نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1مدینهعبدالرشید100
2کریم اللهصدر الدین100
3محمد ادریسمحمد عظیم100
4سید باسطسید بهاؤالدین100
5مشتاق حسینپاینده باقی100
6زینبسید خلیل98
7فاطمهذبیح الله98
8لیلی بهارمحمد محفوظ98
9سلمامحمد اکبر98
10حکمت اللهمحمد بشیر98
11امین اللهمحمد الدین98
12ساداتمحمد شفیع98
13علی سیناغلام سرور98
14شیرزیمحمد الدین98
15عباد اللهمحمد ذکریا98
16بریالیرحم خدا98
17فروزانحبیب الله96
18امان اللهحبیب الله96
19ذاهد علیمحمد امین96
20سید اکرمسید اعظم96
21مختار حسینغلام محی الدین96
22سید بارزسید بهاؤالدین96
23سنگرمحمد عارف96
24مرغلریعبدالمقیم94
25خجستهعبدالخلیل94
26محجوبهعبدالمقیم94
27فروزانمحمد علی94
28آرزومحمد دامان94
29سکینهاقبال94
30مهر افزونمحمد ایاز94
31عالیهمحمد شفیع94
32کریم اللهنورالدین94
33وحید اللهعبدالله94
34حامد اقبالغلام رسول94
35آموغیب علی94
36محمد فیصلمحمد آصف94
37اکلیلمحمد ابراهیم94
38محمد حامدمحمد ابراهیم94
39روح اللهحبیب الله94
40یمادل آقا94
41سید نذیرسید انور شاه94
42رحمت اللهنور حکیم94
43ندیمعبدالقدیر94
44مژدهعبدالبصیر92
45فیروزهعبدالجبار92
46وژمهاحمد ضیا92
47نفس گلدولت92
48مرسلشیر سعید92
49عایشهمحمد ابراهیم92
50ندیمعبدالقدیر92
51روملامیر گل92
52رضاابوذر92
53عبدالرازقغلام حسن92
54اسباطمحمد اعظم92
55علی رضامحمد طاهر92
56اکرام الدینسرباز الدین92
57احمد بلالمحمد کریم92
58فردوسمحمد عارف92
59عبدالبشیرعبدالهادی92
60احمد ولیدمحمد داود92
61احمد یوسفاحمد جاوید92
62سمیرحبیب جان92
63شیر خانعبدالوحید92
64صدیق اللهعبدالروف92
65احمد شاهغلام جیلانی92
66خواجه حسیب اللهخواجه دل آقا92
67احمد نویدنور احمد92
68سید شکرانسید غفران92
69احمد فیصلنظر محمد92
70سید رامینسید جلال92
71رستم خانحکیم خان92
72شکیباامیری90
73زهرامحمد آصف90
74مدیحهعبدالمعین90
75هدیهمحمد قاسم90
76اسماحامد90
77صدفاحمد جاوید90
78تمناسید عبدالروف90
79باصرهعبدالغیور90
80فاطمهحسیب الله90
81صبریهاحمد الله90
82نیلابتیمورشاه90
83معصومهیعقوب علی90
84ضمیرهعبدالعزیز90
85منورهمحمد عزیز90
86هدااحمد90
87نارمیلااحمد90
88فاطمهسید عادل شاه90
89عبدالمتیننور احمد90
90مصطفیهزار میر90
91احمد حارثمحمد حسین90
92احمد فرهادسید محمد90
93محمد عثمانمحمد عمر90
94عبدالوهابعبدالقدوس90
95امانظاهر90
96احمد ندیمعبدالستار90
97احمد زاهداحمد ضیا90
98نعمت اللهروح الله90
99امیر خانقسمت نور90
100ایملمحمد ناظم90
101جهان زیبزرخان90
102محمد حسینمحمد علی90
103ساحلگل احمد90
104عبدالواسععبدالقدوس90
105احمد ادریسحمید الله90
106احمد شاهعبدالمتین90
107فیض محمددین محمد90
108شبیرمحمد مایل90
109غلام ابوبکرغلام محمد90
110محمد سلیممحمد نعیم90
111عبدالخالقمحمد آقا90
112محمد اکرامسرور خان90
113محمد ادریسلعل محمد90
114احمد ذکیمحمد عمر90
115مهدیعبدالرقیب90
116امید رضاامام علی90
117مریدعبداللطیف90
118ناهیدفرید خان88
119سعیدهغلام فاروق88
120ملالیباروز88
121مرحباالله نور88
122حسنیهمحمد مقیم88
123زهرامحمد کریم88
124فلورانسالف محمد88
125ویدازلمی88
126رزماارسلان88
127الههحبیب الله88
128مینهغلام الدین88
129غفرانعبدالغفار88
130فرشادعبداللطیف88
131فیض محمدتاج محمد88
132اکبر شاهقادر شاه88
133محمد سلطانمحمد امان88
134ظریفمحمد شریف88
135سید عابدسید رحمت شاه88
136میر احمد اللهمیر عنایت الله88
137توحید اللهآغا جان88
138حیدرعبدالقیوم88
139مرسلینپاینده محمد88
140محمد عظیمغلام دستگیر88
141محمد طیبعبدالروف88
142منصورذکریا88
143احمد خانگل محمد88
144احمد نویدرحمت الله88
145عبدالباعثهمایون88
146زاهدعبدالمجید88
147منظور احمدخان آقا88
148احمد صمیممحمد نقیم88
149سلیمهعلی نظر86
150لینامراد علی86
151سوناگل محمد86
152حمیدهعبدالصمد86
153عادلهسید شیر آقا86
154سکینهکریم خان86
155بهارمحمد عمر86
156محمد عرفانمحمد حکیم86
157میوندمحمد قسیم86
158محمد یونسفضل حکیم86
159عتیق اللهسراج الدین86
160محمد یوسفعبدالظاهر86
161کریم دادداد علی86
162نور الدینشجاع الدین86
163اسماعیلحبیب الرحمن86
164محمد خالدنعمت الله86
165نثار الحقفخرالدین86
166میر عبدالمصورمیر عبدالصبور86
167وطن گلغنم گل86
168مشتاقمحمد ضیا86
169زهرانظر مان84
170رخسارمحمد ثواب84
171حسنیهخیر محمد84
172مروههاشم84
173مینهمحمد صدیق84
174ثمینهمحمد عالم84
175مهدیمحمد84
176محمد ندیمعبدالعلیم84
177عبدالمجیدفیض محمد84
178سید کمیلسید نبی84
179نثار احمدعبدالبصیر84
180اکبر شاهقادر شاه84
181داد علیفیض علی84
182احمد آرششاه محمد84
183محمد فردوسمحمد داود84
184نجیب اللهعزیز الله84
185مرتضیعبدالرحمن84
186مصطفیعبدالحکیم84
187عمرقاسم84
188عبید اللهعبدالجمیل84
189شهاب الدینمهر الدین84
190نعمانملک سید84
191شریفصادق84
192حسیب الله الله داد84
193سارهمحمد الله82
194شریفهصفر82
195نارونمحمد اسمعیل82
196نیلوفرقمرالدین82
197بصیرهفاروق82
198حدیثهعبدالشکور82
199شفیقهعبدالحفیظ82
200خجستهشاه ولی82
201مریمعبدالحی82
202تبسممحمد شاهپور82
203سحرخان زمان82
204حسنیهعبدالعزیز82
205جمیلهمحمد نسیم82
206سنبلفضل الحق82
207مریمحسین داد82
208آزیتافواد82
209مدینهقدرت الله82
210الههمحمد نعیم82
211فیروزهعبدالاحمد82
212صاحبهببرک82
213مدینهعبدالمطلب82
214ثناصبغت الله82
215شیر علیمحب علی82
216سید فهیمسید قاسم82
217فیض علیعبدالعلی82
218شرف الدینمحمد کبیر82
219ماشا اللهشیر علم82
220سلیماناورنگ زیب82
221احمد فوادسلطان محمد82
222امجد علیمحمد آجان82
223مقیمسردار82
224بلالمقصود82
225مصطفیمحمد نقیب82
226خدا دادامیر جان82
227ولیدعبدالقدوس82
228الهامحیات الله82
229عظیم اللهفیض الله82
230داریوشعبدالمعروف82
231هوشمندعبدالرازق82
232احسان اللهغیاث الدین82
233محمد آرمانمحمد عارف82
234محمد حسینالله محمد82
235فروتنعزیز احمد82
236نوید اللهجان آقا82
237محمد رستممحمد ضیا82
238احسان اللهنجیب الله82
239احمد سلیمعبدالودود82
240خیر اللهحبیب الدین82
241محمد عمرانمحمد نعیم82
242لایق دادعبدالرحیم82
243اجمیرفقیر محمد82
244محمد شعیبحاجی امور داد82
245محمد عقیلغلام نبی82
246امین اللهعبدالحمید82
247محمد جوادسیر محمد82
248احمد محمد82
249ذلگیمحمد شریف82
250اول خانجمعه خان82
251سید نویدسید علی جان82
252سودیهمحمد80
253یلدامصطفی80
254رویااحمد ضیا80
255مدینهعبدالخالق80
256ثریاعبد الله80
257مریمخالد احمد80
258حسنامحمد داود80
259شمشاد بیگمامیر حمزه80
260ادیبابابه خان80
261روزیتافواد80
262فتانهمحمود شاه80
263محمد عزیزفضل الرحیم80
264احمد صابرعبدالناصر80
265شعیبمحمد حلیم80
266عبید اللهعبدالبصیر80
267حفیظ اللهعبدالرحیم80
268احمد بلالمحمد نسیم80
269احمد بلالمحمد یعقوب80
270مراد علیجمعه گل80
271الهام80
272امام الدینبرهان الدین80
273محمد حارثمحمد انیس80
274ساجدفضل الرحمن80
275محمد شعیبمحمد شفیق80
276علی سیناحفیظ الله80
277احمد یاسینمحمد ملنگ80
278عبدالرحمنیوسف80
279نعمان شاه آقا80
280حسنیعبدالروف78
281صدفمحمد شریف78
282زحلنوید78
283مروهانار خان78
284آرزوحضرت محمد78
285کریمهامان الله78
286منیژهسفر علی78
287فریباعبدالقیوم78
288فاخرهرحیم الدین78
289شکیلانیسان الدین78
290علیامیر الله78
291فردوسکیا مرز78
292نجیب اللهنور علی78
293محمدعبدالعلی78
294فرام الدینقیام الدین78
295محمد فایزمحمد فاروق78
296محمد ظریفکته بیگ خان78
297حبیب اللهعوض78
298عبدالشهیمعبدالقهار78
299محمد امینفقیر محمد78
300بهراممحمد ابراهیم78
301سلیمانمحمد اسماعیل78
302فرهادرسول خان78
303حبیب الرحمنفضل الرحمن78
304گل احمد گل پادشاه78
305مهریارنعمت الله78
306تمیم اللهامین الله78
307آرمانسلیم شاه78
308نصرت اللهعبدالله جان78
309فرزانهمعراج الدین76
310بهشتهگل آقا76
311شمسیهعوض76
312زهرهمحمد رضا76
313حسیباالله نور76
314هوسیمحمد شاه76
315انیتاسید اعظم76
316زهراسخی داد76
317عبداللهعبدالرحمن76
318امیدمحمد علم76
319آرینمحمد اعظم76
320عبدالهادیشاه محمود76
321ثوابعلی رضا76
322محمد نایبخدا داد76
323پیروزشمس الدین76
324میر امین اللهمیر نعمت الله76
325امیدمحمد علم76
326سید محمدسید ولی76
327روح اللهنور آغا76
328شفیع اللهامین الله76
329یمافرید احمد76
330اکملمحمد جان76
331سلطان ولیگل زمان76
332جواد احمدداد محمد76
333عبداللهغلام جان76
334شفیقمحمد حمید76
335آقا محمد ملا محمد76
336سید کاظمسید ابراهیم76
337ربیع اللهذبیح الله76
338ذبیح اللههمایون76
339شاهپورالله محمد76
340نویدهمحمد رحیم74
341شکیبامیرویس خان74
342ناهیدمحمد جمعه74
343فرشتهغلام سخی74
344شیلامحمد هاشم74
345ساجدهشیدا74
346آمنهمحمد یونس74
347نیگینعظمت74
348محمد اسحقمحمد ابراهیم74
349سلیمانعبدالصبور74
350شریفمحمد طاهر74
351ویصلغان علی74
352نصیر احمدعبدالحمید74
353میلادعباد74
354احمد باسطاحمد طارق74
355احمد وسیم74
356محمد مرتضیملک محمد74
357مجتبیمحمد کاظم74
358محمد سیلابپاینده محمد74
359مهرانمحمد عثمان74
360سمیع اللهالله داد74
361نجیب اللهعبدالعزیز74
362حکمت اللهامان الله74
363وحید اللهفضل محمد74
364فردوسعاصم74
365حکمت اللهمحمد اسماعیل74
366عبدالحسیبعبدالحبیب74
367احمد عابدرفیع الله74
368عبدالبصیرغلام الدین74
369سمیرااحمد علی72
370صابرهحیات الدین72
371سحرگل پادشاه72
372فرشتهمحمد علی72
373سید عقیلسید عبدالرحیم72
374عبدالوهاب72
375نثار الحقفخر الدین72
376حسیب اللهعظیم الله72
377تواب الرحمنسیف الرحمن72
378عظیم الدینسراج الدین72
379مرتضیشاه محمد72
380ذکی اللهامان الله72
381عنایت اللهعبدالصبور72
382خواجه احمد تمیمخواجه میر آقا72
383تبریزمحمد طاهر72
384منصورسید جلال72
385احمد حارثمحمد فهیم72
386عبد اللهمحب الله72
387غلام حسنمحمد عزیز72
388انیتافاروق70
389مرسلروح الله70
390شکریهعزیز علی شاه70
391انقلاب الدینغلام نبی70
392عبدالمتینمحمد کبیر70
393محمد شمس الدیناسد الله70
394محمد میلادمحمد معصوم70
395عبدالعزیزعبدالواسع70
396مشتاق احمدعبدالرزاق70
397احمد عرفانعبدالروف70
398علیمحمد نعیم70
399مرتضیمحمد نبی70
400یوسفعید محمد70
401نثار احمدجهانگیر70
402صدفعبدالله68
403سودابهعبدالسلام68
404حسنامحمد هارون68
405بصیهشهنشاه68
406فرحناززلمی68
407آرزوحیات الله68
408سحرمحمد انور68
409سحرمحمد شریف68
410عادلهمحمد حسن68
411غزالمحمد علی68
412سلمانسلیمان68
413فضل الهادیهزار گل68
414واعظغلام سرور68
415احمد پرویزعبدالعزیز68
416نصیب اللهشمس آقا68
417سید نذیرسید حشمت الله68
418احمد ایرجعبدالفتاح68
419مجیب اللهعبدالله68
420محمد تمیمعزیز احمد68
421ذبیح اللهسخی داد68
422عبدالجلیلعبدالخلیل68
423سمیع اللهذبیح الله68
424فلورانسفواد66
425نگاهسکندر66
426نایلهمحمد شریف66
427رابعهمحمد عمر66
428عبادت اللهعبداللطیف66
429منصور جلالمحمد داود66
430احمد فرزادمحمد مهدی66
431هجرتعبدالمقیم66
432روحیدمحمد فاروق66
433برکت اللهولی الله66
434یرسلمحمد زلمی66
435الهامگل محمد66
436احمد فیصلمسجدی66
437سید ارسلانسید ابراهیم66
438محمد بارزعبدالغنی66
439عبدالباعثمحمد سلیم66
440محمد هارونعبدالسلام66
441محمد جانمحمد افضل66
442خوشحالامیر محمد66
443کاظمعلی یاور66
444اسمااحمد جاوید64
445یسرامحمد شریف64
446تمنامحمد هادی64
447زهرامحمد علی64
448سیتاامام داد64
449رخسارعبدالمتین64
450امیدسخی داد64
451مصدقعبدالحلیم64
452عبداللهعبدالمالک64
453سراج الدینشهزاده64
454بابه شاهعلی محمد64
455محمد باعثعبدالعلیم64
456احمد رشاداحمد جان64
457خدا دادجمعه خان64
458پیمانمحمد الدین64
459مصطفیعبدالشکور64
460نایبسمیر64
461واجداحد64
462حشمت اللهعبدالودود64
463خاتولعبدالرازق62
464حلیمهباز محمد62
465نرگسعلی احمد62
466ربابهرمضان62
467نور علیباز علی62
468احمد نعیمعیدالرحیم62
469انیسعبدالبصیر62
470شادابعمران62
471نصیر احمدگل احمد62
472ویس الدینعاشور علی62
473سید حسیب اللهسید محمد یوسف62
474رفیع اللهعوض الحق62
475رحمت الله62
476حمزهاحسان الدین62
477آموعبدالبصیر62
478محمد میثمسلمان علی62
479مختارنظر محمد62
480مقدرعزیز الله62
481امیدعطا محمد62
482اجملمحمد هاشم62
483عایشهعبدالصبور60
484مرسلغلام سخی60
485کوثرعبدالعلی60
486پردیسکمال الدین60
487ذلگیمحمد قسیم60
488فریدونغلام حضرت60
489احمد ضیاخادم علی60
490محمد نادرخادم علی60
491ایملصالح60
492صدامحاجی شریف60
493فرمانخیر محمد60
494مطیع اللهمحمد سعید60
495ایثار اللهلطف الله60
496مجتبیابوطالب60
497عنایت اللهاسد الله60
498محمد سمیعمحمد عظیم60
499عبدالمتینمحمد کبیر60
500خواجه مسیح اللهخواجه صفا60
501احمد خانسید آجان60
502عصمت اللهمحمد علی60
503قیام الدینغلام محی الدین60
504آمنهفضل من الله58
505هانیهمحمد رحیم58
506سارابخت الجمال58
507اصیلعبدالاحمد58
508عبدالمالکاحسان الله58
509قیس احمدنصیر احمد58
510محمد شکرانعلی میرزا58
511ذبیح اللهفیض آقا58
512عمرانسلیمان58
513رامینعبدالحق58
514مشعلشیر محمد58
515نوید اللهعبدالقیوم58
516کشمیرخان آقا58
517تمناسید احمد56
518فاطمهمحمد56
519مریماسحق56
520ستاره سحراحمد شاکر56
521مدینهاحمد علی56
522عبدالستارعبدالرشید56
523محمد امینشمس الدین56
524الماسالیاس خان56
525عبدالبصیرعبدالقادر56
526عبدالصمدعوض خان56
527قیسسهراب56
528شمتلومحمد غوس56
529سلیمانعبدالناصر56
530محمد ادریسفیض الرحمن56
531حسیب اللهزبیر خان56
532احمدغلام حیدر56
533قیسعبدالرشید56
534حسیب اللهمحمد عمر56
535مصطفیعبدالمتین56
536نعمت اللهرحمت الله56
537ایملعزیز الدین56
538صدیق اللهصفی الله56
539محمد اللهعصمت الله56
540الطافبلال56
541بهشتهعبدالرحیم54
542شبنامیرزا محمد54
543حمیراعبدالعزیز54
544شریفهمحمد علی54
545صدفعبدالغفار54
546سلوامحمد اشرف54
547مروهاحمد جان54
548صاحبهاحمد جان54
549حبیب اللهمحرم54
550احمدکریم54
551عبداللهمحمد اکبر54
552نذیر احمدولی محمد54
553الهام الدینشجاع الدین54
554شایقزمری54
555طلحهعبدالخالق54
556محمد وارثمحمد یونس54
557الیاسسیف الرحمن54
558بصیر احمد نصیر احمد54
559محمد عمران زلمی54
560بی بی گل52
561ژینوسعلی محمد52
562انجیلامحمد حارث52
563سحرعزیز احمد52
564صدفعزیز احمد52
565احمد انیسانعام الدین52
566عمرانعبدالوداع52
567منیرعبدالحفیظ52
568امیرعبدالرحمن52
569زیدآزاد شاه52
570راشدحاجی محمد52
571احمد هارونمحمود ریاض52
572محمد وارثمحمد یاسین52
573میلادمحمد فهیم52
574خان اللهفیض محمد52
575احمد رشادولی محمد52
576نصر اللهاسد الله52
577احمد صابرعبدالناصر52
578تمیم احمدمختار احمد52
579شیر محمد میر مؤمن52
580نجیب اللهغرزی50
581اقبالغلام محمد50
582منصورگل آقا50
583خواجه شعیبخواجه ظفر50
584شفیق اللهمحمد ناصر50
585مصطفیعبدالجمیل50
586مرتضیمحمد قسیم50
587میلادعیدالستار50
588یلداسید حمید48
589حسنامحمد الیاس48
590عاطفهمحمد امین48
591فرهادفواد48
592ارشادزمان الدین48
593خیر احمدمحمد علی48
594مجیب محمد شیر محمد48
595محمد صابرمحمد قاسم48
596جاویدمیرکلان48
597احمد مدثرعلی احمد48
598سید ناصرسید عاقل شاه48
599نوراللهنصر الله48
600ضمیرمحمد سلیم48
601تمناعاشور محمد46
602ظریفهمحمد آلش46
603دانیلامیرویس46
604محمد اللهغرزی46
605حسینصادق46
606صدیق اللهامان الله46
607حکیمسلطان حسین46
608احمد بلالاحمد جاوید46
609مصورمحمد سلیم46
610محمد سهیلعبدالوکیل46
611هیوادعبدالعلی46
612علی خانجمعه خان46
613فردوسغلام سرور46
614صفا الدینمیر احمد46
615عاطفهاسلام الدین44
616حسناعلی احمد44
617عبید اللهخدا یار44
618امام دادشیر دل44
619حامدعبدالجمیل44
620سهرابرستم خان44
621احمد فهیمغلام فاروق44
622غلام علیعلی شفا44
623علی خانامرالدین44
624رامینشیرین آقا44
625رامینعوض44
626اجملشاه محمد44
627مدینهعبدالوهاب42
628روحینارمضان42
629خاطرهامان الله42
630احمد اللهمحمد سالم42
631فرمان الدینجلال الدین42
632صفی اللهمحمد طاهر42
633سلطان احمدمبارز احمد42
634احمد صباونطره باز42
635عثمانمحمد بهایی42
636نویدشیرزی42
637رویامحمد داود40
638عاجرمحمد حسین40
639سلیمهغلام رضا40
640محمد ذکیمحمد داود40
641محمد فیصلمحمد مصطفی40
642جاهدگلا جان40
643ثنامحمد عارف38
644نگارعلی حسین38
645بهشتهمحمد ابراهیم38
646سید عبدالحکیمسید شیرین38
647فیصلمحیب الله38
648مورادشیر داد38
649مزملغوث38
650نوید الرحمنعبدالرحمن38
651جاویدغلام حیدر38
652گل بیگم36
653محمدعبدالفاروق36
654عمرانعبدالمالک36
655نجمان الدینشیراز الدین36
656فریدحسین داد36
657حمیدتوفیق36
658عبداللهکجکی خان34
659محمد امیننور محمد34
660خواجه میلادخواجه اقبال34
661فیصلبازمحمد34
662شفیق اللهعبید الله34
663محمد امیر الله34
664صنمفرید احمد32
665لطف اللهمحمد اقبال32
666هجراننظر محمد30
667احمد اللهالله داد28
668علیبرات علی26
669خدا دادمحمد داد26
670فاروقوارث احمد26
671مروهنور محمد24
672محمد رسولمحمد خدا24
673خاطرمحمد طاهر24
674امیدمیر احمد22
فهرست

you're currently offline