نتایج امتحان تاریخ صنف دوازدهم ۱۳۹۶

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1فاخرهرحیم الدین100
2روزیتافواد100
3احمد نویدنور احمد100
4بریالیرحم خدا100
5سیف الرحمنعبدالحمید100
6سید بارزسید بهاء الدین100
7سید باسطسید بهاء الدین100
8سید رامینسید جلال100
9احمد صمیممحمد نقیم100
10مختارحسینغلام محی الدین100
11ندیمعبدالقدیر100
12سید بارزسید بهاء الدین98
13سید باسطسید بهاء الدین98
14مشتاق حسینپاینده باقی98
15حسنیهعبدالعزیز98
16حسنیهعبدالعزیز98
17آزیتافواد98
18محمد عرفانمحمد حکیم98
19روح اللهنورآقا96
20سیف الرحمنعبدالحمید96
21رضاابوذر96
22امیدمحمد علم96
23امین اللهعبدالحمید96
24امید محمد علم94
25احمد ندیمعبدالستار94
26جهان زیبزر خان94
27علی سیناغلام سرور94
28مقیمسردار94
29احمد ادریسحمیدالله92
30احمد حارثمحمد حسین92
31خردمندمحمد قسیم92
32روملامیر گل92
33سید شکرانسید غفران92
34مدینهعبدالرشید92
35احمد ضمیرفضل الله92
36صدیق اللهعبدالروف92
37زلفقاربابر شاه92
38زلفقارعبدالغفور92
39ساجدفضل الرحمن92
40شیرعلیمحب علی 92
41عبدالهادیشاه محمود92
42احمد مزملاخپلواک92
43وثیق اللهخیر الله92
44فروزانحبیب الله90
45محجوبهعبدالعظیم90
46مژدهعبدالبصیر90
47مژدهعبدالبصیر90
48محجوبهعبدالمقیم90
49احمدخان آقا90
50انعامنیاز محمد90
51خواجه عنایت اللهخواجه وحیدالله90
52احمد میلادنثار احمد90
53ذبیح اللهمحمد زمان90
54ذبیح اللهجلیل90
55رشادعبدالفتاح90
56شریفصادق90
57شعیبصالح محمد90
58غلام ابوبکرغلام محمد90
59محمد جوادسید محمد90
60مجیب قادر90
61هوشمندعبدالرزاق90
62لینا مرادعلی88
63امان اللهحبیب الله88
64سجادنظرمحمد88
65عبدالباسطمحمد شریف88
66فاطمهذبیح الله88
67احمد شاهغلام جیلانی88
68حسیب اللهالله داد88
69سمیع اللهالله داد88
70علی سیناحفیظ الله88
71احمد رشاداحمد جان88
72محمد طیبعبدالروف88
73مهدیعبدالرقیب88
74محمد هاروناحمد88
75محمد سلطانمحمد امان88
76مطیع اللهمحمد سعید88
77منظور احمدخان آقا88
78نعمت اللهروح الله88
79مرغلریعبدالمقیم86
80مرغلریعبدالمقیم86
81ذبیح اللههمایون86
82محمد یوسفعبدالظاهر86
83محمد یونسفضل الحکیم86
84ندیم احمدعبدالقدیر86
85محمد ندیممحمد حلیم86
86انیسهاحمدالدین86
87مریمعبدالحی86
88حدبثهعبدالشکور86
89احمد نویدرحمت الله86
90اکلیلمحمد ابراهیم86
91خواجه مهران محمد عثمان86
92احمد وسیمعبدالقیوم86
93ظریفمحمد شریف86
94عبدالمنیرعبدالسلام86
95فردوس عاصم86
96فواد نثار احمد86
97کریم اللهصدر الدین86
98محمد اسماعیلحبیب الرحمن86
99محمد سیلابپاینده محمد86
100محمد محسنالله محمد86
101مشتاقمحمد ضیا86
102نوید اللهجان آقا86
103اکبر شاهقادر شاه84
104حبیب الرحمنفضل الرحمن84
105زاهد علیمحمد امین84
106سید فهیمسید قاسم84
107کریم اللهنورالدین84
108امانظاهر84
109تمنامحمد میرزا84
110سحرخان زمان84
111شبنمحامد علی84
112نفس گلدولت84
113زهرامحمد آصف84
114احمد ولیدمحمد داود84
115احمد یوسفاحمد جاوید84
116حسیب اللهمحمد اشرف84
117حکمت اللهمحمد بشیر84
118ذبیح اللهبرات علی84
119علیبرات علی84
120محمد عمرمحمد عثمان84
121محمد علیعبدالعلی84
122عادلهسیدشیرآقا82
123مرحباپوتین82
124سمیرحبیب جان82
125محمد عمرانمحمد عادل82
126فلورانسالف محمد82
127احمد فیصلنظر محمد82
128احسان اللهغیاث الدین82
129احمد بلالمحمد یعقوب82
130آرشدستگیر82
131بهراممحمد ابراهیم82
132خدا دادجمعه خان82
133خوشحالامیر محمد82
134عبدالحسیبعبدالحبیب82
135عبدالشهیمعبدالقهار82
136فروتنعزیز احمد82
137نثارالحقفخرالدین82
138عبدالقاهر نصرت الله 81
139صدفاحمد جاوید80
140اصیلحاجی میرانجان80
141امیر خانقسمت نور80
142عبدالحسیبعبدالحبیب80
143محمدعبدالعلی80
144مهریارنعمت الله80
145محمد صابرمحمد فقیر80
146شعیبمحمد حلیم80
147سید شهیدسید رحمت الله80
148رزماغلام دستگبر80
149سکینهاقبال80
150ضمیرهعبدالعزیز80
151عاشیهعبدالصبور80
152مروهمحمد عزیز80
153باصرهعبدالغیور80
154حسیب الله نوید 80
155احمد زاهداحمد ضیا80
156عبدالباعثهمایون80
157علی رضامحمد طاهر80
158فردوسمحمد عالم80
159محمد قیسعبدالصبور80
160مهدیمحمد80
161حاجی عبدالحی محمد الله 79
162حسنیهمحمدمقیم78
163روینامعراج الدین78
164سارهغلام فاروق78
165سحراحمد جاوید78
166ملالیباروز78
167روینامعراج الدین78
168ملالیباروز78
169حیدرعبدالقیوم78
170ذکریارحیم78
171عتیق اللهسراج الدین78
172فیض محمدتاج محمد78
173نصیراحمدعبدالحمید78
174ویس الدینمحمد رسول78
175حسیب اللهعبدالجلیل78
176حکمت اللهمحمد بشیر78
177احمد نویدرحمت الله78
178الههمیر آقا78
179رخسارعبدالمتین78
180شیر احمد بلال احمد 78
181امین اللهمحمدالدین78
182حبیب اللهعوض78
183حکمت الرحمنخلیل الرحمن78
184شعیبمحمدحلیم78
185محمد حامدمحمد ابراهیم78
186محمد حنیفمحمد رحیم78
187عبید الرحمناسماعیل 77
188شکیبامیرویس76
189شمسیهعوض76
190ابراهیمخان محمد76
191احمد رشاداحمد جان76
192حامد اقبالغلام رسول76
193محمد ظریف کته بیگ خان76
194احمد میلادملنگ شاه76
195احمد فوادمحمد جان76
196سکینهکریم خان76
197دیباسلیمان76
198خواجه شهاب الدینمنصور 76
199محمد عالم تمنا 76
200احمد ایرجعبدالفتاح76
201ایثاراللهلطف الله76
202پیروز احمدشمس الدین76
203تمیم اللهامین الله76
204سلیمانمحمد اسماعیل76
205شیر خانعبدالوحید76
206عصمت اللهمحمد علی76
207فیض محمددین محمد76
208موحدپاینده محمد76
209محمد دوران ذبیع الله 75
210قیام الدیندیبا 75
211سارهمحمدالله74
212شاعرهحبیب الرحمن74
213احمد ارششاه محمد74
214حمید رضاحفیظ الله74
215رحمت اللهنوروز علی74
216رستم خانحکیم خان74
217محمد خالدنعمت الله74
218نثار الحقفخرالدین74
219محمد ریاضمحمد یوسف74
220منصور محمد ضیا74
221فردوسکیامرز74
222حامد سید احمد شاه74
223سوناعبدالخلیل74
224لیلی بهارمحمد محفوظ74
225ناهید محمد جمعه74
226نگهتمحمد74
227تریناجمال الدین74
228بابر شاه احمد یاسر 74
229محمد کبیر سعدیه 74
230آقا محمدملا محمد74
231تواب الرحمنسیف الرحمن74
232ذبیح اللهسخی محمد74
233شیرزیمحمد الدین74
234عبدالمتینمحمد کبیر74
235محمد فیصلمحمد آصف74
236محمد سلیممحمد نعیم74
237مشتاق احمدعبالرزاق74
238مصورذکریا74
239محمد حکیم پادشا73
240عبدالرحمنزهرا 73
241فرزانهمعراج الدین72
242مدیحهعبدالمعین72
243هدیهمحمدقاسم72
244علی سیناحفیظ الله72
245محمد مهدیجان علی72
246ثمینهمحمد عالم72
247ساجدهشیدا72
248سجیهفضل الدین72
249فاطمهسید عادل شاه72
250شیرینغلام سخی72
251ثمین احمد72
252نگیتاغلام نبی72
253سلمامحمد اکبر72
254محمد حکیم محمد عالم72
255....الوینا 72
256احمدعبدالمتین72
257احمدمحمد جامع72
258جاویدغلام حیدر72
259روح اللهحبیب الله72
260عبیداللهعبدالبصیر72
261غلام حسن محمد عزیز72
262فرهادرسول خان72
263محمد آرمانمحمد عارف72
264متوکلغلام سعید72
265نصرتنوید72
266وحید عبدالقدوس72
267عبدالسمیع محمد احسان 71
268عزیز الله طوبا 71
269فوزیهجمعه خان70
270عبدالحقفیض الرحمن70
271عبدالرازقغلام حسن70
272فضل الهادیهزارگل70
273محبوبعبدالمحفوظ70
274نثار احمدجهانگیر70
275نصیب اللهشمس آقا70
276احمد فرهادسید محمد70
277فرحتاکرام الدین70
278ندااحمد خان70
279سید کریم گل عالم70
280فرید احمدشمایل 70
281احمد فرزادمحمد مهدی70
282اکملمحمد جان70
283امجد علیمحمد آخان70
284توحیداللهتیمورشاه70
285رفیع اللهعرض الحق70
286رکن الدیناحمدشاه70
287سید عقیلسید عبدالرحیم70
288سهراب ساجدشیر محمد70
289فیض علیعبدالعلی70
290محمد ادریسلعل محمد70
291محمد عمرانمحمد نعیم70
292محمد مرتضیملک محمد70
293احمد طوفانمحمود70
294نثاراحمدعبدالبصیر70
295نذیراحمدولی محمد70
296وطن گلغنم گل70
297زبیرسید جمال69
298عبدالبشیر رابعه69
299سلیمهعلی نظر68
300انقلاب الدینغلام النبی68
301پردیسکمال الدین68
302عبدالمتیننور احمد68
303یمادل آقا68
304جاویدجاوید68
305شیلامحمد هاشم68
306ثناصبغت الله68
307امان الله نور 68
308غلام غوث یاسمین68
309احمد بلالمحمد اختر68
310توحید اللهآقا جان68
311رحمت اللهنور حکیم68
312رفیع اللهحفیظ الله68
313سپهسالارضیاء الدین68
314داد علیعالم 68
315عبدالواسععبدالقدوس68
316عزیز آقاشیرین آقا68
317کریم دادداد علی68
318گل احمدگل پادشاه68
319محمد وارثمحمدیونس68
320مراد علیجمعه گل68
321وحید اللهفضل محمد68
322محمد مهدی محمدبهرام 67
323محمد گل کوثر 67
324روزیتاحضرت جان66
325یلدامصطفی66
326سهیلمحمد رحیم66
327سید سیف الاسلامسید عسکر66
328عبیداللهعبدالبصیر66
329فرشادخواجه محمد66
330محمد امین نورمحمد66
331ریاض الدینمحمد عالم66
332احمد باسطعبدالوحید66
333احمد ضیاعبدالستار66
334آمنهمحمد یونس66
335عادلهمحمد حسن66
336نارونمحمد اسمعیل66
337عایشهمحمد عادل66
338شیر علم ماشا الله 66
339سید سرورتمنا 66
340احمد فرزادعبدالعزیز66
341انصار غلام حضرت66
342آمو غیب علی66
343پرویزمحمد شاه66
344جواد احمدداد محمد66
345خالدمحمد ابراهیم66
346ساحلگل احمد66
347سنگرمحمد عارف66
348شاه شادابامان الله66
349صدیق اللهامان الله66
350عبیداللهعبدالجمیل66
351فردوسفضل الکریم66
352فهیمغلام زبیر66
353لاجمیرفقیر محمد66
354نعمانملک شیر66
355نوراللهحاجی نصرالله66
356داود آغا یحیی 65
357عبدالعزیزمسرت 65
358تمناعاشورمحمد64
359حسیباالله نور64
360حمیدهعبدالصمد64
361نویدهعبدالحمید64
362مریمرحمن64
363احمد جاویدمیر احمد64
364احمد شفیععبدالستار64
365احمد نعیمعبدالرحیم64
366شفیع اللهامین الله64
367غفرانعبدالغفار64
368محمد قیسعبدالصبور64
369نصیراحمدگل احمد64
370نقیب اللهعبدالشکور64
371هارون محمد نادر64
372داد اللهعبدالنصیر64
373ایثار اللهلطف الله64
374آرزوحضرت محمد64
375رزماامان الله64
376رقیهطاهر64
377زهرهمحمد رضا64
378حسین دانیال 64
379محمد هارون سارا64
380حسیب اللهعظیم الله64
381خیراللهحبیب الدین64
382سید محمد سید ولی64
383خدا دادامیر جان64
384محمد میلادمحمد معصوم64
385اختر محمد محمد حسین 63
386نصیر احمد مژده 63
387تمنامحمد هادی62
388فیروزه همراه62
389وژمهاحمدضیا62
390محمد نسیممحمد حسن62
391نجیب اللهغرزی62
392همایونعبدالولی62
393محمد اسحقمحمد ابراهیم62
394عبیداللهمحرم62
395شرین بیکداوود62
396اسماامان الله62
397اسماعزیز احمد62
398ثریاعبدالله62
399مریمخالد احمد62
400حلیمهباز محمد62
401گلثومحبیب الله62
402بهادر شاه کیومرث62
403محمد سرورباران 62
404احمد صابرعبدالناصر62
405رومان اللهعصمت الله62
406سیاوشمحمد اکبر62
407عبداللهغلام جان62
408عمر عبدالروف62
409محمد ادریسغلام حضرت62
410محیب الرحمنگل الرحمن62
411محمد فایزمحمد فاروق62
412محمد ولیدمحمد حسیب62
413محمدعمرانسلیمان62
414نصیر احمدنور احمد62
415همایونعبدالقدیر62
416بسم الله امین الله 61
417شیر محمد هیلی 61
418گلغتیزرغتی60
419مارسیلامیرویس60
420شفیع اللهمحیب الله60
421عبدالمصورعبدالصبور60
422علی امیر الله60
423محمد ابراهیممحمد الله60
424ملنگ بیگخواجه بیگ60
425عبداللهغفور60
426رحیم اللهاسماعیل60
427احسان اللهمحب الله60
428احمد ضیا احمد ولید 60
429محمد نجیبایرم 60
430احمد ضیاعبدالرزاق60
431احمد منصورعبدالحفیظ60
432منصورعبدالواحد60
433میوندمحمدقسیم60
434ویس الدینامرالدین60
435عبدالمجیب عبدالرحمن59
436محمد اسحق نازنین 59
437بهارمحمد خالد58
438ربابهرمضان58
439ربابهرمضان58
440زحلنوید58
441مریمسید نقیب58
442فهیمایمل58
443نورالدینشجاع الدین58
444عبدالخلیلمحمد علی58
445جهانگیراحمد بلال58
446آرزومحمدامان58
447ثناعبدالله58
448شبنامیرزا محمد58
449هدااحمد خان58
450وژمهمحمد آجان58
451محمد حفیظنور احمد 58
452محمد طاهر ساره 58
453احمدمحمود58
454امام الدینبرهان الدین58
455سید فقیرسید حفیظ58
456عنایت اللهعبدالغفور58
457عمادشفیع الله58
458ثوابعلی رضا58
459فرضادمیر محمد58
460محمد سلیممحمد کریم58
461محمد مصطفیهزار میر58
462مرتضی58
463محمد امینفقیر محمد58
464نذیراحمدگلستان58
465گل احمد هارون 57
466حاجی قیام الدین یاسمین57
467ساراعبدالوحید56
468شریفهمحمد علی56
469شریفهصفر56
470غفریهعبدالغفار56
471نگینعظمت56
472سحرزمری56
473سمیرااحمد علی56
474نیلوفرقمرالدین56
475احمد ضیاخادم علی56
476ایملمحمد ناظم56
477حشمت اللهعبدالودود56
478عبداللهعبدالمالک56
479محمد اللهغرزی56
480محمد امین میرزا محمد56
481محمد منیبصالح محمد56
482هادینعیم56
483یثربمحمد نعیم56
484قیالرحمن56
485عبدالهادیعبدالروف56
486عبدالعزیزعبدالمجید56
487عبدالفریدعبدالمجید56
488سلیمانمولا داد56
489ستاره سحراحمدشاکر56
490سنبلفضل الحق56
491شفیقهعبدالحفیظ56
492عفتعبدالغفور56
493مدینهفرید احمد56
494زینبمحمد ایوب56
495عاجرمحمد حسین56
496زلیخامحمود 56
497سید عبدالله ساحل 56
498عبدالرحیم رافیه56
499احمد باسطاحمد طارق56
500احمد ضیاپیر محمد56
501احمد نویدمحمد لطیف56
502بلالعبدالخالق56
503صدیق اللهصفی الله56
504داد علیفیض علی56
505ذبیح اللهآزادشاه56
506عزرائیلعبدالرحمن56
507علی شاهعالم بیک56
508کشمیرمحمد آقا56
509مسعودمحمد داود56
510وحیداللهعبدالربی56
511شیر آقا فرزاد 55
512عبدالغفاززحل 55
513بی بی گلچمن گل احمد54
514دیباادریس54
515سلوااشرف54
516مدیههمحمد امین54
517احمد بلالامیر محمد54
518بابه شاهعلی محمد54
519عبیداللهپیرمحمد54
520مجیب الرحمنمحمد رحیم54
521محمد نایبخداداد54
522نایب علیغلام محمد54
523نویدالرحمنعبدالرحمن54
524محمد ادریسمحمد صابر54
525عامدامید54
526باصرهعبدالجمیل54
527زینبمحمد واسع54
528سارابخت الجمال54
529سعد یهخان آقا54
530صدفمحمد اکرم54
531انوشهعبدالخالق54
532سحرحمید الله54
533ثریاولی الله54
534پروینکریم 54
535قربان احمد حفظ الرحمن54
536محمد فریدساره 54
537الهام الدینشجاع الدین54
538حسیب اللهحبیب الله54
539حمید رضاحفیظ الله54
540رحمت اللهحاجی حکیم54
541سید ابو علیسید رسول54
542عبدالجلیلعبدالخلیل54
543محمد مسعودعلی محمد54
544مصطفیعبدالمتین54
545احمد ذکیمحمد عمر 54
546عبدالله فرزاد 53
547اسد الله کایینات 53
548زلیخاقربان علی52
549سحربهاراحمدذکی52
550ظریفهمحمدآلش52
551فرحنازعبدالستار52
552کاملهخادم علی52
553مهریهمحمد اشرف52
554صابرهحیات الدین52
555کوثرعبدالعلی52
556مهریهمحمد اشرف52
557امام دادشیردل52
558خیراللهحضرت نور52
559ذلگیمحمد شریف52
560صفی اللهاسلام الدین52
561محمد ندیممحمد یعقوب52
562ربیع اللهذبیح الله52
563جاهدگل آجان52
564امین اللهامان الله52
565احمد اللهخلیل الله52
566حسنامحمد داود52
567مژدهروح الله52
568نیلابمحمد نبی52
569یسرامحمد شریف52
570محمد حسینمحمد فرهاد 52
571امان الله فرخنده 52
572احمد پرویزعبدالبصیر52
573احمد ذاکرمحمد نبی52
574احمد یاسینمحمد ملنگ52
575رستمغلام سرور52
576شیرین آقامحمد حسن52
577عبدالولیعبدالعزیز52
578علی خانامرالدین52
579کفایت اللهعبدالحافظ52
580تیمورشاه محمد52
581احمد صهیبمحب الله52
582محمد اسماعیلمحمد ابراهیم52
583محمد فیصلمحمد فاضل52
584احمد رامینعبدالعلیم52
585نجیب سمیع الله52
586نویداللهعبدالقیوم52
587محمد ناصرمحمد مصطفی51
588محمد آصفسمیرا 51
589خجستهزمان الدین50
590پروانهعبدالرحمن50
591ناهیدفرید جان50
592حکمت اللهرمضان50
593عبدالروفدادمحمد50
594محمد سروشمحمد اکبر50
595محمد مصطفیمحمد ضیا50
596مطیع اللهمحمد بهایی50
597عبدالوهاب50
598تبریزمحمد طاهر50
599بهارمحمد یاسر50
600حبیب جان نعیم جان 50
601محمد عارفمریم 50
602احمد ایملعزیز الرحمن50
603ذلگیمحمد شریف50
604سید اکرمسید اعظم50
605خالدعبید الله50
606شفیق محمد حمید50
607ولی خانطوطی شاه50
608اکرام بسم الله 49
609حاجت الله سوریا 49
610زهرانظرمان48
611دنیاکریم خان48
612سوناگل محمد48
613احمد باسطاحمد طارق48
614احمد نویدصاحب گل48
615احمدراشدعبدالکریم48
616برهانقاسم48
617محمد حسینبسم الله48
618نورعلیباز علی48
619عبدالباسطعبدالولی48
620احمد آرشعبدالرحمن48
621حفصهفضل الرحمن48
622رویامحمد داود48
623سحرمحمد انور48
624برشناعبدالوکیل48
625سید سرورسید نعمان 48
626عبدالرحمنصمیمه 48
627احمد مدثرعلی احمد48
628احمد سعدیعبدالصبور48
629روئینقند آقا48
630سلیم سلیم شاه48
631سید کاظمسید ابراهیم48
632سید سمیرسید عبدالصمد48
633صدامحاجی شریف48
634عبدالرزاقعبدالجلیل48
635عزیز الرحمنگل رحمن48
636محمد حسینمحمد علی48
637مصطفیعبدالجمیل48
638گل احمد محمد حامد 47
639محمد رفیقروبینا 47
640زهراکرام الدین46
641صنوبرمحمد46
642آرمانآقا خان46
643محمد باسطعبدالحمید46
644محمد سجادعبدالبصیر46
645محمد وزیرمحمد نبی46
646محمد الیاسحضرت محمد46
647محمد علی محمد نبی46
648عمرایمل46
649سراج الدینشهزاد46
650آرزوحیات الله46
651فتانهمحمودشاه46
652شیر محمد سجاد 46
653عبدالباقیفرخنده 46
654سجاداسماعیل46
655سید ناصرسیدعاقل شاه46
656محمد بارزعبدالغنی46
657محمد شکرانمحمد علی میرزا46
658مراد احمد فرهاد46
659مهدیشمس الدین46
660نعمانشاه آقا46
661نعمت اللهرحمت الله46
662سید عزیزسید جمال 45
663میر ذبیع الله بشری45
664ادیبابابه جان44
665مژگانکرم علی44
666لیلاامید44
667فروغهمایون44
668الهاممحمد داود44
669سید احمدسید سعود44
670شاهپور الله محمد44
671صفت اللهعبدالرزاق44
672محمد ابراهیممحمد ضیا44
673محمد باعثعبدالعلیم44
674نجمان الدینشیراز الدین44
675بادرشاهمحمد اسلام44
676وحید اللهعبدالربی44
677محمد الهاماحمد الیاس44
678مبارزمحمد شریف44
679مرسلینامجد44
680سید امجدسید نجیب44
681جمیلآزادزی44
682الماسالیاس خان44
683حسیبافضل الرحمن44
684خاطرهسید سکندر44
685یسرا محمد عمر44
686بی نظیرعبدالحفیظ44
687محمد عابد عمران 44
688سید منیر عاطفه 44
689الیاس احمدتواب احمد44
690انوشمحمدآصف44
691برهانعبدالخیبر44
692خواجه مجیبخواجه قدرالدین44
693ذبیح اللهمحمد امین44
694سلطان 44
695سید نذیرسید حشمت الله44
696بی نظیرعبدالحفیظ44
697محمد امینعبدالجلیل44
698میلاد محمدفهیم44
699عیبد الله احمد سیرت 43
700جمعه خان حسنی43
701مریماسحق42
702اسماعبدالواسع42
703پروانهامام داد42
704آموعبدالصمد42
705جمشیدولید42
706عبدالمجیدعبدالحمید42
707محمد فردوسمحمد داود42
708وثیق اللهخیرالله42
709ویس الدینعاشورعلی42
710محمد جانپیرمحمد42
711عبدالخلیلعبدالرزاق42
712خیبر گلجهان گل42
713جاویدجان علی42
714بلالسلیم42
715تمناسید احمد42
716نرگسعلی احمد42
717یلداسید حمید 42
718محمد ظاهرعبدالباری42
719محمد اجمل فرشته 42
720ذبیح اللهفیض آقا42
721شفیق عبدالظاهر42
722عابدرفیع الله42
723فیصلیبرمحمد42
724قیسعبدالرشید42
725وارثمحب الله42
726عبدالرحیم محمد الیاس 41
727گل محمد سونیا 41
728احمد سلیمعبدالودود40
729سید نویدسید علی جان40
730عزت اللهامان الله40
731عظیم الدینسراج الدین40
732محمد وسیممحمد وصال40
733محمد یما حسنمحمد جمعه40
734ویصلخان علی40
735عبدالوهابگل آقا40
736شاه آقاگل آقا40
737احمد شاهمحمد شاه40
738حسناجبارخیل40
739فرحناززلمی40
740زهرامحمد شفیع40
741زینبعبدالستار40
742سید احمد جان آغا 40
743فضل الربیسومن 40
744احمد تمیمعلی خان40
745عبدالباعثمحمد سلیم 40
746عبدالخالقعید محمد40
747عبدالعظیمعبدالکریم40
748عمرانبابه صادق40
749عبدالباعثمحمد مسیح40
750عبدالکریم شیر احمد 39
751وحید الله نیلوفر 39
752فلورانسفواد38
753اسرااحمد میلاد38
754هستینظر38
755جمشید احسان الدین38
756سهرابحاجی بادام خان38
757عرفانعبدالغفار38
758فرهادفواد38
759میلادمحمد فاروق38
760سید غفارسید رومان38
761حبیب اللهعنایت الله38
762آرمانآروین38
763آرشاسد الله38
764حسینامحمد داود38
765سحرعزیز احمد38
766مریمعلی حسین38
767خدیجهاحمد راشد38
768طلاوت عبید الله 38
769محمد داود حسنیه 38
770سید توابسید حفیظ38
771قاسممحمد38
772موسیعبدالله38
773نظر خداشکر محمد38
774نویداللهعبدالحمد38
775فضل الرحیم الهام 37
776احمد شکیبسمیرا 37
777زهراسخی داد36
778تمناعزت الله36
779سهیلاحمد36
780شکر الدینصفدر علی36
781عبدالواحدعبدالرشید36
782عباسعلی 36
783شکیبشاکر36
784ذکیمیر احمد36
785احمد نویدمیرزا محمد36
786احمد بشیرغلام محمد36
787صدفعزیز احمد36
788مروهبخت بیگ36
789شیرینمحمد داود36
790عبدالقیوم عبدالحنان 36
791محمد رحیم سحر 36
792پوپلنور محمد36
793رامینشیرین آقا36
794شهاب محمد عمران36
795عنایت پیمان36
796مجیب الرحمنعبدالحی36
797محمداحمد36
798یمافرید احمد36
799نعیم الله محب الله 35
800سید آقا شایسته 35
801خسرومحمد رحیم34
802فریدونغلام حضرت34
803مصطفیعبدالمحمد34
804احمد سمیراسد الله34
805زحلمحمد یوسف34
806مروهسمیر34
807سارامحمد34
808شاکوکوبخت بیگ34
809منو گل نعیم الله 34
810احمد شکیبحمیرا سوسن34
811روئینعبدال34
812سمیع عبدالباسط34
813سیربرات 34
814عنایت اللهیار محمد34
815توابسید محمد34
816محمد ایملخوشحال34
817مصور محمد سلیم 34
818هیوادعبدالعلی34
819عبدالوسیم وقاص 33
820عتیق الله ذوالحجه 33
821نوریهاحمد خان32
822خواجه میلادخواجه اقبال32
823شریفمحمد طاهر32
824فیض اللهمحمد عظیم32
825مرتضیغلام رسول32
826مختارعبدالرزاق32
827غلام محمد یوسف 32
828عبدالفتاح دریا 32
829توابمحمد گل32
830حامدعبدالجمیل32
831محمد شاه محمد32
832محمد راشدمحمد کاظم32
833هارونغریب32
834هجرانرفیق32
835رحمت خان ضیامل31
836عبدالوحید مقدسه 31
837گیسواسدالله30
838احسان اللهعبدالبصیر30
839خاطر محمد طاهر30
840رامشجلال الدین30
841روح اللهعبدالقهار30
842ساحلعبدالبصیر30
843سید حبیب اللهسید جوهرشاه30
844مجیدعبدال فاروق30
845شیرشاهعصمت الله30
846سید عبداللهکمکی خان30
847تمیممهر علی30
848محمد اسماعیلحامد 30
849وحید الله زحل 30
850ذکیمحمد داود30
851فریدحسین داد30
852قدوسروف30
853قاسمخواجه ظفر30
854مصطفیمحمد نقیب30
855یحییبلال30
856محمد سلیمان عبدالوارث29
857احمد فریدفرحت 29
858مروهامام داد28
859کاوسجمشید28
860شجاع الدینجمعه خان28
861اقبالغلام محمد28
862جمعه گل رحیم الله 28
863جان آقا پریناز 28
864احمد بلالمحمد نعیم28
865محمد سلیممحمد کریم28
866احمد عرفانعبدالروف28
867آرشامان بیک28
868پرویزمحمد یوسف28
869محمد اللهعبدالمهیمن28
870محمد افضل محمد اجمل27
871عبدالبصیر ریسه 27
872مومنهنصیراحمد 26
873مومنهنصیر احمد26
874عمرانعبدالمالک26
875منصور حسن علی26
876نصرت اللهعبدالله جان26
877اسمامحمد آصف26
878محمد اعظم محمد اسلم 26
879عنایت الله مژده 26
880الهام26
881حشمت اللهعبدالجبار26
882فضل الرحیم حامد 25
883محمد امین سینا 25
884جاویدمیرکلان24
885حشمت اللهعتیق الله24
886وسیممحمد وصال24
887حشمت الله حسیب الله 24
888غلام سخی مریم 24
889عاکفشجاع24
890محمد حسن لطف الله 23
891عتیق الله یاسمین23
892زهراجیلانی22
893اقبالمحمد اسماعیل22
894سید حسیب اللهسید محمد یوسف22
895شکریهمحمد حسین22
896پریساسیف الرحمن22
897محمد افضل محمد ایمل 22
898عبدالمجیبظاهره مسکا 22
899محمد نوروزاحمد الله 21
900عبدالشکور سودابه 21
901عبدالغیورعبدالروف20
902محمد محمد کریم20
903سیررئیس20
904سید راسخسید اکرم20
905گل محمد حامد 20
906عبدالطیف بشرا 20

Default image
داکتر محمد شریف پاینده
داکتر محمد شریف پاینده موسس مرکز آموزش علوم ساینسی انیس است. داکتر پاینده فعلاً مصروف تدریس در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس میباشد و همزمان مسوولیت این سایت را نیز بر عهده دارد.