نتایج امتحان تاریخ صنف دهم ۱۳۹۶

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شماره نام نام پدرنمره
1ظریف احمد ذبیع الله 100
2سینا محمد امین 100
3انوشه محمد داود 100
4علی سیناغلام سرور100
5داریوشعبدالمعروف100
6احمد ندیمعبدالستار100
7میراحمداللهمیرعنایت الله100
8محمد یوسفعبدالظاهر100
9احمد ایملعزبزالرحمن100
10فیض محمد100
11ضدیق اللهصفی الله100
12یمافریداحمد100
13کریم الله صدرالدین100
14محمد هاروناحمد100
15صدامحاجی شریف100
16آمو غیبالله100
17محمد محسنالله محمد100
18سیدعبدالعلیمسیدعبدالحکیم100
19ندیمعبدالقدیر100
20سنگرمحمد عارف100
21رحمت اللهنورحکیم100
22نعمت اللهروح الله100
23حارث مرتضیشاه محمد100
24عبدالبشیرعبدالهادی100
25عبدالحسیبعبدالحبیب100
26محمدعمرانمحمد نعیم100
27سیدبارزسیدبهاالدین100
28حسیب اللهالله داد100
29مشتاقمحمدضیا100
30علی سیناحفیظ الله100
31محمدادریسلعل محمد100
32سمیع اللهالله داد100
33حبیب الرحمنفضل الرحمن100
34سیدرامینسیدجلال100
35اخمد جهان زیبزرخان100
36بریالیرحم خدا100
37احمد ساحل محمد100
38فردوس ناصر بیک100
39محمدطیبعبدالروف100
40احمدمیلادنثار احمد100
41الهامحیات الله100
42مرسلینپاینده محمد100
43مطیع الرحمنفضل الرحمن100
44احمدنویدنوراحمد100
45صدیق اللهعبدالروف100
46عبیداللهنعمت الله100
47احمدآرششاه محمد100
48حکمت اللهمحمدبشیر100
49آرینمحمداعظم100
50سیدباسطسیدبهاالدین100
51امین اللهمحمدالدین100
52امیدمحمدعلم100
53زاهدعبدالمجید100
54ذبیح اللههمایون100
55حمید رضاحفیظ الله100
56محمد خالدنعمت الله100
57سید عابد سید رحمت شاه100
58احمد مزمل عبدالوحید100
59سید باسطسید بهاوالدین100
60سید بارزسید بهاوالدین100
61حکمت الله محمد بشیر100
62پیروز احمد شمس الدین100
63سیف الرحمنعبدالحمید100
64نثارالحقفخر الدین100
65علی سیناغلام سرور100
66احم بلالاحمد جاوید100
67احمد ادریسحمید الله100
68احمد حارثمحمد حسین100
69نصیب اللهشمس آقا100
70محمد یوسفعبدالظاهر100
71مشتاق حسینپاینده باقی100
72احمد یوسفاحمد جاوید100
73زلگیمحمد قسیم100
74محمد نسیممحمد حسن100
75مینهقدرت الله100
76آزیتافواد100
77سکینهاقبال100
78مدینهعبدالرشید100
79عنبرینضمیراحمد100
80پلوشهعجب گل100
81مروهمحمد عتیق100
82ساجدهحیات الله100
83روزیتافواد100
84فاخرهرحیم الدین100
85منیژهنجیب الله100
86لیدامحمدکریم100
87الههمحمد فتاح100
88آیت محمد رضا100
89زینتنجیب الله100
90مهدیهعبدالزبیر100
91انیسهاحمدالدین100
92تمنامحمدمیرزا100
93حدیثهعبدالشکور100
94مریمعبدالحی100
95حسنامحمد فرید100
96فاطمهمحمد یوسف100
97مهرافزونمحمدایاز100
98نویدهمحمد رحیم100
99فروزانحبیب الله100
100روینامعراج الدین100
101شکیبامیرویس100
102فیروزهعبدالجبار100
103محمد عمران بابه جان98
104احمد جواد بابه جان98
105ظاهره مسکا عبدالمجیب 98
106فرخنده امان الله 98
107اسما عطاالحق98
108مریم عبدالقدوس98
109آرزوجان محمد 98
110پیمانه محمد اکرم 98
111سحر عبدالهادی98
112یاسمینمحمد عظیم 98
113احمد فیصلمسجدی98
114شعیبصالح محمد98
115محمد ادریسحمیدالله98
116میر مزمل میرامین الله98
117احمد صداممخمدنعیم98
118سلیمانمحمداسماعیل98
119محمد جوادسیدمحمد98
120محبوبعبدالمحفوظ98
121احمدفهیمجمال الدین98
122سیدعمرمحمد98
123منظور احمدخان آقا98
124سلطان ولیگل زمان98
125احسانمستی بیک98
126محمد فیصلمحمدآصف98
127محمدحامدمحمدابراهیم98
128تمیم اللهامین الله98
129نویداحمدنوراحمد98
130احمدضمیرفضل الله98
131سیدشکرانسیدغفران98
132فرشادعبدالطیف98
133محمد عظیمدولت محمد98
134خواجه حسیبخواجه دل اقا98
135کریم الله نور الدین98
136محمد منیرمحمد انور98
137میر احمد اللهمیرعنایت الله98
138سجادنظر محمد98
139روح اللهنور آغا98
140عبدالبشیرعبدالهادی98
141سلیماناورنگ زیب98
142فاطمهذبیح الله98
143زهرامحمد آصف98
144باصرهعبدالغیور98
145سجیهفضل الدین98
146سحرحمید الله98
147آمنهعید محمد 98
148حسنیهمحمد مقیم98
149فوزیهجمعه خان98
150سودهمحمد 98
151محبوبهعبدالمقیم98
152مرغلریعبدالمقیم98
153مژده عبدالبصیر98
154سارهغلام فاروق98
155محمد داود غلام ممتاز96
156محمد آرمان حسیب الله 96
157رشید رحمت خان 96
158فرحناز جان آقا 96
159شبنم لیاقت علی 96
160سپنا محمد سلیم 96
161محمدسلطان محمد امان96
162مقدرعزیزالله96
163ابثاراللهلطف الله96
164هوشمندعبدالرزاق96
165عبدالتمیمعبدالقهار96
166امید محمد شریف96
167شفیع اللهعبدالرحمن96
168سید محمد سید ولی96
169محمد سیلابپاینده محمد96
170اکلیلمحمد ابراهیم96
171عبدالوهابعبدالقدوس96
172مختارحسینغلام محی الدین96
173ولیدعبدالقدوس96
174برکت اللهولی الله96
175محمدعرفانمحمدحکیم96
176شاه اورنگ زیبباباجان96
177توحیداللهآقا جان96
178حکمت الرحمنخلیل الرحمن96
179احمد نویدمحمد یاسین96
180عبدالرحیمعبدالرحمن96
181مرتضیعبدالرحمن96
182کبیرخان محمد96
183احمد نعیم عبدالرحیم96
184خسور محمد رحیم96
185رضاابوذر96
186عبدالهادیعبدالرازق96
187روملامیر گل96
188انعامنیاز محمد96
189زاهدمحمد امین96
190رستم خانحکیم خان96
191عالیهمحمد شفیع96
192ضمیرهعبدالعزیز96
193حفصهفضل الرحمن96
194فتانهمحمودشاه96
195صبریهاحمد الله96
196صدفمیر محمد شریف96
197ملالیباروز96
198منیر احمد خان 94
199محمد آرمانحاجی روح الله 94
200پریناز جان آقا 94
201سحر محمد نعیم 94
202حسنیه محمد داود 94
203نسا یاسمین عتیق الله 94
204نیلوفر محمد عالم 94
205احمد فوادسلطان محمد94
206محمدآرمانمحمدعارف94
207ساحلگل محمد94
208خواجه مهران محمد عثمان94
209احمدولیدمحمدداود94
210خدادادجمعه خان94
211عبدالمتینمحمد کبیر94
212احمد عابدرفیع الله94
213سید یکندرسیدقلندر94
214شیر خانعبدالوحید94
215محمد میلادمحمد معصوم94
216محمد عقیلغلام نبی94
217سادات محمد شفیع94
218محمد سلیممحمد نعیم94
219عزیزآقاشیرین آقا94
220نثاراحمدعبدالقهار94
221نعمت اللهرحمت الله94
222عبدالرحیمعبدالوهاب94
223مهدیعبدالرقیب94
224مشتاق احمدعبالرزاق94
225احمد جوادعبدالملک94
226عبدالمصورعبدالصبور94
227ابراز الدینسیف الدین94
228رحمن الدینجلال الدین94
229محمدعبدالعلی94
230حسیب اللهالله داد94
231اصیلحاجی میرانجذن94
232یمادل آقا94
233محمد اسحاقمحمد ابراهیم94
234سسلیمانرحمت الله94
235رامینعبدالحق94
236امان اللهحبیب الله94
237ناهیدمحمد جمعه94
238فرشتهمحمد علی94
239مریمحسین داد94
240مژدهسلطان محمد94
241خجستهشاه ولی94
242زینبذولفقار94
243سمیهسلطان احمد 94
244خجسته عبدالخلیل94
245عبدالرقیب محمد سالم 92
246شایسته سید آقا 92
247عبدالهادیشاه محمود92
248خوشحالامیرمحمد92
249محمدمیثمسلمان علی92
250توحیداللهتیمورشاه92
251اکملمحمدجان92
252عباداللهمحمدذکریا92
253محمدصابرمحمد فقیر92
254گل احمدگل پادشاه92
255سمیع اللهبخت بلند92
256نویداللهجان آقا92
257سیدکفیلفضل احمد92
258سیدعقیلسیدعبدالرحیم92
259محمد علیعلی احمد92
260میرعبدالمصورمیرعبدالصبور92
261سمیع اللهذبیح الله92
262عبدالخالقمحمد آقا92
263میلاداحمدفرید92
264اکبر شاهقلدر شاه92
265سمیر حبیب جان92
266احمد شفیععبدالستار92
267احمد بلال امیر محمد92
268خرد مندمحمد قسیم92
269حبیب الرحمنفضل الرحمن92
270ویس الدینمحمد رسول92
271عبدالطیفعبدالجمیل92
272احمد آرششاه محمد92
273آرزوحضرت محمد92
274سکینهکریم خان92
275هدامحمد یاسر92
276تبسممحمد شاهپور92
277جمیلهمحمد نعیم92
278فروزانمحمدعلی92
279آرزومحمدامان92
280منورهمحمد عزیز92
281سجیهمحمد علی92
282آریاعلی نظر92
283حسیباالله نور92
284مرحباالله نور92
285سجاد شیر محمد 90
286صبرینا محمد نجیب 90
287مژده عبدالله 90
288لیلامحمد عالم 90
289زحل وحید الله 90
290سلیمانعبدالعزیز90
291فرهادرسول خان90
292علی سینابرات علی90
293نویدشیرزی90
294احمد بلالمحمداختر90
295برهانعبدالخیبر90
296محمداسماعیلحبیب الرحمن90
297احمدذاکرمحمد نبی90
298رفیع اللهنجیب الله90
299امجدعلیمحمدآخان90
300امیداللهمحمدوحید90
301سلیمانعبدالناصر90
302سید فهیمسید قاسم 90
303فیضل علیعبدالعلی90
304یثرب محمد نعیم90
305احسان اللهنجیب الله90
306امیدمحمد علم90
307سوناعبدالخلیل90
308حسنیهخیرمحمد90
309غزالسلطان نجیب90
310نیلابتیمورشاه90
311ثریاعبدالله90
312بصیرهفاروق90
313عبدالمتین عبدالقادر88
314حسنیجمعه خان 88
315مژده نصیر احمد88
316رخسار محمد محفوظ 88
317مهریه محمد صابر 88
318مهریه عبدالعزیز88
319فرشته محمد عظیم 88
320نیلوفر وحید الله 88
321تجلا عبدالعنی 88
322مسرت عبدالعزیز88
323یرسلمحمدزلمی88
324نثاراحمدجهانگیرخان88
325شاهپورالله محمد88
326سیدکمیلسیدنبی88
327شعیبمحمدحلیم88
328احمد ایرجعبدالفتاح88
329ملالمقصود88
330حبیب اللهعوض88
331ظفرمحمدسلیم88
332ذبیح اللهآزادشاه88
333عبدالباعثهمایون88
334فردوسمحمد عارف88
335بلالعبدالخالق88
336صفی اللهاسلام الدین88
337ایملمحمد ناظم88
338احمد فردوسغلام حیدر88
339محمد عمرانمحمد عادل88
340محمد مهدیحانعلی88
341محمد مرتضیحاجی ملک محمد 88
342حیدرعبدالقیوم88
343حشمت اللهعبدالودود88
344خواجه عنایت اللهخواجه وحید الله88
345امیر خانقسمت نور88
346مشتاقغلام 88
347احمد رشاد احمد جان88
348فیض محمدتاج محمد88
349فرشتهغلام سخی88
350فاطمهحبیب الرحمن88
351مرسلعبدالله88
352صدفحشمت الله88
353رابعه عبدالملوک88
354رویامحمد داود88
355نفس گلدولت88
356حسنیهعبدالعزیز88
357نجمهتیمورشاه88
358نیلابغلام حسین88
359حوریهمحمدآصف88
360شیلامحمدهاشم88
361انیتاسیداعظم88
362هیلیعبدالقدیر88
363حسینافضل النبی88
364عادلهسید شیر آقا88
365ناهیدفری خان88
366صنمحفیظ الله88
367صابرهحیات الدین88
368نیگینعظمت 88
369مومنهنصیر احمد88
370تهمینهعبدالقدیر87
371وقاص عبدالوسیم86
372محمد نعیم عبدالکریم 86
373احمد سیرت عبید الله 86
374رافیه عبدالرحیم 86
375حسنا محمد نعیم 86
376ژوبین محمد ابراهیم 86
377زلیخاوحید الله 86
378سحر نصیر احمد86
379سومن فضل الربی86
380احمدراشدعبدالرزاق86
381احمدفرزادمحمدمهدی86
382عصمت االهضمیرعلی86
383روح اللهحبیب الله86
384احمدراشدولی محمد86
385ولیدمحمدآقا86
386سیدناصرسیدعاقل شاه86
387شهیرذبیح الله86
388محمد عیسی غلام سخی86
389وطن گلغنم گل86
390صفی اللهاسلام الدین86
391امیرالمومنان86
392فرزادمیر محمد86
393اصیلعبدالاحمد86
394هارونمحمد نادر86
395مشتاقمحمد ضیا86
396سمیع اللهالله داد86
397عبدالحسیبعبدالحبیب86
398عبدالرازقغلام حسن86
399بهرامفضل محمد86
400محمد حارثسلطان محمد86
401ابونصرحق نظر86
402شریفمحمد طاهر86
403آمنهمحمد یونس86
404ساجدهشیدا86
405لیویسااحمد خان86
406سنبلفضل الحق86
407تمکینپاینده محمد86
408ناهیدهمیرزا حسین86
409مرسلشیرسعید86
410فرحنازعبدالستار86
411لینامراد علی86
412انسیهاحمد شعیب86
413مهریهمحمد اشرف86
414محمد فاضل محمد ناصر84
415محمد بهرام محمد مهدی 84
416عبدالقدیر عبدالصابر84
417سید فرزاد سید محسن 84
418سمیع الله عبدالخالق84
419جان آغا سید احمد 84
420روبینامحمد رفیق84
421حمیرا محمد نعیم 84
422فرخنده عبدالباقی84
423یاسمینغلام غوث84
424سونیا گل محمد 84
425احمدشاهعبدالمتین84
426محمدعمرانسلیمان84
427مسعودمحمدداود84
428فروتنعزیز احمد84
429امید خانامام علی84
430حکمت اللهامان الله84
431دادعلیفیض علی84
432مصطفیهزارمیر84
433محمدیاسینمحمدیوسف84
434امیدمیرآقا84
435قدوسسید مقیم84
436محمد عزیزفضل الرحیم84
437رفیع اللهفضل کریم84
438عبدالستارمحمد داود84
439برهانقاسم84
440عتیق الله سراج الدین84
441آرینمحمد عظیم84
442مهریارنعمت الله84
443شاپور خانالله محمد84
444احسان اللهعبدالبصیر84
445بهراممرتضی84
446امیر ابراهیم84
447لیلا بهارمحمد محفوظ84
448مرسل روح الله84
449هانیهرشاداحمد84
450سپوژمیگل نور84
451تریناجمال الدین84
452مرجانعبدالقادر84
453نایابفریدون84
454رزماامان الله84
455صدفسیدگوهر84
456خجسته زمان الدین84
457سوناگل محمد84
458هدیهمحمد قاسم84
459زلیخاقربان علی84
460غفریه عبدالغفار84
461آموعبدالصمد84
462مدیحهعبدالمعین84
463محمد نسیم عبدالکریم 82
464عبدالمنیر عبدالصابر82
465عبدالله غلام محمد 82
466بشریمیر ذبیع الله 82
467بنفشه محمد فرید 82
468مصور محمد سلیم 82
469مطیع اللهمحمدسعید82
470رکن الدیناحمدشاه82
471سلیمانعبدالصبور82
472امین اللهعبدالحمید82
473عبدالجلیلعبدالخلیل82
474پیمانمحمدالدین82
475رحمت اللهنجیب الله82
476شیرین آقامحمدحسن82
477احمدذاکراحمدشاه82
478فردوسفضل الکریم82
479شفیع اللهمجیب الله82
480زکریارحیم82
481عبدالمتیننور احمد 82
482محمد شعیبحاجی امور داد82
483محمد حارثمحمد انیس82
484سید سیف الاسلامسید عسکر82
485نثار احمد جهانگیر82
486سهیلمحمد رحیم82
487محمد ظریفکته بیگ خان82
488فرحتاکرام الدین82
489نگیتاغلام نبی82
490ستاره سحراحمدشاکر82
491فرحتغلام حبیب82
492سامرامیر زمان82
493ثناصبغت الله82
494علینااکبر علی82
495هدیهشاه محمود82
496سحراحمد جاوید82
497فلورانسفواد82
498صدفاحمد جاوید82
499نوید عزیز الرحمن80
500نصر من الله محمد زمان 80
501گل عالم سید کریم 80
502فرهاد امان الله 80
503فروزان محمد انور80
504سارامحمد هارون 80
505الهامه مریم عبدالفتاح80
506مژده عنایت الله 80
507زحل نور الله 80
508بهشته عبدالبصیر80
509مریم محمد عارف80
510ریسه عبدالبصیر 80
511شیرعلیمحب علی 80
512غلام حسن مخمد عزیز80
513محمد عمر محمد عثمان80
514میرامین اللهمیرنعمت الله80
515پرویز محمدیوسف80
516پرویز غلام محمد80
517رفیع اللهحفیظ الله80
518احمد منصورعبدالحفیظ80
519محمدادریسغلام حضرت80
520غلام مرتضیغلام نبی80
521سیدرامینسیدعوض80
522محمدعمرمحمدالله80
523مزملمدثر80
524شاه شادابامان الله80
525صدام حسینحاجی ظریف80
526منصورذکریا80
527انصار غلام حضرت80
528لقمانملک شیر80
529شفیع اللهامین الله80
530فتح محمد نیاز محمد80
531ربیع اللهذبیح الله80
532ساحلعبدالبصیر80
533مختارنظر محمد80
534عبدالوهابگل آقا80
535فلورانسالف محمد80
536هوسیمحمدشاه80
537باصرهعبدالجمیل80
538اورخلاسلیمان80
539نکهتمحمد80
540آلیساحمد خان80
541نازیلامحمد کبیر80
542بصیهشهنشاه80
543ضیاملرحمت خان 78
544شمایل فریداحمد 78
545حریرسمیع الله78
546احمدشکیب78
547سیدفقیرسیدحفیظ78
548حمادخیرالدین78
549محمد حنیفمحمد ابراهیم78
550شیرین بیکداود78
551کامگارشهریار78
552محمد امیننادرخان78
553ولی نورباز78
554عبیداللهعبدالجمیل78
555سیدضیا احمدسیدنوراحمد78
556رفیع اللهعوض الحق78
557واعظغلام سرور78
558سلیمانمولا داد78
559انقلاب الدینغلام نبی78
560احمدحارث جان78
561شرف الدین محمد کبیر78
562محمد اقبالمحمد افضل78
563سید کمیلسید نبی78
564نصیر احمدنور احمد 78
565عبدالمصورگل محمد78
566نجیب اللهغرزی78
567غلیامیر الله78
568ضمیرمحمد سلیم78
569سعد اللهشمس الله78
570ویصلخانعلی78
571نقیب اللهعبدالشکور78
572مصطفیعبدالمحمد78
573مختار احمدعبدالرزاق78
574گلثومسردار محمد78
575عایشهفضل الرحمن78
576راحیلامیر78
577رزماارسلان78
578سحرعزیز احمد78
579مریمحاجی آقا78
580لیذاسردار محمد78
581شفیقهعبدالحفیظ78
582ربابهرمضان78
583مریم نجیب الله78
584اوستاشاه ولی78
585جینانایب علی78
586توفیقبرهان الدین76
587سوحا محمد فرهاد 76
588ولی خانطوطی شاه76
589کریم داددادعلی76
590ذبیح اللهسخی محمد76
591آقا محمدملا محمد76
592فهیمغلام زبیر76
593همایونعبدالقدیر76
594عبدالصمدعوض خان76
595دلاورمیرزا76
596احمد فیصلنظرمحمد76
597شهاب الدینمهرالدین76
598منصورعلی رضا76
599عبدالعلیمدل آقا76
600حکمت الله رمضان76
601سید روحیدسید الفت76
602روشانعبدالجمیل76
603فرهناززلمی76
604صدفعزیز احمد76
605نرگسعلی احمد76
606مدینهعبدالخالق76
607ام النبینحسین داد76
608لطف الله محمد حسن 74
609حامد ګل احمد 74
610احمد نوید محمد قاسم 74
611احمد رشاد غلام نقشبند 74
612منیژه غلام دستگیر 74
613زینب عبدالقهار 74
614زحل عبدالغفار74
615نازنین محمد اسحق74
616ذبیح اللهفیض الله74
617احمدسیرعبدالوهاب74
618احمد مدثرعلی احمد74
619ویس الدینامرالدین74
620ادریسضیاالحق74
621سیداحمدمحمدوسیم74
622احمد مریداحمدحامد74
623مقیمسردار74
624عبداللهعزت الله74
625عبید اللهعبدالبصیر74
626نور علیباز علی74
627بابه شاه علی محمد74
628عمرقاسم74
629بلال الدینقمر الدین74
630امید اللهاحمد علی74
631خواجه بهرامبابه گل74
632غفران نورزادعبدالغفار74
633عبدالخالدمحمد اسلام74
634شایقزمری74
635خیر اللهحضرت نور74
636الهاممحمد منعم74
637آرشعبدالرقیب74
638سحرمحمد انور74
639راشدهعبدالسلام74
640یسرامحمد شریف74
641ملالیعبدالبصیر74
642محمد عمر محمد اجان 72
643خواجه مقصود خواجه مقصود72
644باعث محمد رفیق72
645امام الدینبرهان الدین72
646محمدشکرانمحمدعلی میرزا72
647وحیداللهفضل محمد72
648مراد علیجمعه گل72
649خدادادامیر جان72
650احمدسنجرسرفراز72
651جواداحمددادمحمد72
652احسان اللهباز علی72
653صفی اللهمحمد طاهر72
654محمد مدثر محمد یاسین72
655احمد بهیرحبیب الله72
656ابراهیمخان محمد72
657عبدالبصیرغلام الدین72
658پردیسکمال الدین72
659مصدقعبدالحلیم72
660احمد غلام حیدر72
661احسان اللهمحب الله72
662سید ملنگ سید غفار72
663محمد ابراهیممحمد الله72
664هدیهسبحان72
665روناعبدالغفور72
666مدینهمحمدآجان72
667یلداسیدحمید72
668حماسهاحمد اکف72
669تمناعاشور محمد 72
670کوثرعبدالعلی72
671شکر الله محمدابراهیم 70
672نازنین نجم الدین70
673مقدسه عبدالوحید 70
674مریم غلام سخی70
675الهام حسینمحمد حنیف70
676اسلام الدینغلام محی الدین70
677محمداسلامعبدالجلیل70
678احمدعبدالمتین70
679محمد ایملخوشحال70
680محمدمهدی70
681میرجاویدمیرمحمد70
682میوندمحمدقسیم70
683نور الدینشجاع الدین70
684رحمت اللهنوروز علی70
685ننگیالی یوسن70
686نصرت اللهمحمد نبی70
687فرشادخواجه محمد 70
688احمد وسیمعبدالقیوم70
689عظیم اللهفیض الله70
690جمیلاحمد زی70
691محمد نادرسردار محمد70
692رامشمحمد نادر70
693قربان علیفرهاد70
694محمد ساحلعبدالوکیل70
695ام البنینقاسم70
696خاطرهسید سکندر70
697تمناسیداحمد70
698ترینامحمد خالق70
699مروهاحمد رضا70
700روحینارمضان70
701هلیناغلام ایشان70
702عالیهصمد70
703سحرعبدالرازق70
704ارمغانعلی70
705ثنامحمد اسحاق70
706زهرهکرام الدین70
707زهراسخی داد70
708امین الله بسم الله 68
709احمد جنید امان الله 68
710ابوبکر عبدالله 68
711اسمافخر الله 68
712سحر حاجی وحید 68
713فیاضفاروق68
714قیسعبدالرشید68
715فوادنثار احمد68
716احمدپرویزعبدالبصیر68
717مجتبیمحمدکاظم68
718بلالعبدالرحیم68
719احمد فهیمجمال الدین68
720لایق دادعبدالرحیم68
721ذبیع اللهبرات علی 68
722حسن المحابمحمد شریف68
723محمد نایبخدایداد68
724فرهادغوث الدین68
725محمد صمیممحمد یحیی68
726محمد ادریسمحمد صابر68
727شفیع اللهشیرین آقا68
728شیرینارسلان68
729ستایشاحمد صمیم68
730منصور سعید علی66
731فرزاد شیر آقا 66
732فردوس عبدالجمیل66
733احمد صیام اختر محمد 66
734الهه عبدالبصیر66
735یاسمینعبدالرحمن66
736عایشه حاجی وحید 66
737حسینهعبدالفیاض66
738کایینات اسد الله 66
739ثنا غلام ربانی 66
740بشراعبدالطیف 66
741مدثرعبدالوکیل66
742عبداللهغلام جان66
743اسداللهسلطان عزیز66
744انیسعبدالبصیر66
745محمد یما حسنمحمد جمعه66
746سید محمد سید آرش66
747احمد صمیمسهراب خان66
748عظیم الدینسراج الدین66
749محمد ندیممحمد یعقوب66
750محمد ابراهیممحمد ضیا66
751نصیر احمدگل احمد66
752جمشیدعلی66
753محمد سروشمحمد اکبر66
754اقبالغلام محمد66
755سومنمحمد نادر66
756مروهاناد خان66
757بهشتهعبدالرحیم66
758خاطرهامان الله66
759ثنا محمد نبی66
760ظریفه محمد آلش66
761انیتافاروق66
762سودابهنصیر احمد66
763غلام فاروقغلام سخی 64
764شاهد الله نیک محمد 64
765رحیم الله قدرت الله64
766امیر تیمورشاه64
767اسماعیلعبید الرحمن64
768احمد الله محمد نوروز64
769احمد غلام فاروق64
770زمزمشرف الدین64
771عبیداللهعبدالله64
772احمد فرزادعبدالعزیز64
773عمر زلمی64
774شفیق اللهسید عزت الله64
775ظاهر احمدولی محمد64
776فردوسغلام سرور64
777امیدمیرزا64
778الهام الدینشجاع الدین64
779هدایت اللهمحب الله64
780محمد وزیرمحمد نبی64
781مهدی حسینمحمد زمان64
782محمد وارث محمد یاسین64
783عثمانغلام حیدر64
784مسیح اللهغلام فاروق64
785عزت اللهنور علی64
786روملعبدالجان64
787داد اللهعبدالنصیر64
788محمد اللهغرزی64
789احمد باسطاحمد طارق64
790میلادمحمد فاروق64
791حسنامحمد داود64
792اسمامحمدآصف64
793نیلابعبدالغفار64
794لیسامیرویس64
795مروهعبدالواحد64
796هارون ګل احمد 62
797محمد کبار حاجی شیر آقا 62
798محمد اسلم محمد اعظم 62
799محمد اجملمحمد افضل 62
800عبدالحنان عبدالقیوم 62
801رحیم الله جمعه گل 62
802حامد فضل الرحیم 62
803بکتاش غلام الدین 62
804صمیمه عبدالرحمن62
805الوینا بشیر احمد 62
806 روینا صفی الله 62
807کشمیرخان آقا62
808محمدفیصلمحمدفاضل62
809حکمت اللهرحمت الله62
810نوراللهنصرالله62
811رامینشیرین آقا62
812ذکیعلی یاور62
813بادر شاهمحمد اسلام62
814هادینعیم62
815اجمل نظیمسید محمد 62
816رحیم اللهاسماعیل62
817نایب علیغلام صمد62
818حسین علیسخی داد62
819غزیز اللهنازکمیر62
820مروهمراد62
821شاداب بوستان 60
822ربیع الله غلام فاروق60
823تمنا سید سرور60
824شبنم محمد شاه 60
825زحل عبدالصبور60
826فلورانسعبدالله 60
827کمال سخیمحمدابراهیم60
828نجیب اللهعزیزالله60
829واحدمیراحمد60
830مجیب اللهقدرالدین60
831احمدفیصلشعیب الله60
832امرالدینعبدالظاهر60
833شمس الدینمهرآور60
834محمد اسماعیلنصرالله60
835احمد رشاد غلام جیلانی60
836عبدالفرید عبدالمجید60
837فهیممحمد رحیم60
838امام دادشیردل60
839احمد اللهمحمد سالم60
840احمد انیسانعام الدین60
841فرام الدینقیام الدین60
842احمد راشدپادشاه گل60
843عبدالمجیدعبدالحمید60
844ناباورمحمد ظاهر60
845عباسعلی60
846عادلهمحمد حسن60
847صنمحمد الله60
848نرگسغلام رسول60
849حمیدهعبدالصمد60
850فرزانهمعراج الدین60
851نوید اللهمحمد اسماعیل58
852نوید زمان الدین58
853عبدالوارثمحمد سلیمان 58
854زحل حاجی اصغر 58
855طوبا عزیز الله 58
856مهریغلام حیدر 58
857سلطانه محمد فیاض 58
858احمد صابرعبدالناصر58
859احمد عرفانعبدالروف58
860محمد الهاممحمد ابراهیم58
861دوست محمدمحمدمقیم58
862انوشمحمدآصف58
863خواجه میلادخواجه اقبال58
864محمد مصطفیمحمد ضیا58
865بهزادمحرم 58
866احمد صباونطره باز خان58
867آرمانآغاجان58
868رامینجلال الدین58
869میربچه خانراباز خان58
870نوید الرحمنعبدالرحمن58
871وجیحهحاجی امان58
872هدایت الله محمد شاه 56
873نصرت الله غلام ربانی56
874نجیب الله عبدالفقیر56
875مصطفی محمد ناصر56
876فرزام عبدالله 56
877حبیب الله حکیم الله 56
878حبیب حشمت الله 56
879تمنا محمدعالم 56
880رابعه عبدالبشیر56
881تمیمعبدالکریم56
882محمد امیدعطاالله56
883الهام محمد حنیف56
884خیراللهحبیب الدین56
885جاویدغلام حیدر56
886سجاداسماعیل56
887احمد ضیاخادم علی56
888احمد جاوید میر احمد56
889قیسمحمد 56
890رامینجلال الدین56
891احمد سلیمعبدالودود56
892سید عبداللهکمکی خان56
893باسطمحمد عید56
894تمیممهر علی56
895مرسلغلام سخی56
896گل بختامام داد56
897ریحان محمد هارون56
898نور امان الله 54
899نقیب روح الله 54
900محمد ایمل محمد افضل 54
901سلیمان عبدالرحمن54
902ذوالفقارخان آقا 54
903دیبا قیام الدین54
904نیگلون نجیب 54
905عبدالحلیمعبدالمجید54
906قیسالفت54
907وثیق اللهخیرالله54
908فریدحسین داد54
909مجیب اللهعبدالله54
910شفیق اللهمحمدناصر54
911نویداللهعبدالقیوم54
912آرشعصمت الله54
913سید نویدسید علی جان54
914ذاکر حسینمحمد حسین54
915صفت اللهعبدالرزاق54
916مصطفیتیمور شاه54
917زاهدحاجی عبدالحق54
918علیمحمد حسین54
919احمد عبدالبصیر54
920محمد فایقمحمد صابر54
921حمید اللهامان الله54
922بنفشهاعظم خان54
923بهارسید آقا54
924عبدالله شمس الله 52
925شبیر احمد عبدالکریم 52
926سید جمالسید عزیز52
927جمشید غلام محی الدین 52
928بهیر محمد فقیر محمد 52
929زهرا عبدالرحمن52
930سعدیه محمد کبیر 52
931خیبرراشد52
932کفایت اللهعبدالحافظ52
933کامیزمحمد نسیم52
934برکت اللهمحمد نسیم52
935هارونغریب52
936محمدعبدالمبین52
937رشاداحمد شاه52
938سراج الدین شهزاده52
939عبدالرامینعبدالمتین52
940میرویسعبدالله52
941عبدالصمیمعبدالعلیم52
942مروهسیف الرحمن52
943مروهسمیر52
944مریمیعقوب52
945باصرهرحمت الله52
946شبانهمرزا احمد52
947کاملهخادم علی52
948سارهمحمد رحیم52
949احسان الدینبرهان الدین50
950فخرالدیننظام الدین50
951شاهینعنایت الله50
952آرماناحمدخان50
953مراد احمدفرهاد50
954وارثعبدالبصیر50
955بلالعبدالستار50
956روح اللهغلام سرور50
957عبدالرحمنقطب الرحمن50
958مرسلینامجد50
959لایق دادپیر داد50
960مروهمحمد عمر50
961خاطرهمحمد طاهر50
962مریمعلی حسین50
963مروهامام داد50
964نوریهامام داد50
965نوید نور احمد 48
966محمد الیاس محمد نثار48
967الطافعبدالرحمن48
968قاسممحمد48
969شاه گرمحمد ندیم48
970باسطمارتین48
971روح اللهعبدالقهار48
972نصیر احمدعبدالحمید48
973فیصلمحیب48
974فرزادآرش48
975منصورگل آقا48
976احمد نویدصاحب گل48
977فرهادفواد48
978جاویدمیر کلان48
979باعثعبدالسمیع48
980مدریسمیرویس48
981الیاسعبدالمتین48
982عصمت اللهشیر شاه48
983یلدامحمدشاه48
984فروهمحمد داود48
985نثار احمد ګل احمد 46
986عبدالرحمنعبدالمجیب 46
987صفی الله غلام الدین 46
988سید نعمان سید سرور46
989ذبیع الله محمد دوران 46
990بارکزیمحمدنادر46
991احمد ضمیرعبدالستار 46
992سوریا حاجت الله 46
993زهرا عبدالرشید 46
994لیذا عبدالبصیر46
995محمد ذکی محمد داود46
996محمدعلی46
997غلام یحیعلی شفا46
998ذکریامسجدی46
999شیرزی سمندر46
1000نصرت اللهعبدالله جان46
1001احمد نویداحمد خان46
1002عبدالروفداد محمد46
1003شاهپور الطف الله46
1004نعیم جان حبیب جان 44
1005ماشا الله شرعلم 44
1006شبیراحمد شیر احمد 44
1007حیات الله عبدالله 44
1008حامد ګل محمد 44
1009سهیلمحمد داود44
1010عمرانعبدالمالک44
1011بهارعبدالحمید44
1012مسلم ابوبکر 42
1013حامد محمد اسماعیل42
1014الهام فضل الرحیم 42
1015احمد لطیفاحمدیاسر42
1016محمد یوسفمحمد رسول42
1017اجملشاه محمد42
1018علی خانامرالدین42
1019آرشاسدالله42
1020فضل احمدمحمود42
1021محمد فردوسمحمد داود42
1022فوادعبدالطیف42
1023تمیم احمدمختار احمد42
1024اقبالمحمد اسماعیل42
1025عبدالواحدعبدالرشید42
1026حسناجبارخیل42
1027میر حمزه شیر شاه 40
1028محمد حکیم محمد عالم 40
1029عبدالخبیر محمد عثمان 40
1030شاهین خیر الدین40
1031سید حبیب الله سید عبدالله 40
1032خواجه مصورخواجه مالک 40
1033جمال ثنا الله 40
1034بلال احمد شیر احمد 40
1035امید عبدالغفور40
1036احمد ولیدمحمد حسیب40
1037توابمحمدگل40
1038الیاسسیف الرحمن40
1039احمد حارثمحمدشاه40
1040شکیبشیرمحمد40
1041حسیب اللهوحید الله40
1042حشمت اللهعتیق الله40
1043احمد ضیاعبدالستار40
1044هدایت اللهفرید شاه40
1045احمد وارثعبدالقادر40
1046مجیدغلام فاروق40
1047تمانهمحمد هادی40
1048صدفمحمد نعیم40
1049یوسف عبدالبصیر38
1050الیاسمحمدسالم38
1051امین شاکر38
1052امیرحمزهمحمدسلیم38
1053احمدعبدالحفیظ38
1054فریدونغلام حضرت38
1055عرفانعبدالغفار38
1056لطف اللهمحمد اقبال خان38
1057مجیب اللهعبدالنصیر38
1058سید حبیب اللهسید جوهر شاه38
1059ملا عبیدملا عبدل38
1060پریساسیف الرحمن38
1061مرسلاحمد38
1062حفظ الرحمنقربان احمد 36
1063جواد محمد حکیم 36
1064احمد یاسر بابر شاه 36
1065ویس الدینعاشور علی36
1066سید مهدیسید میرجان36
1067فرهادسلطان حمید36
1068عبدالباریمحمد ظاهر34
1069سید ادیب سید حبیب34
1070روح الله محمد حسن 34
1071جاوید عبدالجبار 34
1072بصیر سید آقا 34
1073فهیمایمل34
1074محمد اسحقمحمد ابراهیم 32
1075عاشق الله شیر علم 32
1076شیر زیعزیزی 32
1077توابمحمد نور32
1078خاطرمحمد طاهر32
1079احمد اللهمحمد الله32
1080محمد سیاف خالقداد30
1081محمد الیاس عبدالرحیم 30
1082فهیم عبدالرحیم 30
1083غضنفر محمد صادق30
1084شاه محمود عبدالله 30
1085بسم الله اکرم 30
1086فیصلهمایون30
1087عزت مقیم30
1088مصطفی عبدالعظیم 28
1089صدیق الله محمد رسول26
1090نبی عبدالرزاق24
1091احمد جاوید محمد یونس 24
1092ساحلفرید22

Default image
داکتر محمد شریف پاینده
داکتر محمد شریف پاینده موسس مرکز آموزش علوم ساینسی انیس است. داکتر پاینده فعلاً مصروف تدریس در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس میباشد و همزمان مسوولیت این سایت را نیز بر عهده دارد.