امتحانات آنلاین (از راه دور) شامل سوالات امتحاناتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

سطوح مرتفع پامیر و واخان در حدود چند متر از سطح بحر ارتفاع دارند:
کدام مناطق در سال 1885 میلادی توسط روس های تزاری اشغال گردید:
پیام هایی که از فضا به زمین میرسند، به کدام نام یاد می شوند:
پیام های که از زمین به فضا ارسال می شوند به کدام نام یاد می شوند:
ماهواره در فضا به شکل ......... در مدار های معین و بیضوی بدور زمین قرار داده می شود:
انسان ها میتوانند به کمک ماهواره ها در بارۀ پدیده های ذیل معلومات بیشتر حاصل نمایند:
همه مسایل مخابراتی از کدام طریق ذیل تنظیم میگردد:
محیط زیست مجتمع یا Complex کلیه پدیده های حیاتی است که به .......... زمینه حیات را مساعد میسازد:
پدیدۀ مهم حیاتی برای انسان ها، حیوانات و نباتات عبارت است از:
انقلاب صنعتی از کدام قاره آغاز گردید:
تشعشعات اتومی در ساحۀ چند کیلومتر مربع ماحول خود را تخریب می کند:
یکی از کشورهای ذیل مهد انقلاب صنعتی است:
کدام یک از گازات ذیل باعث آلودگی هوا میگردد:
گاز مضرۀ کلورو فلورو کاربن کدام اثرات را دارد:
دریای راین از منبع تا مصب چند کیلومتر فاصله را طی میکند:
دریای راین از کدام کشور سر چشمه گرفته است:
دریای راین از کدام کشور عبور نموده به بحیرۀ شمال می ریزد:
کدام دریاهای اروپایی بیشتر آلوده میباشند:
آلوده گی های نفتی در ابحار همه روزه رو به ازدیاد است که در ایالات متحده امریکا چند واقعه را ثبت نموده اند:
طبقه اوزون بالای طبقه تروپوسفیر به ارتفاع چند کیلومتر از سطح بحر به مثابه یک مانع در برابر اشعه ماورای بنفش عمل می کند:
از سال 2003 م به بعد، مساحت تخریش طبقه اوزون به چه اندازه توسعه یافته است:
کدام عامل ذیل برای از بین بردن جنگلات نقش زیاد دارد:
حوزه دوم پر نفوس عبارت است از:
بر اساس تشکیلات واحدهای اداری در دوره امان الله خان، افغانستان به چند ولایت تقسیم شده بود:
کدام یکی از ولایت های ذیل در دوره امان الله خان به اساس تشکیلات واحدهای اداری، یک ولایت شمرده نمیشد:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.مطالب مشابه