نتایج امتحان اول الجبر حروفی ۱۳۹۶

نتایج امتحانات ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1احمد نویدنور احمد100
2سید بارزسید بهاء الدین100
3سید باسطسید بهاء الدین100
4سید شکرانسید غفران100
5فردوسمحمد عارف100
6سکینهاقبال100
7حسیب اللهالله داد100
8حبیب الرحمنفضل الرحمن100
9سید بارزسید بهاء الدین100
10سید باسطسید بهاء الدین100
11عبدالحسیبعبدالحبیب100
12مشتاق حسینپاینده باقی100
13فطرتسید شبیر100
14احمد ذاکراحمد شاه98
15احمد صمیممحمد نقیم98
16خواجه مهران محمد عثمان98
17شیرزیمحمد الدین98
18فردوس ناصر بیک98
19محمد مقبلعبدالمعروف98
20محمد سیلابپاینده محمد98
21زهرامحمد آصف98
22امان اللهحبیب الله98
23اکرام الدینسرباز الدین98
24بهشتههاشمی98
25احمد صداممحمد نعیم96
26بریالیرحم خدا96
27عباد اللهمحمد ذکریا96
28علیبرات علی96
29مطیع الرحمنفضل الرحمن96
30مهریهمحمد اسمعیل96
31یلداسید حمید 96
32احمد باسطاحمد طارق96
33احمد بلالامیر محمد96
34سمیع اللهالله داد96
35سیف الرحمنعبدالحمید96
36علی سیناحفیظ الله96
37مشتاقمحمد ضیاء96
38حسنیعبدالرزاق96
39شافعهعبدالرزاق96
40صدفاحمد جاوید96
41فرحتسید شبیر96
42صدفمیر محمد شریف96
43احمد فیصلنظر محمد94
44احمد ندیمعبدالستار94
45احمد راشدعبدالرزاق94
46حکمت اللهمحمد بشیر94
47میر احمد اللهمیر عنایت الله94
48محمد ادریسمحمد عظیم94
49متوکلغلام سعید94
50محمد یعقوبمحمود94
51ندیمعبدالقدیر94
52باصرهعبدالغیور94
53تمنامحمد میرزا94
54حامد اقبالغلام رسول94
55زاهد علیمحمد امین94
56سید عابدسید رحمت شاه94
57محمد خالدنعمت الله94
58مژدهعبدالبصیر94
59احمد فیصلمسجدی92
60احمد شاهعبدالمتین92
61احمد آرششاه محمد92
62احمد یوسفاحمد جاوید92
63تمهیداللهحاجی خوانی92
64تمیم گل امید92
65شاه اورنگ زیببابه جان92
66ساداتمحمد شفیع92
67سید امینسید جلال92
68سید رامینسید جلال92
69صدیق اللهامان الله92
70فرشیدفخرالدین92
71گل احمدگل پادشاه92
72مرسلینپاینده محمد92
73مشتاق احمدعبدالرزاق92
74مقیمسردار92
75منصورعبدالواحد92
76نصرتنوید92
77نجیب اللهعزیز الله92
78نثار احمدعبدالبصیر92
79انیسهاحمدالدین92
80حدبثهعبدالشکور92
81مریمعبدالحی92
82مهر افزونمحمد ایاز92
83ذلگیمحمد شریف92
84سید شهیرسید رحمت الله92
85احمد مزملاخپلواک90
86امین اللهمحمدالدین90
87بهراممحمد ابراهیم90
88برکت اللهولی الله90
89جهان زیبزر خان90
90ساجدفضل الرحمن90
91شعیبصالح محمد90
92صدیق اللهعبدالروف90
93عبدالخالقمحمد آقا90
94فروتنعزیز احمد90
95مقدرعزیز الله90
96محمد طیبعبدالروف90
97مختارحسینغلام محی الدین90
98مسعودمحمد داود90
99نعمت اللهروح الله90
100ویس الدینمحمد عظیم90
101اسمامحمد آصف90
102آرزومحمدامان90
103وداعشیر سعید90
104ثریاعبدالله90
105منورهمحمد عزیز90
106حسنامحمد داود90
107صائمهحیات الله90
108شفیقهعبدالحفیظ90
109فروزانمحمد علی90
110مریمحبیب الرحمن90
111مدینهعبدالرشید90
112احمد فرهادسید محمد90
113پیروز احمدشمس الدین90
114رستم خانحکیم خان90
115علی سیناغلام سرور90
116نجیب اللهعزیز الله90
117هدیهمحمدقاسم90
118الهامحیات الله88
119حبیب اللهعبدالجلیل88
120سید سمیرسید عبدالصمد88
121سید عقیلسید عبدالرحیم88
122عبدالحلیمعبدالمجید88
123میر عبدالمصورمیر عبدالصبور88
124محمد مرتضیملک محمد88
125مصطفیهزارمیر88
126محمد نایبمحمد یاسین88
127محمد حامدمحمد ابراهیم88
128صدفمحمد88
129فلورانسالف محمد88
130احمد حارثمحمد حسین88
131حامدحاجی صاحب88
132عبیداللهعتیق الله88
133محمد امین نورمحمد88
134محمد ریاضمحمد یوسف88
135احسان اللهغیاث الدین86
136برهانعبدالخیبر86
137شاه شادابامان الله86
138عبدالهادیشاه محمود86
139ملکزادهاحسان الله86
140نثارالحقفخرالدین86
141یاسرمحمد ایمل86
142نعمانشاه آقا86
143ویس الدینامرالدین86
144زهرامحمد86
145سلمامحمد اکبر86
146صبریهاحمد الله86
147فاطمهاحمد86
148ندااکرام الدین86
149نیلوفرعبدالقدوس86
150احمد شفیععبدالستار86
151احمد مزملعبدالوحید86
152فروزانحبیب الله86
153الهامخواجه محمد موسی84
154رفیع اللهنجیب الله84
155روح اللهحبیب الله84
156سید محمد رضاسید نبی84
157سنگرمحمد عارف84
158نثار احمدعبدالقهار84
159ویداغلام الدین84
160تمناسید عبدالروف84
161سحرخان زمان84
162سنبلفضل الحق84
163سوناعبدالخلیل84
164لیلیعبدالرحمن84
165لیذاسردار محمد84
166لیدامحمد کریم84
167مروهاحمد رضا84
168نسرینمحمد علم84
169احسان اللهنجیب الله84
170احمد سعدیعبدالصبور84
171سید مرتضویمیرویس خان84
172میلادوحید الله84
173بشیر احمد الوینا 84
174عزیز الله طوبا 83
175احمد زاهداحمد ضیا82
176سلیماناورنگ زیب82
177سلیمانمحمد اسماعیل82
178شیر خانعبدالوحید82
179ظریفمحمد شریف82
180میر مزملمیر امین الدین82
181محمد میثمسلمان علی82
182محمد اللهعصمت الله82
183محمد جواد سید محمد82
184محمد هارونعبدالسلام82
185منظور احمدخان آقا82
186محمد اقبالمحمد افضل82
187مختار احمدعبدارزاق82
188مصطفیعبدالجمیل82
189محمد ذکیمحمد داود82
190یرسلمحمد زلمی82
191خاطرهامان الله82
192حلیمهباز محمد82
193روحینارمضان82
194رزماامان الله82
195عنبرینضمیر احمد82
196فیروزهعبدالاحمد82
197احمد ادریسحمیدالله82
198احمد خانگل محمد82
199انعامنیاز محمد82
200ربیع اللهذبیح الله82
201شریفصادق82
202عبدالرحمنعبدالرزاق82
203عبدالبشیرعبدالهادی82
204محمد ظریف کته بیگ خان82
205محمد یوسفعبدالظاهر82
206وثیق اللهخیرالله82
207اصیلامحمد حسین82
208خجستهزمان الدین82
209شبنمشمس الدین82
210سمیراعبدالقدیر82
211فرحنازعبدالستار82
212فوزیهجمعه خان82
213مرحباالله نور82
214مروهعبدالمعروف82
215غلام غوث یاسمین 82
216محمد فرهاد سوحا81
217احمد بلالمحمد یعقوب80
218احمد عابدرفیع الله80
219خواجه مسیح اللهخواجه صفا80
220ساحلگل احمد80
221سهراب ساجدشیر محمد80
222ضیاء حسنذکریا80
223کامگارخیریار80
224محبوبعبدالمحفوظ80
225محمد یونسفضل حکیم80
226محمد ادریسگل محمد80
227مریدعبداللطیف80
228مصورمحمد سلیم 80
229نوید اللهجان آقا80
230نوید شیرزی80
231خدیجهعبدالولی80
232زینبنجیب الله80
233فاطمهذبیح الله80
234نفس گلدولت80
235احمد حارثمحمد نعیم80
236جواد محمدعارف80
237سید منصورسید جلال80
238شرف الدینمحمد کبیر80
239علی رضامحمد ظاهر80
240کریم اللهنورالدین80
241محمدعبدالعلی80
242فرزادسید یحیی80
243بصیرهفاروق80
244سمیهسلطان احمد80
245ظریفهمحمدآلش80
246فلورانسفواد80
247کاملهخادم علی80
248مدیحهعبدالمعین80
249محمد کبیر سعدیه 80
250سید سرورتمنا 79
251احمد مدثرعلی احمد78
252آقا محمدملا محمد78
253بلالعبدالروف78
254تمیم اللهامین الله78
255داریوشعبدالمعروف78
256خالدمحمد ابراهیم78
257رفیع اللهحفیظ الله78
258محمد اکرامسرورخان78
259محمد الهاممحمد منعم78
260محمد محسنالله محمد78
261هوشمندعبدالرزاق78
262زینبعبدالستار78
263ناهید محمد جمعه78
264احمد فیصل صالح محمد78
265احمد ضیاخادم علی78
266صبغت اللهشیراجان78
267عبدالخالدمحمد اسلام78
268محب اللهاحمد الله78
269نثار احمدعبدالقهار78
270حسیباالله نور78
271فیروزه عبدالجبار78
272ملالیباروز78
273غیاث الدینهدا78
274عبدالبشیررابعه 77
275احمد عرفانعبدالروف76
276انصار غلام حضرت76
277آرشدستگیر76
278جواد احمدداد محمد76
279حمزهاحسان الدین76
280ذبیح اللههمایون76
281سمیع اللهبخت بلند76
282عبداللهغلام جان76
283عبدالمصورجمال ناصر76
284عبدالوهابگل‌ آقا76
285عبیداللهنعمت الله76
286فیض اللهعبدالله76
287محمد امیدعطا الله76
288جمیلهمحمد نعیم76
289انیتاسید اعظم76
290خاطرهسید سکندر76
291سجیهفضل الدین76
292سحرمحمد انور76
293سحرعزیز احمد76
294شیلامحمد هاشم76
295مروهانار خان76
296حیدرعبدالقیوم76
297سلیمانمولا داد76
298سمیرحبیب جان76
299مصدقعبدالحلیم76
300سودیهمحمد76
301فریباسید احمد76
302نویدهمحمد رحیم76
303عبدالرحمنزهرا 76
304محمد داود مارینا 75
305احمد ذکیمحمد عمر 74
306رحیم الدینکرام الدین74
307محمد عقیلغلام نبی74
308مطیع اللهمحمد سعید74
309میر جابرمیر محمد74
310نعمت اللهرحمت الله74
311ادااحمد74
312آمنهمحمد یونس74
313سجیهصمد علی74
314ساجدهشیدا74
315صدفحشمت الله74
316عایشهفضل الرحمن74
317فروهرعلی گل74
318فتانهمحمودشاه74
319الهامخواجه موسی74
320الهام الدینشجاع الدین74
321امیر خانقسمت نور74
322صدیق اللهامان الله74
323محمد امین میرزا محمد74
324محمد فردوسمحمد داود74
325محمد نایبخداداد74
326مختارنظر محمد74
327فرشادعبداللطیف74
328خاتولعبدالرزاق74
329زحلنوید74
330سحرگل پادشاه74
331فرزانهمعراج الدین74
332محمد آصف محمد ولی 74
333ویس الدینیلدا74
334عبدالستار عبدالبصیر73
335محمد نعیم حسنا 73
336احمدولی72
337تواب الرحمنسیف الرحمن72
338ذبیح اللهآزادشاه72
339رحمت اللهنوروز علی72
340محمد وسیممحمد عظیم72
341محمد حسینمحمد علی72
342منیرعبدالحفیظ72
343نذیراحمدولی محمد72
344نوراللهحاجی نصرالله72
345محمد فیصلشایسته72
346ستایشاحمد72
347صدفعزیز احمد72
348احمد ضیاعبدالستار72
349نجیب اللهنور علی72
350خیراللهحضرت نور72
351روح اللهنورآقا72
352سید محمدسید ولی شاه72
353علی رضامحمد اکرم72
354عبدالحمیدحق بین72
355محمد مرتضیملک محمد72
356محمد نسیممحمد حسن72
357ویصلخان علی72
358اسماعبدالواسع72
359زحلمحمد72
360عبید الرحمناسماعیل 72
361قیام الدیندیبا 72
362ثنا الله جمال 71
363حاجی اصغر زحل 71
364احمد ایرجعبدالفتاح70
365اسما عیلحبیب الرحمن70
366اکملمحمد جان70
367حکمت الرحمنخلیل الرحمن70
368داریوشمحمد آصف70
369عبدالجلیلعبدالخلیل70
370فهیمغلام زبیر70
371فواد نثار احمد70
372محمد علیغلام سخی70
373وطن گلغنم گل70
374هوسیمحمد شاه70
375حفصهفضل الرحمن70
376رقیهطاهر70
377ستایشمحمد علی70
378نازیلامحمد کبیر70
379سید حکیمسید رحیم70
380شریفمحمد طاهر70
381محمودحامد الله70
382محمد منیبصالح محمد70
383واعظغلام سرور70
384شمسیهعوض70
385مدینهعبدالخالق70
386پیر محمد فاضل70
387عبدالرحیمرافعه70
388شهبازسیف الدین69
389عبدالبصیر لیذا 69
390امید رضاامام علی68
391پرویزغلام محمد68
392حسیب اللهعبدال احمد68
393رحمت اللهنجیب الله68
394سید مقیمسید حکیم68
395شفیق اللهسید عزت الله68
396عبیداللهعبدالجمیل68
397لقمانملک شیر68
398عنایت اللهعبدالغفور68
399فیصلباز محمد68
400کفایت اللهعبدالحافظ68
401پروانهمحمد اسمعیل68
402بهشتهعبدالرحیم68
403خجستهشاه ولی68
404ثناصبغت الله68
405سامرامیر زمان68
406احمد حارثغلام شاه68
407رضاابوذر68
408رامینعبدالحق68
409شاهپور الله محمد68
410رویااحمد ضیا68
411زهرانظرمان68
412صدفعبدلخلیل68
413محمد امیننور احمد 68
414عبدالباقیفرخنده68
415عبداللهحیات الله67
416کبیر محمدصدف 67
417عمرانسلیمان66
418محمد ظفرمحمد سلیم 66
419مجتبیمحمد کاظم66
420سارابخت الجمال66
421شمشاد بیگمامیر حمزه66
422عاطفهمحمد امین66
423مریمفضل النبی66
424مرجانعبدالقادر66
425حکیمسلصان حسین66
426درویشصفر محمد66
427غفرانعبدالغفار66
428محمد ابراهیممحمد ضیا66
429محمد باعثعبدالعلیم66
430مدیحهخالد احمد66
431هانیهمحمد رحیم66
432وژمهاحمدضیا66
433آغا شریناحمد جمیل 66
434جان آقا پریناز 66
435حبیب جاننعیم جان 65
436محمد رفیقروبینا 65
437احمد اللهحشمت الله64
438بلالعبدالخالق64
439ذبیح اللهسخی محمد64
440سمیرسید عظیم64
441شایقزمری64
442صفی اللهافغان64
443عبدالله64
444مزملمدثر64
445محمد صابرمحمد فقیر64
446محمد وارثمحمد یونس64
447نویدمحمد لطیف64
448وحید اللهفضل محمد64
449آرزوحیات الله64
450احسان اللهمحب الله64
451احمد اللهمحمد سالم64
452امام دادشیردل64
453محمدعبدالمهیمن64
454محمد سجادعبدالبصیر64
455منصور جلالمحمد داود64
456آرزومحمد نعیم64
457بهارسید آقا64
458پروانهعبدالرحمن64
459روینامعراج الدین64
460شکیبامیرویس64
461لیمهاحمد جاوید64
462مژگانکرم علی64
463یلدامصطفی64
464بابرشاهاحمد یاسر 64
465عتیق الله ذوالحجه64
466فضل الرحیمالهام 63
467عبدالفتاح دریا 63
468احمد بلالمحمد کریم62
469رامینعبدالحمید62
470عبدالخالقعبدالله62
471نویداللهعبدالقیوم62
472هدیهشاه محمود62
473رابعهمحمد عمر62
474رزماغلام دستگبر62
475سودابهعبدالسلام62
476مسکامحمد یاسر62
477شکریهعزیز علی شاه62
478احمد جاویدمیر احمد62
479حکمت اللهرمضان62
480حکمت اللهرمضان62
481روملامیر گل62
482صفی اللهغلام الدین62
483محمد اسحقمحمد ابراهیم62
484محمد شریفمحمد امین62
485محمد ندیممحمد یعقوب62
486نثار احمدجهانگیر62
487نورعلیباز علی62
488زهرهکرام الدین62
489سوناگل محمد62
490عاطفهعبدالصابر62
491عایشهعبدالصمد62
492شیر احمد شبیر احمد 62
493محمد نعیم حمیرا 62
494عبدالفتاح سمیراحمد 61
495محمد سرورلیلا 61
496الهاممحمد حلیم60
497اسکندرعبدالعلیم60
498باسطشریف60
499حکمت اللهرحمت الله60
500حکمت اللهامان الله60
501خدا دادامیر جان60
502رفیع اللهعرض الحق60
503سید نذیرسید حشمت الله60
504شیرین آقامحمد حسن60
505میر واجدمیر احد60
506محمد فیصلمحمد فاضل60
507مراد علیجمعه گل60
508محمد هارونمحمد ابراهیم60
509رعناعطا بیک60
510سکینهمحمد جواد60
511سکینهمحمد کریم60
512حسیب اللهعبدالرقیب60
513عبیداللهنعمت الله60
514فیض محمدتاج محمد60
515مهرانعبدالرحیم60
516مرتضیاحمد شاه60
517نثار الحقفخرالدین60
518نورالدینشجاع الدین60
519وجیح اللهمحمد زمان60
520یثربمحمد نعیم60
521سارامراد علی60
522مومنهنصیراحمد 60
523محمد ابراهیممحمد اسحق 60
524شیر محمد هیلی60
525شیر احمد بلال احمد 59
526حاجی قیام الدینیاسمین 59
527احمد فرزادعبدالعزیز58
528امجد علیمحمد آخان58
529حبیب اللهعوض58
530صمیمخان آقا58
531عثماناحمد خان58
532عرفانعبدالشکور58
533غلام رضامحمد علی58
534محمد عرفانمحمد حکیم58
535فرشتهمحمد علی58
536اکبر شاهقادر شاه58
537انقلاب الدینغلام النبی58
538شاه قلمحمد قل58
539شفیع اللهامین الله58
540صداممحمد نعیم58
541صفی اللهاسلام الدین58
542محمد میرویسمحمد اکبر58
543هارون محمد نادر58
544تمنامحمد هادی58
545جیناثابت علی58
546سارهغلام فاروق58
547گلالیباروز58
548قدرت الله رحیم الله58
549محمد عالم تمنا 58
550غلام الدینبکتاش 57
551احمد شکیبسمیرا 57
552حسیب محمد ظاهر56
553ذبیح اللهفیض آقا56
554سید اکرمسید اعظم56
555عبدالکریمعبدالله جان56
556غلام علیعلی شفا56
557محمد ایملخوشحال56
558حسنازلمی56
559دیبامحمد ناظم56
560عاشیهعبدالصبور56
561ابراهیمخان محمد56
562اصیلحاجی میرانجان56
563حسینمحمد علی56
564رضی اللهبخش الله56
565ضمیر محمد سلیم56
566نصرت اللهعبدالله جان56
567یمادل آقا56
568شکریهمحمد اسحق56
569مریمرحمن56
570ناهیدفرید خان56
571نویدهعبدالحمید56
572عبدالمجیبعبدالرحمن56
573محمد طاهرساره 56
574محمد حکیم پاجا55
575عبدالفتاح الهامه مریم 55
576احمد سیرعبدالوهاب54
577حسیب اللهگل آقا54
578شعیبمحمدحلیم54
579محمد نعیممحمد صابر54
580محمد عمرمحمد عثمان54
581مصطفیعبدالمتین54
582راحیلاقدس54
583عاجرمحمد حسین54
584مژدهروح الله54
585نرگسعلی احمد54
586الهامحیات الله54
587جمیلآزادزی54
588رمضانصفر محمد54
589شهابمیرآقا54
590شفیع اللهمحیب الله54
591عبدالحقفیض الرحمن54
592فیض علیعبدالعلی54
593نصیب اللهشمس آقا54
594یحییسلمان54
595سعدیهغلام غوث54
596عبدالعظیممصطفی 54
597محمد عالم لیلا54
598....روح الله 53
599محمد اکبر حسنا 53
600احمدشکیب52
601احمد راشداحمد52
602خوشحالامیر محمد52
603عزیز بیکحیدر52
604فردوسغلام سرور52
605قادرعبدالحمید52
606مشتاقاسحق52
607هیوادعبدالعلی52
608هوسیعبدالقاسم52
609ستاره سحراحمدشاکر52
610مرسلروح الله52
611حمیدحفیظ الله52
612خواجه میلادخواجه اقبال52
613مدرسمیرویس52
614محمد الیاسمحمد یاسین52
615مصطفیغلام حضرت52
616فضل الهادیهزارگل52
617محمد نادربارکزی52
618غلام دستگیر منیژه 52
619محمد عثمان عبدالخبیر 51
620گل محمد سونیا 51
621عبدالواسععبدالقدوس50
622مجیب ضیاء الدین50
623اسباطمحمد اعظم50
624نوید اللهاحمد رشاد50
625عبدالمجیدعبدالحمید50
626عبیداللهعبدالله50
627علی امیر الله50
628محمد عزیرفضل الرحیم50
629محمد عمرانمحمد عادل50
630عبدالفغفور احمد مصور50
631محمد اسحقنازنین 50
632طلاوت عبید الله 49
633محمد ابراهیم ژوبین 49
634احمد شاهفضل الدین48
635احمد ضمیرفضل الله48
636احمد جاویدخان محمد48
637سید ناصرسیدعاقل شاه48
638فریدحسین داد48
639کشمیرمحمد آقا48
640عفتعبدالقادر48
641ندامحمد موسی48
642احمد امیدمحمد یوسف48
643احمد سلیمعبدالودود48
644محمد وزیرمحمد نبی48
645تمناعاشورمحمد48
646ربابهرمضان48
647صدفعبدالغفار48
648هستینظر48
649محمد عارفمحمد عالم 48
650حاجی بشیر احمد خدیجه 48
651شیر محمد سجاد 47
652نجم الدیننازنین 47
653احمد صابرعبدالناصر46
654ذکریامسجدی46
655رامینشیرین آقا46
656عبالغنیعبدالحمید46
657عبدالشهیمعبدالقهار46
658جمشید احسان الدین46
659صاحب جمالاحمد خان46
660ناجیهعثمان46
661نیلابعبدالغفار46
662فضل الرحیمحامد 46
663حاجت الله سوریا 46
664عبدالرحیمشعیب 45
665محمد عارفمریم 45
666اجملبرهان الدین44
667خیر محمدمحمد داد44
668عبدالوهابمحمد خان44
669عنایت اللهاسد الله44
670محمد عمرعبدالله44
671فرحتفرهاد خان44
672نویدنورآقا44
673آرمانآقا جان44
674پردیسکمال الدین44
675تمیممهر علی44
676حزیرغلام مرتضی44
677راشدارمان44
678قدوسشاه بیک44
679عبدالخلیلمحمد علی44
680عبدالرازقغلام حسن44
681عبداللهغفور44
682نقیب اللهاعطا الله44
683نوید اللهشریف الله44
684لطیفهعزیز الله44
685مروهامام داد44
686بهادر شاهکیومرث44
687اسد الله کایینات 44
688عبدالمعروفامید 43
689جمعه خانحسنی43
690الطافاحمد بلال42
691حمید اللهدل آقا42
692دوست محمدمحمد مقیم42
693شهاب محمد عمران42
694عبیداللهعبدالبصیر42
695نیلابجان آقا42
696باسطضیاء الدین42
697بابه شاهعلی محمد42
698حبیب اللهعزیز الله42
699سید عبدالحکیمسید شیرین42
700عبدالعلیمدل آقا42
701عبدالمصورگل محمد42
702عمرسیدال42
703شریفهمحمد علی42
704سید کریم گل عالم 42
705عبدالغنی تجلا42
706احمد امیر41
707جمعه گل رحیم الله41
708عنایت الله مژده 41
709عبداللهغلام محمد40
710مسعود احمدنور احمد40
711محب اللهشمس الله40
712مشعلگل محمد40
713مریممحمد اکبر40
714احمد نعیمعبدالرحیم40
715خانراباز خان40
716جاویدجاوید40
717جمشیدنجیب الله40
718سید نویدسید علی جان40
719شادابشاکر40
720عمادشفیع الله40
721نصیراحمدعبدالحمید40
722نقیب اللهعبدالشکور40
723ولیقیوم خان40
724عادلهسیدشیرآقا40
725مهریهمحمد اکبر40
726حسینهمحمد یوسف40
727محمد ابراهیمفواد 40
728محمد نعیم سحر 40
729محمد احمد 39
730جان آقا فرحناز 39
731احمداسماعیل38
732عمران محراب الدین38
733فیصلمحمد یوسف38
734محمد عمرمحمد رحیم38
735حسناعبدالعزیز38
736احسان اللهعبدالبصیر38
737امین اللهحامد الله38
738سراج الدینشهزاد38
739سید حبیب اللهسید جوهرشاه38
740عبدالبصیرعبدالقادر38
741عیسی محمدراز محمد38
742عبداللهعبدالمالک38
743محمد ادریسمحمد صابر38
744نصیر احمد نور احمد38
745شایستهخالد38
746سید عبداللهحبیب الله38
747محمد امین سینا 38
748فقیر محمد بهیر محمد 37
749عبدالغفارزحل 37
750احمدحامد36
751احمد پرویزعبدالبصیر36
752احمد علیغلام سخی36
753شفیق محمد حمید36
754قیسعبدالرشید36
755آزیتامحمد هاشم36
756هلیناعید عزیز36
757هدااحمد ولید36
758رحیم اللهاسماعیل36
759روملعبدالجان36
760عرفانعبدالغفار36
761عمرانعبدالمالک36
762صفی اللهمحمد طاهر36
763فهیمایمل36
764عبدالکریمیونس36
765محمد اکرم پیمانه 36
766سید منیر سید آغا 35
767محمد هارون سارا35
768امیدمیرآقا34
769احمد بلالمحمد اختر34
770الیاسذکریا34
771خان اللهفیض محمد34
772علی خانامرالدین34
773کریمامان الله34
774یحییشیر آقا34
775یسرا سید حسین34
776آرشرامش34
777حبیب حبیب الله34
778رامشمحمد صابر34
779ساحلعبدالبصیر34
780سهیلمحمد داود34
781شبیرامرالله34
782عبدالسمیععبدالرزاق34
783عبدالواحدعبدالرشید34
784عظیم الدینسراج الدین34
785معرفتطاهر34
786مشقدینشاه آقا34
787کبیرجان محمد34
788میلادمحمد فاروق34
789غفریهعبدالغفار34
790تیمورشاه محمد امیر 34
791وحید الله نیلوفر 34
792غلام ربانی نصرت الله 33
793عبدالبصیرریسه 33
794احمد زبیرضرب علی32
795حکمتغلام32
796خواجه مجیبخواجه قدرالدین32
797محمد عارفکریم الله32
798محمد ولیدمحم حسیب32
799یمافرید احمد32
800احمد نظیفعبدالحقیق32
801بهزادمحرم32
802حامد اسد32
803سید حسیب اللهسید محمد یوسف32
804عصمت اللهفقیر شاه32
805محمد یما حسنمحمد جمعه32
806شبنامیرزا محمد32
807احمد ضیا احمد ولید 32
808محمد عالم نیلوفر 32
809عبدالکریم بشیر احمد 31
810عبدالعزیزمهریه 31
811اجملشاه محمد30
812پرویزعبدالرحیم30
813صدیق اللهامان الله30
814محمداسحق30
815مریمعلی حسین30
816ابراز الدینسیف الدین30
817حکمت اللهمحمد شریف30
818عبدالمالکاخمد شاه30
819عزت اللهاسدالله30
820فرهادفواد30
821محمد محمد کریم30
822لطف اللهمحمد اقبال30
823عبدالمتینمحمد کبیر30
824محمد افضل محمد ایمل 30
825محمد فرید ساره30
826اختر محمد احمد صیام 29
827محمد عظیم فرشته 29
828احمدمحمود28
829احمد صمیمغلام جان28
830حیاتامان 28
831گل احمد28
832محمد آرمانمحمد عارف28
833هارونغریب الله28
834صدف محمد قاسم28
835توفیقجمعه خان28
836جمیلروشان28
837نژادعبدالصمد28
838سید احمدسید سعود28
839شعیبسلطان حمید28
840علی خانجمعه خان28
841مجیدغلام فاروق28
842محمد وارثمحمد یاسین28
843منصور گل آقا28
844زهرهاحمد شاه28
845غلام فاروق احمد زی 28
846جان محمد آرزو28
847محمد اسماعیل حامد27
848محمد حسینجویره27
849احمد منیرغلام فاروق26
850عمرانمحمد همایون26
851اناهیتامحمد اعظم26
852حشمت اللهنورالله26
853خسروآقا خان26
854ذکریارحیم26
855سلیمانعتیق الله26
856فتح اللهبنیاد26
857وحید اللهعنایت الله26
858محمد افضل محمد اکمل26
859عبدالبصیرسوره 26
860محمد سلیمان عبدالوارث25
861احمد فریدفرحت25
862خان گل زار24
863سدیسعبدالغنی24
864بهشتهرحیم24
865ایملیوسف24
866نصیراحمدگل احمد24
867زهرامراد علی24
868سمیعکامل 24
869عبدالقدوسمریم 24
870سعید علی منصور 23
871محمد عظیم یاسمین23
872احمد سهرابعبدالقدیر22
873آرشنصرالله22
874فوادمیرزا محمد22
875نازآغاامید خان 22
876فخر الله اسما 22
877محمد طاهرعبدالباری21
878نور الله زحل 21
879محمد راشدمحمد کاظم20
880احمدراشدعبدالکریم20
881خالدداد الله20
882قربان شاهفقیر شاه20
883عبدالصابرعبدالقدیر20
884سمیع اللهحریر20
فهرست

you're currently offline