نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1ظریف احمدذبیع الله 100
2عبدالباسطمجیب الرحمن98
3منیژهسفر علی96
4فیروزهعبدالاحمد96
5آمنهعید محمد94
6صمیممحمد نسیم94
7طاهر محمد قاسم94
8عبدالباسطعلاؤالدین94
9باصرهمحمد نسیم92
10محمد اسماعیلعبدالرفیع92
11مرتضیمحمد آصف92
12صفی اللهافغان92
13عبدالهادیعبدالسلام92
14شیر خانعبدالوحید92
15مهدیعبدالرقیب92
16روح اللهشاه آقا92
17احمد سمیراحمد زبیر92
18علی رضا محمد وسیم 92
19شمس الحق عبدالمبین 92
20ریحانه محمد اکرم 92
21بیتا نوروز92
22سلطان ولیگل زمان90
23محمد بلالعبدالبصیر90
24رحمت اللهمحمد فرید90
25هدایت الله سید یحیی 90
26ویدا شاه محمد 90
27عمر محمد صادق88
28محمد اللهمحمد علم88
29مروهعبدالبشیر88
30شفیع الله نصرت الله 88
31شهرام محمد غوث88
32شمعریزگل میر 88
33ایمل حاجی عبدالله 88
34ممتاز محمد صادق88
35مریم سید مختار 88
36ستارهاحمد شاکر86
37شازیهحکمت الله86
38شکر الله نوروز خان86
39کاظم میر ولی 86
40نور الله عبدالرحیم86
41نوید احمد نزیر احمد 86
42نیلوفر جلال الدین 86
43سمیه غلام الدین 86
44حوریهمحمد ابراهیم84
45عهدیهمحمد ببرک84
46احمد فوادمحمد ناصر84
47محمودمحمد حنیف84
48عطا اللهعلی محمد84
49سوریاسمیع الحق84
50سید نیامعنایت الله84
51سید کلیم الرحمنحبیب الله84
52سلیمان محمد ظریف 84
53فردین شکر حق 84
54فردوسفیض الله 84
55امیر الدینمرتضی 84
56ندیم غوث الدین84
57نیلوفر محمد عالم 84
58مژگانحضرت میر 84
59مروه نورعلی 84
60شایستهعبدالروف84
61زحل وحید الله 84
62طوبادر محمد 82
63هیلیعبدالقدیر82
64سارهغلام محمد82
65شکیلامحمد عمر82
66سهیلاانور82
67سودابهعبدالرسول82
68سعدیهشیر دل82
69محمد رحیممحمد عمر82
70علی غفرانذکریا82
71مبشر اللهبهرالدین82
72سید مختارسید نعیم82
73تمیمبها الدین82
74بلالمحمد شانی82
75مصطفیفضل الکریم82
76عبدالمتینسید جان82
77احسان اللهعزیز الله82
78عنایت اللهیار محمد82
79وژمهخلیل الله82
80رقیهمحمد شاه82
81منیب اللهمحبوب82
82عبدالمطلبمیرویس 82
83احمد شعیب حفیظ الله 82
84سلطان محمد عبدالحفیظ82
85عبدالغیورعبدالمنیر 82
86فاروق مصطفی 82
87مهران محمد غوث82
88مقدسه عبدالوحید 82
89فایزهمحمد آصف 82
90زینبمحمد ایوب 82
91ریسه عبدالبصیر 82
92دیناسمندر82
93حمیرا رحمت الله 82
94بشرا عبدالطیف82
95آرین محمد شاه 82
96منزهحبیب الله80
97نذیر احمد گلستان80
98ادیبقلندر80
99محمد زبیرمحمد رسول80
100مصطفیعبدالحکیم80
101عبدالباسطمحمد یوسف80
102ارسلانمحمد اسلم80
103رضا شاهنذیر شاه80
104محمد فیصلمحمد آصف80
105عبدالباسطمجیب الرحمن80
106حمید اللهعصمت الله80
107محمد زاهدسلطان علی80
108حفیظ اللهعبدالقاهر80
109محمد طاهر عبدالواحد 80
110نازیه محمد اکرام 80
111مسرت عبدالعزیز80
112مستورهسیف الرحمن80
113گلثوم محمد ظاهر 80
114فرحت احمد فرید 80
115ساره فضل الرحمن80
116شازیهغلام سخی78
117حسینعلی احمد78
118دنیاغلام ربانی78
119صدامنور ولی78
120محمد مدثرمحمد قاسم78
121مدثرسیف الدین78
122ذبیح الله78
123ستارهسخی محمد78
124احمد زیمحمد امین 78
125رومل نورآقا 78
126شعیب عبدالرحمن 78
127حسیب الله عصمت الله 78
128محمد حنیف محمد رحیم 78
129تمجید الله حاجی خوانی78
130سهرابمحمد اصغر 78
131محمد اسحق محمد توریالی 78
132عبدالله محمد شریف78
133تیمور شاه عبدالغفور 78
134نسترن فاضل شاه 78
135نازنین رفیع الله 78
136مهریه جان عبدالعزیز78
137مدینه نصرت خان 78
138سویدا محمد یاسین 78
139زینبعزیزآقا78
140زهره داد خدا 78
141رافیه عبدالرزاق 78
142خدیجه محمد ظاهر 78
143غفریهعبدالغفار76
144حکمت اللهامان الله76
145محمد معروفمحمد قاسم76
146مهدیدین محمد 76
147احمد بلالعبدالمقیم76
148لیمهباز محمد76
149رخسارسید الله76
150رضاسید الله76
151داد محمد یار محمد 76
152احمد شعیب اکرام الدین 76
153ام البنینحسین احمد74
154احمد عبدالله74
155عبداللهعبدالخالق74
156حسناعبدالرزاق74
157ژمنهمحمد داود74
158ادیبشاکر74
159فواد محمد رحیم 74
160عبدالوارثعبدالرشید 74
161طارقعبدالصبور 74
162شاداب پرویز74
163محمد مومنمحمد امین 74
164انوش محمد امین 74
165بلال احمد سید گوهر 74
166سید زاهد سید یوسف74
167نور سحر عبدالحکیم 74
168نازنین رحمت الله 74
169مریم محمد عارف74
170فیروزه گل میر74
171بصیره نیک محمد 74
172صدفعطا الرحمن72
173مسعودهمحمد حکیم72
174زهرهعبدالرحیم72
175راحیلعبدالغفور72
176مجتبیفیروز الدین72
177محمد فردینمحمد حنیف72
178قاهرعبدالوکیل72
179احمد ظهورعبدالغفور72
180محمد شعیبمحمد شفیق72
181عبدالرحمنعبدالاحمد72
182عتیق اللهسراج الدین72
183صمیمعبدالقادر72
184فرزادسید یحیی72
185حبیب الرحمنعبدالحمید72
186ویسبهادر72
187امیر احمد نور احمد 72
188محمد همایون محمد شفیع 72
189مطیع الله عبدالله 72
190نیلوفر وحید الله 72
191نعیمهغلام محمد 72
192مریم عبدالسلام 72
193مرجان محمد صادق72
194مدینه محمد حنیف 72
195فریحه عین الدین 72
196فرحناز محمد صادق72
197فتانه محمد علم 72
198صنم سید یعقوب 72
199شیما شاه محمود 72
200سمیرا عبدالفتاح 72
201دیانا سید کبیر 72
202حریره عبدی احمد 72
203تمکین فیض محمد 72
204بسمه نجیب الله 72
205مرسلامرالدین70
206نیلابعبدالغفور70
207ویدامحمد یوسف70
208سمیراخان آقا70
209عبدالعلیعبدالحمید70
210عبدالسیرعبدالغفار70
211صفی اللهنقیب الله70
212فرید اللهغلام حسن70
213عبدالولیصدر الدین70
214شکیبامیرویس خان70
215عبدالستار جمعه گل 70
216محمد وارث خواجه محمد 70
217سحاب عبدالصمد 70
218اجملحاجی نزیر محمد 70
219فرشید عبدالمنیر 70
220مظفر الدیننظر محمد 70
221عبدالله عبدالوحید 70
222هارون عبدالعزیز70
223فیروز نورحمن70
224عنایت الله وحید 70
225محمد اسماعیلمحمد پناه 70
226محمد فایز غلام فاروق70
227فاطمه عبدالمتین 70
228اصیلاغلام سخی70
229صدفعبدالخالق68
230احمد بلالاحمد شاه68
231محکمد اسماعیلخان محمد68
232محمد عثماننیک محمد68
233الطاف احمدآقا محمد68
234پرویزعبدالعظیم68
235رفیع الله68
236غلام رضاشاه محمود68
237محمد ادریستراب خان68
238محمد عمراحمد گل68
239هارونغلام فاروق68
240شهر یارنعمت الله68
241مجیب الرحمندر محمد 68
242ولید احمدشیر احمد68
243مجتبیابو طالب68
244مدینه محمد ضمیر 68
245فریبا نصیر احمد 68
246زهرا محمد اسماعیل 68
247روبینا غوث الدین 68
248شبنمعبدالحمید66
249شایستهمحمد هارون66
250حسیباعبدالهادی66
251شایستهمیرزا محمد66
252زهرااحمد الحق66
253زینبعبدالعزیز66
254امیر خاننور احمد66
255سیف الرحمنطلا محمد66
256احمدحامد66
257مصورآقا سعید66
258محمد وسیمشیر محمد 66
259امام دادرجب66
260طایب غلام سخی 66
261محمد عمر نادر شاه 66
262احمد شهیر قیام الدین 66
263احمد شعیب مجیب الرحمن66
264احمد طارقعبدالخلیل66
265جعفر عبدالمتین 66
266برهان الدین امام الدین 66
267نعمانمحمد احسان 66
268ناهیده محمد صالح66
269لیزا محمد فاروق 66
270لیدا آقا نور66
271فرحت بهرام 66
272زلیخا وحید الله 66
273زحل عبدالحنیف66
274رخسار محمد حسن 66
275خاطره عبدالحی 66
276اسما محمد حنیف 66
277سعیدهمحمد ظاهر64
278سید نصیبکرام الدین64
279عمرانشیر آقا64
280محمد نذیررحم خدا64
281عبدالصمدعبدالحلیم64
282حبیب اللهخدا داد64
283بلالعطا الله64
284محمد جوادمحمد ادیب64
285محمد تمیممحمد کبیر64
286ضیا الرحمنخالق نظر64
287مرید غوثغلام فاروق64
288الیاسعزیز الله64
289شیر علیعین علی64
290بهشتهعبدالودود64
291مسیح احمدعبدالغیور64
292خواجه عبدالمنصورغلام داود 64
293فروزان عبدالظهور64
294عایشه محمد افضل 64
295سوزان عبدالعظیم64
296زهرهعبدالمنیر 64
297ضمیرهامیر خان62
298صوفیهداد محمد62
299شکیباچمن علی62
300تمناشیر محمد62
301مطیع اللهکفایت الله62
302علی رضامحمد بشیر62
303محمد رستممحمد الدین62
304احمد عرفانمحمد نسیم62
305فردوسعبدالرفیع62
306وصیل احمد یار محمد62
307احمد سمیرعزت میر62
308محمد یوسفمحمد رسول62
309صفا الدینمیر احمد62
310محمد مهدیمحمد نظام62
311نیلوفرعبدالولی62
312زهراعبدالقادر62
313احمد فانیعبدالقادر62
314محمد موسی عبدی 62
315حبیب عبدالقدیر62
316احمد نوید اسد الله 62
317لیذا عبدالبصیر 62
318اورانوسمحمد قسیم60
319مهر انگیزعبدالولی60
320جهان تابجان علی60
321فاطمهمحمد محسن60
322حسیباعبدالهادی60
323پروانهمحمد اسماعیل60
324لطیف اللهحفیظ الله60
325سید ادیبنادر شاه60
326فضل الدینخیر الدین60
327محمد الیاسمحمد صادق60
328امیدلطف الله60
329جهان زیبعلی محمد60
330رفیع اللهجاندل60
331حسیب الرحمنسردار ملک60
332مصطفیعبدالغفور60
333عبداللهعبدالمجید60
334آرشعبدالقدیر60
335نصیر احمدعبدالحق60
336عبدالمنصورعبدالبصیر60
337محمد عمرمحمد حکیم60
338ذکریااحمد ظاهر60
339سید مرتضیمیرویس 60
340عتیق اللهسراج الدین60
341مطیعمحب الله60
342عبداللهعبدالعزیز60
343نور الله سخی محمد 60
344یورید الله سعد الله 60
345آرشمحمد عارف60
346مجتبیمصطفی 60
347بهمننجیب الله 60
348احمد شهاب ذبیع الله 60
349جمشید عین الدین60
350محمد طارقمحمد شاکر60
351نیلوفر محمد داود 60
352مریم شاه محمود 60
353لیمه نجیب الله 60
354سمیرا عبدالمبین 60
355سارا عبدالقسیم 60
356زهرا محمد هارون60
357پریسا غلام محمد 60
358پاکیزه خیر محمد 60
359انگیزه همایون 60
360شبانهسید جان58
361سپوژمیاسد الله58
362انجیلامطیع الرحمن58
363ویدامحمد شریف58
364میوندقیوم58
365عبدالهادیعبدالمهدی58
366خان شیرینعبدالرازق58
367ادریسشریف الله58
368مصطفیدر محمد 58
369رامینفیض الدین58
370حبیب اللهشاه حسین58
371احمد نویدلعل محمد58
372نویدحسن58
373فیض محمدتاج محمد58
374احمد مزملمحمد قدیر58
375بابر شاهمحمد هارون58
376محمد حصمرغلام حیدر58
377سر تاج احمدفضل احمد58
378قیام الدینغلام محی الدین58
379زهرامحمد کریم58
380عبدالقادرعبدالغفور58
381علینادری58
382نور اللهنصرت الله58
383محمد امین امیر گل 58
384مهران عبدالحنان 58
385عبید الله حمید الله 58
386محمد نواب رحیم داد خان 58
387احمد محمد سعید 58
388ادریس محمد حسین 58
389عبدالولی حاجی خان زمان 58
390مصور محمد کبیر58
391ولید محمد اعظم 58
392محمد صمیم محمد نسیم 58
393سمیر عبدالجلیل58
394محمد انیل محمد امین 58
395سید محمد عادل سید عبدالواحد 58
396فیاضعبدالعزیز58
397منیره محمد حکیم 58
398فریال محمد نزیر58
399صوفیا عبدالحی58
400شایستهجان محمد 58
401ثنا احمد شاه 58
402تجلا عبدالغنی 58
403مونسهمحمد قاسم56
404یسرامحمد اسحق56
405شکرانعلی میرزا56
406رحیم الدینکرام الدین56
407حامدمحمود56
408تازه گلعجب گل56
409رفیع اللهعطا الله56
410کیهانعبدالنصیر56
411انیلعلی56
412حرمتعبدالرحمن56
413عبدالناصرعبدالقادر56
414مجیب اللهنجیب الله56
415احمد سهیلعبدالغفار56
416محمد ظاهرمحمد اکرم56
417بلالخلیل الله56
418احمد مریدحمید الله56
419سید حبیبسید مرتضی56
420فریدونعبدالشکور56
421عبداللهفرید آقا56
422شهراممحمد عزیز56
423عمرانمحراب الدین56
424آرشبشیر الله56
425نجیب اللهبشیر احمد56
426لطف اللهفیض الله56
427محمد هارونمحمد فرید56
428اجملغلام رسول56
429محمد رقیب محمد حسین 56
430صفت الله عبدالرزاق 56
431حکمت الله سمندر56
432محمد محبوب محمد داود56
433محمد سمیرعبدالظاهر 56
434احمد زبیر نثار احمد 56
435نجیب نصرالله 56
436فرزاد شاه آغا 56
437رضایت الله عنایت الله 56
438محمد انعام محمد بیان 56
439سید رشید الحقسید الحق 56
440لیمه شاه محمود 56
441کرشمه عبدالله 56
442فاطمه سید محمد ابراهیم56
443نیایشمحمد نسیم54
444عبدالحکیمعبدالقهار54
445مسعودمحمد نقیب54
446علیمحمد زبیر54
447احمد شعیبمحمد لطیف54
448انوشزمری54
449میلادعبدالله54
450خلیل اللهعبدالولی54
451عبدالحامدمحمد رحیم54
452محمد محمد علی54
453شهراماحمد فواد54
454محمد حامدمحمد قوی54
455عبدالحمیدمحمد عمر54
456سید حسیب اللهسید عنایت الله54
457محمد فهیممحمد ظاهر54
458رامینعبدالقهار54
459سهراب54
460نویدمحمد ابراهیم54
461محمد مزملضیا الله54
462بلالوفا دار54
463مرتضویمیرویس 54
464محمد عزیزفضل الرحیم54
465روح الله سیف الله 54
466نعمت الله میر محمد 54
467محمد رفیع قزافی54
468شعیب سید حسین 54
469عبدالعلیعبدالقدوس 54
470رحمت الله عبدالرشید 54
471قدرت الله نجیب خان 54
472غلام سبحان محمود 54
473سهرابمحمد قاسم 54
474مسیح الله خیر الله 54
475سعیب محمد حفیظ54
476نزیرشاه محمود 54
477عمران محمد ذاکر 54
478محمد ذاکرعبدالروف 54
479احمد راشد سید مقبول 54
480صدیق الله خلیل الله 54
481سمیر خواجه فضل الربی54
482محب الله محمد پرویز54
483احمد ضیا احمد شاه 54
484احمد فایضسیلاب خان 54
485ذبیع الله عبدالستار 54
486احمد ضمیر عبدالستار 54
487سید اعظم سید عارف54
488حکمت الله امان الدین 54
489آرشجاوید 54
490نگینه امیر خان 54
491سایمه نصرت خان 54
492روهینا گل محمد 54
493جینانایب علی52
494نذیرهمحی الدین52
495مروهمحبت خان52
496سید نوابسید حفیظ52
497عبدالتمیمعبدالوکیل52
498صدیقنعمت الله52
499امجترفیع52
500ربیع اللهنظام الدین52
501عبدالمحیطمحمد رحیم52
502سید بلالمیر بهاؤالدین52
503سید عمرسید یونس52
504عبدالرحمنسردار ملک52
505منصورعبدالخالق52
506عبدالوارثعبدالخالق52
507فیصلمحمد امان52
508نجیب اللهمحمد ظفر52
509سونیتاعبدالرزاق52
510رومانکنشکا52
511حشمتعطا الرحمن52
512قیسمسجدی52
513مدثر عبدالحمید 52
514عبدالسمیع عبدالشکور 52
515آرشمحمد اعظم 52
516ادریس میر محمد 52
517غلام محمد امان52
518احمد فیصل محب الرحمن52
519ارشاد مرزا محمد 52
520عبدالباسطعبدالظهور 52
521ذبیع الله عبدالله 52
522رحمت الله نعمت الله 52
523احمد خیر محمد 52
524فهیم فرید الله 52
525زاهد عبدالعزیز52
526ابراهیم محمد وسیم 52
527فرهاد ایاز52
528عبدالواسیععبدالوکیل 52
529ادریس جان آقا 52
530تمیم عمرگل 52
531سید جمال سید عزیز52
532سید جواد میر واعظ52
533یلدا گل محمد 52
534مهناز توکل خان 52
535زحل عبدالقدوس 52
536زحل عبدالمنیر 52
537زهراعلی محمد50
538مژگانامرالدین50
539امیر حمزهبسم الله50
540احمد سیر عبدالقیوم50
541فردینمحمد صابر50
542محمد عارفپرویز50
543میلاد احمدلطیف احمد50
544روملمحمد طاهر50
545حامدقدرت الله50
546شکرانگلداد50
547فردینمهتاب الدین50
548احمد مریداحمد حامد50
549عبدالعزیزعبدالوکیل50
550نور اللهنقیب الله50
551مسیح اللهنور الله50
552روهیدباز محمد50
553عبداللطیفعبدالجمیل50
554عمیرمحمد عالم50
555احمد نجیبمحمد آصف50
556عزیز الله شاه ولی 50
557احمد الله محمد عارف50
558عمر عبدالله 50
559فردین فخر الدین50
560بلالاسد الله 50
561محمد الیاس محمد نثار 50
562فیصلعزیز الله 50
563احمد ذکیسردار اقا 50
564تمیم عبدالقدوس 50
565احمد رامینحفیظ الله 50
566محمد عادلحمید الله 50
567سباوون غلام حسین 50
568سمیع الله محمد ابراهیم 50
569شایانغلام ایشان48
570رامشعبدالرزاق48
571بشیر احمدنظیر محمد48
572صمیمنور علم48
573مسیح اللهسید ذبیح الله48
574احمد شعیباحمد خان48
575فهیمسردار آقا48
576عبدالواحدعبدالصمد48
577محمد وصیلسید محمد 48
578مراد علیاحمد علی48
579روحیدمحمد وسیم48
580امیدامیر محمد48
581پایینقدیر48
582شجاعمحمد الله48
583فریدونحمیدالله48
584سید منیراول میر48
585علی رضاعلی محمد 48
586محمد مهدیجان علی48
587سمیع اللهنور آقا48
588قیس احمد محمد ایوب 48
589بهرام امام علی 48
590نگین محمد ذلگی 48
591مروه اسد الله 48
592بهشتهمحمد علی46
593صمیم اللهنجیب الله46
594کریم بخشرحیم داد46
595ذبیخ اللهمحمد عسکر46
596اسد اللهخدا داد46
597سمیع اللهنجم گل46
598دولت قدمعبدالروف46
599میلادعبدالحفیظ46
600احمدمراد محمد46
601حبیبعبدالبصیر46
602ایام الدینمحراب الدین46
603محمد صمیمسید محمد 46
604عبدالحقعبدالغفور46
605محمد رضاجان آقا46
606سید نثارسید ابراهیم46
607سهرابعبدالجلیل46
608رومانذلگی46
609احمد محمد 46
610زهرهغلام رضا46
611خالدعبدالحق46
612محمد شفیقمحمد حنیف46
613تواب امان الله 46
614مبین محمد هادی46
615محمد مصطفی محمد ناصر 46
616شفیق الله شاه آغا 46
617خواجه امین الله خواجه اسحاق الله 46
618هیواد حاجی بریالی46
619محمد صدیقغلام فاروق46
620شبیر سید آقا46
621عبدالمطلبعبدالواسیع 46
622هدایت الله عنایت 46
623مصور سید حکیم 46
624محمد عاطف حاجی اقبال 46
625شاهین سید گل 46
626اسماءسید ذکریا44
627مریمرحمن44
628روحیدحاجی وحید44
629قاسمجان علی44
630نجیب اللهعبدالعزیز44
631شیرزیعبدالغفور44
632منصورجبار44
633عادلمجیب الرحمن44
634ذبیح اللهتاج محمد44
635احمد فاضلعمرا خان44
636نقیب اللهنجیب الرحمن44
637مظهر الدینضیا الدین44
638فردوسشیر محمد 44
639دنیاکریم خان44
640فایضاحمد ظاهر44
641خالدنادر44
642صمیمفضل الرحمن44
643سید قیام سید جلال44
644حاجت خان عبدالرزاق 44
645آموصمد42
646مصطفیمحمد آصف42
647ولیشکیب42
648عبدالواحدعبدالمجید42
649حکمت اللهمیرزا حیدر42
650شیر محمد میر مومن42
651حبیب الله محمد حکیم42
652ویس الدینغلام نبی42
653ظاهرزاهد42
654خالدعلی داد42
655عرفانعبدالغفار42
656محمد نبیغوث الدین42
657برکانعمران42
658احمد الهام عبدالسلام 42
659امید عبدالعیاض42
660سمیر ایوب شاه 42
661فهیم عبدالجلیل42
662سید عبدالوارثسید جمالدالدین 42
663حمزه محمد اسماعیل 42
664خلیل الرحمنعزیز الرحمن42
665منصور خواجه شهاب الدین42
666عبدالرشید حاجی عبدالبصیر 42
667احمد نجات محمد بصیر 42
668میلاد محمد کریم 42
669صمیم حاجی محمد امین 42
670احمد سمیر محمد موسی 42
671محمد شاکر عبدالجلیل42
672معاذ الله شاه محمد 42
673احمد سجاد احمد سعید 42
674نادره یارمحمد 42
675فرشته نور حبیب42
676زینبحبیب الله 42
677هنگامافغان40
678الله محمدغلام محمد40
679غفاریدل جان40
680فرخعبدالفتاح40
681سلیمآصف40
682رامینمیرویس40
683مرتضیمحمد عظیم40
684سیر اللهخدا داد40
685احمد مصطفیمحمد قدیر40
686بهراماسلام الدین40
687عمرانصدیق الله40
688نعمانعبدالقاهر40
689بسم اللهشیر آقا40
690عبدالبانیعبدالغفار40
691احمد اللهحامد40
692علیمحمد ولی40
693محمد مهرانمحمد عتیق40
694رضوانعبدالحق40
695یوسفمحمد خالد40
696محمد جاویدخدا داد40
697احمد فرید سیف الدین40
698حسنامحمد میر38
699محمد بشیرمحمد غنی38
700فرید احمدمحمد کبیر38
701عبدالمجیدعبدالرحمن38
702سهرابمحمد داود38
703سجادمحمد داود38
704زبیرعبدالعزیز38
705سلیمانصالح محمد38
706ایملنواز38
707رامینعبدالصبور38
708مشتریحاجی محمد38
709محمد نعیممحمد جاوید38
710محمد ولی محمد اسماعیل 38
711پیمان عبدالظاهر 38
712سید صمیمانور شاه 38
713بریالیزمری 38
714عبدالمیلاد عبدالعزیز38
715احمد حامد احمد ضیا 38
716غفران محمد معروف 38
717وحید الله فدا محمد 38
718زهره محمد مشتاق 38
719احمد سعیدسعید آقا36
720عمر فاروقمحمد نعیم36
721حسام الدینضیا الدین36
722فاروقنثار احمد36
723محمد صمیمساقی محمد36
724شعیبمحمد رجب36
725مرتضیعزیز الدین36
726سمیر نصیر احمد 36
727محمد امیر محمد قاسم 36
728عبدالرقیبعبدالفتاح34
729محمد سرورمحمد ظاهر34
730اسد اللهعبدالصمد34
731احمد مصورغلام قادر34
732سلیمانعبدالمنان34
733غلام مجتبیمحمد اکرم34
734علی عمرانصفی الله32
735محمد رامینفرهاد32
736عبدالجبارمیرزا32
737مسیح اللهخوانی32
738آموصمد32
739مژدهعبدالقادر32
740اجملمحمد آصف 32
741کلیم اللهطلا محمد30
742فردیننوید28
743بادر شاهمحد اسلام26
744شاه محمود محسن خان 26
745عزت اللهصوفی الرحمن24
746سید ثابتسید حبیب20
747خان محمدضیا محمد20
748محمد اقبال محمد اختر 20
فهرست

you're currently offline