نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1حکمت اللهمحمد بشیر100
2مشتاقمحمد ضیا100
3اکرام الدینسرباز الدین100
4حامد قبالغلام رسول100
5سید شکرانسید غفران100
6خواجه حسیب اللهخواجه دل آغا100
7سید عابدسید رحمت شاه100
8محمد خالدنعمت الله100
9سید بارزسید بهاوالدین100
10مطیع شرف100
11امان اللهحسیب الله100
12ایملمحمد ناظم100
13مرتضیعبدالرحمن100
14عبدالمصورعبدالصبور100
15صدف میر محمد شریف100
16فرحت سید شبیر 100
17حسنیعبدالروف100
18هدیه محمد قاسم 100
19صدف احمد جاوید 100
20محمد عظیمغلام دستگیر100
21مطیع الرحمنفضل الرحمن100
22محمد اکرممحمد اکبر100
23محمد اکرامسرور خان100
24احمد فرزادمحمد مهدی100
25احمد نویدنور احمد 100
26تمهید اللهحاجی خوانی100
27طیبروف100
28صدیق اللهعبدالروف100
29احمد ذکیمحم عمر100
30متوکلغلام سعید100
31محمد رحیممحمد عمر100
32عبداللهمحمد شریف100
33احمد ندیمعبدالستار100
34بریالیرحم خدا100
35مشتاقمحمد ضیا100
36عبدالحسیبعبدالحبیب100
37حبیب الرحمنفضل الرحمن100
38حسیب اللهالله داد100
39سید عقیلسید عبدالرحیم100
40سید شکرانسید غفران100
41میرویسمیر محی الدین100
42برکت اللهولی الله100
43نجیب اللهعزیز الله100
44منصورعبدالواحد100
45مختار حسینغلام محی الدین100
46علی سیناحفیظ الله100
47شیرزیمحمد الدین100
48سید بارزسید بهاوالدین100
49عباداللهمحمد زکریا100
50سید باسطسید بهاوالدین100
51محمد یعقوبمحمود 100
52صدیق اللهامان الله100
53اسلام الدینغلام محی الدین100
54پاشا خانعبدالمعروف100
55سید مزمل عمرمحمد اخپلواک100
56محمد آرمانحسیب الله100
57احمد فیصلمسجدی100
58عبدالهادیعبدالرازق100
59ندیمعبدالقدیر100
60ویس الدینمحمد عظیم100
61مدینهعبدالرشید100
62تمنامحمد مرزا100
63حدیثه فروزانعبداشکور100
64یلدا ساداتسید حمید100
65سکینهاقبال100
66آرزومحمد دامان100
67صابرهمحمد کریم100
68ثریاعبدالله100
69مهرافزونمحمد ایاز100
70حسنامحمد شکیب100
71صدف عبدالقدیر100
72انیسهاحمد الدین100
73مریمعبدالحی100
74باصرهعبدالغیور100
75سارهمحمد رضوان100
76زهرامحمد آصف100
77احمد یوسفاحمد جاوید98
78سید باسطسید بهاوالدین98
79فرشادعبدالطیف98
80فردوسناصر بیک98
81حبیب الرحمنفضل الرحمن98
82سلیماناورینگ زیب98
83حارث مرتضیشاه محمد98
84ظفرمحمد سلیم98
85احمد شاهغلام جیلانی98
86محمد عیلعبدالعلی98
87مرسلینپاینده محمد 98
88احمد ایرجعبدالفتاح98
89محمد الیاسامیر خان98
90میر احمد اللهمیرعنایت الله98
91مسعودمحمد داود98
92سمیع اللهالله داد98
93احمد ذاکراحمد شاه98
94احمد فیصلنظر محمد98
95امیر خانقسمت نور98
96روح اللهحبیب االله98
97نعمت اللهحاجی روح الله98
98محمد بارزعبدالغنی98
99وحید اللهتیمور شاه98
100روح اللهمحمد قادر98
101الیاسسیف الرحمن98
102رفیع اللهنجیب الله98
103اصیلعبدل احمد 98
104الهاممحمد حنیف98
105الهامگل محمد 98
106ساداتمحمد شفیع98
107زرماغلام دستگیر98
108جمیلهمیرزا عزیز98
109شاه کهکشانسید نجیب الله98
110رنگینهغیرت98
111شکوفهحاجی امان الله98
112عالیهمحمد شفیع98
113محمد آرمانحسیب الله98
114احمد جواد بابه جان98
115سمیرحبیب ا96
116سیف الرحمنعبدالحمید96
117احمد بلالامیر محمد 96
118سنگرمحمدعارف96
119پیروز احمد شمس الدین96
120وثیق اللهخیر الله96
121سمیع اللهالله داد96
122حسیب اللهالله داد96
123علی برات علی96
124سلیمانمولا داد96
125ساجدفضل الرحمن96
126فرشته امام علی96
127فرزانه معراج الدین 96
128فطرت سید شبیر96
129محمد حامدمحمد ابراهیم96
130مشتاق احمد عبدالرازق96
131احمد راشدعبدالرزاق96
132محمد ذکیمحمد داود96
133علی برات علی96
134ولی نورباز96
135اکملمحمد جان96
136محمد آرمانمحمد عارف96
137جمیلهمحمد نعیم96
138اسمامحمد آصف96
139سحرخان زمان96
140حسنامحمد داود96
141حوریهمحمد آصف96
142مسعودهمحمد داود96
143تمکینپاینده محمد 96
144کرشمهمحمد آصف96
145نیلوفرشیر علی96
146عبدالمتین عبدالقادر 96
147اختر محمد لاله آقا96
148احمد رشاد غلام نقشنبد 96
149شبنم لیاقت علی 96
150سحر عبدالهادی96
151محمد ادریسمحمد عظیم94
152ابونصرحق نظر94
153عبدالوهابگل آقا94
154رفیع اللهفضل الکریم94
155شاه شادابامان الله94
156سرشار94
157عبدالخالدمحمد اسلام94
158محمد نایبخداداد94
159زاهدنور الله 94
160علی سیناغلام سرور94
161احمد حارثمحمد حسین94
162معصومه یعقوب علی94
163حسیبا الله نور 94
164سید رامینسید جلال94
165احمد شاهعبدالمتین94
166جهان زیبزرخان94
167احمد فوادسلطان محمد94
168میلاداحمد فرید94
169سنگر اسلاممحمد عارف94
170هوشمندعبدالرازق94
171احمد بلالمحمد اختر94
172احمد ضیاعبدالرازق94
173مقیمسردار94
174سید احمد سید وسیم94
175الهامخواجه محمد موسی94
176نعمانشاه آقا94
177یسرامحمد شریف94
178منورهمحمد عزیز94
179فاطمهسید عادل شاه94
180مرسلشیر سعید94
181هیلیعبدالقدیر94
182رخسارمحمد اکبر94
183سحرحمید الله94
184عادلهمحمد حسن94
185روبابهاحمد ضیا94
186فرحناززلمی94
187فلورانسالف محمد 94
188مرسلروح الله94
189فیروزهعبدالاحمد 94
190نصرمن الله محمد زمان 94
191محمد داودغلام ممتاز94
192عبدالمنیر ....94
193خواجه مصورخواجه مالک 94
194بشرا عبدالطیف 94
195مختار احمدعبدالرزاق92
196رحمن الدینجلال الدین92
197غریب پنجشیر92
198احمد فرهادسید محمد 92
199سلیمانفهیم92
200زاهد علیمحمد اصیل92
201عبدالمتینمحمت کبیر92
202غریب .....92
203دانا ابوزر92
204حمیده عبدالصمد 92
205فوزیهجمعه خان 92
206شافعه عبدالروف92
207محمد عمرمحمد حکیم92
208محمد شمس الدیناسد الله92
209فروتنعزیز احمد92
210احمد نویدگل آقا92
211عبدالرحمنعبدالرزاق92
212نوید اللهجان آغا92
213محمد میثمسلمان علی92
214شفیع اللهعبدالرحمن92
215میر جابرسید محمد92
216سمیع اللهبخت بلند92
217محمد عبدالمهیمن92
218عتیق اللهنقیب الله92
219قدوس خانجبار خان92
220آقا محمد ملا محمد 92
221رامینمحمد آصف92
222فروزانمحمد علی92
223نرگسعلی احمد92
224شفیقهعبدالحفیظ92
225عادلهشمس الاحمد92
226لیدانیاز محمد 92
227زینبمحمد حکیم92
228نفسه گل دولت 92
229حبیب الله عبدالجبار 92
230انوشه محمد داود 92
231محمد عظیمغلام دستگیر90
232نجمان الدینشیراز الدین90
233امید اللهمحمد علم90
234خسرومحمد رحیم90
235احمد شفیععبدالستار90
236آمنه عید محمد 90
237مژده عبدالبصیر90
238جاویداحمد بلال90
239احمد آرششاه محمد90
240شاه اورنگ زیببابا جان90
241مطیع اللهمحمد سعید90
242محبوبعبدالمحفوظ90
243فهیمغلام زبیر90
244محمد عمرانسلیمان90
245احمد ولیدمحمد داود90
246میر عبدالمصورمیر عبدالصبور90
247انصارغلام حضرت90
248محمد ادریسلعل محمد 90
249محمد صابرمحمد فقیر90
250خدا دادامیر جان90
251عبدالرحیمعبدالوهاب90
252محمد عثمانمحمد عمر90
253خاطرهامان الله90
254ثمینهمحمد عالم90
255یرسلمحمد زلمی90
256لیلی بهارمحمد محفوظ90
257رشید رحمت خان 90
258نسا یاسمینعتیق الله 90
259شرف الدینمحمد کبیر88
260فیض اللهمحمد عظیم88
261محمد عمرانمحمد عادل88
262یوسفعید محمد 88
263حسیب اللهعظیم الله88
264احمد پوپل محمد خلیل88
265سید اکرمسید اعظم 88
266آموغیب علی88
267اکلیلمحمد ابراهیم88
268خیر اللهذبیح الله88
269الهامحیات الله88
270محمد مرتضیالهی88
271محمد جوادسید محمد88
272حسیب اللهگل آغا88
273مصطفی عبدالمتین88
274ویس الدینامر الدین88
275بلال مقصود88
276ذکریاسید ضیا88
277هارونباز محمد88
278غلام ابوبکرغلام محمد 88
279محمد سلطان محمد امان88
280خواجه مسیح اللهخواجه صفا88
281حلیمهباز محمد88
282صدفغلام الدین88
283عنبرینضمیر احمد88
284تمناسید احمد 88
285مرسلغلام سخی88
286فریمااکرام الدین88
287عبدالقدیرعبدالصابر88
288زم زم شرف الدین 88
289کریم اللهنورالدین86
290ربیع اللهذبیح الله86
291میر احمد اللهمیر عنایت الله86
292احمد آرششاه محمد86
293محمد ریاضمحمد یوسف86
294ستاره علی نظر86
295شریفه محمد علی 86
296ملالی باروز86
297مرحبا الله نور 86
298مریم محمد صادق86
299ایثار اللهلطف الله86
300نذیر احمد ولی محمد 86
301محمد یوسفعبدالظاهر86
302محمد عقیلمحمد تقی86
303ذبیح اللهفضل محمد 86
304میرمزملمیر امین الدین86
305محمد عمرانمحمد نعیم86
306سید عبدالعلیمسید عبدالحکیم86
307محمد هارونعبدالسلام86
308عبدالمجیدعبدالحمید86
309مصطفی عبدالجمیل86
310محمد الیاسحبیب الرحمن86
311خواجه مهرانخواجه محمد عثمان86
312محمد سیلابپاینده محمد 86
313سلطان ولیگل زمان86
314احمد یاسینمحمد ملنگ86
315لیویسااحمد 86
316مرسلعبدالله86
317مروهمحمد رضا86
318ناهیدهمیرزا حسین86
319فتانهمحمود شاه86
320رزماامان الله86
321مرسلمحمد امین86
322سلمامحمد اکبر86
323محمد عمران بابه جان86
324شایسته سید آقا 86
325سینا محمد امین86
326عبید اللهنعمت الله84
327محمد یوسفعبدالظاهر84
328سید فهیمسید قاسم84
329محمد عزیرفضل الرحیم84
330محمد عبدالعلی84
331سید محمد رضاسید نبی84
332احمد مبشرغلام فاروق84
333عبدالمصورگل محمد 84
334احمد منیبعبدالطیف84
335نجیب اللهغرزی84
336محمد الله عمرزی84
337مرغلری عبدالمقیم 84
338تمیم اللهامین الله84
339عبدالهادیشاه محمود84
340عبداللهغلام جان84
341عبداللهغلام جان84
342ساحلگل احمد 84
343جاویدغلام حیدر84
344شیرین بیکداوود84
345عبدالباعثهمایون84
346ذاکر احمدعبدالخلیل84
347حکمت اللهخلیل الرحمن84
348فرشیدفخرالدین84
349محمد فیصلمحمد فاضل84
350غلام حسینمحمد عزیز84
351احمد جاویدرفیع الله84
352ناهیدمحمد جمعه84
353روحینارمضان84
354نسرینمحمد علم84
355انیتاسید اعظم84
356الههحبیب الله84
357صدفحشمت الله84
358ضیاملرحمت خان 84
359مسرت عبدالعزیز84
360الهامه مریم عبدالفتاح 84
361حمیرا محمد نعیم 84
362احمد باسطاحمد طارق82
363مشتاق احمد پاینده محمد 82
364محمد اللهعصمت الله82
365احمد نعیمعبدالرحیم82
366مشتاق احمد عبدالرزاق82
367سلیماننور آغا82
368میربچه خانلابازخان82
369خواجه عنایت اللهخواجه وحید الله82
370عبدالوارثمحب الله82
371صنم حفیظ الدین82
372نویده محمد رحیم 82
373عبید اللهنعمت الله82
374لقمانکلک شیر82
375عبدالجلیلعبدالخلیل82
376ولی خانطوطی شاه82
377محمد قیسعبدالصبور82
378ویس اللهسید الله82
379وحید اللهفضل محمد 82
380شیر علیمحب علی82
381رکن الدیناحمد شاه82
382وطن گلغنم گل82
383فیض اللهعبدالله82
384فاطمهذبیح الله82
385ثناصبغت الله82
386آمنهمحمد یوسف82
387ساجدهشیدا82
388نگیناغلام نبی82
389مطهره مریمحسین داد82
390یاسمینعبدالرحمن 82
391الهه عبدالبصیر 82
392بهشته عبدالبصیر 82
393نعیمغلام فاروق80
394محمد مدثرمحمد یاسین80
395مهدیعبدالرقیب80
396احمد حارثمحمد فهیم80
397حامد عبدالقیوم80
398خجستهعبدالخلیل80
399محبوبه عبدالمقیم 80
400فریبا سید احمد 80
401منیرعبدالحفیظ80
402داریوشعبدالمعروف80
403واعظغلام سرور80
404رفیع اللهحفیظ الله80
405محمد ابراهیممحمد علی80
406جواد احمد داد محمد 80
407عبید اللهعبدالجمیل80
408فیض علیعبدالعلی80
409ضمیرهعبدالعزیز80
410رقیه طاهر80
411باصرهعبدالجمیل80
412حفصهفضل الرحمن80
413سجیهفضل الدین80
414زحل نور الله 80
415ظاهره مسکا عبدالمجیب 80
416فرخنده امان الله 80
417منصور جلالمحمد داود78
418سجادنظر محمد 78
419نثار احمد جهانگیر78
420شاپور خانالله محمد 78
421مصدق عبدالحلیم78
422عبدالمتیننور احمد 78
423زرمینهعمرالدین78
424ادیبه بابه خان 78
425پلوشه محب گل 78
426سودهمحمد 78
427شکیبا میرویس78
428احمد صداممحمد ندیم78
429رفیع اللهعرض الحق78
430آیتمحمد رضا78
431عبدالباسطعبدالغفور78
432سحرعزیز احمد 78
433صدفعزیز احمد 78
434صبریهاحمد الله78
435آزاده ایماناحمد78
436آیتمحمد رضا78
437بسم الله شیر آقا 78
438احمد شجاع شیر آقا 78
439حسینهعبدالفیاض78
440سمیرا نارون احمد شکیب78
441زحل وحید الله 78
442منیژه غلام دستگیر 78
443هدایت اللهمحب الله76
444عبادت اللهعبدالطیف76
445انعام نیاز محمد 76
446محمد نسیممحمد حسن76
447شفیع اللهامین الله76
448احسان اللهباز علی76
449سید کمیلسید نبی76
450الهام الدینشجاع الدین76
451یسرا محمد یوسف76
452شریفه صفر76
453دیاناسعید حکیم 76
454نثار احمدعبدالقهار76
455فردوسمحمد عارف76
456امجدمحمد اخان76
457احمد میلادشفیع اله76
458محمد فیصلمحمد آصف76
459نثار احمدعبدالبصیر76
460غزالسلطان نجیب76
461مرجانعبدالقادر76
462دیوهمحمود76
463سپوژمی گل نور76
464هیلناغلام ایشان76
465محمد فاضلمحمد ناصر76
466امیر تیمور شاه 76
467مدیحه احمد ولی 76
468حمیرا سوسن احمد شکیب76
469فرحناز جان اقا 76
470عبدالعلیمدل آقا74
471خیر اللهحضرت نور74
472ارسلاناحمد وحید74
473خردمندقسیم74
474فرشاد محمد اعظم 74
475احمد امیدمحمد یوسف74
476رمضان سفر علی74
477احمد شبیرشرف الدین74
478امید خانامام علی74
479بهراممسجدی74
480حسیب اللهعبدالجلیل74
481هارونغریب الله74
482منصورعلی رضا74
483آرشولید74
484محمد عیسیغلام سخی74
485حبیب اللهعوض74
486محمد مصطفیعبدالرازق74
487سوناعبدالخلیل74
488میتراحبیب الرحمن74
489نیلوفرعبدالطیف74
490هوسیمحمد شاه74
491محمد نعیم عبدالکریم 74
492فرهاد امان الله 74
493شمس الحقعبدالمبین 74
494سجاد شیر محمد 74
495اسمافخر الله 74
496فرشته غلام ربانی74
497احمد نویداحمد خان72
498نجیب اللهامان 72
499اکبر شاهقادر شاه72
500سید سیف الاسلامسید عسکر72
501باسطمارتین72
502سمیهسلطان احمد 72
503فیروزهعبدالجبار72
504شفیق اللهمحمد نعیم72
505عبدالشهیمعبدالقهار72
506نور اللهحاجی نصر الله72
507احمد فوادنثار احمد72
508احمد نویدذبیح الله72
509شعیبصالح محم 72
510عزیز اللهجمال عبدالناصر72
511شیر خانعبدالوحید72
512گل احمدگل پادشاه72
513خاطرهمحمد طاهر72
514منیژهسفر علی72
515مهریه عبدالعزیز72
516سحر محمد نعیم 72
517ریسه عبدالبصیر72
518فروزان محمد انور72
519هیلیشیر محمد 72
520محد عزیرفضل الرحیم70
521غفران نورزادعبدالغفار70
522محمد ظریفکته بیگ خان70
523تمیممهرعلی70
524محمد فیصلمحمد آصف70
525نظیف اسماعیل70
526امیدمحمد حسین70
527روملامیر گل70
528مریم رحمن70
529بصیره فاروق70
530احمد فهیمجمال الدین70
531خوشحالامید محمد 70
532سلیماناسماعیل70
533احمد سدیسغلام فاروق70
534عمرانخلیل70
535زیارملشاه70
536محمد یعقوبشمس الدین70
537تمناسید عبدالروف70
538فروغ غلام رسول 70
539سارا محمد هارون 70
540لیلا محممود 70
541حسنی محمد نعیم 70
542محمد باعثعبدالحلیم68
543محمد صمیممحمد یحیی68
544ساحل عبدالبصیر68
545کامله خادم علی68
546مینه گل پادشاه 68
547محمد طاهرمحمد ظاهر68
548صمیمشیرین آقا68
549سید فقیرسید حفیظ68
550کریم اللهصدرالدین68
551میر امین اللهمیر نعمت الله68
552احمد ولیشاه ولی68
553زاهدعبدالمجید68
554محمد سهرابمحمد فتح68
555غلام مرتضیغلام نبی68
556نگهتمحمد 68
557رابعهمحمد عمر68
558مریمعلی حسین68
559صدیق الله احسان الله 68
560رقیب محمد سلیم 68
561نیلوفرمحمد عالم 68
562مژده عبدالله 68
563مریم عبدالقدوس68
564آرزو جان محمد 68
565سپنا محمد سلیم 68
566پیمانه محمد اکرام 68
567محمد مصعب66
568ذبیح اللههمایون66
569عبید اللهعبدالحبوب66
570نویدنور آغا66
571عباسعلی66
572اصیل خانحاجی میرانجان66
573نور الدینشجاع الدین66
574احسان اللهعبدالبصیر66
575داریوش محمد نبی66
576محمد شریف محمد امین 66
577ظریفه محمد آلش66
578خدیجه محمد هارون 66
579فلورانسفواد 66
580سحر گل پادشاه 66
581لیمه احمد جاوید 66
582حسینعوض علی66
583صدیق اللهصفی الله66
584فتح اللهاحمد علی66
585محمد الیاسمحمد ذکریا66
586عزیز آغاشیرین آغا66
587بلال عبدالخالق66
588مسیح اللهحمید الله66
589اور حلاسلیمان66
590محمد نسیم عبدالکریم 66
591رفیع الله حبیب الله 66
592گل دسته گل خلیل 66
593فرشته محمد عظیم 66
594محمد اقبالمحمد افضل64
595حیدرعبدالقیوم64
596شمتلوشاکر64
597احمد نویدلعل محمد64
598لایق دادپیر داد64
599سحر احمد جاوید 64
600تمنا محمد هادی 64
601شفیق اللهسید عزت الله64
602راسخشا نظر64
603آرشسمیع الله64
604یمافرید احمد 64
605حسیب اللهزبید خان64
606برهانعبدالخیر64
607نازنین64
608میناقدرت الله64
609فخریهرحم الدین64
610روژینفواد64
611برشناعبدالوکیل64
612سکینهکریم خان64
613حسیبامحمد راشد64
614شکریهعزیز علی شاه64
615نظیفهمحمد امین64
616بهارمحمد عثمان64
617آزیتافواد64
618حسینهعبدالعزیز64
619منصور سمیر علی64
620محمد عبدالغفور 64
621کریم محمد سالم 64
622سلیمان عبدالرحمن64
623خواجه یوسفخواجه مقصود64
624شمایل فرید احمد 64
625سونیا گل محمد 64
626رافیه عبدالرحیم 64
627احمد امیدساقی محمد62
628نثار الحقفخر الدین62
629ایثار اللهلطف الله62
630سید مرتضوی میرویس خان 62
631نور علی باز علی62
632فرحناز عبدالستار62
633آرزو محمد نعیم 62
634اسکندراحمد رامین62
635داریوشمحمد آصف62
636حامدحاجی ریدیگل62
637سعید حسینذکریا حسین62
638سنبلفضل الحق62
639عاشیهعبدالصبور62
640محمد اجمل محمد افضل 62
641سودابه عبدالشکور 62
642سحر عبدالبصیر62
643یاسمینمحمد عظیم 62
644اسماعطاالحق62
645فرخنده عبدالباقی62
646عبدالستارمحمد داود60
647احمد ضیاخادم علی60
648شفیع اللهمحیب الله60
649محمد وزیرمحمد نبی60
650مختار نظر محمد 60
651خیر اللهحبیب الدین60
652احمد نوید محمد یاسین60
653ضمیر محمد سلیم 60
654تاج الدینمحمد امیر60
655علی محمد همایون60
656احمد الله خلیل الله 60
657نصیب الله شمس آقا 60
658فرهادغوث الدین60
659زهرا شیر محمد 60
660بصیه شهنشاه60
661سونا گل محمد 60
662ربابه رمضان 60
663عبدالواسععبدالقدوس60
664توحیدآغا جان60
665مصطفی هزار میر60
666عفت درویش60
667خجسته شاه ولی60
668محمد ایمل فضل الرحیم 60
669شکر الله محمد ابراهیم 60
670سید امیر سید حضور60
671امین الله بسم الله 60
672زحل عبدالصبور60
673مژدهنصیر احمد 60
674سلطانه محمد فیاض60
675صفی اللهاسلام الدین58
676سلیمانمرزا محمد 58
677احمد بلالاحمد جاوید58
678رامشعبدالملک58
679احسان الله محب الله58
680ذاکر حسینمحمد حسین58
681نجیب الله اعطا الله 58
682خجستهزمان الدین58
683شکریه محمد اسحاق58
684فریحه عبدالمبین 58
685ریاضعبدالقدیر58
686مراد علیجمعه گل58
687خدا دادجمعه خان58
688احمد مدثرعلی احمد 58
689سحرمحمد انور58
690خاطرهسید سکندر58
691احمد غلام فاروق58
692بشرا میر ذبیع الله 58
693ساره محمد طاهر 58
694تجلا عبدالغنی58
695پریناز جان اقا 58
696مزملیزدان پرست 56
697ویس الدینمحمد رسول56
698سارهغلام فاروق56
699احسانولی محمد56
700محمد سروشمحمد اکبر56
701عبید اللهمحرم 56
702انقلاب الدینغلام نبی56
703خداداداحسان الدین56
704ساره غلام فاورق56
705مومنهنصیر احمد 56
706بهشته گل آقا 56
707حمیرا عبدالقدیر56
708نیلوفراحمد ولی56
709زهرا کرام الدین56
710تمناصلاح الدین56
711عادله سید شیر آقا56
712احمد صبورگل محمد 56
713شعیبمحمد حکیم56
714هیوادعبدالعلی56
715محمد عقیلغلام نبی56
716نصرت اللهمحمد داد56
717مجتبیمحمد کاظم56
718محمد ایملخوشحال56
719منیژهنجیب الله56
720آرزوحضرت محمد 56
721نصرت الله غلام ربانی56
722لطف الله محمد حسن 56
723سید جمالسید عزیز56
724احمد الله محمد روف56
725عایشه عبدالوحید 56
726تمنا محمد عالم 56
727حریرسمیع الله 56
728یاسمینحاجی قیام الدین56
729عبدالحق فیض الرحمن54
730عبدالمصورعبدالرشید54
731فیض علیعبدالعلی54
732مجیب محمدشیر محمد 54
733یمادل آقا54
734لایق دادعبدالرحیم54
735محمد عبدالمبین54
736ننگیالیمحمد یونس54
737فیروز احمد فرید54
738غلام سجاد میر سجاد 54
739مصورمحمد اسلم54
740احمد فهیمسهراب خان54
741فیروزههمراه54
742مریم عطا الله 54
743لطیفهعزیز الله54
744عظم الدینمحمد سعید54
745غلام علیشیر علی54
746داد علیفیض علی54
747عبدالباسطمحمد زبیر54
748مرشدمحمد صابر54
749نازیلامحمد کبیر54
750سحرقاسم54
751مرسلعبدالجمیل54
752هانیهرشاد احمد 54
753سامرامیرزمان54
754طیب شاه سید نادر شاه 54
755شبیر احمد حاجی شیر احمد 54
756حامد محمد اسماعیل54
757نازنین محمد اسحق54
758مژدهعنایت الله 54
759برهانقاسم52
760خواجه میلادخواجه اقبال52
761فرید سید شریف52
762عبدالبشیرعبدالهادی52
763حبیب اللهمحرم 52
764مسیح الله غلام فاروق52
765جمشیدعبدالقادر52
766فرحناز حبیب الله 52
767جینا نایب علی 52
768فروه محمد داود52
769صابره حیات الدین 52
770ناهید فرید خان 52
771امید میر آغا52
772محمد حنیفمحمد رحیم52
773سهرابجان باز52
774شفیع اللهمحیب الله52
775ذبیح اللهآزاد شاه52
776پرویزغلام محمد 52
777سیتاخالد52
778فروهرعلی گل52
779عبدالوارثمحمد سلیمان 52
780مریم محمد عارف52
781حسنیه محمد داود 52
782مژګان نجیب الله 52
783سحر حاجی وحید 52
784نیلوفروحید الله 52
785عمر مختارحاجی ولی محمد 50
786محمد فرزانمحمد یاسین50
787نثار احمد جان محمد 50
788اسکندر تیمور 50
789محمد اسحق محمد ابراهیم 50
790شریفمحمد طاهر50
791حبیبعبدالصبور50
792باصره رحمت الله 50
793قیامخالد50
794آرشکریم50
795احمد اللهحشمت الله50
796امام الدینبرهان الدین50
797حکمت اللهامان الله50
798مایلکریم 50
799تمناامان الله50
800وجیهجاجی امان50
801بهشتهعبدالرحیم50
802سیرت بخت الجمال50
803سعدیهجلال الدین50
804غلام فاروقغلام سخی 50
805ذوالفقارخان آقا 50
806بلال احمد شیر احمد 50
807الهام فضل الرحیم 50
808عالمپورمحمد عالم48
809میلادمحمد فاروق48
810محمد یوسفعبدالودود48
811عتیق اللهسراج الدین48
812شایقزمری48
813احمد فیصل عبدالرحمن48
814پردیس کمال الدین48
815داریوش محمد حسین48
816زهراسخی داد48
817رویا احمد ضیا 48
818نیلوفرقمر الدین48
819ارمغان محمد اتمر 48
820نقیب اللهعبدالله48
821فریدحسین داد48
822عبدالخالدعبدالصمد48
823الیفغلام سخی48
824نادیهمحمد امان48
825یاسمینغلام غوث48
826احمد جاویدمیر احمد 46
827محمد ادریسمحمد صابر46
828عزیز الرحمنعبدالرحمن46
829نجیب اللهنور علی46
830امام دادشیردل46
831روح اللهعبدالقهار46
832سید عبدالحکیمسید شیرین46
833حمید رضاحفیظ الله46
834مرسلین امجد 46
835احسان الله نجیب الله 46
836احمد وسیمنور احمد 46
837آرزو احمد ذکی46
838مروه مراد 46
839ولیدمحمد آقا46
840احمد سلیمعبدالودود46
841رحمت اللهنجیب الله46
842مجیب اللهعبدالله46
843میلادعبدالستار46
844ظریف محمد شریف46
845سید نوید اللهمیر عبدالقیوم46
846مولیکامحمد حسین46
847نبی الله غلام الدین 46
848شاهد الله نیک محمد 46
849حسیب الله فرهاد 46
850حسنی محمد جان 46
851ژوبین محمد ابراهیم 46
852زهرا عبدالرحمن46
853تمنا سید سرور46
854نازنین نجم الدین46
855عبدالغفورعبدالحسن44
856مدرسمیرویس44
857آرمانآغا جان44
858رحمت اللهنوروز علی44
859محمد رامین محمد نجیب 44
860علی دوست محمد 44
861امیر خانحشمت نور44
862قیس احمدنصیر احمد 44
863نایب علیغلام محمد 44
864اسد الله عبدالله 44
865صاحب جمالاحمد خان 44
866صدف عبدالغفار44
867سیتا امام داد 44
868ویصل خان علی44
869کشمیراحمد یعقوب44
870قیسعبدالرشید44
871حمزهفهیم44
872فردوسغلام سرور44
873بصیر آزادعبدالاحمد44
874احمد عرفانعبدالروف44
875حزب بستهنور آغا44
876محمد فرهاد محمد حسین44
877محمد حکیم محمد عالم 44
878محمد اسلم محمد اعظم 44
879گل عالم سید کریم 44
880عبدالخبیر محمد عثمان 44
881حفیظ الله معشوق44
882حامد حسیب الله44
883بارکزیمحمد نادر44
884احمد ولیدمحمد یونس44
885احمد نوید محمد قاسم 44
886احمد ضمیر عبدالستار 44
887سومن فضل الربی44
888سمیرامحمد آصف44
889کایینات اسد الله 44
890فیض محمد تاج محمد 42
891نوید اللهمحمد الله42
892ذبیح اللهبرات علی42
893سید احمد سید مسعود42
894شیرزیسمندر42
895آرشمحمدی42
896فهیممحمد رحیم42
897احسان الله امیر بخش42
898احمد محمود42
899مروه عبدالواحد 42
900مدینه عبدالخالق42
901تنماعاشور محمد 42
902فرهادرسول خان42
903سید نذیرسید حشمت الله42
904امیر المومنین42
905اناهیتامحمد هاشم42
906شهزادهمحمد شعیب42
907منصوراقبال 40
908عبداللهحیات الله40
909حمید اللهامان الله40
910سراج الدینشهزاده40
911سهراب برات خان40
912حشمت اللهنور الله 40
913عبید اللهعبدالبصیر40
914صفی اللهمحمد طاهر40
915عبدالسمیععبدالرزاق40
916الیاسعبدالمتین40
917مجیدعبدالفاروق40
918عمرانعبدالمالک40
919زلیخاقربان علی 40
920آرزو عبدالصمد 40
921محمدعلی40
922عثمانعبدالحکیم40
923محمد ولیدمحمد حسیب40
924مرتضیامیر علی40
925آرماناحمد خان40
926محمد آرین محمد همایون 40
927عبدالرحمنعبدالمجیب 40
928روح الله غلام اکبر 40
929بکتاش غلام الدین 40
930بصیر سید آقا 40
931احمد محمد صابر 40
932عبدالسمیعحاجی باعث38
933سهیلمحمد داود38
934کبیرجان محمد 38
935مصطفی عبدالمحمد 38
936بلال عبدالستار38
937بلال عبدالعظیم38
938تمیمحمید الله38
939حمادخیر الدین38
940محمد شاهرخسردار محمد 38
941یلدامحمد شاه38
942توفیق ریس مبارک38
943طوبا عزیز الله 38
944مزملعبدالروف36
945نقیب اللهعبدالصبور36
946سید حبیب اللهسید جوهر شاه36
947خاطرمحمد طاهر36
948احمد بلالغلام محمد 36
949عظیم الدینسراج الدین36
950بابه شاهعلی محمد 36
951ذبیح اللهعبدالحلیم36
952محمد مصطفیمحمد ضیا36
953منصور گل آقا 36
954اجمل شاهپور36
955عبدالواحدعبدالرشید36
956نصرت عبدالله جان 36
957عبد اللهعبدالرحمن36
958اسکندر عثمان36
959سیف الدینغلام بیگ36
960فرهادسلطان حمید36
961کوثر عبدالعی 36
962احمد حارثمحمد شاه36
963مهدیعبدالرقیب36
964عصمت اللهمحمد علی36
965فرزاددوران36
966شفیع الله36
967سهرابامین الله36
968احمد پرویزعبدالبصیر36
969خواجه مجیب للهخواجه قدرالدین36
970بطولمحمد حسین36
971نرگسعلی رضا36
972هارون نجم الدین36
973نوید زمان الدین36
974محمد حمزه شیر شاه 36
975شبیر احمد عبدالکریم 36
976سید احمد سید نعمان 36
977جواد میر آغا 36
978احمد ذکریا شاه گلاب الدین36
979احمد خالد محمد 36
980احمد جنید امان الله 36
981فاطمه عبدالصبور36
982تبسم محمد شاه 36
983سوریا حاجت الله 36
984صدامعبدالله34
985حسیبمنیر احمد 34
986حسناحمد 34
987شاه پورلطف الله34
988مجیب اللهعبدالنصیر34
989بادر شاهمحمد اسلام34
990عبداللهمحمود34
991فهیمایمل34
992نصیر احمد گل احمد 34
993عبدالهادیعبدالسلام34
994ملا عبید ملا کمال34
995شکیلا نیسان الدین34
996احمد صمیرفضل الله34
997سمیرخیر محمد34
998کریم دادداد علی34
999تمناعبدالقادر34
1000خدیجه 34
1001کوثرعبدالطیف34
1002محمد الله حاجی عبدالحی34
1003عبید الله دلاور34
1004احسان عبدالسمیع34
1005حاسنات عنایت الله 34
1006سومن عنایت الله 34
1007مریم غلام سخی34
1008دیبا قیام الدین34
1009منصورعلی32
1010احمد نویدصاحب گل32
1011سید حسیب اللهسید رحمت الله32
1012احمد مجتبیعبدالرحمن32
1013حبیب اللهوطن خیل32
1014شهرام محمد وسیم32
1015عرفان نورزادعبدالقهار32
1016ولیددوست محمد 32
1017شبیرمحمد طاهر32
1018جاوید میر کلان32
1019محمد حاجی بادام خان32
1020محمد ناشرغلام مرتضی32
1021کامراننور احمد 32
1022فوادعبدالطیف32
1023ویس الدینعاشور علی32
1024امیر خاننور احمد 32
1025نصیر احمد عبدالحمید32
1026غفریهعبدالغفار32
1027احمد سلیممحمد کریم32
1028محمد اسماعیلمحمد ابراهیم32
1029امید محمد شریف32
1030احمد صابرعبدالناصر32
1031کامیزمحمد نسیم32
1032فیض محمد دین محمد 32
1033سید ناصرسید عاقل شاه32
1034شیرین جمال الدین32
1035نجیب الله محمد اسماعیل32
1036نجمان علی احمد 32
1037محمد سیاف خالقداد32
1038محمد بهرام محمد مهدی 32
1039محمد اسحق محمد ابراهیم 32
1040متیاد فردوس32
1041فرزادشیر آقا 32
1042الوینا بشیر احمد 32
1043زهرا عبدالرشید 32
1044رابهه عبدالبشیر32
1045لیذا عبدالبصیر 32
1046فیصلعلی محمد 30
1047فردینخواجه محی الدین30
1048سمیع اللهعبدالباسط30
1049عبدالفریدعبدالمجید30
1050احمد سباوونطره باز خان30
1051نقیب اللهعبدالشکور30
1052میلادغلام نبی30
1053شاعرهحبیب الرحمن30
1054زیور محمد اشرف30
1055ظاهر احمدولی محمد 30
1056دوست محمدمحم مقیم30
1057رامینحاجی شیرین آغا30
1058جمعه بایقدم شاه30
1059امید سخی داد30
1060نازنینمحمد اکبر30
1061محمد کبار حاجی شیر آقا 30
1062عبدالحنان عبدالقیوم 30
1063سمیر شمس الدین30
1064رحیم الله جمعه گل 30
1065حیات الله عبدالله 30
1066بهیر محمد فقیر محمد 30
1067احمد صیام اختر محمد 30
1068طیبه نور محمد 30
1069پریسا عبدالرحمن30
1070سعدیه محمد کبیر 30
1071شابچه پهلوان کبیر28
1072فرهادفواد28
1073سید نویدسید علی جان28
1074ذکیمحمد نذیر28
1075فریدون غلام حضرت 28
1076باعث عبدالسمیع28
1077اجملشاه محمد 28
1078آرشامان بیک28
1079فضل احمدمحمود 28
1080حبیب الرحمنعبدالحی28
1081احمد جاناحمد جاوید28
1082حریرعبدالرشید28
1083مزمل تنهار28
1084محمد عمر محمد اجان 28
1085محمد الله داد الله 28
1086ماشا الله شیر علم 28
1087فرزام عبدالله 28
1088روح الله محمد حسن 28
1089دانیال....28
1090حفیظ الله محمد ثابت 28
1091احسان برهان الدین28
1092زینب عبدالقهار28
1093سبا کیومرث28
1094رویناصفی الله 28
1095لطیفه معصوم خان 28
1096عبداللهکمکی خان26
1097عبداللهمحمد وکیل26
1098جمشیدنجیب الله26
1099رشاداحمد شاه26
1100نقیب اللهقاسم 26
1101نویدهعبدالحمید26
1102توابمحمد نور26
1103علی خانامرالدین26
1104خالدمحمد امین26
1105ناجیهمحمد امان26
1106نعیم الله منو گل26
1107عبدالباریمحمد ظاهر26
1108شاه محمودعبد الله 26
1109رحیم الله قدرت الله26
1110حکمت الله عزت الله 26
1111اسماعیلعبید الرحمن26
1112احمد سیرت عبدالله 26
1113محمد تمیمعزیز احمد 24
1114محمد نعیمعزیز احمد 24
1115عبدالواسیععبدالعزیز24
1116شریف جان آغا24
1117محمد عمرانمحمد قوی24
1118سلیمانعبدالله24
1119امین اللهعبدالحمید24
1120مرسلنورالدین24
1121مصطفی عبدالعظیم 24
1122عبدالمعروفغلام فاروق24
1123شهرام .....24
1124حامد فضل الرحیم 24
1125احمد زی گل آغا 24
1126سبنا مرزا محمد22
1127سمیرحضرت شاه22
1128محب الله نجیم الله 22
1129ریحان صالح محمد 22
1130جان آغا سید احمد 22
1131محمد محمد کریم20
1132عزیز اللهنازک میر20
1133حشمت اللهعتیق الله20
1134نوید اللهمحمد اسماعیل20
1135محمد فردوسمحمد داود18
1136ایملنظیمی16
1137محمد یمامحمد جمعه16