نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1مدینهعبدالرشید100
2فاطمهذبیح الله100
3احمد میلادنثار احمد100
4احمد جهان زیبزرخان100
5امیدمحمدعلم100
6امین اللهمحمدالدین100
7بریالیرحم خدا100
8سید بارزسید بهاء الدین100
9سید رامینسید جلال100
10سید شکرانسید غفران100
11علی سیناغلام سرور100
12فردوس ناصر بیک100
13احمد یوسفاحمد جاوید100
14سید شکرانسید غفران100
15ساجدفضل الرحمن100
16فروزانحبیب الله100
17مژدهعبدالبصیر100
18فرشادعبداللطیف100
19علی سیناغلام سرور100
20زاهد علیمحمد امین100
21سید باسطسیدبهاءالدین100
22وثیق اللهخیرالله100
23مهدیهعبدالعزیز98
24مریمعبدالحی98
25ساجدهحیات الله98
26مختارحسینغلام محی الدین98
27مهدیعبدالرقیب98
28ندیمعبدالقدیر98
29اکرام الدینسرباز الدین98
30احمد بلالاحمد جاوید98
31شیرزیمحمد الدین98
32ویس الدینامرالدین98
33محجوبهعبدالعظیم98
34فیروزه عبدالجبار98
35سارهغلام فاروق98
36مرغلریعبدالمقیم98
37ذلگیمحمد قسیم98
38احمد حارثمحمد حسین98
39احسان اللهنجیب الله98
40میربچه خانراباز خان98
41سیدبارزسید بهاالدین98
42غزالسلطان نجیب96
43سکینهاقبال96
44تمنامحمدمیرزا96
45انیسهاحمدالدین96
46سید باسطسید بهاء الدین96
47محمد اسماعیلحبیب الرحمن96
48ولیدعبدالقدوس96
49ظریفمحمد شریف96
50علی رضامحمد طاهر96
51محمد اکرامسرورخان96
52لینا مرادعلی96
53سجیهصمد خان96
54صنمحفیظالله96
55احمد ادریسحمیدالله96
56احمد ارششاه محمد96
57ندیم احمدمحمدقدیر96
58مریماحمد94
59فرحنازمحمد قاسم94
60آرزومحمدامان94
61سلطان ولیگل زمان94
62محمد محسنالله محمد94
63محمد یوسفعبدالظاهر94
64منظور احمدخان آقا94
65میر احمداللهمیرعنایت الله94
66تواب الرحمنسیف الرحمن94
67نثاراحمدفخرالدین94
68سودهمحمد94
69سلیمهعلی نظر94
70فضل الدینذین الدین94
71محمد یوسفعبدالظاهر94
72عبدالبشیرعبدالهادی94
73مشتاق حسینپاینده باقی94
74نصیراحمدعبالحمید94
75امان اللهحبیب الله94
76نجمان الدینشیراز الدین94
77آرمانآرمین93
78ناهید جانمیرزا حسین92
79کرشمهمحمد آصف92
80فروزانمحمد علی92
81صبریهاحمد الله92
82سحرخان زمان92
83ساجدهشیدا92
84حوریهمحمدآصف92
85ثریاعبدالله92
86خان کریم 92
87سید محمد سید ولی92
88عبیداللهعبدالمحبوب92
89فرهاد خیر محمد92
90فرام الدینقیام الدین92
91میر اسداللهمیر عنایت الله92
92ایملمحمد ناظم92
93حیدرعبدالقیوم92
94نصیب اللهشمس آقا92
95بهیر محمد رحیم92
96محمد ابراهیممحمد الله92
97محمد ابراهیم محمد اسحق 91
98یسرامحمد شریف90
99نیلابتیمورشاه90
100نیلابغلام حسین90
101نیلابتیمورشاه90
102نفس گلدولت90
103مهریهمحمد عتیق90
104فیروزهعبدالاحمد90
105فاطمهسید عادل شاه90
106عنبرینضمیراحمد90
107تمناعبدالقادر90
108باصرهعبدالعزیز90
109عبدالجبار جاوید 90
110احمد فیصلمسجدی90
111احمد آرششاه محمد90
112امجد علیمحمد آخان90
113توحیداللهتیمورشاه90
114خواجه مهران محمد عثمان90
115سنگرمحمد عارف90
116عباداللهمحمد ذکریا90
117محمد سیلابپاینده محمد90
118هوشمندعبدالرزاق90
119تمهیداللهحاجی خوانی90
120علیبرات علی90
121محمد مرتضیملک محمد90
122مدیحهعبدالمتین90
123روینامعراج الدین90
124خسرومحمد رحیم90
125سیدسیف الاسلامسید عسکر90
126آرینمحمد اعظم90
127احمدرشاداحمدجان90
128صالح محمدراز محمد90
129سیدفهیمسیدقاسم90
130محمدعبدالعلی90
131نثار الحقفخرالدین90
132عبدالله شاه محمود89
133مرسلینپاینده محمد88
134مرسلشیرسعید88
135فریلاغلام الدین88
136سوبیهسید افسر88
137تمکینپاینده محمد88
138آمنهمحمد یونس88
139آرزوحضرت محمد88
140حبیب فرهاد 88
141احمد شاهعبدالمتین88
142اکلیلمحمد ابراهیم88
143آمو غیب علی88
144سیدعمرمحمد88
145شعیبصالح محمد88
146فروتنعزیز احمد88
147محمد جوادسید محمد88
148محمد حامدمحمد ابراهیم88
149محمد ظریفکته بیگ خان88
150محمد علیعبدالعلی88
151زهرامحمد آصف88
152ثناحیدر خان88
153شکیبامیرویس88
154حبیب الرحمنفضل الرحمن88
155عبدالمصورعبدالصبور88
156مشتاق محمد ضیا88
157سید عابدسیدرحمت شاه88
158کریم اللهنورالدین88
159صفی اللهاسلام الدین88
160محمد صادقغضنفر87
161مهرافزونمحمدایاز86
162مرسلعبدالجلیل86
163فرحتاکرام الدین86
164سکینهکریم خان86
165جمیلهمحمد نسیم86
166عبدالقیوم عبدالحنان86
167آقا محمدملا محمد86
168داد علیفیض علی86
169داریوشعبدالمعروف86
170ذبیح اللههمایون86
171عبدالحسیبعبدالحبیب86
172عبدالهادیشاه محمود86
173فرهادرسول خان86
174محمد صابرمحمد فقیر86
175محمد عمرانمحمد نعیم86
176یمافرید احمد86
177عبداللههمایون86
178علیعبدالعلی86
179سمیهسلطان احمد86
180حسیباالله نور86
181فوزیهجمعه خان86
182مرحباالله نور86
183عبیداللهپیرمحمد86
184فیض محمدتاج محمد86
185روملامیر گل86
186حسیب اللهالله داد86
187الهامخان آقا86
188قربان احمد حفیظ الرحمن85
189عبدالصبور حریر85
190نازنینمحمد اکبر84
191فرشتهغلام سخی84
192عاشیهعبدالصبور84
193صمیمهمحمد نسیم84
194حفصهفضل الرحمن84
195محمد سلیم عبدالرقیب 84
196احمد ضیا شمایل 84
197احمد فرزادمحمد مهدی84
198سمیع اللهالله داد84
199سید کمیلسید نبی84
200شیر خانعبدالوحید84
201لقمانملک شیر84
202محمد طیبعبدالروف84
203مشتاقمحمد ضیا84
204مشتاق احمدعبالرزاق84
205احمد گل محمد84
206عبدالشهیمعبدالقهار84
207عزرائیلعبدالرحمن84
208محمد قیسعبدالصبور84
209محمد سهرابمحمد فتاح84
210عبدالحسیبعبدالحبیب84
211سمیع اللهالله داد84
212روح اللهنورآقا84
213محمد امین نورمحمد84
214محمد خالدنعمت الله84
215احمد شفیععبدالستار84
216حمیدرضاحفیظ الله84
217محمد اسماعیلحامد 83
218محمد آصفسمیرا83
219یلداسید حمید 82
220هوسیمحمدشاه82
221نکهترحیم الدین82
222نادیهمحمد امان82
223مریمحسین داد82
224لیلی بهارمحمد محفوظ82
225فتانهمحمودشاه82
226فاطمهجبیب الرحمن82
227ستایش نازمحمد علی82
228حریرمحمد اکبر82
229باصرهمحمد نسیم82
230حاجی عبدالحی محمد الله 82
231فضل الربیسومن 82
232احمد فوادسلطان محمد82
233اصیلعبدالاحمد82
234اکملمحمد جان82
235امید خانامام علی82
236توحیداللهآقا جان82
237حسیب اللهالله داد82
238سلیمانمحمد اسماعیل82
239اسکندرعطا محمد82
240حسیب اللهعظیم الله82
241خالدمحمد ابراهیم82
242شایقزمری82
243عمراکراممحمد اکبر82
244محمد سلیممحمد کریم82
245محمد عمر محمد حکیم82
246هوشمندمحمد ضیا82
247احمد خانگل محمد82
248عبدالمتیننوراحمد82
249امید محمد علم82
250محمد ظریف کته بیگ خان82
251محمد سلطانمحمدامان82
252محمد حفیظنور احمد 81
253محمد فرهاد سوحا 81
254فلورانسالف محمد80
255صدفحشمت الله80
256سوناعبدالجلیل80
257رزماامان الله80
258رخسارعبدالمتین80
259آیژیعقوبی80
260عبدالعظیم مصطفی 80
261اسد الله کایینات 80
262احمد ایرجعبدالفتاح80
263احمد ندیمعبدالستار80
264احمد ولیدمحمد داود80
265سادات محمد شفیع80
266سلیمانعبدالناصر80
267فردوسمحمد عارف80
268عنایت اللهنجیب الله80
269احمد فرهادسید محمد80
270صدفمیرمحمد شریف80
271نگینعظمت80
272باصرهرحمت الله80
273سمیرحبیب جان80
274محمد نسیممحمد حسن80
275انقلاب الدینغلام النبی80
276فیض علیعبدالعلی80
277محمدعمرانمحمدعادل80
278غلام ابوبکرغلام محمد80
279مهریارنعمت الله80
280سجادنظرمحمد80
281سید عزیزسید جمال79
282محمد کبیر سعدیه 79
283هدیهشاهپور78
284منیژهسفر علی78
285رقیهطاهر78
286الههمیر آقا78
287شیر آقا فرزاد 78
288عنایت الله سومن 78
289جواد احمدداد محمد78
290حکمت اللهامان الله78
291روح اللهحبیب الله78
292ساحلگل محمد78
293عبیداللهنعمت الله78
294محمد ادریسلعل محمد78
295نعمت اللهروح الله78
296احمد شاهغلام جیلانی78
297اسداللهمحمد یونس78
298زلیخاقربان علی78
299فرحنازعبدالستار78
300خجستهزمان الدین78
301حسنیهمحمدمقیم78
302نورالدینشجاع الدین78
303عتیق اللهسراج الدین78
304محمد حارثمحمد انیس78
305هادینعیم78
306شرف الدینمحمد کبیر78
307سید حبیبسید ادیب77
308محمد صادقمرجان 77
309سنبلفضل الحق76
310سنبلفضل الحق76
311سحرمحمد انور76
312سجیهفضل الرحمن76
313خجستهشاه ولی76
314اسماامان الله76
315محمد حسن روح الله 76
316محمد شاه شبنم 76
317بلالعبدالخالق76
318حبیب الرحمنفضل الرحمن76
319حبیب اللهعوض76
320سید عقیلسید عبدالرحیم76
321عبدالوهابعبدالقدوس76
322عبیداللهعبدالجمیل76
323محبوبعبدالمحفوظ76
324محمد عقیلغلام نبی76
325میر مزمل میرامین الله76
326نویداللهجان آقا76
327احمد زاهداحمد ضیا76
328بهشتههاشمی76
329تمنامحمد هادی76
330امیرالمومنین76
331ابونصرحق ئظر76
332محمد قیسعبدالصبور76
333احسان اللهباز علی76
334عبیداللهعبدالبصیر76
335محبوبعبدالمحفوظ76
336محمد شعیبحاجی امورداد76
337هارون محمد نادر76
338احمد مزملعبدالوحید76
339حامد اقبالغلام سرور76
340ابراهیمخان محمد76
341سید ادیبدانیال75
342محمد عارفمریم 75
343لیدانیازمحمد74
344فرشتهشکوری74
345عادلهمحمد حسن74
346حسنامحمد فرید74
347ثناصبغت الله74
348باصرهعبدالجمیل74
349خان آقا ذوالفقار74
350حاجی قیام الدین یاسمین74
351احمد منصورعبدالحفیظ74
352امام الدینبرهان الدین74
353امین اللهعبدالحمید74
354شیرعلیمحب علی 74
355گل احمدگل پادشاه74
356محمد ادریسغلام حضرت74
357مطیع اللهمحمد سعید74
358بهراممحمد ابراهیم74
359ذولفقاربابر شاه74
360عبدالواسععبدالقدوس74
361محمد وارثنظر محمد74
362نصیب اللهشمس آقا74
363نعمانشاه آقا74
364سارهمحمدالله74
365حسنیعبدالروف74
366صدفاحمد جاوید74
367ملیامیرالله74
368عنایت اللهعبدالغفور74
369شریفمحمد طاهر74
370نثاراحمدجهانگیر74
371سید مهدیسید میرخان74
372انعامنیاز محمد74
373پیمانمحمد الدین74
374محمد عزیرفضل الرحیم74
375احمد ضیاخادم علی74
376محمد منیبصالح محمد74
377محمد شاکر محمدعمر 73
378سید سرورتمنا73
379ناهید محمد جمعه72
380مرسلعبدالله72
381فرحناززلمی72
382شبنممحمد شاهپور72
383ستاره سحراحمدشاکر72
384رویامحمد داود72
385رعنا عطا بیگ72
386خاطرهسید سکندر72
387نور علی یونس 72
388عبدالقهارزینب 72
389رفیع اللهحفیظ الله72
390سید فقیرسید حفیظ72
391شفیق اللهسید عزت الله72
392مراد علیجمعه گل72
393مطیع الرحمنفضل الرحمن72
394وطن گلغنم گل72
395آرشدستگیر72
396الهامخواجه موسی72
397ذولفقارعبدالغفور72
398رشادعبدالفتاح72
399محمد طاهرمحمد ظاهر72
400محمد فیصلجهانگیرخان72
401میرویسمیرمحی الدین72
402نثاراحمدعبدالبصیر72
403شریفهمحمد علی72
404شمسیهعوض72
405حمیدهعبدالصمد72
406پردیسکمال الدین72
407محمد مهدیجان علی72
408رامینعبدالحق72
409شاه شادابامان الله72
410عبدالستارمحمدداود72
411اکبر شاهنادرشاه72
412مولا نظرمحمد انور72
413نیک محمد شاهد الله 71
414عبدالبشیر رابعه 71
415هدامحمد یاسر70
416نیلا محمد70
417نرگسعلی احمد70
418مرسلروح الله70
419شیبامحمد نبی70
420حسینافضل نبی70
421حسنیهعبدالعزیز70
422حسنامحمد داود70
423حسنامحمد داود70
424شیراحمد شبیر احمد 70
425نصیر احمد مژده 70
426خوشحالامیرمحمد70
427ذبیح اللهآزادشاه70
428زاهدعبدالمجید70
429قیسعبدالرشید70
430مجتبیمحمدکاظم70
431محمد میثمسلمان علی70
432شیرین بیکداود70
433احمد ضیاعبدالرزاق70
434بهیرعبدالزبیز70
435دانیالالیاس70
436ذاکرنبی70
437شریفصادق70
438هانیهمحمد رحیم70
439عادلهسیدشیرآقا70
440وژمهاحمدضیا70
441هدیهمحمدقاسم70
442امیر خانقسمت نور70
443خیراللهحضرت نور70
444خیراللهافغان70
445اسماعیلحبیب الرحمن70
446برهانقاسم70
447حزیرغلام مرتضی 70
448هارون گل آجان70
449عبدالرازقغلام حسن70
450عنایت اللهوحیدالله70
451احمد انیسانعام الدین70
452یمادل آقا70
453حبیب اللهمحرم70
454شیر احمد بلال احمد 69
455عزیز الله طوبا 69
456نیلابمحمد اسماعیل68
457ندافضل الرحمن68
458مژدهروح الله68
459مروهانار خان68
460مرضیهمحمد آجان68
461مرجانعبدالقادر68
462فرحنازمحمد اسماعیل68
463ضمیرهعبدالعزیز68
464محمد نعیم یونس 68
465میر ذبیع الله بشرا 68
466تمیم اللهامین الله68
467رحمت اللهنجیب الله68
468شهیرذبیح الله68
469فهیمغلام زبیر68
470محمد فیصلمحمد فاضل68
471مسعودمحمد داود68
472منصورذکریا68
473عبدالمنیرعبدالسلام68
474محمد فایزمحمد فاروق68
475مهریهمحمد اشرف68
476آرزومحمد نعیم68
477رامشمحمد نادر68
478ویصلخان علی68
479شاهپور الله محمد68
480مصطفیعبدالمحمد68
481غلام رسولفروغ 67
482....الوینا 67
483مرسلبسم الله66
484الههحبیب الله66
485جمعه گل رحیم الله 66
486احمد شکیبسمیرا66
487احمد عرفانعبدالروف66
488برهانعبدالخیبر66
489ذبیح اللهسخی محمد66
490صدیق اللهصفی الله66
491عبدالحلیمعبدالمجید66
492غلام حسن محمد عزیز66
493منصورعلی رضا66
494نثاراحمدعبدالقهار66
495احمد بلالمحمد کریم66
496خواجه مسیح اللهخواجه صقا66
497مصطفیعبدالاحد66
498محمد حنیفمحمد رحیم66
499هارونمحمد اعظم66
500فرشتهمحمد سلیم66
501شریفهصفیر66
502سیتاامام داد66
503شکیلانیسان الدین66
504شاعرهحبیب الرحمن66
505ربابهرمضان66
506ملالیبارور66
507خالدداود66
508رستم خانحکیم خان66
509احمد بلالامیر محمد66
510اکرم بسم الله 65
511غلام غوثیاسمین65
512شگوفهامان الله64
513شفیقهعبدالحفیظ64
514اسمامحمد آصف64
515فضل الرحیم الهام 64
516محمد انور فروزان 64
517حکمت اللهرحمت الله64
518خدا دادجمعه خان64
519دلاورمیرزا64
520رکن الدیناحمدشاه64
521محمد عیسی غلام سخی64
522محمد هاروناحمد64
523مقیمسردار64
524احمد فوادنثار احمد64
525فیض اللهعبیدالله64
526محمد عثمانمحمد عصر64
527میلادعبدالستار64
528میلادمحمدعیسی64
529میلاداکرام الدین64
530حاجی صاحبکربلایی صاحب64
531فلورانسفواد64
532سحراحمد جاوید64
533سودابهنصیراحمد 64
534محمد اللهغرزی64
535سید احمدسید سعود64
536محمد امین نادرخان64
537نصیب احمدگل احمد64
538رحمت اللهنوروز علی64
539راسخشاه نظر64
540احمد نعیمعبدالرحیم64
541رامینجلال الدین64
542مصطفیعبدالعلیم64
543ویس الدینمحمد رسول64
544اصیلحاجی میرانجان64
545هدایت اللهمحب الله64
546محمد ظاهرعبدالباری63
547عبدالرحمنصمیمه 63
548ثمینهمحمد عالم62
549آرزوهاشم62
550غلام الدین صفی الله 62
551نصیر احمد نرگس 62
552انصار غلام حضرت62
553عبدالجلیلعبدالخلیل62
554فردوسفضل الکریم62
555محمد یاسینمحمد یوسف62
556مصطفیهزارمیر62
557میوندمحمدقسیم62
558احمدرامین62
559حامدحاجی ریدیگل62
560رامینمحمد آصف62
561سید نذیرسید حشمت الله62
562محمد هارونعبدالسلام62
563هداعبدالغفور62
564تمناعاشورمحمد62
565عبدالروفدادمحمد62
566مهدیمحمد نسیم62
567محمد یونسفضل الحکیم62
568عمر قاسم62
569خردمندمحمدقسیم62
570فیض اللهمحمد عظیم62
571امیرابراهیم62
572احمد حارثمحمد فهیم62
573فضل الرحیم حامد 61
574نجم الدیننازنین 61
575صدفعزیز احمد60
576شمشاد بیگمامیر حمزه60
577عبدالرحیممحمد الیاس 60
578عبدالله بهشته60
579ایثاراللهلطف الله60
580احمد صابرعبدالناصر60
581ذکیعلی یاور60
582رفیع اللهعرض الحق60
583شعیبمحمدحلیم60
584کامگارشهریار60
585کفایت اللهعبدالحافظ60
586حمید رضاحفیظ الله60
587نذیراحمدولی محمد60
588عبدالغنیمحمد علی60
589عابدرفیع الله60
590مصطفیعبدالمتین60
591نقیب اللهاعطا الله60
592زهراسخی داد60
593ظریفهمحمدآلش60
594عبدالبصیرغلام الدین60
595عظیم اللهفیض الله60
596نصرت خانصلاح الدین60
597محمد دوران ذبیع الله 59
598عبدالرحیم رافعه 59
599هلیناغلام ایشان58
600سارابخت الجمال58
601بهشتهعبدالرحیم58
602شمس الله عبدالله 58
603محمد ابراهیم ژوبین 58
604احمد مدثرعلی احمد58
605انوشمحمدآصف58
606عبدالصمدعوض خان58
607علی خانامرالدین58
608ولی خانطوطی شاه58
609مرتضیرحمن58
610مرتضیغلام نبی58
611عمر حمید 58
612نعیمقلندر58
613شیریناکبرخان58
614کاملهخادم علی58
615فیروزه همراه58
616نقیب اللهعبدالشکور58
617احمدغلام حیدر58
618فتح محمدنیاز محمد58
619یوسفعید محمد58
620فاروقغلام صدیق58
621یثربمحمد نعیم58
622بابه شاهعلی محمد58
623جبیرعبدالصبور58
624اختر محمد احمد صیام 57
625عبدالبصیر لیذا 57
626سحرعزیز احمد56
627سامرامیر زمان56
628تمناسیدعبدالروف56
629پروانهمحمد اسماعیل56
630امان الله احمد جنید 56
631غلام ربانی ثنا 56
632احمدشکیب56
633سیدرامینسیدعوض56
634شهاب الدینمهرالدین56
635محمدعلی56
636همایونعبدالقدیر56
637حسیب اللهمحمد اشرف56
638خیرالدینکمال الدین56
639ربیع اللهذبیح الله56
640سید مقیمسید حکیم56
641غلام محمد غلام نبی56
642مصطفیعبدالجمیل56
643محمد عقیلمحمد تقی56
644محمد اکبرعبدالله56
645هیوادعبدالعلی56
646واسعپیرگل56
647کریم اللهمحمد عارف56
648فرزانهمعراج الدین56
649صدیقهعبدالروف56
650ساراعبدالوحید56
651عاطفهاسلام الدین56
652بهاراحمدذکی56
653سحربهاراحمدذکی56
654مختارنظرمحمد56
655نصیراحمدنوراحمد56
656عبدالحقفیض الرحمن56
657عبدالرحمنعبدالرزاق56
658مطیع اللهمحمدبهایی56
659رفیع اللهفضل الکریم56
660نویداللهمحمد الله56
661کبیرجان محمد56
662لایق دادعبدالرحیم56
663محمد عثمان عبدالخبیر55
664محمد عظیم فرشته 55
665هانیهرشاداحمد54
666فروهرعلی گل54
667محمد شریفاحمد شجاع 54
668شیرمحمد هیلی54
669الهامحیات الله54
670سید ناصرسیدعاقل شاه54
671محمدعرفانمحمد حکیم54
672محمدعمرانسلیمان54
673مزملمدثر54
674هارونغریب54
675علی شاهعالم بیک54
676عبداللهعنایت الله54
677میلاد محمدفهیم54
678نوراللهحاجی نصرالله54
679رهامیرویس54
680بصیهشهنشاه54
681عبدالمقصدعبدالغفور54
682نایب علیغلام محمد54
683محمدمحمود54
684سهیل54
685قمرالدیننورالدین54
686صفت اللهعبدالرزاق54
687غفرانعبدالغفار54
688فرشادخواجه محمد54
689حکیمسلطان حسین54
690فیصلعلی محمد54
691حکمت اللهرمضان54
692محمد باعثعبدالعلیم54
693شفیع اللهمحیب الله54
694احمد راشدپادشاه گل54
695سیعد علی منصور 53
696عبدالفتاح الهامه مریم 53
697زینبمحمد حکیم52
698عبدالرحمنسلیمان 52
699محمد داود حسینه 52
700احمد پرویزعبدالبصیر52
701الهام محمد حنیف52
702امرالدینعبدالظاهر52
703عزیزآقاشیرین آقا52
704مصور محمد سلیم 52
705نعمت اللهرحمت الله52
706محمد ابراهیممحمد علی52
707زهرانظرمان52
708سارهمحمد رحیم52
709روجانمحمد هارون52
710ساحلعبدالبصیر52
711سهیلمحمد رحیم52
712احمدسلیمعبدالودود52
713اجملشاهپور52
714فرهادغوث الدین52
715غلام سخیغلام فاروق51
716معصوم خان لطفیه 51
717شیر محمد سجاد 50
718عبدالغفارزحل 50
719سمیع اللهذبیح الله50
720عمر زلمی50
721کریم دادداد علی50
722مجیب اللهعبدالله50
723سید کاظمسید ابراهیم50
724نویدهعبدالحمید50
725مومنهنصیراحمد 50
726مروهعبدالواحد50
727بی بی گلچمن گل احمد50
728گلغتیزرغتی50
729اقبالمحمد اسماعیل50
730ذکریارحیم50
731محمد فایقمحمد صابر50
732فضل الهادیهزارگل50
733آموعبدالصمد50
734خالق دادمحمد داود50
735مصدقعبدالحلیم50
736فرشادمحمد اعظم50
737حشمت اللهعبدالودود50
738احمدنظیفعبدالعقیق50
739عزت اللهامان الله50
740محمد وارثنظرمحمد50
741عبدالکریم شبیر احمد 49
742محمد سرورباران 49
743یسرا محمد خالق48
744نگیناحمد48
745الههمحمد فتاح48
746عبدالوسیم وقاص 48
747عبدالباقیفرخنده 48
748برکت اللهولی الله48
749کشمیرخان آقا48
750حامدعبدالجمیل48
751خواجه مجیبخواجه قدرالدین48
752صدیق اللهامان الله48
753عبدالباعثمحمد عوض48
754محمد شمس الدیناسدالله48
755بهارمحمد خالد48
756شبنامیرزامحمد48
757الیاسعبدالمتین48
758فرهادفواد48
759جمشید آقامیرویس خان48
760عبدالبصیرعبدالقادر48
761محمدیماحسنمحمد جمعه48
762حسیب اللهعبدالرقیب48
763محمد سروشمحمد اکبر48
764بهرامفضل محمد48
765مصطفیعبدالرزاق48
766احمد باسطاحمد طارق48
767ضمیرمحمدسلیم48
768حبیب اللهوطن خیل48
769اسباطمحمد اعظم48
770علی دوست محمد48
771الیاساحمد48
772مرتضیغلام رسول48
773فریدونغلام حضرت48
774احمد نویدمحمد یاسین48
775غلام سخیهدایت الله 47
776عبدالشکور سودابه 47
777ندااحمد خان46
778حسناجبارخیل46
779عبدالقادرعبدالمبین 46
780حضرت سیر حسینه 46
781آرماناحمد خان46
782عبداللهغلام جان46
783عبدالرزاقعبدالخلیل46
784عبدالعظیمعبدالکریم46
785شبنمشمس الدین46
786مینهگل پادشاه46
787سحر گل پادشاه46
788مریماسحق46
789عمرانعبدالمالک46
790عبدالواحدعبدالرشید46
791محمد رسول محمد فدا46
792احمد رشادغلام جیلانی46
793نورعلیباز علی46
794وارثمحب الله46
795ذلگیمحمد شریف46
796محمد سجادعبدالبصیر46
797امام دادشیردل46
798محمد نایبخداداد46
799محمد قاسم احمد نوید 45
800محمد صابر مهریه 45
801گل احمد احمد حامد 44
802فرید احمدشمایل 44
803فردوسغلام سرور44
804فریدحسین داد44
805ویس الدینامرالدین44
806سمیع عبدالباسط44
807شهاب محمد عمران44
808محمد ولیدمحمد حسیب44
809محمد شاه محمد44
810صدفعبدالغفار44
811عالیهصمد44
812مجیدغلام فاروق44
813جاویدمیرکلان44
814امیداللهمحمد وعید44
815نویداللهعبدالرحمن44
816قیالرحمن44
817خاطر محمد طاهر44
818عبدالمجیدعبدالحمید44
819محمد حسینبسم الله44
820رشاداحمدشاه44
821مجیبعبدالنصیر44
822شکراللهگل داد44
823محمد وزیرمحمد نبی44
824کاوسجمشید44
825کفایت اللهعین الدین44
826قیسمحمد ناصر44
827محمد مصطفیمحمدضیا44
828سید نویدسید علی جان44
829سید حسیب اللهسیدمحمد یوسف44
830سید احمدجان اغا 43
831محمد عالم نیلوفر43
832رزماارسلان42
833غلام الدین بکتاش 42
834محمد سلیم سپنا 42
835کامیزمحمد نسیم42
836مراد احمد فرهاد42
837حامدمحمد داود42
838سید مختارسید کریم42
839محمد صمیمشیرین آقا42
840سیاوشمحمد اکبر42
841دنیاعبدالله42
842غفریهعبدالغفار42
843ذلگیمحمد قسیم42
844سید حبیب اللهسید جوهرشاه42
845سهرابحاجی بادام خان42
846احمد جاویدمیر احمد42
847احسان اللهعبدالبصیر42
848حسیب منیر احمد42
849مسیح اللهغلام فاروق42
850نصرت عبدالله جان42
851منصور گل آقا42
852عبدالرحمنقطب الدین42
853عبیداللهعتیق الله42
854عبدالمتینمحمد کبیر42
855گل محمد حامد 41
856محمد فرید ساره 41
857فریحههاشم40
858ستایشاحمد40
859حاجی قلندرشاه عمران 40
860عبدالوحید مقدسه 40
861آرشاسدالله40
862توابمحمد نور40
863سمیع اللهبخت بلند40
864نویداللهعبدالقیوم40
865احمد یاسینمحمد ملنگ40
866الطافاحمد بلال40
867محمد بارزعبدالغنی40
868محمد صابرمحمود40
869نویداللهعبدالحمد40
870یحیینوید40
871انیتا فاروق40
872سحر قیس40
873زهراکرام الدین40
874محمد وسیممحمد وصال40
875شفیع اللهامین الله40
876نعیم اللهمنو گل40
877میلادمحمد فاروق40
878جمشید احسان الدین40
879حبیب اللهعزیزالله40
880نظیفاسماعیل40
881سلیم خانسلیمان40
882روح اللهعبدالقهار40
883ویس الدینعاشورعلی40
884عرفانعبدالغفار40
885جمشیدولید40
886عبدالفقیرصفی الله 39
887نور الله زحل 39
888مریمعلی حسین38
889شیر علم ماشا الله 38
890محمد نعیم حسنا38
891ذبیح اللهفیض الله38
892ساحلعبدالعزیز38
893سلیم شاهندیم شاه38
894منیرعبدالحفیظ38
895محمد وارثمحمدیونس38
896محمد باسطعبدال الیاس38
897روملعبدال جان38
898محمد رستممحمد ضیا38
899ذبیح اللهبرات علی38
900احمدزینوراحمد38
901خواجه میلادخواجه اقبال38
902عبدالواسععبدالعزیز38
903نجیبنورعلی38
904مجیب الرحمنمحمد رحیم38
905احمد صباوونطره باز خان38
906شاهینعبدالجبار38
907سید منصورسید جلال38
908محمد اسماعیلنجیب الله 37
909محمد نعیم حمیرا 37
910غلام فاروقاحمد 36
911غلام دستگیر منیژه 36
912جمالتیمورشاه36
913عبدالولیعبدالعزیز36
914رناوحیدالله36
915صابرهاحمد علی36
916احمدراشدعبدالکریم36
917عبداللهعبدالمالک36
918لطف اللهمحمد اقبال36
919سراج الدینشهزاد36
920محمد فردوسمحمد داود36
921محمد سلیمان عبدالوارث35
922عبدالمجیبطاهره مسکا35
923یلدا جانمحمد34
924شیر آقا خواجه یوسف34
925امان الله فرخنده 34
926رامینشیرین آقا34
927احمدمحمد جامع34
928احمد تمیمعلی خان34
929نیایشاحمدعمر 34
930احمد نویدصاحب گل34
931عبدالباسطمحمدحمید34
932محمد محمد کریم34
933احمد شاهفضل احمد34
934الهاممحمدداود34
935احمد بلالسمیراحمد34
936غلام محی الدینجمشید 33
937وحید الله نیلوفر33
938غلام نقشبند احمد رشاد 32
939احمد شکیبحمیرا سوسن 32
940عاصمخالد32
941غلام علیعلی شفا32
942مرسلعزیزالله32
943کبیرمحمداشرف32
944عظیم الدینسراج الدین32
945عصمت اللهملوک32
946ملا رازقغلام مرتضی 32
947صدیق اللهشیرشاه32
948سیدعبدالحکیمسیدشیرین32
949ادریسمحمد صابر32
950عبدالغیورعبدالروف32
951محمد اعظم محمد اسلم 31
952جان محمد آرزو 31
953محمد افضل محمد اجمل 30
954جمعه خان حسنی 30
955عصمت االهضمیرعلی30
956نوریهاحمد خان30
957مدرسمیرویس30
958محمدعبدالله30
959آرمانآقا خان30
960حشمت اللهعتیق الله30
961قدرت الله رحیم الله 29
962محمد فرید بنفشه 29
963عبدالصابرعبدالقدیر28
964محمد حسین حریره 28
965نویدشیرزی28
966رحیمعبدالحکیم28
967نجیب اللهمولوی قدوس28
968عبدالکریم محمد نعیم 27
969غلام سخیمریم 27
970محمد زمان نصرمن الله 26
971شرف الدین زم زم 26
972فرهادتیمورشاه26
973خواجه فردین26
974زیداحمدشاه26
975صمیمفریدون26
976گل احمد هارون 25
977عبدالبصیر ریسه 25
978وجیحهحاجی امان24
979محمد نوروزاحمد الله 24
980عبدالغنی تجلا 24
981احمد متینمحمد شبیر24
982قدوسقاز محمد24
983باور شاهمحمداسلام24
984وحید الله حسیب الله 23
985سمیع الله حریر 23
986حسین علیسخی داد23
987عبدالصابرعبدالمنیر 22
988محمد اکرم پیمانه 22
989عبدالباسطحبیب الله22
990احمد ولیغرزی22
991عبدالخالقسمیع الله 21
992جان آقا پریناز 21
993عبید الرحمناسماعیل20
994عبدالعزیزمسرت 20

مطالب مشابه

فهرست