نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام تان، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1احمد راشدعبدالظاهر350
2محمد صیاممحمد قاسم345
3محمد وسیممحمد انور345
4فایزهمحمد هاشم345
5لیلامحمد صدیق345
6عبدالمجیب عبدالفتاح 345
7سلیمانمحمد احسان343
8احسان اللهحبیب الله343
9احمد فیصلامیر محمد 336
10خواجه میهنخواجه اسحاق336
11حبیب اللهخانعلی336
12شبانهتاج محمد336
13مسکا عبدالحمید 336
14ملالیعبدالغیاث330
15همرازالدینسخیداد329
16رفیعهعبدالمجفوظ327
17گل حیدرمحمد یونس325
18صالح محمدراز محمد325
19صنممحمد امان325
20احمد جواد عبدالبصیر325
21میلاد مایل آغا 325
22شبانه بابه جان 324
23احمد رامشعبدالبصیر323
24عبدالمصور عبدالله 323
25نیلابشیرین آقا323
26عزیزهعبدالوکیل322
27شهاب محمد داود 322
28برهان الدینمحمد نادر321
29مجیب الرحمنعبدالرحمن321
30محمد عرفانسلیمان321
31عبدالباسطحاجی عبدالحسیب320
32شرف الدینامر الدین320
33تمیممحمد قسیم 320
34محب اللهعزیز الله320
35سنبلمحمد امان320
36محبوبه محمد سعید 320
37تابان عبدالله 320
38افضلغمی319
39نصیر احمدگل احمد318
40؟؟318
41قدسیه شیراحمد 318
42شایسته محمد مدیر318
43317
44الیاس الدینخیر الدین317
45خواجه زاهدسید امان خواجه 317
46سمیع اللهسید الرحمن316
47محمد ایمل اصحاب الدین315
48محمد منیرمحمد انور315
49نویدعبد الشکور315
50فیض الدینامین الدین315
51منوچهراحمد شاه315
52مقدرسمندر315
53ضیا گلعبدالغنی315
54خجستهمحمد معروف315
55سید عبدالباعثسید عبدالباقی314
56ستاره ضمیر گل 314
57عاصمه احمد ذکی 314
58ماریامحمد ایوب314
59مهریه مصممرفیع الله314
60حمیرا غلام معروف314
61غلام مجتبیغلام مصطفی313
62صمیم عبدالحمید 313
63میلادجلال312
64عبدالوارثشیر محمد312
65محمد مسعودمحمد صابر312
66محمد شفیقمحمد صادق312
67محمد مصطفیمحمد داود312
68عبدالوارثعبدالخالق311
69مصطفیعبد الحکیم311
70سمیع اللهغلام حسین310
71عتیق اللهخان آغا310
72احمد فوادمحمد رضا310
73محجوبه امین الله310
74نرگس بهیجعبدالمجید310
75عطا الحقنظر محمد 310
76شهزاده عبدالغفور310
77پیرایه عبدالسمیع 309
78بختیار غلام نبی308
79سید کریم احمد شاه308
80308
81احمد توفیقعبدالرقیب307
82بازغهعبدالرحیم306
83خالدهعبدالبصیر306
84سحرسید خلیل الله306
85نجمه احسان الله306
86عصمت اللهفضل احمد305
87حسیباآقا محمد304
88ستراعصمت الله304
89محب اللهاسماعیل303
90مهر افزونشمس الله302
91عبدالرحیم عبدالروف302
92حسیب اللهمحمد اسلم301
93علی آغاغلام حسین300
94محمد نعمانشمس السلام300
95شیردادشیر دل300
96کریم اللهامیر رحمن300
97صفی اللهخیر الله300
98مسلمه محمد حسین 300
99نادیه عبدالله 300
100خاطره غلام فاروق300
101پتونیعبدالرحمن300
102ستاره خداداد 300
103نوید شیر احمد 300
104رامش عبدالصبور 300
105محمد داودمحمد عظیم299
106سودابههمایون298
107مرسلمحمد عارف298
108محمد هارون محمد افضل 298
109عبید الله محمد کبیر298
110ادیب الله محمد امان 298
111فرهادفریدون297
112منور شاهعبدالوحید 297
113محمد خیبرمحمد شفیع297
114سید عابدسید عالم297
115سمیع الحقاکرام الحق296
116زحل غلام سخی296
117عبدالمطلب غلام علی296
118محمد جعفرمحمد عارف294
119محمد شفیقسرور الدین294
120احمد لایقمحمد اعظم294
121احمد مصطفیاحمد شاه294
122منورهمحمد یوسف294
123زرین شاهاحمد جان292
124شاکرشیرپادشاه292
125احمد شاهمردان شاه292
126احمد ذکیاحمد خالد292
127مروهعبدالستار292
128صدف محرم 292
129نجیلا عبدالودود292
130نیلابمحمدآغا 292
131مهریه غلام جیلانی292
132حیدرعبد الله291
133محمد نذیر محمد اسحاق290
134احمد شاهغلام فاروق290
135غلام مصطفیغلام سرور290
136روئینمحمد اصغر290
137مریم محمد علی290
138مقدسه عبدالحبیب290
139وارث نایب شاه 290
140محمد جاویدعبدالحسین288
141فرخشاه میر288
142سهیلعلی شاه288
143احمد بلالامیر محمد288
144صدفاحمد طارق288
145اسد الله شاه آغا 288
146ذکر اللهخال دار286
147محمد صمیممحمد نعیم286
148احمد نجیم286
149شبانهغلام ربانی286
150سحر علی جمعه 286
151محمد هلالمحمد بلال285
152صالح محمدامیر محمد285
153بهزادعلی شاه285
154ادریسبابه کلان 285
155مجتبی عبدالواحد 285
156اورانوسناظر284
157نارونمحمدن علی284
158نبیلهحبیب الرحمن284
159خدیجهامان الله 284
160رخسارعلی احمد 284
161فرحشاه میر284
162احمند سمیرمحمد شریف283
163ایملحفیظ الله283
164سید انس سید حشمت الله 283
165 زحل محمد الله 282
166حسنامحمد یونس282
167زینبسید عالم282
168حنیفهنور احمد282
169صمیمهذکریا حسن282
170هنگامهعبدالعظیم282
171مریم جان حاجی محمد ناصر282
172قدسیه محمد مقیم 282
173مصورعبدالخلیل281
174نعمت اللهاسد الله281
175میلادنجیب الله281
176محمد عثمان محمد داود 281
177مهراننعمت الله280
178سلطانعلیسید حسین280
179طغرل بیکارسلان280
180محمد رضاموسی280
181حامدعبد الواحد280
182فرهاد خلیل280
183یلدامیرزا سعید280
184زینب محمد رحیم 280
185شبانه عبدالمجید 280
186رفعت اللهنصر الله279
187فیض علیامام علی278
188فرهنگیزعمر علی278
189فرح دیباعتیق الله278
190خواجه مسعود خواجه عبدالسمیع 278
191رامش حاجی عبدالغنی 278
192احمد محمد ابراهیم 278
193محمد ابراهیم محمد نسیم 278
194عنا عبدالله 278
195نجیب اللهنعمت الله277
196منصورنظر محمد277
197ضیاالدینصمد علی276
198عزیزمحمد اسمعیل276
199هوشامحفیظ الله275
200محمدعلی جان275
201نسیممهدی حسین275
202تمیمبسم الله275
203حسنی حاجی جاوید 275
204کوثرغلام سخی275
205مرجان محمد کبیر 275
206سمیرا عبدالصبور 275
207محمد الیاس وحید الله 275
208شمشاد احمد لطف الله 275
209وحید امیر الدین275
210محمد الله شاه سعید 275
211احمد سید بهادر275
212محمد مرشد محمد قاسم 275
213عبدالمبین غلام غوث 275
214ویسآغا گل 275
215الیاسحکیم الدین274
216سید راشدسید فضل الله274
217هشاممحمود274
218دولت زیعبدالرحیم274
219نرگسشیر محمد273
220نگارعبدالکبیر273
221عبدالمنصورعبدالصبور272
222عبدالحبیبعبدالرقیب272
223محمد کبیرمحمد عوض272
224احمدکرام الدین272
225سلیمانغلام مجتبی272
226احسان اللهغلام مجتبی272
227جمشیدغیاث الدین272
228عبدالستارنظام الدین271
229فرشتهنور الله271
230لیدامیا محمد 271
231خاطرهمحمد سعید271
232هدیه محمد عارف 271
233فرشتهعبدالله271
234زلمیعلی داد270
235عبد اللهسخی داد270
236مزملسیف الدین270
237میرویسسخی داد270
238عبدالبصیرپیوند علی270
239جمالعاطفی270
240رومانمحمد ناصر270
241شیر شاه محمد نعیم 270
242محمد شرین آقا 270
243احمد منصور عبدالواسیع 270
244محمد عالم محمد اعظم 270
245بشیر نورآغا 270
246احمد شاکر سید آقا 270
247بلال احمد فضل محمد 270
248نثار رحیم الله 270
249نوید اللهمحمد اکرم269
250کریم اللهنور الدین268
251صنممحمد ظاهر268
252منیژهغلام سخی 268
253نگینه غلام رضا 268
254محمد اجملببرک شاه267
255محمد نسیممحمد حسن267
256سلافهمحمد علی266
257صبرینا اختر محمد 266
258سمیرالرحمنشیر الرحمن265
259محمد منیبفیض محمد265
260حمید اللهمحمد یوسف265
261عنایت اللهعین الله265
262زبیرمحمد سلیم265
263سعادت شاهحیدر شاه265
264عبدالکمالعبدالجمال265
265جمشیدمیر حمزه265
266سمیع اللهشاه آقا 265
267عمرعبدالحنان264
268صدیقهسید داود264
269سلما محمد شریف 264
270تمنا غلام معروف264
271مجیب الرحمنعبدالاحد263
272مریم احمد شاه 262
273بشرا نوید احمد 262
274میرویسعبدالمنان261
275محمد عیسیلطف الله261
276ظفرنجیب الله261
277قیسعبدالله261
278عبدالمجیدعبدالخلیل261
279شیر علیبهاوالدین261
280الهام اللهغلام حضرت260
281فخرالدینمحمد حسین260
282منورسید حکیم260
283مصطفیمحمد کریم260
284شیر آقاعبید الله260
285مولودهمحمد طاهر260
286حلیمه حسن 260
287مریمرستم260
288ویدا فضل الله 260
289خواجه فرهاد خواجه حبیب جان260
290ایمل عبدالخلیل260
291شاهین عبدالهادی260
292بهرام امام رضا 260
293سمیع اللهمیر سعید الله 260
294احمد محمود 260
295مریم رحمت الله 260
296عابدهمحمد اسلم 260
297سمیع اللهطلا محمد259
298شکران مرزا شفیق258
299شهابمیر آقا258
300بهیرمحمد سمیر257
301علی بخشجان بخش257
302علی دادمحمد عالم256
303جمال الدینآزاد خان256
304سعیدنجیب الله256
305جعفرسرور خان255
306راهش محمد ایوب255
307احمد مبین نور الله255
308نعمت اللهنصر الله255
309محمد امیر محمد شفیق255
310سمیع الله رحیم الله 255
311مصطفی محمد سرور 255
312یحیی شاه محمود255
313سید احمد صمیمسید اکبر254
314عبداللهرحمن الله254
315فایضاحمد فرید254
316نور احمدگل احمد254
317فرحتنصیر احمد 253
318محمد شادابمحمد امان 252
319قیس اللهعبدالعزیز252
320سمیرآقا جان252
321مبشرشاه ولی252
322واعظخواجه فقیر252
323ذبیح اللهرمضان252
324محمد سالممحمد قاسم252
325بهارهرمز252
326مریم عبادالله 252
327فرشته محمد علی 252
328حسیب اللهمرحمت250
329عین الدینعبد النجیب250
330تمیممحمد نسیم250
331وثیق اللهخیر الله250
332میر عزیرمیر محمد شاه250
333هدیهمحمد یوسف250
334محمد شیر آقا شیر علی 250
335احمد فیصل حاجی انار گل250
336عبیدالله محمد یوسف250
337عبدالله عبدالظاهر250
338ممتاز محمد ایوب250
339جیحونعبدالسلام 250
340تمیمعبدالظاهر250
341المریهذلگی250
342بکتاشعین الدین249
343خواجه احمد ساحلخواجه بختیار249
344مختارعبد الغفار248
345جهشدوست محمد248
346مرسلعبدالهادی248
347مروهعبدالکریم248
348سودابه صفی الله 248
349مسعود غلام بهاوالدین248
350شکورمیر پادشاه248
351میرویسمحمدانور248
352مجیب الله غلام ربانی248
353زبیرشاه آقا247
354جاویدحبیب الله247
355امیدحاجی آقا گل247
356وحدت اللهعبدالولی247
357احسان اللهکمال الدین245
358محمد محبنقیب الله245
359وهاب اللهگلاب شاه245
360شیر یالیغلام صدیق245
361نجیب اللهعبدالله245
362محمد رفیعغلام فاروق245
363آرش ابراهیم 245
364اخترمحمد لاله آقا245
365مریم محمد علی 245
366الهام خان آقا243
367شادابعلی محمد243
368عبدالطیفعبدالبصیر243
369فاطمهعنایت الله243
370فرشته محمد نصیر243
371فرشاد فرزاد242
372عبدالخالق عبدالجلیل242
373شعیبسمندر241
374امید خانلعل محمد241
375حسین علیرجب240
376سید بلالسید حبیب الله240
377محمد ا میننادر خان240
378محمد صادقعبد الباقی240
379احمد شکیبغلام مصطفی240
380عبد المالکعبد القدیم240
381آرشقند آغا240
382رامشنیکو بخت240
383زبیرمحمد انور240
384بهشتهعبدالبصیر240
385پیمانهذبیح الله240
386زینبمصطفی240
387زینت محمد مصطفی240
388سیمینمحمد حسین240
389مستورهخواجه عبدالقدیر240
390حشمت الله میر علم 240
391یاسر محمد نسیم 240
392نصر الله حفیظ الله 240
393شاه مرد زلمی 240
394مجتبیعبدالمجیل240
395احمد فریدعبدالسبحان240
396عبدالقدیر عبدالصابر 240
397احمد سمیر عبدالمعصوم 240
398نجمانعلی احمد 240
399احمد رشادمحمد اسماعیل238
400جمال الدینصلاح الدین238
401بهرام الدینعبد الحق238
402تاج محمدصفر محمد238
403شهراممحمد عظیم238
404عبید رحمنفیضان الحق238
405سید عبید اللهسید عبدالله238
406حسیب الله وحید الله 238
407محمد عمرمحمد عزیز237
408عایشهسهراب شاه237
409تهمینهغلام فاروق237
410عایشه نور رحمن237
411وحید اللهاسد الله236
412عمر اللهلطف الله236
413محمد زبیرمحمد نبی236
414سلطان ولیگل زمان236
415امیدوحید الله236
416فرخشاه میر236
417رشادعبد الفتاح235
418سحر میر حسن235
419فاطمهتیمور شاه235
420سمیه محمد علی 235
421صنم سادات 235
422سید غفارسید غفور234
423عبید اللهمحمد ظریف 234
424محمد منصورمحمد حسن234
425تمیممحمد داود234
426محمد جوادنور علی234
427محمد رفیع قلندر خان 234
428عبدالمنیر عبدالصابر 234
429نوید الله عبدالعزیز234
430کریم الله شرف الدین234
431محمد آرمان حاجی روح الله 234
432مدثر عبدالله 234
433فیصلاحمد نظر 234
434انور سید جان 234
435شهریار محمد بشیر 234
436محمد ساحلرمضان 234
437تهمینهمیرویس233
438ثنامحمد عیسی233
439صدفنور الدین233
440شیبا حبیب الرحمن 233
441مسلمهحسیب الله233
442مصطفیشاه محمد232
443کمال الدینآزاد خان231
444نصرت اللهنور الله231
445هدایت اللهصدیق امیری230
446راشدعبد القدوس230
447شایقعلی جان230
448مرتضیعوض علی230
449محمد شبیرمحمد ظفر230
450یحیبهرام230
451صابرهخدایار230
452هدا حکیمی230
453ثنامحمد ایوب230
454عبدالولید محمد نسیم 230
455نصیراحمد عبدالحمید 230
456محمد حامد محمد خالد 230
457نعیم الله منو گل 230
458عبدالرحمنمحمد داود 230
459صفی الله مومن خان 230
460احمد نوید عصمت الله 230
461جواد جان آغا 230
462محب الله محمد الماس230
463شفا محمد بای محمد 230
464شاد محمد عطا محمد 230
465الیاس محمد زمان 230
466محمد خالد مختار230
467عبدالوهابنیک محمد 230
468اختر خان امیر خان 230
469رامز عبدالله 230
470علی رضامحمد علی229
471سید هارونسید عبدالرحمن229
472احمد ندیمعبدالبصیر229
473نذیر احمدمیرآقا229
474عمرانغلام مهدی229
475محمد آصفرمضان228
476صالحه عبدالغیاث228
477محمد نزیر محمد گل 228
478ساحلسخیداد227
479فیض محمدتاج محمد227
480مجیب الرحمنخلیل الرحمن227
481محمد مصورمحمد صابر227
482سید نبیسید داود227
483مرسلمحمد یوسف226
484ژینوس احمد ذکی 226
485عبید اللهعلی احمد225
486مصطفیسید طاهر شاه225
487احمد راشدغلام سخی225
488احمد امیدغلام حضرت225
489محمد علیعبد الواحد225
490ذوالفقارمحمد علی225
491بلال احمداختر محمد225
492احمد نوید عبدالحمید 225
493عبدالله عبدالرزاق225
494شمس الحقضیا الحق225
495احمد محمد اصغر225
496وصلت اختر محمد 225
497صادق224
498سعدیه شیر دل 224
499صمیمه سید حامد 224
500ابوبکرمحمد حلیم223
501سنگرمحمد عارف223
502محمد آرمینرحمت شاه223
503آتنامحمد یوسف223
504نازیلا نجات الله 223
505تسلاسردار آقا223
506شبیر احمد آغا گل222
507بسم اللهعلی خان222
508احمد مرتضی بریالی222
509فرزادمحمد علی222
510صمیم شهسوار222
511فیروزاسد الله 222
512فرامرز حاجی عبدالغنی 222
513فواد عنایت الله 222
514صفت الله عبدالکریم 222
515محمد حامد 222
516فضل سبحان محمد عباس 222
517عبدالذاکر عبدالصمد 222
518خالدغلام صدیق222
519زبیر خان حاجی ضیا الحق222
520جواد ضیا222
521سلطان ولی محمد 222
522سمیر بهادر222
523فروهر غلام مصطفی 222
524محمد لمرشهینشاه221
525سید کفیلفضل احمد221
526دیبا ویس الدین221
527مریم احمد شاه 221
528عزیز الرحمنبابه220
529نثار احمدزیارت گل220
530جان علیخان علی220
531اصیل خان محمد نسیم 220
532زرمحمد الله محمد 220
533احمد خیر محمد 220
534فضل الدینضیا الدین220
535بلال احمد شاه220
536ملالینعمت الله 220
537شبانه نجیب الله 220
538سحر ازمری 219
539مریم محمد امان 219
540بکتاشذکریا خان218
541محمد بیژنغلام حسین218
542وحید اللهعبدالله218
543نوید ولی 218
544نرگس عبدالغفور218
545گلدستهامیر جان217
546سعدیهخالد احمد217
547محمد اسمعل محمد ابراهیم 217
548محمد مصطفی دین محمد 217
549خواجه صابرغلام حیدر216
550روح اللهنعمت الله216
551وحید اللهحمید الله216
552امیر حمزهفقیر محمد216
553میرویسغلام مرتضی215
554محمود عبدالصمد 215
555محمد هارون ذبیع الله 215
556محمد هارون محمد اسلم 215
557محمد ناصرنصرت الله 215
558اسد الله خان محمد 215
559عبدالناصر عبدالقهار 215
560عبدالمجید عبدالاحمد 215
561حبیب الله عبدالحلیم 215
562عمر امین الله 215
563خالدعبدالبصیر215
564احمد تمیممحمد حسن215
565سید محبوب سید معروف215
566عمر فیض الله 215
567خدیجه عزیز215
568مریم آقا محمد 215
569شکریه نظر محمد 215
570زهره عبدالمبین 215
571زحلعبدالمبین 215
572مفید احمدعبدالمجید214
573حسناتاسماعیل214
574سونیاعبدالواسع214
575ذبیح اللهسلطان حمید212
576مینهبریالی212
577اسماعبدالعلیم212
578مدینهاحمد ضیا212
579کریمهمحمد ایوب212
580خدیجه سادات 212
581ملالیباروز212
582هدایت الله محمد شاه212
583احمد خان حکم خان 212
584فرهاد عبدالقدوس212
585محمد جانمحمد آرش210
586عبد المتینمحمد کبیر210
587احمد حامدنور احمد شاه210
588شکریه دیدار علی210
589مژده محمد محفوظ 210
590سودابه عبدالرسول 210
591جان آغا سید احمد 210
592عبدالحنانعبدالقیوم 210
593محبوب لعل محمد 210
594امین الله حکیم الله 210
595یار محمد همراه قل210
596عبدالحمید عبدالنصیر 210
597مبین عبدالله 210
598عبدالمبین سید سالم 210
599احمد محسن عبدالصیر 210
600فهیم عبدالکریم 210
601نبیلاعبدالله 210
602فایزهمحب الرحمن 210
603عجب ګلعطا محمد 208
604محب اللهغلام فاروق208
605نصرت اللهذبیح الله208
606سارهمحمد امین208
607لیمهمحمد رسول208
608مروهعنایت الله208
609شهره اقدسامید208
610شگوفهعزیز الله208
611رمضیهاحمد شاه208
612سحر زلمی 208
613منیب الله محب الله 208
614احمد فریدعبدالغفور207
615نجم الدینمحمد مرزا206
616نصرت اللهاحسان الله206
617احمد زبیرفیض محمد 206
618انعام نیاز محمد206
619مسافرشاه ولی206
620احمد صمیمسمیع الله206
621عزیز اللهعبدالحبیب206
622فریده فریدون 206
623یسرا محمد عاصم 206
624احمد مجتبیعقل الدین206
625عمر خان گل احمد 206
626رومل محمد زرین 206
627محمد اشرفمحمد داود 206
628منصور عبدالستار205
629ذکی احمد 205
630عباد اللهعبد الدیان205
631واصلغلام فاروق205
632وحید اللهحضرت گل205
633احمد مشفقگل آقا204
634سید روح اللهعبدالحمید 204
635ساحللعل محمد 204
636حامد غلام صدیق204
637عبدالنثار عبدالقهار 204
638اشرف محمد جان204
639شیریالیسیف الدین203
640محمد آصفنجیب الله203
641نقیب اللهغلام محمد 203
642احمد وفامحمد صادق203
643فرهادعبدالقیوم203
644احمد راشدپادشاه گل203
645سید زبیرسید سادات203
646قدرت اللهمحمد سنگین203
647توریالیمحمد سالم203
648عایشهعبدالغفار203
649ترینا محمد خالق 203
650محمد رمضانحاجی خالق داد202
651محمد عمر محمد اسحاق202
652عبدالوارثمحمد ظریف 202
653احمد راشدمحمد نعیم202
654شیرعلیپرویز202
655رحمن شاهاحمد شاه202
656عمرسردار202
657برشنافتاح محمد 201
658مریمعبدالله201
659سونامحمد کریم201
660مرسلعبدالحمید201
661عبدالحد سید جان 201
662فردینمحمد حسین200
663مهدی علی دوست200
664وسیم محمد شبیر200
665شریفصادق200
666احمد زیشیر احمد200
667عمرانعبد الوداع200
668حمید احمد 200
669محمد ساحلمحمد هاشم200
670محمد عیسی محمد اکبر200
671عبدالعزیزعبدالقیوم 200
672قیسمحمد دین 200
673محمد رضا محمد صادق200
674اهوراکیومرث200
675هما محمد نبی 200
676تمنا امان الدین200
677احمد صمیمفیض الله199
678بهارهمحمد همایون199
679شهرنازمحمد اسحاق199
680بهار محمد 199
681فایزهعبدالرزاق199
682زیب النسا محمد آصف 199
683فهیممحمد رحیم197
684مروه عمر 197
685محمد عثمانرمضان196
686عصمت اللهمحب الله196
687الیاس محمد نیاز 196
688بسم اللهعوض مراد196
689تمناعبدالحی 196
690علی محمد کبیر195
691غلامعلی جان194
692فاطمهضیا الله194
693پلوشه منیر محمد 194
694حارثمحمد عارف192
695خانمقتدر192
696انگیزه محمد صدیق192
697احمد مصورفضل الرحمن191
698ادریسمحمد نوید190
699محمد ذبیح محمد طاهر190
700نورالله عبدالحق 190
701محمد امینمحمد کریم190
702عبدالفتاح محمد یاسین190
703احمد جباراحمد جان190
704جمال ناصرنور الله190
705نرگسغلام نبی190
706داود عبدالخالق188
707امیر حسینامین188
708صابره احمد علی 188
709محفوظغلام فاروق187
710اسمامحمد علی187
711زهره محمد عابد 187
712شمس الحقمحمد داد186
713میلاد محراب الدین186
714احمد محمد186
715سرفرازسید محمد186
716حشمت اللهعبدالصبور186
717احمد محمود186
718ذوالفقارمحمد عوض186
719احمد میلاداحمد ظاهر186
720بخت علیمحمدا خان186
721مصطفینور محمد186
722قیام الدینصمد علی186
723فضل الرحمنلطف الرحمن186
724داد سخیعصمت الله186
725غفران نورزادعبد الغفار185
726کامبیزنور آقا185
727سجاد خاناسماعیل خان185
728انجیلاعبدالرسول185
729عبدالواحد عبدالواسیع 184
730نوروز محمد دین محمد184
731احمد خالدحاجی فقیر محمد184
732مطیع شرف184
733کاظیمعلیاور184
734معینهمایون184
735سمیع اللهغلام سخی184
736عصمت اللهعلی جان184
737معصومه غلام سخی 184
738سکینه امام علی183
739سعیده سید وکیل183
740محمد داوودمحمد موسی181
741امیدمیرزا نظر181
742جان محمددین محمد181
743شمس الحقعبدالفغار181
744شادابتوریالی181
745سحربیژن 181
746مراکش181
747رامشغلام سرور180
748فیصل خان محمد 180
749نور محمدمحمد عارف180
750صدامعنایت الله180
751صبراللهبرات180
752شجاعامین180
753ادریسهمایون180
754حسیب اللهعبد القهار180
755امان اللهمحمد واسع179
756میرسخیمحمد سعید179
757محمد علیعبدالعلی179
758سمینهخوشحال179
759آرزومحمد ظاهر179
760محمد عرفانمحمد حکیم178
761عبدالخالقغلام علی178
762محمد نعیممحمد کریم178
763بکتاشاحمد نبیل178
764محمد فهیممحمد لطیف178
765محمد امیناسد الله178
766قدرت اللهعوض محمد178
767نایب گل آقا178
768نورملتمیم178
769یلدامحمد ابرار 178
770فردوسپهلوان176
771عبدالقادرعبدالرحمن176
772محمد نایبخداداد176
773حسینبابه خان176
774محمد حسنغلام حسن176
775مهنازمحمد علی176
776فرهادعوض محمد175
777وحید اللهروح الله175
778احمد فرهادعوض محمد175
779محمد شاهسید مقیم175
780همایونمحمد رسول175
781عنایت رحمت 174
782یحیی شاه محمد 174
783رحمت اللهمحمد الله174
784مجیب اللهنجیب الله174
785امیدمحمد جان173
786محمد صالحاحمد173
787محمد173
788جمال الدینکیامرث173
789علیمحمد کریم173
790سلسله محمد رسول172
791مریم غلام علی172
792مرسل میر احمد 172
793اقبالمحمد عمر170
794محمد رامشعبدالجمیل170
795ریحانفضل احمد170
796مشتاقعبدالخالق170
797مجیدعبدالحکیم170
798احمد حاجی عبدالرزاق170
799رحمت اللهمحمد صادق170
800یونسمحمد الیاس170
801شهر یارنعمت الله170
802عبداللهمحمد موسی170
803محراب الدینعبدالقایم170
804هدیهفرهاد170
805دیباگل الرحمن169
806خاطرهمحمد علی169
807هواحسین داد169
808اشکانلطف الله168
809احمد زیدمحمد168
810عبدالمومنعبدالمغفور168
811محبوبعبدالمحفوظ168
812عبدالمطلبعبدالمالک168
813خاطرهیوسف168
814بهارعبدالحمید167
815سلسلهخدایرحیم167
816آمنه شاه ولی 167
817عبدالرحمنعبدالستار166
818مسعودنورالهادی166
819هدایت اللهعزیز الله166
820عبدالفایضعبدالفتاح166
821میوندعبدالبصیر165
822فرهادعبدالقیوم165
823نیلاباحمد قسیم 165
824الینا سید حبیب الحق165
825میلاد سید ګل164
826عبدالرقیبعبدالشکور164
827سلیمانمحمد داود164
828عبدالاحدسردار محمد164
829نصرت اللهیار محمد164
830محمد شایقوحید الله164
831حافظ باسطخواجه ضیا الدین162
832آرش محمد ناصر162
833جرئتمحمد ظاهر162
834عطا اللهعبدالقدیر162
835حبیب اللهخداداد162
836عبد القهارعبد القدیر162
837بشیرغلام محمد162
838رومیلاعبدالله161
839جاویدگل زمان160
840احمد عمادرحمن الدین160
841نور الحقعیسی گی160
842احمد فیاضمحمد مختار160
843سهیلفیض علی160
844سفرخداداد160
845مرسلهمایون160
846مرسلنور محمد159
847توفیق احمد شکیب158
848نقیب اللهعبدالشکور158
849محمد ذاکر عبدالغفار158
850دولت محمد ملا محمد158
851علیگل آقا158
852رامیننوراحمد158
853فردوسمحمد غوث158
854سید آصفکاکا گل158
855برشنارستم158
856قدرتعبدالخالق158
857مارینامحمد سنجر156
858فردیناختر محمد155
859ننگیالیزر جان154
860اسماعبدالجبار154
861دینا عبدالله 154
862عبدالحکیمعبدالحلیم153
863محمد یاسرمحمد داود153
864اسلام الدینشیر نظر153
865نثار احمدفضل احمد152
866احمد نور محمد152
867ضیاالرحمنعبدالقیوم152
868آرش عزت میر152
869انقلاب الدینغلام نبی152
870شهرامطاهری152
871خواجه محمد ادریسخواجه کرامت الله152
872مقدس میرویس 152
873جمشیدعبدالحق150
874مجتبیشیردل150
875رامینمحمد امین150
876محمد شفیقمحمد عمر150
877شاهینعبدالله150
878نصرت اللهمحمد آصف150
879نصرت احمد گل احمد 150
880عمرخیام150
881اکبر علیمهر علی150
882محمد جاویدمحمد مختار150
883محب اللهخدای رحیم150
884حوریه سخیداد149
885شریفهمحمد شریف 149
886فریحهمحمد یوسف149
887ماریناغلام فاروق149
888سلیمانشیر جان148
889عرفانعبدالغفار148
890فوادمحمد اکبر148
891غلام اکبریغلام بابه جان148
892حبیب اللهنجیب الله148
893صمیمعبدالبصیر148
894سمیرا غلام محمد147
895احمد شعیبعبدالحبیب146
896راشدافضل خان146
897امید سرور146
898خیر اللهحبیب الدین146
899عبد الجمیلعبد الصبور145
900ملکه عبدالاحمد145
901اناهیتا عبدالله 145
902مرسل عبدالقدیر145
903رویا علی محمد 145
904الیاسایثار الله144
905محمد یاسینمحمد شریف144
906محمد اقبالمحمد آجان144
907جبارمحمد هاشم144
908عبدالصبورخلیل الرحمن144
909شفیق اللهمحمد مصطفی144
910علی بیکمهری144
911عبدالرافیععبدالرحمن142
912احمد فهیمجمال الدین142
913قرلق142
914فضل هادیغلام حسن141
915احمد بلالحاجی فقیر140
916پردیسکمال الدین140
917عبدالاحدمحمد بهیر140
918عبدالاحمدصالح محمد140
919بریالیعبدالحق140
920شاه جهانمحمد عارف140
921جوادعبدالاحد140
922سهیل محمد جان140
923نصیر احمدنور احمد140
924فردوسعبدالعلیم140
925سلیمانعبدالعزیز140
926عرفانمحمد سلیمان140
927محمد عمر اسد الله140
928اجملآذر140
929قدرت اللهمحمد نعیم140
930صدیقهمیرزاحسین140
931کرشمهرحمت شاه 140
932حلیمه عبدالغفور140
933نرگسمیرزاحسین139
934عصمت اللهاحمد شاه138
935تمیم عبدالخالق138
936جمال الدینغلام فخر الدین138
937مصطفی عبدالجمیل138
938یلدامحمد شاه 138
939گل احمد گل پادشاه 136
940مصطفیمحمد کریم136
941مراد خانلعل محمد136
942سید مختارمیر سید شاه136
943توفیقحبیب الله136
944محمد امیدمحمد انور136
945شبانه عبدالصمد 136
946ادریسمحمد احسان135
947نویدخیر الله134
948نصرت اللهایمل134
949میلاد محمود132
950همت اللهحشمت الله132
951محمد وارثمحمد یاسین132
952سجادنقیب الله132
953زلگیمحمد شاپور132
954نور احمدعبدالحکیم132
955کوثرسلطان احمد131
956رامینمحمد امین130
957رامشزین العابدین130
958میلاد سلطان محمود130
959شادابعبدالعلیم129
960حسنامحمد رسول خان129
961مدثرسید لطیف128
962حسیبرومل 128
963عبدالهادیعبدالصبور128
964آرش اسد الله128
965وجیهه حاجی امان 127
966عی محمدصفر محمد126
967عبدالحقعبدالغفور126
968پرویزعبدالسلیم126
969محمد جمیلمحمد قاسم126
970سید منصورسید علاوالدین126
971محمد سمیعمحمد سلیم126
972سلیم شاهسلطان شکری126
973محمد عیسیعلی شاه126
974عمرعبدالله126
975دیانا عبدالسلام 125
976رامینعبدالجمیل124
977قسیممحمد اکبر124
978لیدا محمد شریف 122
979زهرامحمد علی122
980عنایت اللهمحمد آصف120
981فرهادفضل خدا120
982عصمت اللهاحمد شاه120
983فیروز شاهاحمد شاه120
984ضمیر یوسفزی120
985مصطفیمحفوظ120
986عبد اللهعبدالحمد120
987انیسه کمال الدین120
988غفریهعبدالغفار120
989غلام علیامیر حسین118
990ارسلانمحمد شریف118
991حبیب الرحمنعزیز الرحمن118
992مختار محمد مرزا118
993محمد ادریسمحمد عظیم118
994رضاغلام فاروق116
995غلامنبی116
996احمد رامیننجیب الله114
997فرشاد عبدالغفار114
998مسعودمحمد داود114
999محمد الهاممحمد ابرار114
1000فهیمقایم110
1001احمد شکیبمحمد بشیر110
1002امر الدینعبدالظاهر110
1003امیرشاه محمد110
1004مسیح اللهامیر زاده108
1005فقیرکاظم108
1006ضمیرعبدالمتین108
1007هواعبدالرسول105
1008ستایشغلام رسول93
1009هلالگل سعید90

مطالب مشابه