمحمد سلیمان 46
616یلداسید حمید44
617آرشجان آقا44
618شهراممحمد مومن44
619عبدالغلام نبی44
620عبدالمجیدعبدالحمید44
621محمد حسینمحمد علی44
622عالیهصمد42
623آرزوعاشور محمد42
624مجیب اللهقدر الدین42
625عنایت اللهاسد الله42
626محمد عمرعبید الله42
627ناصروفا42
628نجیباحمد فرید42
629نجیب اللهنور علی42
630سلیمانعبدالناصر42
631دیبا قیام الدین42
632مهسا فضل الربی42
633رحیم الله قدرت الله 42
634اسماعیل عبید الرحمن42
635سید فرزاد سید محسن42
636زهرامحمد کریم40
637محمد وارثمحمد یاسین40
638حشمت اللهعتیق الله40
639حشمت اللهعبدالودود40
640سمیهفضل الدین40
641احسان اللهغیاث الدین40
642پریسا عبدالداود40
643صحراامان 40
644لطف الله حیدر 40
645منصورگل آقا38
646ربابهرمضان38
647احسانشفیع38
648سید کاظمسید ابراهیم38
649ماشا اللهشیر علم38
650نجیب اللهعبدالعزیز38
651رافیه عبدالرحیم 38
652شغلهاسد الله 38
653احمد یاسربابرشاه38
654هدایت الله غلام سخی 38
655احمد الله محمد روز38
656ابراز الدینسیف الدین38
657زهراکرام الدین36
658الماسالیاس خان36
659عبدالسمیععبدالواحد36
660فیصلمحمد اکبر36
661کریم دادداد علی36
662نویدعبدالاحمد36
663رویالعلی خان34
664مصطفیمحمد اکبر34
665احمد هاروناحمدی34
666بلالالطاف34
667سباوونبادام خان34
668سید آرشسید متین34
669سید هلالسید انور34
670شاهد اللهشجاع الدین34
671ساحلسمیع الله34
672صفی اللهغلام الدین34
673علی خانامرالدین34
674الوینابشیر امحمد 34
675مرسلاحمد32
676هارونگل احمد32
677تابشعبدالودود32
678رامینشیرین آقا32
679اباسینمحمد بشیر32
680نوید الرحمنعبدالرحمن32
681حامد فضل الرحیم32
682شاه محمد عبدالله 32
683فرزاد سید احمد 32
684عزیز اللهشاه ولی30
685حسیب اللهحبیب الله30
686رضا شاهپهلوان30
687عمرانبابه صادق30
688محمد فردوسمحمد داود30
689محمد ادریسمحمد صابر28
690احمد نعیمعلی خان26
691فریدونعبدالحمید26
692حامدقربان ملک24
693حسیب اللهسید کریم22
694سید ناصرسید عاقل شاه22
695ذبیح اللهسخی محمد22
فهرست

you're currently offline