نتایج امتحان دوم الجبر حروفی ۱۳۹۶

نتایج امتحانات ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1تمنامحمد میرزا100
2مریمعبدالحی100
3شفیقهعبدالحفیظ100
4اسمامحمد آصف100
5حسنامحمد داود100
6یلدا ساداتسید حمید سادات100
7مدینهعبدالرشید100
8انوشه مححد داود 100
9نسا یاسمینعتیق الله 100
10محمد یعقوبمحمود100
11بریالیرحم خدا100
12احمد ندیمعبدالستار100
13احمد یوسفاحمد جاوید100
14حبیب الرحمنفضل الرحمن100
15عبدالحسیبعبدالحبیب100
16سمیع اللهالله داد100
17هدیهمحمد قاسم98
18زهرامحمد آصف98
19صابرهمحمد کریم98
20زینبسید خلیل98
21مهر افزونمحمد ایاز98
22معصومهیعقوب علی98
23آرزومحمد دامان98
24مهر النسامحمد قاسم98
25رشید رحمت خان 98
26بشرا عبدالطیف98
27شبنملیاقت علی 98
28مشتاق حسینپاینده باقی98
29پیروز احمدشمس الدین98
30محمد ادریسمحمد عظیم98
31علیبرات علی98
32سید باسطسید بهاء الدین98
33ویس الدینمحمد عظیم98
34احمد بلالمحمد کریم98
35وحید اللهعبدالله98
36محمد خالدنعمت الله98
37فرشیدفخرالدین98
38اورنگزیببابا جان98
39احمد شفیععبدالستار98
40نجیب اللهعزیز الله98
41حسیب اللهالله داد98
42امین اللهمحمد الدین98
43مژدهعبدالبصیر96
44مرغلریعبدالمقیم96
45فوزیهجمعه خان96
46سکینهاقبال96
47فاخرهرحیم الدین96
48آزیتافواد96
49مرسلمحمد حفیظ96
50انیسهاحمد الدین96
51حدیثهعبدالشکور96
52فلورانسالف محمد96
53احمد جواد بابه جان 96
54محمد داود غلام ممتاز 96
55مهرنوش عبدالهادی 96
56شایستهسید آقا 96
57اکرام الدینسرباز الدین96
58سید عقیلسید عبدالرحیم96
59مختار حسینغلام محی الدین96
60حسیب اللهدل آقا96
61برکت اللهولی الله96
62مشتاق احمدعبدالرزاق96
63سنگرمحمد عارف96
64آرینمحمد اعظم96
65حکمت اللهمحمد بشیر96
66احمد شاهغلام جیلانی96
67سید بارزسید بهاء الدین96
68مسیح اللهخواجه صفا96
69احمد فیصلنظر محمد96
70احمد اللهعنایت الله96
71مشتاقمحمد ضیا96
72فردوسناصر بیک96
73احمد شاهعبدالمتین96
74صدفاحمد جاوید94
75ثریاعبدالله94
76محجوبهعبدالمقیم94
77صدفمحمد شریف94
78روزیتافواد94
79نرگسعلی احمد94
80باصرهعبدالغیور94
81زاهد علیمحمد امین94
82سید عابدسید رحمت شاه94
83محمد حامدمحمد ابراهیم94
84مرسلینپاینده محمد94
85محمد ابراهیممحمد الله94
86شیرین آقامحمد حسن94
87ندیمعبدالقدیر94
88نعمت اللهروح الله94
89احمد زاهداحمد ضیا94
90مقدرعزیز الله94
91فیض اللهعبدالله94
92مطیع الرحمنفضل الرحمن94
93محمدخیر محمد94
94احمد بلالاحمد جاوید94
95ملالیباروز92
96حسیباالله نور92
97خاتولعبدالرازق92
98مرحباالله نور92
99خجستهعبدالخلیل92
100فطرتسید شبیر92
101حسنیعبدالروف92
102فرحتسید شبیر92
103شافعهعبدالروف92
104شکیبامیرویس92
105سحرخان زمان92
106عادلهشمس احمد92
107بهشتهغلام محمد92
108سجیهفضل الدین92
109ضیامل رحمت خان 92
110مسرت عبدالعزیز92
111محمد ظریفکته بیگ92
112علی رضامحمد ظاهر92
113خسرومحمد رحیم92
114امان اللهحبیب الله92
115روح اللهحبیب الله92
116الهامحیات الله92
117احمد ولیدمحمد داود92
118صدیق اللهعبدالروف92
119مختار احمدعبدالرزاق92
120شادابامان الله92
121احمد ذاکراحمد شاه92
122رستمحکیم خان92
123احمد رامینعبدالعلیم92
124مهران محمد عثمان92
125محمد سیلابپاینده محمد92
126سحراحمد ذکی90
127شرف الدینمحمد کبیر90
128محمد فردوسمحمد داود90
129مصورمحمد سلیم90
130عبدالمصورعبدالصبور90
131ذلگیمحمد شریف90
132علی سیناغلام سرور90
133یمادل آقا90
134سید شهیرسید رحمت الله90
135حشمت اللهمحمد اسلم90
136محمد ادریسلعل محمد90
137متوکلغلام سعید90
138احمد فوادسلطان محمد90
139احمد فرهادسید محمد90
140منظور احمدخان آقا90
141هوشمندعبدالرازق90
142امید رضاامام علی90
143سید اکرمسید اعظم90
144سحراحمد جاوید88
145لیدانیاز محمد88
146مریمعبدالقدوس88
147محمد نسیم عبدالکریم88
148شیر علیمحب علی88
149ذبیح اللهجان علی88
150فرشادعبداللطیف88
151امین اللهخیر جان88
152ساداتمحمد شفیع88
153محمد میثمسلمان علی88
154حامد اقبالغلام رسول88
155احمد نویدنور احمد88
156محمد عظیمغلام دستگیر88
157محمد طیبعبدالروف88
158احمد حارثمحمد حسین88
159حسیب اللهعبدالجلیل88
160محمد یوسفعبدالظاهر88
161نعمانشاه آقا88
162مقیمسردار88
163ایملمحمد ناظم88
164آموغیب علی88
165ساجدفضل الرحمن88
166احمد صداممحمد نعیم88
167شبیرمحمد مایل88
168مروهعبدالمعروف86
169ضمیرهعبدلعزیز86
170رزماامان الله86
171لیدامحمد کریم86
172زینتنجیب الله86
173محمد عمران بابه جان 86
174یاسمین محمد عظیم 86
175اکبر شاهقادرشاه86
176سمیرحبیب جان86
177بهراممحمد ابراهیم86
178شیر خانعبدالوحید86
179عبدالهادیشاه محمود86
180غلام حسنمحمد عزیز86
181نصرتنوید86
182ثوابعلی رضا86
183مرتضیعبدالرحمن86
184محمد عقیلغلام نبی86
185نویدهمحمد رحیم84
186زهرانظرمان84
187فیروزهعبدالجبار84
188دانیلامیرویس84
189فروزانحسیب الله84
190تمناسید عبدالروف84
191فرحتاکرام الدین84
192محمد فاضل محمد ناصر84
193شمایل فرید احمد 84
194اسما عطا الحق 84
195آرزوجان محمد 84
196نور علیباز علی84
197سید رامینسید جلال84
198مسیح اللهحمید الله84
199محمد مرتضیحاجی ملک84
200غلام ابوبکرغلام محمد84
201ظفرمحمد سلیم84
202واعظغلام سرور84
203محمد الیاسامید خان84
204محمد مدثرمحمد یاسین84
205انصارغلام حضرت84
206سعیدهغلام فاروق82
207هدیهشاه محمود82
208جمیلهمحمد نعیم82
209زحلغلام الدین82
210نفس گلدولت82
211عنبرینضمیر احمد82
212منورهمحمد عزیز82
213مرسلشیرسعید82
214امیر تمیمور شاه82
215زم زمشرف الدین82
216عبدالمتینعبدالقادر82
217عبدالمتیننور احمد82
218رضاابوذر82
219صفت اللهغلام حبیب82
220اسلام الدینغلام محی الدین82
221احسان اللهغیاث الدین82
222رشاداحمد الله82
223محمد سلطانمحمد امان82
224عبداللهغلام جان82
225ظریفمحمد شریف82
226یرسلمحمد زلمی82
227ربیع اللهذبیح الله82
228احمد فرزادمحمد مهدی82
229عبدالباعثهمایون82
230عبدالوارثشاه ولی82
231روح اللهنور آقا82
232حسیب اللهمحمد اشرف82
233محمد شعیبمحمد شفیق82
234عزیزهزلمی80
235بهشتهگل آقا80
236فاطمهذبیح الله80
237ندامحمد اکبر80
238مهریه محمد صابر 80
239مژده عبدالله 80
240سید فهیمسید قاسم80
241عنایت اللهوحید الله80
242محمد اللهغرزی80
243نجیب اللهغرزی80
244رحمت الله80
245شفیع اللهامین الله80
246عبید اللهنعمت الله80
247عبدالبشیرعبدالهادی80
248حیدرعبدالقیوم80
249علی رضامحمد امیر80
250محمد یاسینمحمد ملنگ80
251فلورانسفواد78
252بصیهشهنشاه78
253ناهیدمحمد جمعه78
254فتانهمحمود شاه78
255نصر من الله محمد زمان 78
256نصرت الله عبدالقاهر 78
257معززمحمد جواد 78
258جویره محمد حسین 78
259شمایل احمد ضیا 78
260پاکیزه احمد ولی 78
261محمد ریاضمحمد یوسف78
262احمد خانگل محمد78
263فردوسکیا مرز78
264عبدالحقفیض الرحمن78
265توحید اللهتیمور شاه78
266رفیع اللهحفیظ الله78
267محمد میلادمحمد معصوم78
268نظیفمحسن78
269شیرعلیمحب علی78
270فرخندهمحمد نظیر76
271فرحنازعبدالستار76
272شریفهصفر76
273فیروزهعبدالاحمد76
274غزالمحمد علی76
275زحل وحید الله 76
276مدیحه احمد ولی76
277ایملعبدالله76
278نور اللهحاجی نصر الله76
279آقا محمدملا محمد76
280تمیم اللهامین الله76
281ایثار اللهلطف الله76
282حلیمهباز محمد74
283بهشتهعبدالرحیم74
284اسماعبدالعلیم74
285سید مرتضویمیرویس74
286وحید اللهفضل محمد74
287مصطفیهزار میر74
288نوید اللهجان آقا74
289عبدالرحیمعبدالرحمن74
290فیصلهادی74
291احمد توفیقداد الله74
292رشادغلام قادر74
293عبدالحلیمعبدالمجید74
294جواد احمدداد محمد74
295زینبمحمد داود72
296باصرهرحمت الله72
297مدیحهعبدالمعین72
298تمناعاشور محمد72
299فروزانمحمد علی72
300نگیتاغلام نبی72
301مریمحسین داد72
302سید کمیلسید نبی72
303نصیر احمدعبدالحمید72
304اکملمحمد جان72
305عنایت اللهعبدالغفور72
306نثار احمدعبدالقهار72
307سید مقیمسید حکیم72
308طلحهعبدالخالق72
309احسانعبدالجلیل72
310محمد امیدعطا الله72
311صدیق اللهامان الله72
312باصرهعبدالجمیل70
313فاطمهسید عادل شاه70
314لیناسید حیدر70
315مژده عنایت الله 70
316سودابه عبدالشکور70
317فیصلباز محمد70
318محمد عقیلمحمد تقی70
319زیدآزاد شاه70
320امین اللهنعمت الله70
321نصرت اللهعبدالله جان70
322کاملهخادم علی68
323سمیهسلطان احمد68
324مطهرهذبیح الله68
325ثمینهمحمد عالم68
326فاطمهعبدالله68
327محمد نعیم عبدالکریم68
328پیمانه محمد اکرم 68
329مریم عبدالقدوس 68
330احمد صمیمعبدالمتین68
331ویصلغانعلی68
332یثربمحمد نعیم68
333مطیع اللهمحمد سعید68
334اسد اللهشیر علی68
335احمد فوادمحمد68
336نوید اللهعبدالقیوم68
337محبوبعبدالمحفوظ68
338عیسیغلام سخی68
339سودیهمحمد66
340شکیبامیرویس خان66
341شکیبامیرویس الله66
342تمکینعبدالرحمن66
343ناز آغاامیر خان 66
344اسما فخر الله 66
345فرحناز جان آقا 66
346غفرانعبدالغفار66
347محمد ذکیمحمد داود66
348سید شکرانسید غفران66
349احمد باسطاحمد طارق66
350حکمت اللهخلیل الرحمن66
351مجتبیمحمد کاظم66
352محمد حسینمحمد علی66
353داریوشمحمد آصف66
354امیرخانقسمت نور66
355نسرینمحمد ایاز64
356فرزانهمعراج الدین64
357خجستهشاه ولی64
358محمد شمس الدیناسدالله64
359ژوبین محمد ابراهیم 64
360رشادعبدالمقیم64
361مصدقعبدالحلیم64
362فیض محمدتاج محمد64
363خیرالله64
364عبدالرازقغلام حسن64
365گل احمدگل پادشاه64
366احمد عابدرفیع الله64
367امیرمحمد علم64
368امیر خانامیر محمد64
369منیرعبدالحفیظ64
370هیوادعبدالعلی64
371محمد نادرمیرزا حسین64
372احمد سیرعبدالوهاب64
373محمد وارثمحمد یونس64
374محمد سلیممحمد نعیم64
375ارمغاناحمد الله62
376یسرامحمد شریف62
377حاسناتحاجی احسان62
378ثنامحمد عمر62
379پروانهعبدالرحمن62
380سحرمحمد انور62
381خاطرهسید سکندر62
382صدیق خان دولت خان 62
383فرهاد امان الله 62
384نصرت الله غلام ربانی62
385گل عالم سید کریم 62
386حریرسمیع الله 62
387هدایت اللهعبدالحکیم62
388صفر محمدمحمد مراد62
389احمد سیرولی محمد62
390احمد مدثرعلی احمد62
391نثار احمدعبدالبصیر62
392عمرغلام گل62
393عبدالعزیزعبدالواسع62
394محمد عثمانمحمد عمر62
395آرشمحمد اسماعیل62
396محمد حنیفمحمد رحیم62
397حبیب اللهعوض62
398حمیدهعبدالصمد60
399مریمخالد احمد60
400سوناگل محمد60
401سوناعبدالخلیل60
402حفصهمحمد یاسر60
403محمد ندیمعبدالحلیم60
404محمد یونسفضل الحکیم60
405محمد عرفانمحمد حکیم60
406ولیدعبدالقدوس60
407عبدالعلیمعبدالرازق60
408نصیب اللهشمس آقا60
409احمداحمد مجیب60
410زحلمحمد نسیم58
411مریمسعید حکیم58
412تمنامحمد هادی58
413ساجدهحیات الله58
414شایستهابراهیم58
415عاطفهمحمد امین58
416مروه عبدالصمد 58
417مهریه جان عبدالعزیز58
418یماهزار گل58
419محمد الهاممحمد منعم58
420عبدالجلیلعبدالخلیل58
421عبدالعلیمدل آقا58
422مصطفیعبدالمحمد58
423محمدامیر الله58
424عبید اللهعبدالمحبوب58
425کشمیرمحمد آقا58
426فاطمهحبیب الرحمن56
427مشعل محمد ظاهر 56
428تمنا محمد عالم 56
429احسان اللهامیر بخش56
430نظیفاسماعیل56
431صدامشریف56
432محمد مسیحمحمد عظیم56
433میر جابرمیر محمد56
434همایونعبدالقدیر56
435سید ناصرسید عاقل شاه56
436اسماءعبدالواسع54
437زحلنوید54
438مهدیهمحمد یونس54
439سلوااشرف54
440زهرامحمد اسحق54
441صدفعبدالغفار54
442آرزوحیات الله54
443الیاس لطف الله54
444سارهمحمد فرید54
445پریناز جان آقا 54
446فهیمایمل54
447محمد احسانمحمد شفیع54
448محمد عمرانمحمد شریف54
449امان اللهجان آقا54
450زحلمحمد52
451حسنیهمحمد مقیم52
452عاطفهاسلام الدین52
453ربابهرمضان52
454سجیهصمد علی52
455سحروحید الله52
456زهرااحمد عمر52
457تور پیکیمحمد52
458مروهسیف الرحمن52
459فرزاد سید احمد 52
460عبدالوارثمحمد سلیمان 52
461بصیر سید آقا 52
462رستم غلام محی الدین52
463سلمان عبدالرحمن52
464منصور سعید علی 52
465رحیم الله قدرت الله 52
466امیدعبدالحکیم52
467شیرزی عزیزی52
468سمیرا احمد شکیب 52
469الهامه مریم عبدالفتاح 52
470سحر محمد نعیم 52
471یاسمین غلام غوث 52
472سینامحمد امین52
473یاسمین حاجی قیام الدین52
474حسیب اللهگل آقا52
475مهرانعبدالرحیم52
476امیررفیع الله52
477محمد عمرسیف الدین52
478ساحلگل احمد52
479مهدیعبدالرقیب52
480فیاضمحمد قاسم52
481محمد سدیسعبدالغنی52
482خدا دادجمعه خان52
483احمدعلی میرزا52
484عبدالشهیمعبدالقهار52
485احمد صابرعبدالناصر52
486عمرانسلیمان52
487احمد راشداحمد ولی52
488عبدالخالقمحمد آقا52
489شبنامیرزا محمد50
490امام دادشیر دل50
491احمد نعیمعبدالرحیم50
492شریفمحمد طاهر50
493شفیق اللهسید عزت الله50
494عبید اللهعبدالبصیر50
495فرهادمحمود50
496عمرمحمد فاروق50
497جاوید50
498اصیلامحمد حسین48
499رویامحمد گل48
500مومنهنصیر احمد48
501صنماحمد فواد48
502ملالیفیصل48
503کوثرمحمد48
504هوسیمحمد شاه48
505فروغغلام رسول 48
506الهام فضل الرحیم48
507حیات الله عبدالله 48
508محمد عبدالله 48
509فردینامان الله48
510محمد ادریسنقیب الله48
511مهران48
512احمد محمود48
513سردارسید علی جان48
514محمدمحمد افضل48
515احمد عمرانعبدالکریم48
516نصیر احمدنور احمد48
517مریمقاسم46
518رخشانهنوروز46
519صابرهحیات الدین46
520سودابهعبدالسلام46
521عفتعبدالله46
522فرحتعبدالعزیز46
523سحرعزیز احمد46
524جاوید احمد خان 46
525نعمت الله میر محمد 46
526بارکزی محمد نادر46
527نجیب الله فقیر محمد 46
528مصور قاسم 46
529ضمیر عبدالستار 46
530احمد ولید محمد حیدر46
531نینا محمد عظیم 46
532سارهمحمد طاهر 46
533زهراعبدالرحمن46
534ظاهره عبدالمجیب46
535فرخندهامان الله 46
536رافعه عبدالرحیم 46
537اصیل میرانجان46
538عبیدگل میر46
539حسیب اللهعبدالودود46
540احمد سعدیعبدالصبور46
541انقلاب الدینغلام نبی46
542عبداللهعبدالرحمن46
543احمد ضمیرفضل الله46
544عبدالواسععبدالقدوس46
545سید نذیرسید حشمت الله46
546نویدشیرزی46
547علیمحمد نعیم46
548احمد مرتضیاحمد شاه46
549احمد منصورعبدالحفیظ46
550مجیب اللهعبدالله46
551ساغررجب علی44
552شمسیهعوض44
553ناهیدفرید خان44
554پلوشهعبدالصبور44
555زهراسخی داد44
556سیتاامام داد44
557الههمحمد نعیم44
558معصومهیعقوب علی44
559آریناحمد ولید44
560سردار حسینسید احمد 44
561یوسف شیر آقا 44
562احمد ذکی لعل آقا 44
563محمد اکملمحمد افضل 44
564سونیا گل محمد 44
565احسان اللهمحب الله44
566محمد عزیزفضل الرحیم44
567الهام44
568رامین اللهعبدالحمید44
569مزملحسیب الله44
570علیامیر الله44
571مسیح اللهغلام فاروق44
572الهامشیرزی44
573حسیب اللههمایون44
574مریمعبدالخالق42
575صدفحیات الله42
576رقیهمحمد ابراهیم42
577راضیهگوهر شاه42
578آیت42
579صدفعزیز احمد42
580محمد حسین اختر محمد 42
581نعمیم جان حبیب جان 42
582فهیم عبدالرحیم 42
583شبیر احمد سید حبیب42
584شبیر احمد عبدالکریم42
585غلام صدیقشیرین آقا 42
586شاهد قیوم 42
587شعله اسد الله 42
588فرخندهعبدالباقی42
589زحل حاجی سید اصغر42
590عبدالمجیدفیض محمد42
591علی جاناحمد علی42
592عبداللهعصمت الله42
593احمد بلالسمیر احمد42
594احمد سیر42
595بلالمقصود42
596مراد علیجمعه گل42
597میلادعبدالستار42
598احمد شکیب42
599نایبغلام فاروق42
600روح اللهامیر محمد42
601احمد ولیاحمد کبیر42
602عبدالغنیعبدالحمید42
603زهراکرام الدین40
604ملالیمحمد40
605شکریهمحمد حسین40
606بنفشهمحمود40
607عایشهمحمد صدیق40
608سحرسمیر40
609جان آغا الیاس 40
610اسماعیلعبیدالرحمن40
611عبدالرقیب محمد سلیم 40
612پاچا حکیم 40
613وسیم محمد قادر40
614امید عبدالمعروف40
615سیف الدینشهباز 40
616شعیب عبدالرحیم 40
617عفت نور الله 40
618زحل عبدالغفار40
619حسیب اللهمحمد یوسف40
620محمد باعثعبدالعلیم40
621عبداللهخان علی40
622سیرعلی حسین40
623عبدالبصیرغلام الدین40
624محمد عمرمحمد ایمل40
625احمدبلالمحمد اختر40
626امیراحمد40
627سید بلالغلام فقیر40
628قدوس آقافتح خان40
629عبدالمجیدغلام حضرت40
630احمد افضلحشمت الله40
631قیسعبدالرشید40
632دلاورمیرزا40
633پویرازمحمد طاهر40
634عادلهسید شیرآقا38
635زهرهمحمد رضا38
636مروهمحمد امین38
637مروهعبدالواحد38
638صاحب جمالاحمد جان38
639بهارمحمد عمر38
640شیباعبدالمنان38
641نازنیننجم الدین38
642روملامیر گل38
643احمدمحمد باسط38
644حشمت اللهعتیق الله38
645احمد سلیمعبدالودود38
646الهامخواجه موسی38
647قاسمعلی38
648عبدالهادیخدا داد38
649سنبلفضل الحق36
650صدفسمیع الله36
651ام البنینحسین احمد36
652فاطمهمحمد علی36
653مروهبخت بیگ36
654فرهاد غلام حبیب36
655محمد سمیر محمد عالم 36
656کمال عزیز36
657تابش احمد رشاد 36
658احمد ولید محمد یونس 36
659مینه محمد قیس 36
660اسما قیام الدین36
661تمنا سید سرور36
662فرهادغلام نبی36
663فیصلمحیب الله36
664احمد انیسانعام الدین36
665احمد اللهمحمد سالم36
666منصورخان محمد36
667نوید اللهمحمد الله36
668رفیع اللهعوض الرحمن36
669سهرابمحمد حسن36
670طوفانعبدالستار36
671شفیقمنان36
672گلثوماحمد محمد 34
673آرزوسید احمد34
674گل گوناحمد رستم34
675اجمل ضیا عبدالرزاق 34
676بلال احمد شیر احمد 34
677حامد فضل الرحیم34
678فرح داوود34
679طوبا عزیز الله 34
680رابعهعبدالبشیر 34
681باران محمد سرور34
682سراج الدینشهزاد34
683جمیلآزاد زی34
684عبدالواحدعبدالرشید34
685رامینعبدالرحمن34
686رامینشیرین آقا34
687مسیح اللهعبدالودود34
688صبورتمیم34
689آرمینآرمان34
690هارونحمید34
691احمد اللهمیر الله34
692فروزانغلام علی32
693شکیلانیسان الدین32
694سارهغفور32
695شبیر احمد شیر احمد 32
696حفیظ الرحمنقربان احمد 32
697احمد یاسر بابر شاه32
698رحیم الله جمعه گل 32
699جواد محمد حکیم32
700محمد اکملمحمد افضل 32
701نجمااقدس 32
702حسنا محمد اکبر 32
703صحراامان 32
704پریسا عبدالداود32
705عیسیغلام سخی32
706احمد راشدعبدالکریم32
707خالدفیض الدین32
708مصطفیعبدالجمیل32
709اجملشاه محمد32
710کریمعلی داد32
711ماشاء اللهشیر علم32
712محمد آرمانمحمد عارف32
713محمد عبدالمعروف32
714عبدالرحمنعبدالقادر32
715اجملکرام الدین32
716واجدمیر احد32
717فریدحسین داد32
718صدفمحمد عارف30
719حسناعزیز احمد30
720هیلیشیر محمد 30
721عبدالحکیمسید شیرین30
722عبدالبصیرعبدالقادر30
723فرهادفواد30
724لطف اللهمحمد اقبال30
725سید نذیرسید انور شاه30
726میلادمحمد فاروق30
727عظیم الدینسراج الدین30
728خیر اللهحبیب الدین30
729بلالعبدالرحیم30
730یمافرید احمد30
731الطافبلال30
732گل برگمحمد28
733حسناتمحمد28
734فاضل پیر محمد 28
735منصورگل آقا28
736عبداللهعبدالمالک28
737اجملصابر28
738پردیسکمال الدین28
739سهرابرستم خان28
740شفیقمحمد حمید28
741یحییمحمد بلال28
742هارونغریب الله28
743محمد نایبخدا داد28
744ذکی عبدالله 26
745محمد ادریسعبدالصابر26
746علی خانامرالدین26
747محمد عمرانمحمد عمر26
748مریمعلی حسین24
749زازی سدوزی24
750محمد رسولمحمد خدا24
751مختار عبدالمجید24
752بابه شاهعلی محمد24
753صدفبخت نظر22
754احمد نویدصاحب گل22
755محمد قاهرعبدالاحمد22
756ویس الدینعاشور علی20
757معروفمحمود20
758رشادعبدالفتاح18
759سیاوشمحمد اکبر18
فهرست

you're currently offline