نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1برهانعبدالخبیر100
2مشتاق احمدپاینده باقی100
3سید باسطسید بهاءالدین98
5سید باسطسید بهاء الدین98
4صدیق اللهعبدالرؤف98
6منظور احمد خان آقا98
14احمد ادریسحمید الله96
15حکمت اللهمحمد بشیر96
13زینبسید خلیل96
8سید بارزسید بهاء الدین96
10سید رامینسید جلال96
16فیروزهعبدالجبار96
12لیلاغلام الدین96
9مشتاق احمدمحمد ضیاء96
7ندیمعبدالقدیر96
11یسرامحمد شریف96
17احمد بلالاحمد جاوید94
25احمد حارثمحمد حسین94
19احمد خانگل محمد94
18احمد یوسفاحمد جاوید94
24امان اللهحبیب الله94
21جهان زیبزرخان94
29خجستهعبدالخلیل94
26روینامعراج الدین94
23ساجدهحیات الله94
22سیف الرحمنعبدالحمید94
28فروزانحبیب الله94
27فوزیهجمعه خان94
20ویس الدینامر الدین94
32احمد نویدنور احمد92
34امین اللهمحمد الدین92
41انیتاسید اعظم92
38باصرهعبدالغیور92
35بریالیرحم خدا92
49حسینهمحمد مقیم92
40رزماارسلان92
31روح اللهنورآقا92
47زاهد علیمحمد امین92
43ساجدهشیدا92
45شریفصادق92
42شیلامحمد هاشم92
36عبدالبشیرعبدالهادی92
46عبدالمتیننور احمد92
37عبدالهادیشاه محمود92
51محجوبهعبدالمقیم92
44محمد خالدنعمت الله92
48مدیحهعبدالمعین92
52مرغلریعبدالمقیم92
39مروهمحمد هاشم92
33مریدعبداللطیف92
50مژدهعبدالبصیر92
63احمد ضمیرفضل الله90
73احمد فرهادسید محمد90
61اکرام الدینسرباز الدین90
60امیدمحمد حکیم90
78باصرهرحمت الله90
74حمید رضاحفیظ الله90
72روملامیر گل90
66سجیهصمد علی90
57سلطان ولیگل زمان90
68سلیمانمولا داد90
71سمیرحبیب جان90
79سمیهسلطان احمد90
69سید عابدسید رحمت شاه90
75صبراللهمحمد سالم90
65ضمیرهعبدالعزیز90
58غلام ابوبکرغلام محمد90
59کریم اللهصدر الدین90
70کریم اللهنور الدین90
77محمد حارثمحمد انیس90
76محمد شعیبامور داد90
62محمد فیصلمحمد آصف90
55میر احمد اللهمیر عنا یت الله90
64نعمت اللهروح الله90
67نفس گلدولت90
56وحید اللهعبدالله90
89احمد رشاداحمد جان88
88احمد شاهعبدالمتین88
92اسماءعبدالمتین88
86اسماعیلحبیب الرحمن88
98اکبر شاهقادر شاه88
90امجد علیمحمد آ خان88
93آرزومحمد امان88
97آمنهمحمد یونس88
99حامد اقبالغلام رسول88
83حسیب اللهعبدالمحمد88
85ذبیح اللهفیض آقا88
94سکینهکریم خان88
102سید بارزسید بهاء الدین88
100سیف الرحمنعبدالحمید88
108صدفاحمد جاوید88
104صفی اللهبخش الله88
101عتیق اللهسراج الدین88
96فاطمهذبیح الله88
87فروتنعزیز احمد88
105ماه جبینعبدالرازق88
91محمد سلطانمحمد امان88
84محمد محسنالله محمد88
103محمد مدثرمحمد یاسین88
95مرسلعبدالجلیل88
106مریمخالد احمد88
82مقیمسردار88
107هدیهمحمد قاسم88
117احمد صمیممحمد نقیم86
123الهامحیات الله86
138امان اللهظاهر86
137آرشمحمد عارف86
114برکت اللهولی الله86
143تمنامحمد هادی86
128جمیلهمحمد نعیم86
125حبیب اللهعوض86
113حسیب اللهعبدالجلیل86
133خجستهشاه ولی86
142زلیخاقربان علی86
126سکینهاقبال86
116سلیمانمحمد اسماعیل86
141سلیمهعلی نظر86
139شکیبامیرویس86
131صدفحشمت الله86
124عباد اللهمحمد ذکریا86
122علیبرات علی86
118علی رضامحمد ظاهر86
121علی سیناحفیظ الله86
144غفریهعبدالغفار86
111فرزادسید محمد86
129فرشتهمحمد علی86
130فروزانمحمد علی86
135فیض علیعبدالعلی86
115گل میرشاه میر86
136محمد عبدالعلی86
119محمد جوادسید محمد86
134مریمعبدالحی86
120مصطفیهزار میر86
112مهدیعبدالرقیب86
132مهریهمحمد اسمعیل86
127نارونمحمد اسمعیل86
140نویدهمحمد رحیم86
149احمد عابدرفیع الله84
154احمد ندیمعبدالستار84
157الههحبیب الله84
168انیسهاحمد الدین84
164آرزوحضرت محمد84
166بشیرهمحمد میرزا84
165ثریاحاجی محمد84
170ثریاعبدالله84
147ثواب منصورعلی رضا84
169حدیثهعبدالشکور84
180ربابهرمضان84
173رستمحکیم84
163سارابخت الجمال84
183سحراحمد جاوید84
151شیرزیمحمد الدین84
167صدفمحمد کریم84
178صدفمیر محمد شرف84
181عادلهسید شیر آقا84
174عبدالرشیدعبدالهادی84
176علی سیناحفیظ الله84
162عنبرینضمیر احمد84
182فاطمهاحمد84
152فردوسمحمد عارف84
172فیض محمدتاج محمد84
150محمد حسینمحمد علی84
153محمد سلیممحمد نعیم84
175محمد ظریفکته بیگ84
160مرسلشیر سعید84
155مرسلینپاینده محمد84
171مشتاق احمدعبدالرزاق84
179ملالیباروز84
177منصورمحمد ضیاء84
148منظور احمدخان آقا84
161منورهمحمد عزیز84
159مهر افزونمحمد ایاز84
156ناجیهمحمد نبی84
158نکهتمحمد84
215ابراز الدینسیف الدین82
218احمدمحمد گل82
214احمد امیدمحمد یوسف82
213احمد باسطاحمد طارق82
219احمد نعیمعبدالرحیم82
217اسباطمحمد اعظم82
216الیاسسید احمد82
207انعامنیاز محمد82
196آقا محمدملا محمد82
205بی نظیرسید عزت الله82
189توحید اللهآقا جان82
197حبیب الرحمنفضل الرحمن82
222حسیب اللهالله داد82
226حسیباالله نور82
186حکمت اللهخلیل الرحمن82
188ذولفقاربابه شاه82
192رحمن الدینجلال الدین82
200روح اللهحبیب الله82
204زاهدمحمد جمعه82
225زهراکرام الدین82
223ستارهغلام فاروق82
208سنگرمحمد عارف82
198سید شکرانسید غفران82
209شریفمحمد طاهر82
206شفیقهعبدالحفیظ82
187شیر خانعبدالوحید82
202صنموحید الله82
201عایشهعبدالصبور82
195عبدالحسیبعبدالحبیب82
221عبدالحسیبعبدالحبیب82
191علیامیر الله82
210غلام عباسزرغام علی82
199محمد حامدمحمد ابراهیم82
211محمد عزیزفضل الرحیم82
220محمد فایزمحمد فاروق82
224مریمقاسم82
194مزملامین82
190منصورذکریا82
193نصرتنوید82
203نیلوفرذبیح82
212یمادل آقا82
244احمد ایرجعبدالفتاح80
235احمد فهیمجمال الدین80
240احمد ولیدمحمد داود80
231امام الدینبرهان الدین80
243امیدمحمد علم80
246اورخلاسلیمان خان80
256بصیرهفاروق80
253حبیب الرحمنفضل الرحمن80
234حسیب اللهالله داد80
239رفیع اللهنجیب الله80
254رویااحمد ضیاء80
232سلیماناورنگ زیب80
237سید عقیلسید عبدالرحیم80
252شبیرمحمد مایل80
248شگوفهامان الله80
247شمشادامیر حمزه80
245شیرین آقامحمد حسن80
249عادلهمحمد حسن80
233عثماناحمد خان80
236فیض محمددین محمد80
229محمد اللهعصمت الله80
257محمد حکیم پاچا 80
251محمد وزیرمحمد نبی80
238مختار حسینغلام محی الدین80
255مرحباالله نور80
241مسعودمحمد داود80
230میر امین اللهمیر نعمت الله80
250نثار الحقفخرالدین80
242نور اللهنصر الله80
258شیر احمد شبیر احمد 79
277اصیل خانحاجی میر انجان78
279بسم الله امین الله 78
270حسنامحمد داود78
260خداداجمعه خان78
264داد علیفیض علی78
271رستممحمد داود78
269زهرهمحمد رضاء78
261ساحلگل احمد78
273سعید اللهشمس الله78
266سمیع اللهالله داد78
268سنگرمحمد عارف78
265سید سمیرعبدالصمد78
272شاه قلمحمد قل78
263شفیع اللهامین الله78
267عبدالواسععبدالقدوس78
274غفرانعبدالغفار78
262محمد عمرمحمد عثمان78
276محمد هارونمحمد عادل78
259مهدیشمس الدین78
275نثار احمدجهانگیر78
278نگینعظمت78
280گدا محمد فقیر 77
282اکلیلمحمد ابراهیم76
301امام دادشیر دل76
298امیر محمد عالم76
284امیر خانقسمت نور76
297پرویزمیوند76
294حفصهفضل الرحمن76
296حوریهمحمد آصف76
299خیر اللهحضرت نور76
290سید کمیلسید نبی76
288سید نذیرسید حشمت الله76
285شریف صادق76
304غلام فاروقشاهد 76
292فاطمهحبیب الرحمن76
295کرشمهمحمد آصف76
286محمد ادریسگل محمد76
289محمد الیاسسلمان علی76
281محمد حنیفمحمد رحیم76
302محمد زبیرمحمد معروف76
291محمد عقیلغلام نبی76
303مهریهمحمد اشرف76
287نثار الحقفخرالدین76
283نصیب اللهشمس آقا76
293نیایشحشمت الله76
300وثیق اللهخیر الله76
305لعل آقا احمد ذکی75
315احمدشکیب74
319احمد صداممحمد نعیم74
322الاههمیر آقا74
336انیتافاروق74
324حسنیهعبدالعزیز74
310حسیب اللهعظیم الله74
307حکمت اللهمحمد اسماعیل74
313رحمت اللهنوروز علی74
330رکن الدیناحمد شاه74
335زحلنوید74
323زهرامحمد آصف74
311سید اکرمسید اعظم74
326سید فهیمسید قاسم74
333سید منصورسید جلال74
309شعیبمحمد حلیم74
337شیر احمد بلال احمد 74
321عایشهفضل الرحمن74
318عصمت اللهمحمد علی74
331علی اکبرعلی اصغر74
325عمرقاسم74
308غلام حسنمحمد عزیز74
320فتانهمحمود شاه74
312فرهادرسول خان74
334فلورانسفواد74
329محمد تمیمعزیز احمد74
314محمد فایزمحمد فاروق74
332محمد منیرعبدالسلام74
327محمد ندیممحمد یعقوب74
328مختارنظر محمد74
317نبیلمحمد نور74
316ولیدعبدالقدوس74
306یرسلمحمد زلمی74
338میرمحمد نعمت الله 73
352احمد بلالامیر محمد72
345الهاممحمد حنیف72
359آمنهمحمد رحیم72
351بابه شاهعلی محمد72
360بصیهشهنشاه72
346تمیم اللهامین الله72
343حکمت اللهامان الله72
362خان کریم 72
340خیر اللهحبیب الدین72
341ساجدفضل الرحمن72
348سامرامیرزمان72
350سنبلفضل الحق72
339شریف اللهپاینده محمد72
356شیر علیمحب علی72
354شیرزیعبدالصبور72
349عاطفهمحمد امین72
353عبدالرازقغلام حسن72
342عبدالرحمنعبدالله72
361عبدالصبور حریر72
355عبدالمصورعبدالصبور72
344کاظمعلیاور72
358مهریارنعمت الله72
347نوید اللهجان آقا72
357یوسفشیر محمد72
364عبدالرحمنسلیمان 71
363محمد کبیر سعدیه 71
381احمد اللهعبدالکریم70
368احمد صمیممحمد نعیم70
371احمد عرفانعبدالروف70
382احمد نظیفعبدالحقیق70
370امین اللهعبدالحمید70
380ایثار اللهلطف الله70
365حسیب اللهمحمد اشرف70
387حمیدهعبدالصمد70
386خجستهزمان الدین70
388سلوأاشرف70
385شکیلانیسان الدین70
376صدفمحمد70
374صدیق اللهصفی الله70
390عبدالفقیرصفی الله 70
373علیجمعه خان70
384فرحنازعبدالستار70
379فضل الهادیهزار گل70
383فلورانسافراسیاب70
366فوادنثار احمد70
372قیام الدینغلام محی الدین70
389قیام الدیندیبا 70
375محمد قیسعبدالصبور70
367نثار احمدعبدالبصیر70
377هوسیمحمد شاه70
369وحید اللهعبدالربی70
378یلداسید حمید70
391عبدالبشیررابعه 69
392محمود احمد 69
415احسان اللهنجیب الله68
407احمد زاهداحمد ضیاء68
398الهامخواجه موسی68
411ام البنینحسین احمد68
403پرویزمحمد یوسف68
404حمید اللهاسد الله68
410زهراسید احمد68
412ستایشمحمد علی68
421شرف الدینزم زم68
414عبدالحقفیض الرحمن68
420عبدالصمدعوض خان68
418عبداللهعبدالمالک68
400عزرائیلعبدالرحمن68
413عزیز اللهناز کمیر68
405عمرغنم گل68
422غلام فاروقعبدالخالق68
393قیسعبدالرشید68
396کشمیرخان آقا68
401محمد امینفقیر محمد68
402محمد زمانوجیح الله68
406محمد عمرالله محمد68
408محمد مرتضیملک محمد68
409محمد میلادمحمد معصوم68
417مدثرنصیر احمد68
394مزملیاصر68
416مصدقعبدالحلیم68
395مقدرعزیز الله68
399نعمت اللهرحمت الله68
397نوید اللهعبدالقیوم68
419ویصلخان علی68
423حاجی اصغر زحل 67
424قربان احمدحفیظ الرحمن67
442.....احسان 66
429احمد نویدرحمت الله66
430اسد اللهشیر محمد66
436الهام حیات الله66
437امیر خانقسمت نور66
426ذبیح اللهسخی محمد 66
427رحمت اللهنجیب الله66
438رفیع اللهفضل الکریم66
440سیتااما داد66
434صدفعزیز احمد66
432عبدالجلیلعبدالخلیل66
441عزیز الله طوبا 66
435فروهرعلی گل66
425کفایت اللهعبدالحافظ66
439لطیفهعزیز الله66
433مجیب اللهعبدالله66
428میر عبدالمصورمیر عبدالصبور66
431نویدمحمد لطیف66
443سید سرورتمنا 65
444سید عبداللهسید حبیب الله65
470احسان اللهمحب الله64
446احمدعبدالمتین64
452احمد پرویزعبدالبصیر64
445احمد ضیاءعبدالرازق64
471احمد میلادملنگ شاه64
448اکملمحمد جان64
476بشیر احمد الوینا 64
460تریناجمال الدین64
467ذلگیمحمد شریف64
455رفیع اللهعرض الحق64
473ریحانهعلی داد64
468سید احمدسید سعود64
477سید آقا بصیر 64
449شایقزمری64
472شمسیهعوض64
459شهاب الدینمهر الدین64
469صفی اللهمحمد طاهر64
458عبدالشهیمعبدالقهار64
451عبید اللهعبدالبصیر64
463فمیوشعبدالسیر64
457کریم دادداد علی64
465مجیب الرحمنمحمد رحیم64
461محمداحمد شاه64
466محمدعبدالمهیمن64
447محمد صابرمحمد فقیر64
464محمد ضیاءعبدالستار64
453محمد عمرانمحمد نعیم64
462محمد فردوسمحمد داود64
456محمد نایبگل آقا64
450میرویسمحمد عثمان64
454نعمانشاه آقا64
474نویدهعبدالحمید64
475هدیهشاه محمود64
479سید احمد فرزاد 63
478عبدالبصیر فرحت 63
497احمد انیسانعام الدین62
484احمد ذکیمحمد رحیم62
501احمد شفیععبدالستار62
500امیدسخی داد62
485ایثاراللهلطف الله62
483بلالعبدالستار62
489بهراممحمد ابراهیم62
498تبریزمحمد طاهر62
507تمناعاشور محم 62
482خواجه مهرانخواجه محمد عثمان62
495سبحانعبدال احمد62
506سونیاعبدالمعروف62
491سید ضیاء احمدسید نور احمد62
492سید کاظمسید ابراهیم62
505صاحب جمالاحمد خان62
509عبد الله مریم 62
490عبداللهغلام جان62
496عبید اللهنعمت الله62
502عزت اللهامان الله62
499عظیم اللهفیض الله62
493عنایت اللهعبدالغفور62
503فریدهریاض62
504کاملهخادم علی62
487محمد ایملخوشحال62
481محمد روملمحمد رفیق62
488محمد سیلابپاینده محمد62
510محمد مهدیمحمد بهرام 62
486محمد هارونعبدالسلام62
494محمد یونسفضل حکیم62
508مدیههحسن خان62
480مشتاقاسحق62
512برهان الدینتوفیق 61
511محمد عالم لیلا 61
516احمد یاسینمحمد ملنگ60
518جواد احمدداد محمد60
527دانیلامیرویس60
515دروشیل60
519سحرعزیز احمد60
526صابرهحیات الله60
524صداممحمد نعیم60
529عبدالجبار احمد مختار 60
528عبدالرحمنزهرا 60
523فریدونغلام حضرت60
514محمد آرمانمحمد عارف60
521مروهسبحان60
525مژگانمیر افغان60
522مصطفیعبدالمحمد60
517مصورمحمد سلیم60
513نوید شیرزی60
520هداالیاس60
530حاجت الله سوریا 59
531عبدالمجیبعبدالرحمن59
541احمد زبیرضربعلی58
532احمد سنجرسرفراز58
548اسماءامان الله58
552الهام الدینشجاع الدین58
560امیدسمیع الله58
538بلالعبدالخالق58
558پردیسکمال الدین58
556جاویدجاوید58
539ذبیح اللهآزادشاه58
534رحمت اللهمحمد اکرم58
550رزماامان الله58
543رویامحمد داود58
565زهرامحمد امین58
546ستارهاحمد شاکر58
542سحرعطا الله58
553سلیمانمحمد شریف58
555شاه پور الله محمد58
554شریف الدینمحمد انور58
544شهلاعزیز الله58
537عزیز بیکحیدر58
536عمرانسلیمان58
547فرحناززلمی58
549فرشتهغلام سخی58
563فریباسید احمد58
533قیسافضل58
567گل احمد هارون 58
551لایق دادعبدالرحیم58
535محمد ذکیمحمد داود58
561محمد سجادعبدالبصیر58
562محمد نایبخداداد58
559محمد یمامحمد جمعه58
545مسکامحمد یاسر58
540مصطفیعبدالزبیر58
564مومنهنصیر احمد58
557نقیب اللهاعطا الله58
566نور الله زحل 58
569خواجه فضل الدینسمیر 57
568محمد عالم تمنا 57
575احمد بلالمحمد اختر56
579اسماءمحمد آصف56
583حشمت اللهعبدالودود56
587زهراسخی داد56
586سراج الدینشهزاد56
589سید عبدالحکیم سید عبدالعلیم 56
578عاصناتمحمد یوسف56
582عبدالمتینمحمد کبیر56
577عبید اللهنعمت الله56
574علیمحمد رحیم56
580فرزادسید یحیی56
588فضل الربیمهسا 56
584محمد ادریسمحمد صابر56
570محمد رستممحمد ضیاء56
572محمد وارثمحمد یوش56
585مرتضیاحمد شاه56
571ندیم56
573هارونغریب الله56
581هدایت اللهیارمحمد56
576یمافرید احمد56
590قیام الدینیاسمین55
591محمد عالم محمد حکیم 55
604اجمیرفقیر محمد54
611احسان اللهعبدالبصیر54
595امید خانامیر محمد54
614آرمانسلیم شاه54
601بلال عبدالعظیم54
606حسناعبدالعزیز54
592حفیظ اللهنور الله54
603داریوشمحمد آصف54
617دیاناسعید حکیم54
608رامشمحمد نادر خان54
597سمیع اللهذبیح الله54
596سید مقصودسید حفیظ54
600سید ناصرسید عاقل شاه54
610ضمیرمحمد سلیم54
607عاجرمحمد حسین54
619عبدالکریمبشیر احمد 54
602فهیمغلام زبیر54
594محمد ابراهیممحمد ضیاء54
618محمد اسحق نازنین 54
613محمد سروشمحمد اکبر54
593محمد شکرانعلی میرزا54
599محمد ظفرمحمد سلیم54
605مرسلروح الله54
615مسیح اللهعبدالودود54
612مصطفیعبدالرزاق54
616نصرت اللهمحمد نبی54
609نویدامید54
598ولی خان54
620احمد شکیبسمیرا 53
621محمد رفیقباعث 53
624تمنامحمد آجان52
632رحمت خان رشید 52
627شادابپردل52
628عبدالبصیرغلام الدین52
631عبدالفتاح الهامه مریم 52
626عبدالمصورگل محمد52
622قدوسسید فهیم52
629مرتضیغلام رسول52
630مرسلینامجد52
623مسیحغلام علی52
625نرگسعلی احمد52
633عبدالبصیر لیذا 51
634غلام رسولفروغ 51
637احمد اللهحشمت الله50
644آرمانآقا جان50
649ثنا الله جمال 50
647حسنامحمد هارون50
642حکمت اللهرمضان50
638شفیقمحمد حمید50
636عبدالخالقمحمد آقا50
640فیصلمحیب الله50
645لطف اللهمحمد اقبال50
635محمد اسمعیلمحمد ابراهیم50
648محمد عارف مریم 50
639مروهسیف الرحمن50
641میلادعنایت الله50
646نصرت اللهعبدالله جان50
643نصیر احمدعبدالحمید50
651عبدالستار احمد ضمیر49
650غلام سخی مریم 49
656احمد اللهمحمد سالم48
667اختر محمد احمد صیام 48
652امیدمیر آقا48
665آرزو محمد نعیم48
655حبیب اللهخداداد48
663حبیب اللهعنایت الله48
654رامینحاجی شیرین آقا48
660ساحلعبدالبصیر48
653سمیع عبدالباسط48
662سید عالمسید اکرم48
661سید عبداللهکمکی خان48
659سید عمرانسید عیسی48
657عمرانعبدالمالک48
664کوثرعبدالعلی48
658مدرسمیرویس48
666وحید الله نیلوفر48
669محمد آرمان پوپل 47
668نجم الدیننازنین 47
679....عبدالقدیر46
671احمد مدثرعلی احمد46
675سربازگل آقا46
674سید عبدالحکیمسید شیرین46
678عبدالغفارزحل 46
670عبدالواسععبدالعزیز46
676فرشادفرشید46
673محمد یوسفمحمد رسول46
677مروهعبدالواحد46
672هیوادعبدالعلی46
681احمد سیرت عبدالله 45
680عبدالبصیر ریسه 45
690احمد ضیاءخادم علی44
688جاویدمیر کلان44
694جمعه گل رحیم الله44
685حسیب اللهمحمد یوسف44
682دلاورمیرزا44
692شبنامیرزا محمد44
684عبدالباسطمجیب الرحمن44
693عبدالفیاضحسینه 44
687عبدالمجیدعبدالحمید44
689مجیدغلام فاروق44
691مریماسحق44
686منصورعبدالجمیل44
683منیرعبدالحفیظ44
696اختر محمد محمد حسین 43
695شیر محمد هیلی43
705احمد سلیمعبدالودود42
706احمد نویدصاحب گل42
699آرشاسد الله42
703حمید اللهعبدالحبیب42
704خواجه میلادخواجه اقبال42
708سید نویدسید علی جان42
712عاطفهاسلام الدین42
697عبدالباعثمحمد سلیم42
713عبدالمجیب ظاهره 42
698علیفضل الکریم42
714عمر قیس 42
701فریدحسین داد42
707قیالرحمن42
711گیسواسد الله42
702ماشاء اللهشیر علم42
709محمد اقبالمحمد کریم42
700محمد بارزعبدالغنی42
710منصورگل آقا42
716سعید علیمنصور 41
715محمد فرید آیت 41
718احمد بلالمحمد ظاهر40
720حسیب اللهعبدالرقیب40
721خاتولعبدالرحیم40
719دوست محمدمحمد مقیم40
722محمد ابراهیمژوبین 40
723محمد اسماعیل حامد 40
717همایونذبیح الله40
725حلیم یما 39
724فرید احمد شمایل39
726اجملشاه محمد38
728رامینجلال الدین38
734رحمت خان ضیامل 38
727سید خالدسید عظیم38
730صفی اللهغلام الدین38
732ظریفهمحمد آلش38
729عبدالواحدعبدالرشید38
731محمد باعثعبدالعیم38
733محمد رحیمنیلاب38
735فخر الله اسما 37
736محمد ناصرمحمد فاضل37
742اسد الله شغله 36
737حسیبگل آقا36
740خاطرمحمد طاهر36
739خان علیمیر علی36
738عبدالمالکاحسان الله36
741عظیم الدینسراج الدین36
743محمد افضل محمد اجمل36
745محمد افضل محمد ایمل 35
744محمد سلیم سپنا 35
746ادریساحمد علی34
747فهیمایمل34
750محمد اعظم محمد اسلم 34
749محمد جواد معزز34
748میلادمحمد فاروق34
751عبدالعزیزمسرت 33
752عبید الرحمناسماعیل 33
753تمیم احمدمختار احمد32
758جان محمد آرزو32
755رامینعوض32
757سهیلرحیم32
756محمد عبدالله32
759محمد زمان نصرمن الله 32
754همایونعبدالقدیر32
761سید کریم گل عالم 31
760عبدالطیف بشرا 31
766حسیب الله مشعل 30
762حکمت اللهرستم30
764عبدالسمیععبدالرزاق30
765عبدالقدوس مریم 30
763کریم دادجلال الدین30
768تیمورشاه محمد امیر 29
767نور الحق مروه 29
769جان آقا پریناز 28
770خواجه مقصود خواجه یوسف 28
772محمد سلیمرقیب 27
771محمد نعیم حسنا 27
775حبیب جاننعیم جان 26
774عبدالرحیمرافیه26
773غلام علیعلی شفا26
777حاجی محمد خالد صدام 25
776محمد نعیم حمیرا 25
779احمد ضیا شمایل24
778خسرومحمد رحیم24
780دولت خان صدیق خان 24
781احمد ولیمدیحه 23
782شمس الله عبدالله 23
784عبدالرزاق احمد ضیا 22
783محمد نعیم سحر22
785عبدالصبور زحل 21
786غلام ربانی نصرت الله 21
787صدیق اللهقربان شاه20
788عبدالله مژده 20
789گل محمد حامد 20

مطالب مشابه