نتایج کانکور آزمایشی یازدهم ۱۳۹۵

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام تان، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره نتیجه
1برهان الدینمحمد نادر360طب معالجوی کابل
2محمد وسیممحمد انور360طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
3احمد فیصلامیر محمد356طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
4محمد نزیرمحمد گل356طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
5احمد جواد عبدالبصیر353طب معالجوی کابل
6سمیع اللهغلام حسین351انجنیری سیول کابل
7ملالی عبدالغیاث351طب معالجوی کابل
8اعجاز الحقنظر محمد 351کمپیوتر ساینس کابل
9خواجه فیض الدینخواجه امین الدین349حقوق پوهنتون کابل
10فایزهمحمد هاشم349طب معالجوی کابل
11حبیب اللهخانعلی348طب معالجوی کابل
12همراز الدینسخیداد348انجنیری سیول کابل
13ذکر اللهخالدار348طب معالجوی کابل
14مسکا عبدالحمید345طب معالجوی کابل
15تابانعبدالله345انجنیری سیول پوهنتون کابل
16گل حیدرمحمد یونس344انجنیری سیول کابل
17سلیمانمحمد احسان344انجنیری سیول پوهنتون کابل
18عبدالمصورعبدالله344اقتصاد کابل
19عبید اللهسخی داد342طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
20محمد مسیحمحمد اسمعیل342ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل
21نیلابشرین آقا342طب معالجوی کابل
22عبدالرحیم عبدالروف342طب معالجوی کابل
23مهراننعمت الله340انجنیری سیول کابل
24بهرام علیامام علی340طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
25محب اللهاسماعیل340انجنیری سیول پوهنتون کابل
26احمد راشدعبدالظاهر340طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
27احسان اللهحبیب الله338طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
28سلما محمد شریف338طب معالجوی کابل
29ستاره ضمیر گل 338طب معالجوی کابل
30خواجه زاهدسیبد امان خواجه 337حقوق کابل
31عزیزهعبدالوکیل337طب معالجوی کابل
32قیسنور آغا 337بی نتیجه
33میلادجلال335طب معالجوی کابل
34کریم اللهامیرالرحمن335انجنیری سیول کابل
35کریم اللهامید رحمن335انجنیری سیول کابل
36سید نعیمسید احمد335انجیری سیول پوهنتون کابل
37ادریسبابه کلان335حقوق کابل
38محمد منیرمحمد انور333انجنیری سیول کابل
39حبیب الرحمنعبدالرحمن333طب معالجوی کابل
40سید کریمسید احمد333انجنیری سیول پوهنتون کابل
41رفیعه عبدالمحفوظ333طب معالجوی کابل
42عاصمهاحمد ذکی333انجنیری سیول پوهنتون کابل
43محمد خالدعبدالجبار331طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
44اسد اللهمحمود331طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
45مصطفیعبدالحکیم331ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل
46عبدالستارنظام الدین331صحت عامه کابل
47احمد رامشعبدالبصیر331طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
48حسیبا آقا محمد 330طب معالجوی کابل
49عبدالمجیب عبدالفتاح 330طب معالجوی کابل
50سمیع اللهسید الرحمن329طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
51328ستوماتولوژی کابل
52سنبلمحمد امان 328طب معالجوی کابل
53سهیلامحمد اسحاق328حقوق کابل
54خالده عبدالبصیر328طب معالجوی کابل
55سودابههمایون328طب معالجوی کابل
56سحر محرم 328طب معالجوی کابل
57عبداللهعلی محمد326انجنیری سیول کابل
58صالح محمدراز محمد326طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
59هشاممحمود326اقتصاد پوهنتون کابل
60محمد مسعودمحمد صابر326طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
61راسخغلام نبی326ساختمانی و صنعتی پولی تخنیک
62نبیلهحبیب الرحمن326طب معالجوی کابل
63صدفاحمد طارق326طب معالجوی کابل
64خجستهمحمد معروف326حقوق کابل
65ایملحفیظ جان324انجنیری سیول کابل
66احمد مرتضیفیض محمد 324اقتصاد کابل
67احسان اللهغلام مجتبی324انجنیری مهندسی پوهنتون کابل
68ضیاوالدینصمد علی324ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل
69شهزادهعبدالغفور324طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
70یلدامیرزا سعید324طب معالجوی کابل
71شبانه تاج محمد 324حقوق کابل
72پتونی عبدالرحمن324طب معالجوی کابل
73منور شاهعبدالوحید322طب نظامی کابل
74محمد ایملاصحاب الدین322اقتصاد پوهنتون کابل
75نرگسعبدالمجید322حقوق کابل
76مرسلاحمد بیژن 322طب معالجوی کابل
77رامش عبدالصبور322هنر های زیبا
78خواجه میهنخواجه اسحاق321طب بلخ
79الیاسحکیم الدین320طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
80میرویسراز محمد320طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
81مصطفیمحمد شفیق320طب البیرونی
82سحر عبدالشکور320کمپیوتر ساینس کابل
83بازغه عبدالرحیم 320طب معالجوی کابل
84صمیم عبدالحمید 320طب معالجوی کابل
85عبدالوارثعبدالخالق319انجنیری سیول کابل
86سیاوششاولی319طب معالجوی کابل
87احمد شاه مردان شاه319طب معالجوی کابل
88محمد نجیبعبدالخلیل319طب معالجوی کابل
89نرگسشیر محمد 319طب معالجوی کابل
90صنممحمد امان319طب معالجوی کابل
91الیاس الدینخیر الدین318انجنیری مهندسی پوهنتون کابل
92مسلمه محمد حسین 318طب معالجوی کابل
93ستاره خداداد 318طب معالجوی کابل
94کریم بخشاحمد الله317کمپیوتر ساینس کابل
95عطاالحقنظر محمد 317حقوق کابل
96سلیمانغلام مجتبی316انجنیری سیول پوهنتون کابل
97هارونشیر محمد315اقتصاد پوهنتون کابل
98صفی اللهخیر الله315بی نتیجه
99صدامغلام رسول315انجنیری سیول پوهنتون کابل
100شایسته محمد مدیر315ستوماتولوژی کابل
101فریباغلام سخی315ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل
102محمد ابراهیم محمد نسیم 315اقتصاد کابل
103مهر افزونشمس الله314طب معالجوی پوهنتون کابل
104عبدالباعثسید عبدالباقی313طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
105محمد هلالمحمد بلال313اقتصاد پوهنتون کابل
106مهریه رفیع الله 312انجنیری سیول کابل
107محمد صفر علی311انجنیری برق پوهنتون کابل
108شهریارنعمت الله311حقوق پوهنتون کابل
109احمد شاهمحمد سلیمان311طب البیرونی
110پروانهعبدالرحمن311کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل
111مجیب الرحمنعبدالاحد310طب نظامی کابل
112زبیرشاه آقا 310ژورنالیزم کابل
113حسنامحمد یونس310ستوماتولوژی کابل
114شبانه بابه جان 310اقتصاد کابل
115دانشجونبی زاده308انجنیری سیول کابل
116امید وحید الله308حقوق کابل
117محمد جعفرمحمد عارف308ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل
118بهشته سید میر 308انجنیری سیول کابل
119سحر علی جمعه308نرسنگ کابل
120احمد لایق محمد اعظم306انجنیری سیول کابل
121حمید اللهمحمد یوسف306طب نظامی کابل
122توریالیبریالی306انجنیری مهندسی پوهنتون کابل
123ننگیالیشفیق الله306انجنیری مهندسی پوهنتون کابل
124نذیر احمدمیرآقا306اداره وپالیسی عامه کابل
125افضلغمی306انجنیری مهندسی پوهنتون کابل
126تمیمبسم الله306اقتصاد ننگرهار
127خدیجهامان الله 306کمپیوتر ساینس کابل
128محبوبه امین الله 306طب بلخ
129حمیرا غلام معروف306کمپیوتر ساینس کابل
130پیرایه عبدالسمیع 306طب بلخ
131سحر سید خلیل الله 306اقتصاد کابل
132خاطرهغلام فاروق306طب ننگرهار
133محب الله عزیز الله 306اقتصاد کابل
134سحرمیر حسن306کمپیوتر ساینس کابل
135محبوبه محمد سعید306حقوق کابل
136خاطرهمحمد سعید 306حقوق کابل
137وفی الله عبدالله 306اقتصاد کابل
138میلادمایل آغا 305کمپیوتر ساینس کابل
139زلمیعلی داد304اقتصاد کابل
140وحیدالله اسد الله 304اقتصاد کابل
141محمد جاویدعبدالحسین304طب نظامی کابل
142احمد شاکرشیر پاد شاه304اقتصاد پوهنتون کابل
143فاطمه عنایت الله304حقوق کابل
144علیگل آقا303طب البیرونی
145سیمین محمد حسین 303حقوق کابل
146جعفرسرور خان302صنعتی و معدنی پولی تخنیک
147شکراللهفضل الرحمن302اقتصاد پوهنتون کابل
148سهیلعلی شاه302انجنیری مهندسی پوهنتون کابل
149عبداللهسید محمد 301حقوق البیرونی
150نصرت اللهرحم خدا301طب البیرونی
151شفیع اللهشریف الله301انجنیری مهندسی کابل
152خواجه احمد ساحلخواجه صاحب بختیار301اقتصاد کابل
153کوثرغلام سخی 300حقوق کابل
154زهراعبدالرسول300طب البیرونی
155حکیمه حسین داد300بی نتیجه
156عبدالمبین غلام غوث300فارمسی کابل
157منوچهر احمد شاه299طب بلخ
158299طب البیرونی
159بهرام اللهعبدالجلیل299حقوق پوهنتون کابل
160احمد راشدپاد شاه گل299حقوق پوهنتون کابل
161محمد سمیرمحمد غنی299اقتصاد پوهنتون کابل
162مقدرسمندر299صحت عامه کابل
163سید فردوسسید محمد شاه299اقتصاد پوهنتون کابل
164غلام مصطفیغلام سرور299زمین شناسی کابل
165شبنممحمد شفیع299شرعیات پوهنتون کابل
166نسیممهدی حسین297مهندسی پولتخنیک کابل
167سید نبی سید داود297حقوق کابل
168عمراننور محمد 297حقوق کابل
169محمد عمرانوحید الله297کمپیوتر ساینس پولتخنیک کابل
170محمد عثمانوحید الله297کمپیوتر ساینس کابل
171عاشق الله عاشق الرحمن 297طب بلخ
172فخر الدینمحمد حسین297حقوق کابل
173علی دادمحمد عالم297اقتصاد پوهنتون کابل
174شیر علیبقاوالدین297ژورنالیزم پوهنتون کابل
175صالح محمدامیر محمد297طب پوهنتون بلخ
176محمد رفیعمحمد کبیر297اقتصاد پوهنتون کابل
177ویدا فضل الله 297اقتصاد کابل
178فرهنگیزعمر علی 297حقوق کابل
179قدسیه محمد مقیم 297انجنیری مهندسی کابل
180اصیلاعبدالقادر297حقوق کابل
181تهمینهشاه ولی296طب معالجوی پوهنتون ننگرهار
182نور الرحمنالله ببانی295اقتصاد کابل
183سونیا مسجدی 295طب البیرونی
184عبید الله محمد کبیر 295نرسنگ کابل
185وارث نایب شاه 295فارمسی کابل
186مهریه غلام جیلانی295ژورنالیزم کابل
187تهمینهمحمد امیر 293اقتصاد کابل
188احمد سمیرمحمد شریف292کمپیوتر ساینس کابل
189محمد اللهمحمد عالم292انجنیر ساختمانی پولتخنیک کابل
190محمد خیبرمحمد شفیع292اقتصاد کابل
191محمد کبیرمحمد عوض292حقوق پوهنتون کابل
192بهشتهعبدالبصیر292حقوق کابل
193شبانهعبدالمجید292حقوق کابل
194حلیمه حسن 292حقوق کابل
195منصور سید حکیم 291اقتصاد کابل
196منصور احمدنظر محمد290اقتصاد کابل
197سید فایزسید داود290حقوق کابل
198احمد فوادمحمد رضا290فارمسی پوهنتون کابل
199شرف الدینامر الدین290انجنیری برق پوهنتون کابل
200فرهادفریدون290اقتصاد پوهنتون کابل
201روئینمحمد اصغر290کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل
202عبدالمجیدعبدالخلیل290بی نتیجه
203نصرت اللهایمل290طب البیرونی
204گل دسته امیر جان290انجنیری سیول کابل
205زرافشانفیض احمد 290اقتصاد کابل
206سعدیه سید منوچهر 290شرعیات کابل
207نصیره محمدیوسف290طب البیرونی
208مجتبی عبدالواحد 290اداره عامه
209محمد هارون محمد افضل 290کمپیوتر ساینس کابل
210صبرینا اختر محمد 290حقوق کابل
211امید اللهرحمت الله288حقوق کابل
212قدرت اللهرحمت الله288انجنیری برق پوهنتون کابل
213رومانمحمد ناصر288کمپیوتر ساینس کابل
214رامین سید محمد 288اقتصاد کابل
215اسد الله شاه آقا 288اقتصاد کابل
216محمد الله شاه سعید 288طب البیرونی
217نوید شیر احمد 288اقتصاد کابل
218بهرام امام رضا 288اقتصاد کابل
219محمد الیاس وحید الله 288حقوق کابل
220محمد عثمان محمد داود 288اقتصاد کابل
221بیژن محمد داود 288انجنیری میخانیک
222شهاب محمد داود 288اقتصاد کابل
223خواجه مسعود خواجه عبدالسمیع 288اقتصاد کابل
224مرتضیمبارک شاه286طب البیرونی
225صدیقهسید داود286حقوق کابل
226محمد نظیم محمد نسیم285انجنیری ساختمانی پولتخنیک کابل
227عبدالخالقعبدالجلیل285طب خوست
228نجیب اللهدلاور خان 285انجنیری سیول ننگرهار
229زرین شاه احمد شاه 285طب البیرونی
230زهرازلمی285حقوق کابل
231مریم حاجی محمد ناصر285حقوق کابل
232 وصلت اختر محمد 285اقتصاد کابل
233عبداللهحضرت میر284بی نتیجه
234اسد اللهشاه آغا284بی نتیجه
235غلام مجتبیغلام مصطفی284ادبیات دری کابل
236هدی عبدالجلیل284حقوق کابل
237مقدسه عبدالمجیب284انجنیری مهندسی پولیتخنیک
238تمیمشیرین آقا283کمپیوتر ساینس کابل
239صدام عبدالرحمنعبدالله283انجنیری میخانیک کابل
240عادلهخالقداد 283طب بلخ
241حشمت الله میر علم 282اقتصاد کابل
242محمد شادابمحمد امان281فارمسی کابل
243شیردادشیردل281کمپیوتر ساینس کابل
244نور الدینضیا الدین281اقتصاد پوهنتون کابل
245محمد شفیقسرور الدین281طب بلخ
246مدینهمحمد طاهر281ادبیات دری کابل
247بشیر نور آغا 281ژورنالیزم بلخ
248محمد عارفغلام جیلانی280طب البیرونی
249سحرابعبدالمالک280حقوق البیرونی
250محمد عمرخلیل الله280کمپیوتر ساینس کابل
251نجیب اللهعزیز الله279ادبیات ترکی پوهنتون کابل
252محمد مصطفیمحمد داود279اقتصاد کابل
253احمد محیط حبیب الرحمن279طب بلخ
254احمد وعید عبدالغفور279طب البیرونی
255وهاب الدینگلاب شاه279اقتصاد کابل
256رفعت اللهنصر الله279حقوق پوهنتون کابل
257اسماعیلسلطان شریف279طب پوهنتون بلخ
258فرشتهنور الله 279حقوق البیرونی
259احمد شاهمحمد اکبر278اقتصاد پوهنتون کابل
260عصمت اللهاحمد علی277کمپیوتر ساینس کابل
261نعمت اللهنصر الله277طب پوهنتون بلخ
262مزملسیف الدین277کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل
263احسان اللهکمال الدین277حقوق پوهنتون کابل
264عبدالوارثشیر محمد277بی نتیجه
265محمد صمیممحمد نعیم277اداره وپالیسی عامه کابل
266عایشهمحراب شاه277فلسفه و جامعه شناسی کابل
267وصیق الله خیر الله 276طب بلخ
268نگار عبدالکبیر276نرسنگ کابل
269خدیجهسادات 276بی نتیجه
270یسرا محمد حفیظ276ژورنالیزم کابل
271دولت زیعبدالرحیم275آی تی پوهنتون پولی تخنیک
272یلدامجیب الدین275ادبیات کابل
273محمد مرشد محمد قاسم 275ژورنالیزم کابل
274عبدالمالکعبدالکریم274کمپیوتر ساینس کابل
275سمیع الحقاکرام الحق272انجنیری بلخ
276احم مبیننور الله272انجنیری بلخ
277مصطفیغلام فاروق272بی نتیجه
278عبدالنافععبدالمالک272انجنیری پوهنتون بلخ
279فرشادرشاد272ژورنالیزم پوهنتون کابل
280زبیرمحمد انور272ژورنالیزم پوهنتون کابل
281نجیب اللهنعمت الله272ژورنالیزم پوهنتون کابل
282سلطان علیسید حسین272جامعه شناسی کابل
283احمد رشادمحمد اسماعیل272ادبیات انگلیسی کابل
284غلام حیدرقند آغا272طب البیرونی
285محمد شفیقمحمد صادق272هنر های زیبا کابل
286ناجیهعلی جان272ادبیات هسپانوی کابل
287حامدعبدالواحد خان270طب بلخ
288ننگیالیزرجان270ژورنالیزم کابل
289محمد رسولمحمد سلیم270بی نتیجه
290سالمبختیاری270بی نتیجه
291سید محمد علیسید عبدالحمید270انجیری هرات
292حسین علیرجب علی270بی نتیجه
293عزیز الرحمنگل الرحمن270فارمسی بلخ
294مریماحمد شاه270اقتصاد کابل
295سعدیه عبدالرسول270ژورنالیزم کابل
296نرگسفضل کریم 270گرافیک کابل
297زینبجعفر270روانشناسی کابل
298ویدامحمد کریم270بی نتیجه
299محمد رضا کبیر شاه270اداره عامه
300نبیلامولاداد270شرعیات کابل
301عین الدینعبدالنجیب268بی نتیجه
302انعامنیاز محمد268هنر های زیبا کابل
303ضیا گلعبدالغنی 268بی نتیجه
304سید عبید اللهسید عبدالله267طب البیرونی
305احمد نویدمحمد 267انجنیری پولتخنیک کابل
306زحلغلام صدیق267ادبیات انگلیسی کابل
307محمد تمیم محمد نسیم265کمپیوتر ساینس کابل
308محمد اجملببرک شاه265ژورنالیزم کابل
309سهرابسردار محمد 265حقوق البیرونی
310محمد ذبیع محمد شفیق 265بی نتیجه
311ویسآغا گل 265بی نتیجه
312بلال احمد فضل محمد 265حقوق البیرونی
313عبدالمطلب غلام علی265اقتصاد البیرونی
314شیر شاه محمد نعیم 265بی نتیجه
315مریم رحمت الله 265ژورنالیزم کابل
316سوسن عنایت الله 265ژورنالیزم کابل
317کرشمه عنایت الله 265ژورنالیزم کابل
318ثنامحمد ایوب264ادبیات انگلیسی استاد ربانی
319نعمت الله عنایت الله263تکنالوژی مواد عضوی پولتخنیک کابل
320مجیب الرحمنخلیل الرحمن263اقتصاد پوهنتون بلخ
321محمد نذیرمحمد اسحق263بی نتیجه
322عبدالمنصورعبدالصبور263حقوق بلخ
323جمال ناصرنور الله263بی نتیجه
324محمد ریاضمحمد یوسف263هنرهای زیبای کابل
325قیس اللهعبدالعزیز263بی نتیجه
326نرگسغلام نبی263انجنیری سیول کابل
327شبنمعبدالعلیم263ادبیات ترکی کابل
328سعدیهخالد احمد 263نرسنگ کابل
329فرحتنصیر احمد 263ادبیات انگلیسی
330بهارهمحمد همایون262روانشناسی استاد ربانی
331حبیب اللهخداداد261انجنیری معدن پولتخنیک کابل
332ذبیح اللهرمضان 261بی نتیجه
333جمشید عیاث الدین261انجنیری بلخ
334یحییشاه محمد 261اقتصاد کندز
335امیر خانقسمت نور261بی نتیجه
336احمد زیشیر احمد261کمپیوتر ساینس پوهنتون بلخ
337سعادت شاهحیدر شاه261کمپیوتر ساینس بلخ
338عبدالحمیدعبدالحبیب261ادبیات عربی پوهنتون استاد ربانی
339فریدبرات261ادبیات انگلیسی کابل
340لطف علینور محمد261ادبیات دری کابل
341نیلابمحمد فهیم 261روانشناسی استاد ربانی
342زرمینه بختیاری 261ادبیات کابل
343مرسل عبدالحمید 261علوم طبیعی استاد ربانی
344هنگامهعبدالعظیم261ادبیات ترکی کابل
345مریم عبدالطییف261شرعیات کابل
346میرویسمحمد انور 260انجنیری بلخ
347عبید اللهعلی احمد259بی نتیجه
348محمد نذیررحمت شاه259ادبیات ترکی پوهنتون کابل
349شاهدجمعه خان259بی نتیجه
350احمد زبیر محمد سلیم خان258انجنیری تخار
351محمد عارفعبدالواحد258زمین شناسی کابل
352فضل الرحمنفضل کریم258حقوق بلخ
353فرخنده ف258ساینس کابل
354حسنیحاجی جاوید 258زراعت کابل
355شهراممحمد عظیم257طب معالجوی پوهنتون البیرونی
356رامشنیکوبخت257بی نتیجه
357محمد تمیمدوست محمد257بی نتیجه
358مسلمه حبیب الله 257طب البیرونی
359حارثمحمد عارف256اقتصاد البیرونی
360محمد رضاموسی 256بی نتیجه
361کریمهمحمد ایوب256علوم طبیعی استاد ربانی
362بهشتهبشیر احمد 256ساینس کابل
363کریم سید حبیب256بی نتیجه
364ملحه محمد نصیر255بی نتیجه
365علی بخشجان بخش254اقتصاد بلخ
366جمال الدینآزاد خان254بی نتیجه
367راتب احمدگل محمد254بی نتیجه
368محمد عبداللهمحمد حامد254حقوق بلخ
369روح اللهنعمت الله254حقوق پروان
370احمد بلالامیر محمد254بی نتیجه
371جمشیدمیر حمزه254اقتصاد ننگرهار
372محمدعلی جان254بی نتیجه
373زحلحمید الله254انجنیری سیول کابل
374محمد محفوظغلام فاروق252اقتصاد البیرونی
375محمد اللهتوفیق 252بی نتیجه
376محمد ادریسخواجه کرامت الله 252طب البیرونی
377میلادنجیب الرحمن252اقتصاد البیرونی
378عزیرمحمد اسمعیل252حقوق البیرونی
379عمرانعبدالظاهر252کمپیوتر ساینس ننگر هار
380محمد عظیممحمد کریم252بی نتیجه
381سمیر آقا جان252بی نتیجه
382علی احمدسید احمد252بی نتیجه
383احمد خوشنودعبدالخلیل252عربی پوهنتون کابل
384سعدیهعبدالودود252زمین شناسی کابل
385مریممحمد معروف252ادبیات انگلیسی استاد ربانی
386هاجرحمید الله252ادبیات فرانسوی کابل
387الهام اللهغلام حضرت250بی نتیجه
388حسیب اللهسردار آقا250اقتصاد البیرونی
389نجیب اللهعبدالعزیز250ژورنالیزم پروان
390برات علیغلام عباس250بی نتیجه
391نگین عنایت الله250بی نتیجه
392مروه عبدالغفار250طب ننگرهار
393فرشته عبدالله 250انجنیری سیول کابل
394عبید اللهمحمد یوسف250حقوق پروان
395احمد سید بهادر250بی نتیجه
396محمد ادریسمیر پادشاه 250بی نتیجه
397قیس الله دل آغا 250بی نتیجه
398سمیع الله شاه آقا 250بی نتیجه
399مروه حمید الله 250انجنیری سیول کابل
400مریم میر فخر الدین250بی نتیجه
401لینا سید محمد 250ادبیات کابل
402سجاد حسینمحراب حسین249بی نتیجه
403پرویز عبدالعلیم249حقوق پروان
404محمد رفیعغلام فاروق249حقوق بلخ
405رخسارعبدالله249بی نتیجه
406مصطفیفقیر حسین248بی نتیجه
407بسم اللهعلی خان248کمپیوتر ساینس بلخ
408کمال الدینآزاد خان248محیط زیست کابل
409ثمر عوض علی248بی نتیجه
410منیژهغلام سخی 248شرعیات هرات
411محمد وارث محمد صابر248بی نتیجه
412محمد رفیقسردار محمد 248شرعیات بلخ
413مفید احمدعبدالمجید247حقوق بلخ
414محمد آصفرمضان 247ژورنالیزم بلخ
415ذبیح اللهسلطان محمید247ادبیات هسپانوی کابل
416سحر بیژن 247علوم اجتماعی
417دیبا ویس الدین247بی نتیجه
418شیر آقاعبید الله245حقوق کابل
419محب اللهغلام معروف245اقتصاد بلخ
420محب اللهفضل واحد245حقوق ننگرهار
421عزت اللهعبدالعظیم245زراعت کابل
422تمیممحمد داود245حقوق پوهنتون پروان
423رشادعبدالفتاح245انجنیری پوهنتون بلخ
424ذکریامسجدی245بی نتیجه
425فرحت محمد رسول245اقتصاد بلخ
426سودابهعبدالرسول245تعلیمات اختصاصی استاد ربانی
427رقیه محمد علی 245بی نتیجه
428سنبل عبدالرفیع 245ادبیات ترکی کابل
429تهمینهغلام فاروق245بی نتیجه
430مطیع الله بسم الله245اقتصاد خوست
431احمد شاکرسید اقا 245بی نتیجه
432عزیز آقا شیر آقا245حقوق ننگرهار
433احمد سیرنعمت الله 245بی نتیجه
434عبدالولید محمد نسیم 245بی نتیجه
435محمد عالم محمداعظم 245بی نتیجه
436داریوشعبدالله 245انجنیری جوزجان
437نرگس عبدالغفور 245ساینس کابل
438سید راشد سید فضل الله 243اقتصاد بلخ
439محمد منیب فیض محمد 243حقوق بلخ
440سمیع اللهطلا محمد 243بی نتیجه
441کریم اللهنور الدین243انجنیری بلخ
442فایز محمد اکرم 243اقتصاد بلخ
443احمدقدوس243بی نتیجه
444یحیبهرام243بی نتیجه
445سید غفارسید غفور243زراعت پوهنتون کابل
446بهرام الدینعبدالحق243اقتصاد البیرونی
447مجتبیشیردل243حقوق بلخ
448پیمانه ذبیح الله243حقوق البیرونی
449لیلا....243بی نتیجه
450دیبا محمد شفیع 243بی نتیجه
451روناسردارآقا 243زمین شناسی کابل
452عنایت اللهعین الله241بی نتیجه
453جاویدحبیب الله241بی نتیجه
454جان علیخان علی241بی نتیجه
455شاه محمدشاه نظر240کمپیوتر ساینس کندز
456نصرت اللهنور الله240اتومیخانیک کابل
457احمد خالدمعراج الدین240ژورنالیزم پروان
458بخت علیمحمد اخان240اقتصاد ننگرهار
459تمناغلام معروف240حقوق پروان
460مروهحبیب الله 240بی نتیجه
461عبدالوهاب نیک محمد 240زراعت ننگرهار
462احمد فایز عبدالکبیر240حقوق بلخ
463محمد شیر آقا شیر علی خان 240بی نتیجه
464عبدالله عبدالظاهر240ادبیات پشتو
465مصطفی محمد سرور 240انجنیری تخار
466مجیب الله غلام ربانی240بی نتیجه
467یحیی شاه محمود 240شرعیات ننگرهار
468طیبه سید معروف240ادبیات پشتو
469عابده محمد اسلم 240بی نتیجه
470امیدحاجی آقا گل239حقوق البیرونی
471نثارزیارت خان239اقتصاد ننگرهار
472عبید اللهمحمد ظریف238بی نتیجه
473شمیلا عبدالصبور 238روانشناسی کابل
474نبیلا عبدالصبور 238ساینس کابل
475مروه عبدالعظیم237بی نتیجه
476دیدار ظفر محمد236بی نتیجه
477جمال الدینصلاح الدین236زراعت کابل
478زمرینیاز رسول236بی نتیجه
479میر محمد عزیرمیر محمد شاه236انجنیری بلخ
480احمد امید غلام حضرت 236بی نتیجه
481مختارعبدالغفار236اقتصاد پوهنتون ننگرهار
482انجیلاعبدالرسول236طب خوست
483مدینهاحمد ضیا236بی نتیجه
484لیدامیا محمد236بی نتیجه
485حسنات اسماعیل 236شهر سازی پولیتخنیک
486لیدامحمد شریف236بی نتیجه
487تاج محمد صفر محمد 234کمپیوتر ساینس بلخ
488محمد ابوبکرمحمد حلیم234فارمسی بلخ
489محمد عیسیلطف الله234بی نتیجه
490امر الدینعبدالدین234فارمسی بلخ
491کریم دادعزیز احمد234بی نتیجه
492شیریالیغلام صدیق234زمین شناسی کابل
493عمر اللهلطف الله234ساینس کابل
494مهدیعلی دوست234بی نتیجه
495فروتنعزیز احمد234شرعیات البیرونی
496میر عباسخدایار234اقتصاد بلخ
497جمالعاطفی232بی نتیجه
498محمد شفیقمحمد عمر232بی نتیجه
499عبدالرازقعبدالستار232بی نتیجه
500تمیمعبدالصبور232فارمسی بلخ
501مصورعبدالخلیل232بی نتیجه
502محصومه عید محمد 231بی نتیجه
503نویدعبدالشکور230بی نتیجه
504صدیق هدایت راشد230بی نتیجه
505صابره خدایار 230ادبیات پشتو کابل
506محمد آرمان روح الله 230حقوق کندز
507مریم غلام معصوم 230بی نتیجه
508فروهرغلام مصطفی 230بی نتیجه
509قادر عبدالله 229وترنری کابل
510سمیر الرحمنشیر الرحمن229حقوق پوهنتون کابل
511عبداللهوحید الله229بی نتیجه
512زهره محمد حارث228بی نتیجه
513ضیا الرحمننیک محمد227بی نتیجه
514حسیب اللهمرحمت الله227حقوق پوهنتون کابل
515محمدغلام حسین227بی نتیجه
516محمد فهیممحمد لطیف227حقوق خوست
517فرزانه غلام نبی227بی نتیجه
518وحید اللهحمید الله225اقتصاد پروان
519فیض محمدتاج محمد 225بی نتیجه
520احمد صمیماحمد نعیم225بی نتیجه
521نور اللهعبدالحق225بی نتیجه
522صالحهعبدالغیاث225بی نتیجه
523نازنینعبدالعظیم225بی نتیجه
524یسرا سید علی رضا 225ادبیات استاد ربانی
525احمد منصور عبدالواسیع 225بی نتیجه
526سمیع الله رحیم 225بی نتیجه
527عابد احمدعبدالمجید223بی نتیجه
528عبدالخالدعبدالحمید223اقتصاد البیرونی
529سید هارونسید عبدالرحمن223بی نتیجه
530محمد جوادنور علی223بی نتیجه
531صفی اللهنور حسین223بی نتیجه
532احمد فریدمیرعلم222اقتصاد بلخ
533نور احمدگل احمد221بی نتیجه
534ذوالفقارمحمد عوض221حقوق جوزجان
535عبداللهسخیداد221بی نتیجه
536تهمینهمیرویس221بی نتیجه
537جوادغلام حسین220بی نتیجه
538محمد داود محمد موسی220بی نتیجه
539ذاکر حسینمعصوم خان 220ژورنالیزم کابل
540محمد عمراسد الله220بی نتیجه
541سکینه امام علی220بی نتیجه
542مقدس محمد ذبیع 220بی نتیجه
543فواد حیات الله 220بی نتیجه
544شمس الحقضیا الحق220بی نتیجه
545احمد فایقعبدالستار220بی نتیجه
546محمد حامد نور اجان 220زراعت البیرونی
547حسنیه محمد داود 220بی نتیجه
548مینه محمد عیسی 219شهر سازی پولیتخنیک
549صادق عبدالحمید218بی نتیجه
550خواجه صابرغلام حیدر218زراعت کابل
551فرهادخلیل 218بی نتیجه
552علی پیمانمحمد موسی218بی نتیجه
553شعیبسمندر218بی نتیجه
554عبدالسمیععبدالرحمن218بی نتیجه
555عبدالکمالعبدالجان218بی نتیجه
556نقیب اللهعبدالشکور218بی نتیجه
557سارهمحمد امین218بی نتیجه
558برین عبدالعظیم218بی نتیجه
559ناجیهغلام سخی218ادبیات عربی استاد ربانی
560سیف الله فیض علی216بی نتیجه
561رحمت اللهلعل محمد216بی نتیجه
562خانمقتدر216بی نتیجه
563رامینخان216بی نتیجه
564مشتاقعبدالخالق216بی نتیجه
565محمدمحمد موسی216بی نتیجه
566عزیز آقا خان آقا 215بی نتیجه
567حجاز محمد فقیر215بی نتیجه
568نصرت اللهذبیح الله214زراعت پوهنتون کابل
569یار محمدگل محمد214بی نتیجه
570رامینفضل الدین214بی نتیجه
571فیروز شاهاحمد شاه214بی نتیجه
572ریحانفضل احمد214بی نتیجه
573محمد عرفانسلیمان214بی نتیجه
574روملتوریالی214اقتصاد پروان
575شکریه دیدار علی214بی نتیجه
576نوید اللهمحمد اکرم213بی نتیجه
577مرجان محمد کبیر 213ستوماتولوژی کابل
578وژمه محمد اسلم 213محیط زیست
579امیر خانلعل محمد212تعلیم و تر بیه پوهنتون استاد ربانی
580امیدسرور212بی نتیجه
581مروه عنایت الله212بی نتیجه
582فرحتعنایت الله 212بی نتیجه
583امر اللهشمس الحق211بی نتیجه
584احمد مصورفضل الرحمن 211زراعت بلخ
585زینبمحمد رحیم 211طب نظامی کابل
586زحل عبدالعلیم 211ژورنالیزم بلخ
587گلهن جعفر210بی نتیجه
588احمد سروشاندیشمند210بی نتیجه
589نوید الله عبدالعزیز210بی نتیجه
590سمیه محمد علی 210بی نتیجه
591رنا محمد هاشم 210ساختمانی و صنعتی پولیتخنیک
592زحلعبدالمبین 210جیولوجی معدن
593فرهادعبدالمنان209حقوق پوهنتون پروان
594ساحلتوریالی209بی نتیجه
595نعمانمومن شاه209بی نتیجه
596عبدالرحمنعبدالستار209بی نتیجه
597حبیب اللهنجیب الله209بی نتیجه
598پیر محمدنظر محمد209زراعت پکتیا
599عصمت اللهعلی جان209ژورنالیزم بلخ
600ژینوساحمد ذکی209بی نتیجه
601محمد منصورمحمدئ حسن207بی نتیجه
602مرتضیمحمد علی207زراعت پوهنتون کابل
603احمد ندیمعبدالبصیر207بی نتیجه
604محمد رامشعبدالجمیل207بی نتیجه
605بهارهمایون207بی نتیجه
606فرزانه محمد علی 207بی نتیجه
607ستایش عبدالله 207بی نتیجه
608پلوشه منیر محمد 207بی نتیجه
609سهیلعبدالرشید205بی نتیجه
610وقار احمدعبدالصمد205اقتصاد پوهنتون پروان
611قیام الدینصمد علی205بی نتیجه
612بهارغلام اکبر205اقتصاد بدخشان
613صفت الله عبدالکریم 205بی نتیجه
614فرامرز حاجی عبدالغنی 205بی نتیجه
615سمینهخوشحال204بی نتیجه
616سفرخدا داد203اقتصاد پوهنتون پروان
617احمد راشدمحمد نعیم203بی نتیجه
618احمد خالدفقیر محمد203بی نتیجه
619شبیر احمدآغا گل203بی نتیجه
620نجم الدینمحمد مرزا203بی نتیجه
621جرئتمحمد ظاهر203بی نتیجه
622امیدسید احمد203بی نتیجه
623شهرناز محمد اسحاق202بی نتیجه
624مژده مصطفی202بی نتیجه
625مهریه حبیب الله 202بی نتیجهه
626ام النبینحسین احمد 202بی نتیجه
627فهیم سادات 202بی نتیجه
628سمیر عبدالروف202بی نتیجه
629ایمل عبدالخلیل202بی نتیجه
630عبدالکریمعبدالقدیر201بی نتیجه
631عبدالمقدرعبدالصادق200بی نتیجه
632احمد حامدنور احمد شاه200بی نتیجه
633محمد سخیمحمد نادر200بی نتیجه
634جاویدعبدالسمیع200بی نتیجه
635محمد ذبیحمحمد طاهر200بی نتیجه
636اسرار خاصنثار احمد200بی نتیجه
637مهر فرهاد 200بی نتیجه
638اسما محمد اکرام 200بی نتیجه
639محمد هارون محمد اسلم 200بی نتیجه
640نوید ولی 200بی نتیجه
641احمد شاه نظر محمد 200تعلیم وتربیه ننگرهار
642عبدالجبار پاینده محمد 200بی نتیجه
643عبدالواعظمیر سعید الله 200بی نتیجه
644نصیر الله حفیظ الله 200بی نتیجه
645عبدالخبیر عبدالبصیر200بی نتیجه
646فضل سبحان محمد عباس 200بی نتیجه
647شیرزی امام الدین200بی نتیجه
648مریم آقا محمد 200تعلیم وتربیه بلخ
649مهریه محب الرحمن 200بی نتیجه
650زهره عبدالمبین 200بی نتیجه
651محمد ادریسهمایون 198بی نتیجه
652اسلام الدینشیر نظر198بی نتیجه
653سلسلهمحمد رسول198بی نتیجه
654نرگسبرات علی 198بی نتیجه
655سمیر عبدالروف198بی نتیجه
656جاوید احمد نوید 198بی نتیجه
657محمد حامدمحمد خالد 198بی نتیجه
658خواجه فرهاد خواجه حبیب جان198بی نتیجه
659اختر محمد لاله آقا198بی نتیجه
660مهریه محمد هاشم 198بی نتیجه
661عیسیغلام سخی196بی نتیجه
662عبدالمتینعبدالصمد196بی نتیجه
663سحرزلمی196بی نتیجه
664محمد ناصرمحمد علی195بی نتیجه
665محمد آرشخلیل الله195بی نتیجه
666ملیکهعبدالصمد 195بی نتیجه
667تمناعبدالحی 195بی نتیجه
668زحلعنایت الله195بی نتیجه
669عبدالرحمنمحمد داود 195زراعت البیرونی
670احمد ذاکرهمایون 195بی نتیجه
671محمد ساحلرمضان 195بی نتیجه
672دانشمحمد علی194حقوق فاریاب
673مرتضیمحمد سعید194بی نتیجه
674سمسورتوریالی194بی نتیجه
675عجب گلعطا محمد194ژورنالیزم پروان
676محمد امیننادر خان194انجنیری تخار
677ولیدامیر خان194تعلیم و تربیه بلخ
678داد سخیعصمت الله194تعلیم و تربیه بلخ
679پیامعبدالمنان194بی نتیجه
680محمد عرفانمحمد حکیم193بی نتیجه
681شمس الحقمحموداد193بی نتیجه
682سجاد خان اسمعل خان 193بی نتیجه
683بلال احمداختر محمد193بی نتیجه
684دنیاعبدالله193بی نتیجه
685علینایقین علی 193بی نتیجه
686شمیم سعادت 192بی نتیجه
687شکریه نظر محمد 192بی نتیجه
688مرتضیعوض علی191بی نتیجه
689جمال الدینکیامرث191زراعت بلخ
690مریم صفاعنایت الله191بی نتیجه
691سلسلهخدایرحیم191بی نتیجه
692معصومهغلام سخی191بی نتیجه
693سمیراغلام محمد 191بی نتیجه
694قاسم محمد 190بی نتیجه
695عنایت الله سروری190بی نتیجه
696صفی الله مومن خان 190بی نتیجه
697محبوب لعل محمد 190بی نتیجه
698سمیر بهادر190بی نتیجه
699منصورنیک محمد 190بی نتیجه
700شاه مرد زلمی 190بی نتیجه
701هما محمد نبی 190بی نتیجه
702صفا زمری 190بی نتیجه
703سمیه عبدالرحمن190بی نتیجه
704آریا کیومرث190بی نتیجه
705فیصلعنایت الله189بی نتیجه
706نور الحقعیسی گی189بی نتیجه
707حبیب الرحمنعزیز الرحمن189بی نتیجه
708سنگرمحمد عارف189بی نتیجه
709مسافرشاه ولی189بی نتیجه
710ذاکرشاهعبدالمطین189زراعت کندز
711فرشتهاحمد علی189بی نتیجه
712علیناسید حبیب الحق189بی نتیجه
713حوریه سخیداد189بی نتیجه
714یسرامحمد عمر189بی نتیجه
715یار محمد همراه قل189بی نتیجه
716سمیع الله سبر الله189بی نتیجه
717محمد حسنغلام حسن188بی نتیجه
718محمد یوسف عمرا خان 188بی نتیجه
719احمد تمیم محمد حسن 188بی نتیجه
720ممتاز محمد ایوب 188بی نتیجه
721برکت الله شمس الله 188بی نتیجه
722مدثر عبدالله 188بی نتیجه
723شمس الحقعبدالغفار 188بی نتیجه
724احمد مشفقگل آقا187بی نتیجه
725مسعودنور الهادی187بی نتیجه
726احمد ذکیعبدالاحد187بی نتیجه
727خیر اللهشکر الله187بی نتیجه
728محمد انورمحمد اکبر187بی نتیجه
729ارشاداحمد الله186بی نتیجه
730محمد شریفعبدالواحد186بی نتیجه
731مرسلهمایون186بی نتیجه
732صدف عبدالقهار 186بی نتیجه
733لیدا محمد عثمان 186بی نتیجه
734فردیناختر محمد 186بی نتیجه
735پیمانشمس الدین185بی نتیجه
736عبدلفایضعبدالفتاح185ادبیات پوهنتون استاد ربانی
737رمضیهاحمد شاه 185بی نتیجه
738نیلابشرین آقا185بی نتیجه
739محمد عیسی محمد اکبر 185بی نتیجه
740محمد ناصرنصرت الله 185بی نتیجه
741مسعود غلام بهاوالدین185بی نتیجه
742احمد نوید عبدالحمید 185بی نتیجه
743فهیم عبدالکریم 185بی نتیجه
744احمد خیر محمد 185بی نتیجه
745اشرفمحمد جان 185بی نتیجه
746محمد اشرفمحمد داود 185بی نتیجه
747محمد اسمعل محمد ابراهیم 185بی نتیجه
748شاد محمد عطا محمد 185بی نتیجه
749ادیب الله احسان الله 185بی نتیجه
750عبدالذاکر عبدالصمد 185بی نتیجه
751عبدالمبین سد سالم 185بی نتیجه
752سوسنعبدالسلام 185بی نتیجه
753مطیع اللهشرف الدین184بی نتیجه
754محمد جاویدعبدالرازق184بی نتیجه
755دیبا مجیب الله 184بی نتیجه
756نفیسهغلام فاروق183بی نتیجه
757سید هاشمعبدالصمد182بی نتیجه
758فیروزاسد الله 182بی نتیجه
759علی جاننور علی180بی نتیجه
760محمد نویدجلاد180زراعت تخار
761عبدالواجدعبدالواسع180بی نتیجه
762مصطفینور محمد180بی نتیجه
763عبدالرافیععبدالرحمن180بی نتیجه
764محمد منصورحاجی آصف180بی نتیجه
765محمد رامشمحمد یوسف180بی نتیجه
766تهمینهغلام یحیی180بی نتیجه
767احمد سمیر عبدالمعصوم 180بی نتیجه
768محم عمر حاجی عبدالحی 180بی نتیجه
769حبیب الله عبدالحلیم 180بی نتیجه
770محب الله محمد الماس180بی نتیجه
771جمشید پاینده محمد 180بی نتیجه
772فضل الدین ضیا الدین 180بی نتیجه
773عمر امین الله 180بی نتیجه
774نعیم الله منو گل 180بی نتیجه
775اصیل خان محمد نسیم 180بی نتیجه
776محمد عابد محمد آغا 180بی نتیجه
777تمنا امان الدین180بی نتیجه
778تمنا محمد عالم 180بی نتیجه
779اهوراکیومرث180بی نتیجه
780جهیرنصیر احمد179بی نتیجه
781عبدالمومنعبدالغفور178تعلیم و تربیه پوهنتون پنجشیر
782حفیظ اللهخادم علی178تعلیم و تربیه پروان
783سید فهیمسید قاسم178بی نتیجه
784هدایت اللهعزیز الله178بی نتیجه
785محمد علیعبدالعلی178بی نتیجه
786نور احمدحسام الدین178ادبیات خوست
787عبدالوکیل عبدالباسط178بی نتیجه
788انور سید جان 178بی نتیجه
789فرهاد سید بخش 178بی نتیجه
790سید روح اللهعبدالحمید 178بی نتیجه
791عمرعبدالوهاب177بی نتیجه
792سهیلفیض علی177بی نتیجه
793عبدالقدوسعبدالوهاب176بی نتیجه
794شفیق اللهمحمد موسی176بی نتیجه
795سبحان اللهجمع گل176بی نتیجه
796حیدرعبدالقیوم175بی نتیجه
797عبدالبصیرپیوند علی175کمپیوتر ساینس کابل
798خوشبو عجب گل 175بی نتیجه
799هدیهفرهاد 175بی نتیجه
800نرگسغلام عیسی175بی نتیجه
801بکتاشمحمد انور 175بی نتیجه
802محمد شرین آقا 175بی نتیجه
803سیف الرحمن عبدالله173بی نتیجه
804نصرت اللهعبدالصمد173بی نتیجه
805عبدالاحدسردار محمد173بی نتیجه
806رامینمحمد امین173بی نتیجه
807دین محمدنورزاد173بی نتیجه
808صدیقهمیزا حسین173بی نتیجه
809شکیبنظام الدین171بی نتیجه
810حامدعبدالرحمن171بی نتیجه
811رامشزین العابدین171بی نتیجه
812محبوبعبدالمحفوظ171بی نتیجه
813فریحهعبدالحمید171بی نتیجه
814زحل نور آغا 171بی نتیجه
815فایزهعبدالرزاق171بی نتیجه
816حسنارسول خان171بی نتیجه
817اختر خان امیر خان 170بی نتیجه
818ساحللعل محمد 170بی نتیجه
819انقلاب الدینغلام نبی169بی نتیجه
820احمد تمیممحمد شاه169بی نتیجه
821ادریسمحمد نوید169بی نتیجه
822شفیق اللهسید عزت الله169بی نتیجه
823آرام الدینجان محمد169بی نتیجه
824محمد صادقغلام سرور169بی نتیجه
825غفران نورزادعبدالغفار168بی نتیجه
826عبدالحقلطف الله168بی نتیجه
827زینبغلام سخی168بی نتیجه
828احمد خان حکم خان 168بی نتیجه
829محمد کامران محمد ناصر168بی نتیجه
830شفا محمد بای محمد 168بی نتیجه
831رامش حاجی عبدالغنی 168بی نتیجه
832ظریف احمدشریف احمد 167بی نتیجه
833فوادقاسمی167بی نتیجه
834عبدالحکیمعبدالعلیم167تعلیم و تربیه پوهنتون استاد ربانی
835علیمحمد کبیر167بی نتیجه
836سید مهدیسید داود167بی نتیجه
837مقدسمیرویس167بی نتیجه
838احمدنور محمد167بی نتیجه
839برهان عبدالخبیر167بی نتیجه
840احمد بشارتاحمد نبیل167بی نتیجه
841ریاض الدینمحمد عالم167بی نتیجه
842توفیق احمد شکیب166بی نتیجه
843شیریالیسیف الدین166بی نتیجه
844اکبر علیمهر علی166بی نتیجه
845تمناامام علی166بی نتیجه
846اسما غلام حیدر 166بی نتیجه
847انوشه پیرمحمد 166بی نتیجه
848سعیدهسید وکیل165بی نتیجه
849محموداحمد خان 165بی نتیجه
850عبدال احمدعبدالصمد خان164بی نتیجه
851محمد طاهرمحمد ظاهر164بی نتیجه
852غلام نبیامیر حسین162بی نتیجه
853عمرانکبیر162بی نتیجه
854عبدالخالقعید محمند 162بی نتیجه
855عبدالرحمنغلام حسین162بی نتیجه
856باسطعنایت الله162بی نتیجه
857احمد عمادرحمن الدین162بی نتیجه
858مرتضیمحمد یاسین162بی نتیجه
859جان محمدخان محمد162بی نتیجه
860حارثفرخ محمد162بی نتیجه
861دوست محمدملا محمد162بی نتیجه
862فروزان کرم خان 162بی نتیجه
863برشنارستم 162بی نتیجه
864فاطمه ضیا الله 162بی نتیجه
865مهریه عبدالوارث162بی نتیجه
866ادریسنصیر احمد160بی نتیجه
867عبدالصبورنور جان160بی نتیجه
868عبدالنصیر عبدالکریم 160بی نتیجه
869احمد سید جان 160بی نتیجه
870وحید اللهروح الله159بی نتیجه
871وفی اللهاحسان الله158بی نتیجه
872عبدالمصورعبدالصبور158بی نتیجه
873نصرت اللهیار محمد158بی نتیجه
874سید حبیب اللهسید عبدالحسن158بی نتیجه
875سید آصفکاکا گل158بی نتیجه
876احمد شعیبعبدالحبیب158بی نتیجه
877سید کفیلفضل احمد158بی نتیجه
878کاظیمعلیاور157بی نتیجه
879محمد یاسینمحمد شریف157بی نتیجه
880محمد صمیممحمد یحی157بی نتیجه
881ذبیح اللهغلام حیدر157بی نتیجه
882حاجی احمد امیر احمد 155بی نتیجه
883شیرزیسمندر155بی نتیجه
884عبدالرقیبعبدالشکور155بی نتیجه
885قمر الدیننور الدین155بی نتیجه
886مسیح اللهمطیع الله155بی نتیجه
887عبدالصبورخلیل الرحمن155بی نتیجه
888هدایت اللهمحب الله155بی نتیجه
889خیر اللهحبیب الله155بی نتیجه
890فرهادعیوض محمد155بی نتیجه
891عمر محمد یونس 155بی نتیجه
892نجیب اللهعبدالله153بی نتیجه
893سرفرازسید محمد153بی نتیجه
894بهاره محمد عمر153بی نتیجه
895سلیمانشیرجان151بی نتیجه
896محمد جمیلمحمد قاسم151بی نتیجه
897ایملصدر الدین151بی نتیجه
898نقیب اللهاعطا الله151بی نتیجه
899احمدمحمود151بی نتیجه
900طاهرشاه حسین151بی نتیجه
901محمد شایقوحید الله151بی نتیجه
902علیعبدالرحمن151بی نتیجه
903فیصلعمراخان151بی نتیجه
904عتیق اللهمحمد یوسف151بی نتیجه
905عنقریهعبدالغفار151بی نتیجه
906لیدا محمد شریف 150بی نتیجه
907مبین عبدالله 150بی نتیجه
908اسد الله خان محمد 150بی نتیجه
909ناد علیعبدالرسول149بی نتیجه
910فیصل محمد صدیق149بی نتیجه
911پردیسکمال الدین149بی نتیجه
912احسان اللهعبدالمجید149بی نتیجه
913محمد مهدیجانعلی149بی نتیجه
914حشرت اللهعبدالصبور149بی نتیجه
915عنایترحمت 149بی نتیجه
916الهامفضل الحق149بی نتیجه
917مونسهمرزا محمد149بی نتیجه
918سهیلاصفی الله149بی نتیجه
919میلادمحمود148بی نتیجه
920نرگسمیرزا حسین148بی نتیجه
921صمیمه سید کریم 148بی نتیجه
922فرشته احمد جاوید148بی نتیجه
923خواجه باسطخواجه ضیا الدین147بی نتیجه
924حمزهفهیم146بی نتیجه
925احمد فهیمجمال الدین146بی نتیجه
926جاویدمحرم146بی نتیجه
927عبدالخالقعبدالفاروق146بی نتیجه
928خاطرهمحمد علی 146بی نتیجه
929محمد حکیممحمد عالم 146بی نتیجه
930روح اللهعبدالعلی144بی نتیجه
931عصمت اللهاحمد شاه144بی نتیجه
932بسم اللهمحمد عوض144بی نتیجه
933اسماعبدالجبار144بی نتیجه
934یلدامحمد ابرار144بی نتیجه
935انیسه کمال الدین144بی نتیجه
936میلاداحمد142بی نتیجه
937ظریفعبدالجان142بی نتیجه
938محمد صمیممحمد سلیم142بی نتیجه
939منصورعبدالستار142بی نتیجه
940ساحلسخی داد142بی نتیجه
941ابرار اللهگل امیر142بی نتیجه
942توریالیمحمد سالم142بی نتیجه
943مجیدحکیم142بی نتیجه
944مشتاقرحیم خان140بی نتیجه
945ساحلعبدالبصیر140بی نتیجه
946محمد ادریسمحمد عظیم140بی نتیجه
947نجیب الله نور محمد خان 140بی نتیجه
948عبدالجمیلعبدالصبور137بی نتیجه
949عباد اللهعبدالریان137بی نتیجه
950ویس الدینبهارالدین137بی نتیجه
951میلادوارث137بی نتیجه
952ولید داود 136بی نتیجه
953احمد سلیمعبدالودود135حقوق البیرونی
954حسین علیسخی داد135بی نتیجه
955بشیر احمدعبدالکبیر135بی نتیجه
956عبدالمطلبعبدالمالک135بی نتیجه
957فردوسپهلوان135بی نتیجه
958محمد بلالمحمد گل135بی نتیجه
959احمد جاویدمیر احمد134بی نتیجه
960فردوسعبدالسلیم133بی نتیجه
961نصیر احمدنور احمد133بی نتیجه
962رامینمحمد امین133بی نتیجه
963عبدالرحمنقطب الدین132بی نتیجه
964احمد وفامحمد صادیق131بی نتیجه
965فوادمحمد اکبر131بی نتیجه
966فرهادعبدالقیوم131بی نتیجه
967مارینا غلام رزاق 131بی نتیجه
968صدفمیرافغان 130بی نتیجه
969رحیلعبدالحی128بی نتیجه
970عبدالحمیدعبدالرحمن128بی نتیجه
971محمد داودمحمد عظیم128بی نتیجه
972میلادعبدالخالق128بی نتیجه
973شعیبحکم خان128بی نتیجه
974عرفانعبدالقهار128بی نتیجه
975حسیب اللهحبیب الله128بی نتیجه
976امیرداد خان128بی نتیجه
977عمررامین احمد128بی نتیجه
978مرسلعلی128بی نتیجه
979سلیم شاهسلطان 126بی نتیجه
980حاسناتگل مرزا126بی نتیجه
981عبدالواسیع محمد قاسم 125بی نتیجه
982حشمت اللهعبدالودود124بی نتیجه
983عبدالفتاحمحمد یاسین124بی نتیجه
984سید احمدسید هاشم124بی نتیجه
985نیلاباحمد علی124بی نتیجه
986حلیمهعبدالغفور124بی نتیجه
987ساراعبدالصبور 123بی نتیجه
988محمد امیدمحمد انور122بی نتیجه
989محمدنور علی122بی نتیجه
990احمد شبیرشرف الدین121بی نتیجه
991محبمحمد شاه خان121بی نتیجه
992یلدامحمد تمیم121بی نتیجه
993کرشمهرحمت شاه 121بی نتیجه
994شیبا .....121بی نتیجه
995محراب الدینعبدالقایم119بی نتیجه
996مرتظیمحمد نبی119بی نتیجه
997کفایت اللهعین الدین119بی نتیجه
998شریفمحمد امین119بی نتیجه
999عبید اللهملک احمد117بی نتیجه
1000فهیمحفیظ جان117بی نتیجه
1001منیرعبدالحفیظ115بی نتیجه
1002احمد هادیاحمد ضیا113بی نتیجه
1003میرویسمیر آقا113بی نتیجه
1004رحمن شاهاحمد شاه112بی نتیجه
1005ذکیمحمد نعیم112بی نتیجه
1006احمد شعیبعبدالقدوس112بی نتیجه
1007جوادعبدالاحد110بی نتیجه
1008فردینعطا محمد110بی نتیجه
1009محمد امیدمحمد هاشم108بی نتیجه
1010محموداحمد108بی نتیجه
1011محمد راشدمحمد اسمعیل108بی نتیجه
1012عبدالحقعبدالغفور108بی نتیجه
1013مسیح اللهامیر زاده108بی نتیجه
1014مهدیمحمود108بی نتیجه
1015عبدالواسعمیر احمد108بی نتیجه
1016هواحسین داد108بی نتیجه
1017نرجساحمد 108بی نتیجه
1018قدرت اللهسنگین106بی نتیجه
1019رضامحمد نور106بی نتیجه
1020الله محمدخیر محمد106بی نتیجه
1021یلدابرات 105بی نتیجه
1022کامیزمحمد نسیم99بی نتیجه
1023احسان اللهرحمت الله99بی نتیجه
1024بهارمحمد زمان99بی نتیجه
1025ارسلانمحمد شریف97بی نتیجه
1026جمال الدینغلام فخر الدین95بی نتیجه
1027رامینمحمد اسمعیل95بی نتیجه
1028مژگانمحمد قسیم 95بی نتیجه
1029میرویسعبدالقدوس85بی نتیجه
1030امر علیباز محمد83بی نتیجه
1031سمیع اللهنجیب الله81بی نتیجه

Default image
داکتر محمد شریف پاینده
داکتر محمد شریف پاینده موسس مرکز آموزش علوم ساینسی انیس است. داکتر پاینده فعلاً مصروف تدریس در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس میباشد و همزمان مسوولیت این سایت را نیز بر عهده دارد.