نتایج امتحان بیولوژی دوازدهم ۱۳۹۶

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.
شمارهنامنام پدرنمره
1سید جمال الدینسید جلال100
2مشتاق حسینپاینده پاینده 100
3احمد باسطمحمد طارق100
4امان اللهحبیب الله100
5حکمت اللهمحمد بشیر100
6اکرام الدینسرباز الدین100
7سید بارزسید بهاوالدین100
8پیروز احمد شمس الدین100
9سید باسطسید بهاوالدین100
10روملامیر گل100
11حمید رضاحفیظ الله100
12میراحمد اللهمیرعنایت الله100
13محمد یوسفعبدالظاهر100
14کریم اللهنور الدین100
15محمد یوسفعید محمد 100
16وژمهاحمد ضیا100
17مدیحهعبدالمعین100
18سمیرااحمد علی100
19شریفهصفر100
20سمیراحبیب جان100
21روزیتاحضرت جان100
22فیروزهعبدالجبار100
23صدفمیر محمد شریف100
24لینامراد علی100
25روینامعراج الدین100
26نرگس بهیجعبدالمجید100
27فروزانحبیب الله100
28مدینهعبدالرشید100
29طیبعبدالروف100
30سید باسطسید بهاوالدین100
31سنگرمحمد عارف100
32احمد رشاد غلام نقشبند 100
33رستم خانحکیم خان98
34احمد یوسفاحمد جاوید98
35سید فهیمسید قاسم98
36علی رضامحمد ظاهر98
37علی رضامحمد ظاهر98
38حبیب الرحمنفضل الرحمن98
39وسیممحمد انور98
40سیف الرحمنعبالحمید98
41سید عابدسید رحمت شاه98
42حامدسید احمد شاه98
43ملالیباروز98
44عنبرینضمیر احمد98
45سید رامینسید جلال98
46سید عمرمحمد 98
47محمد فهیممحمد قسیم96
48انعامنیاز محمد 96
49خواجه عنایت اللهخواجه وحید الله96
50عبادت اللهعبدالطیف96
51احمد محمد96
52شفیع اللهامین الله96
53صابرهحیات الدین96
54فرشتهمام علی96
55زینبسید خلیل96
56علی سیناغلام سرور96
57احمد آرششاه محمد 96
58محمد عمران بابه جان96
59محمد عمرانمحمد عادل94
60سید شهیرسید رحمت الله94
61ربیع اللهذبیح الله94
62امید اللهمحمد وعید 94
63منصور جلالیمحمد داود94
64محمد حارثمحمد انیس94
65محمد شعیبحاجی امور داد94
66محمد عطا الله94
67احمد بلالاحمد جاوید94
68فرهادعبدالقیوم94
69فیض محمدتاج محمد 94
70محمدعبدالعلی94
71حسینهمحمد مقیم94
72ناهیدفرید خان94
73سارهغلام فاروق94
74شکیبامیرویس94
75ستارهعلی نظر94
76سکینهاقبال94
77ساجدهحیات الله94
78منیژهنجیب الله94
79نیلابحاجی غلام حسین94
80سید بارزسید بهاوالدین94
81نوید اللهجان آغا94
82نعمت اللهحاجی روح الله94
83احمد نویدنور احمد 94
84خانمقتدر94
85میر احمد اللهمیر عنایت الله94
86فرهاد امان الله94
87انوشه محمد داود 94
88سحر عبدالهادی 94
89امیر خانقسمت نور92
90عتیق اللهفدا محمد 92
91سروشمحمد حسین92
92محمد اسماعیلنصر الله92
93اکبرشاهقادر شاه92
94ساجدفضل الرحمن92
95مدینهعبدالخالق92
96سودهمحمد 92
97فرزانهمعراج الدین92
98فاطمهذبیح الله92
99عبدالشهیمعبدالقهار92
100رحمت اللهنور حکیم92
101تواب محمد گل92
102نصرت نوید 92
103محمد یوسفعبدالظاهر92
104شکرالدینصفدر علی90
105محمد عزیرفضل الرحیم90
106محمد ظریفکته بیگ خان90
107عبدالبشیرعبدالهادی90
108محمد تمیمعزیز احمد 90
109منصورمحمد ضیا90
110مژگانمیر افغان90
111تمناسید عبدالروف90
112عبدالباسطعبدالغفور90
113محمد اکرممحمد اکبر90
114هارونمحمد نادر88
115اجمل نظیمسید محمد88
116احسان اللهنجیب الله88
117خواجه حسیب اللهخواجه دل آغا88
118زلیخاقربانعلی88
119سوناگل محمد 88
120فوزیهجمعه خان88
121ضمیرهعبدالعزیز88
122جمیلهیار محمد 88
123عالیهمحمد شفیع88
124تبسممحمد شاپور88
125عبدالهادیشاه محمود88
126عبدالهادیشاه محمود88
127منظور احمد خان آقا88
128جلال ناصرمحمد آصف88
129محمد نعیم عبدالکریم 88
130خواجه یوسفخواجه مقصود 88
131محمد حکیم محمد عالم 88
132ظاهره مسکاعبدالمجیب 88
133عزیز اللهنازکمیر86
134خردمندقسیم86
135عبدالمنیرعبدالسلام86
136حسیب اللهفیض محمد 86
137نویدهعبدالحمید86
138بهارسید آقا86
139حسیباالله نور86
140اصیلامحمد حسین86
141آرزومحمد دامان86
142زینتنجیب الله86
143نیلوفرشیر علی86
144شیلامحمد هاشم86
145منورهمحمد عزیز86
146عبداللهمحمد شریف86
147سید سکندرسید قلندر86
148احمد صمیم محمد نعقیم86
149هوشمندعبدالرازق86
150محمد اکرامسرور خان86
151احمد فوادسلطان محمد 86
152شعیبصالح محمد 86
153فرخنده امان الله86
154فرحناز جان آغا 86
155سحر محمد نسیم 86
156مهریه عبدالفرید 86
157احسان اللهمحب الله84
158احمد جوادعبدالملک84
159محمد خالدنعمت الله84
160احمد فرهادسید محمد84
161نقیب اللهعبدالشکور84
162احمد آرششاه محمد 84
163فهیمایمل84
164یمادل آقا84
165مومنهنصیر احمد 84
166ظریفهمحمد آلش84
167مرحباالله نور84
168صدفحشمت الله84
169آیتمحمد رضا84
170رخسارعبدالمتین84
171فروزانمحمد علی84
172مینهمحمد نبی84
173فریحهجمال 84
174سید عقیلسید عبدالرحیم84
175اجمد فرهادسید محمد 84
176رامینعلی84
177محمد هاروناحمد 84
178صدامحاجی شریف84
179فردوسعبدالولی84
180احمد الله محمد نوروز84
181مژده عبدالله 84
182شرف الدینمحمد کبیر82
183نورعلیباز علی82
184محمد امیننور محمد82
185نصیر احمد عبدالحمید82
186رامین عبدالحقیق82
187سمیع اللهالله داد82
188خجستهزمان الدین82
189زهراشیر محمد82
190حمیده عبدالصمد82
191انیسهاحمد الدین82
192مریمعبدالحق82
193الههمحمد فتاح82
194لیدامحمد کریم82
195ثمینهمحمد عالم82
196ساجده شیدا82
197جمیلهمحمد نعیم82
198حبیب الرحمنفضل الرحمن82
199ذکی الله حسنحسن82
200جهان زیبزرخان82
201داریوشعبدالمعروف82
202مشتاق احمد عبدالرزاق82
203فردوسمحمد عارف82
204احمد اللهحشمت الله82
205محمد ابراهیممحمد الله82
206ضیااللهذکریا حسن82
207ندیمعبدالقدیر82
208آرزو جان محمد 82
209ثنا غلام ربانی82
210نیلوفرمحمد عالم 82
211زم زم شرف الدین 82
212بشرا عبدالطیف82
213احمد محمد جواد80
214عبدالرازقغلام حسن80
215فضل الهادیهزار میر80
216عبید اللهعبدالبصیر80
217آرین محمد عظم80
218حاجی الطافاحمد بلال80
219کاملهخادم علی80
220ماریانوروز80
221باصرهرحمت الله80
222آرزومحمد نعیم80
223آرینمحمد اعظم80
224فریلاغلام الدین80
225فاخرهرحیم الدین80
226تمنامحمد مرزا80
227عادلهشمس الاحمد 80
228انیتاسید اعظم80
229آمنهمحمد یوسف80
230وداعمحمد ایوب80
231مریمحسین داد80
232تمناعبدالعزیز80
233علیبرات علی80
234محمد اکرمعبدالصبور80
235احمد ولیدمحمد داود80
236محمد خانعبدالعلی80
237محمد سلیممحمد نعیم80
238محمد نسیم عبدالکریم 80
239فرشته محمد عظیم 80
240پیمانه محمد اکرم 80
241محمد اللهغرزی78
242احمد مزملعبدالوحید78
243عبدالمتیننور احمد 78
244فرخندهمحمد نظیر78
245رویااحمد ضیا78
246فرشتهحاجی احمد78
247سحرخان زمان78
248نرگسعلی احمد 78
249الههحبیب الله78
250سوناعبدالخلیل78
251برکت اللهولی الله78
252شیرین بیکداوود78
253بریالیرحم خدا78
254احمد ضیاعبدالرازق78
255روح الله عبدالظاهر78
256عبدالقدیرعبدالصابر78
257ضیاملرحمت خان 78
258سینا محمد امین78
259زحل وحید الله 78
260فرحت محمد نجیب78
261ساره محمد طاهر78
262مریم عبدالقدوس 78
263وثیق اللهخیر الله76
264خیر اللهحضرت نور76
265بصیرهفاروق76
266فرحنازعبدالستار76
267شاعرهحبیب الرحمن76
268نگینگل عظمت 76
269صنمحفیظ الدین76
270ناهیدمحمد جمعه76
271حفصهفضل الرحمن76
272آرینمحمد اعظم76
273علی عبدالرحمن76
274مقدرعزیزالله76
275امجد علیعبدالحنان76
276خوشحالامید محمد 76
277مرسیلینپاینده محمد 76
278مصطفی محمد وزیر76
279سلیمانعبدالصبور76
280مهدیعبدالرقیب76
281رشید رحمت خان 76
282محمد حسن اختر محمد 76
283اسماعطاالحق76
284شایسته سید اقا 76
285نسا عتیق الله 76
286شبنم لیاقت علی 76
287اسکندراحمد رامین74
288خواجه میلادخواجه اقبال74
289نصیب اللهشمس آقا74
290عادلهسید شیر آقا74
291صمیهمحمد نعیم74
292صمیمهمحمد نعیم74
293مروهغیرت74
294فتانهمحمد شاه74
295آمنهعید محمد 74
296نفس گلدولت74
297مختار حسینغلام محی الدین74
298عبدالحسیبعبدالحبیب74
299فروتنعزیز احمد 74
300محمد حنیفمحمد رحیم74
301یمافرید احمد 74
302محمد عمرانمحمد نعیم74
303احمد سیرمحمد عارف74
304عبدالبشیرعبدالهادی خان74
305یاسمینمحمد عظیم 74
306لیذا عبدالبصیر74
307محمد ندیمعبدالعلیم72
308مهریارنعمت الله72
309مستانبوستان72
310عتیق اللهسراج الدین72
311محمد ادریسغلام مجتبی72
312احمد بلالامیر محمد 72
313مرسلینامجد72
314سحرمیرویس72
315جینانایب علی72
316شکیلانیسان72
317شبنامرزا محمد 72
318فیروزههمراه72
319مستاننوستان72
320صنممحمد الله72
321شهر بانومحمد 72
322سحرمحمد انور72
323شفیقهعبدالحفیظ72
324یلداسید حمید72
325رابعهعبدالملوک72
326عادلهمحمد حسن72
327مرجانعبدالقادر72
328محمد عقیلمحمد تقی72
329محمد ادریسلعل محمد 72
330احمد راشدعبدالرزاق72
331احمد ذکیمحمد عمر72
332محمد نادرعبدالغنی72
333عبدالبصیرعبدالبشیر72
334رفیع الله حبیب الله 72
335رافعه عبدالرحیم 72
336خالدعبدالله70
337محمد اسحاقممد ابراهیم70
338تبریزمحمد طاهر70
339فیض اللهمحمد عظیم70
340فرید شیردل70
341پردیسکمال الدین70
342عبدالمتینمحمد کبیر70
343عبدالستارمحمد داود70
344نیلوفرقمر الردین70
345فروهمحمد داود70
346مرسلعبدالجلیل70
347هوسیمحمد شاه70
348حسنامحمد داود70
349مدینهمحمد آجان70
350حسنیهخیر محمد 70
351مریمخالد احمد70
352عایشهفضل الرحمن70
353تریناجمال الدین70
354جاویدغلام حیدر70
355مقیمسردار 70
356شاهینمحمد اسلم70
357سلیمان آرشاسماعیل70
358سید فرزاد سید محسن70
359منیژه غلام دستگیر 70
360رحمت اللهنوروز علی68
361میلادمحمد فاروق68
362شریف محمد طاهر68
363احسان اللهباز علی68
364احمد رامینمحمد نجیب68
365محمد شعیبمحمد شفیق68
366کاظمابراهیم68
367اصیل خانحاجی میرانجان68
368رفیع اللهفضل الکریم68
369محمد وزیرمحمد نبی68
370فتح اللهنیاز محمد 68
371عبدالروفداد محمد68
372حفیظ اللهعبدالرحیم68
373زهراکرام الدین68
374بصیهشهنشاه68
375انیتافاروق68
376صنمعبدالرحمن68
377شگوفهامان الله68
378مهر افزونمحمد ایاز68
379زرماامان الله68
380آرزوعبدالله68
381ثریاعبدالله68
382غلام حسنمحمد عزیز68
383احمد الدیناحمد جاوید68
384محمد ذکیمحمد داود68
385احمد شاهغلام جیلانی68
386سعید آزارسعید آزاد68
387سمیع اللهذبیح الله68
388شعیبمحمد حلیم68
389ارسلانابراهیم68
390احمد شاهعبدالمتین68
391ندیمعبدالفتاح68
392ثواب منصورعلی رضا68
393سلیمانعبدالقدیر68
394سمیع اللهوکیل صاحب68
395فیصل حسیب الله68
396امیدسخی داد68
397شیر خانعبدالوحید68
398ذبیح اللهفضل محمد 68
399اسحقمحمد احسان 68
400احمد نوید محمد قاسم 68
401احمد سیر عبیدالله 68
402احمد جوادبابه جان68
403فرخنده عبدالباقی68
404زحل نور الله 68
405مدیحه احمد ولی68
406پاکیزه احمد ولی68
407مسرت عبدالعزیز68
408باران غلام سرور68
409حمیرا محمد نعیم 68
410ویس الدینمحمد رسول66
411محمد اقبالمحمد افضل66
412مصدقعبدالحلیم66
413امید اللهاسد الله66
414احمد نویدمحمد شریف66
415ویصلخانعلی66
416سید احمد سید مسعود66
417مجیب محمد شیر محمد 66
418خیر اللهحبیب الله66
419جمشیدخالد احمد 66
420قمر الدیننور الدین66
421عبدالحق وفیض الرحمن66
422رحمن الدینجلال الدین66
423شفیع اللهمحیب الله66
424فیصل علیعبدالعلی66
425کوثرشاه محمود66
426ثنامحمد اسحاق66
427مروهسبحان66
428سکینهکریم خان66
429فاطمهسید عادل شاه66
430رویامحمد داود66
431سحرعزیز احمد 66
432تمناسید احمد 66
433سید نذیرسید حشمت الله66
434آموغیب علی66
435سیر احمد گل66
436واعظغلام سرور66
437عتیق اللهسراج الدین66
438روح اللهنور آغا66
439نعمت اللهرحمت الله66
440غلام حیدرعبدالقدوس66
441لقمانملک شیر66
442محم جوادسید محمد 66
443منیبعبدالطیف66
444حبیب الله سید عبدالله 66
445نجیب الله محمد اسماعیل66
446عبدالحنان عبدالقیوم 66
447گل عالم سید کریم 66
448ندا حضرت میر66
449حسنیه عبدالفیاض66
450کایینات اسد الله 66
451رامشمحمد نادر64
452اسباطمحمد اعظیم64
453نجمان الدینشیراز الدین64
454محمد ندیممحمد یعقوب64
455ضمیرمحمد سلیم64
456صاحب جمالاحمد جان64
457غلام عباسزرغام اعلی64
458نایب علیغلام حمد 64
459احمد راشدپادشاه گل64
460تمناعاشور محمد64
461خاطرهسید سکندر64
462آرزوحضرت محمد64
463افسون64
464آیتحاجی عثمان64
465صدفعزیز احمد 64
466نازیلامحمد کبیر64
467فرشتهغلام سخی64
468فرهادرسول خان64
469نثار احمدعبدالقهار64
470الهامحیات الله64
471خواجه مسیح اللهخواجه صفا64
472محمد عقیلغلام نبی64
473منصو رمحمد ضیا64
474نثار احمدفخر الدین64
475احمدفواد64
476وطن گلغنم گل64
477امینمیردوست الله64
478نصرمن الله محمد زمان 64
479ربیع الله غلام فاروق64
480مریم محمد عارف64
481ریاض الدینمحمد عالم62
482شاپورالله محمد62
483نثار احمدجهانگیر خان62
484سید سیف الاسلامسید عسکر62
485عبدالباسطعبدالواحد62
486سعید اللهشمس الله62
487ابراز الدینسیف الدین62
488مصطفیعبدالمحمد 62
489احمد انیسانعام الدین62
490عبدالفریدعبدالمجید62
491کوثرعبدالعلی62
492فیروزهعبدالاحمد62
493مروهانار خان62
494هلیناغلام ایشان62
495کوثرشاه ولی62
496هدیهشاه محمد 62
497سبنلفضل الحق62
498ذاکر احمد عبدالخلیل62
499عمرانخلیل62
500امیدمحمد علم62
501میلادحاجی سکندر62
502سید هاشم62
503احمد عابدرفیع الله62
504ظریفمحمد ظریف62
505محمد سلطانمحمد امان62
506محمد یاسینمحمد یوسف62
507احمد مدثرعلی احمد62
508حسیب اللهعظیم الله62
509احمد نویدگل آقا62
510محمد آرمانمحمد عارف62
511عبید اللهعبدالجمیل62
512عبدالجلیلعبدالخلیل62
513محمد عمرمحمد انور62
514احمد اصلاحمد الدین62
515مقیم عبدالحی 62
516ماشا الله شیر علم 62
517توفیق الله صالح محمد 62
518سیف الدینشهباز62
519سلیمان عبدالرحمن62
520حسنیه محمد داود 62
521الوینا بشیر احمد 62
522مژده نصیر احمد 62
523رخسار محمد محفوظ62
524سونیا گل محمد 62
525فروزان محمد انور 62
526حمید اللهامان الله60
527الهاممحمد داود60
528عبید اللهمحرم 60
529لایق دادپیرداد60
530نثارالحقفخر الدین60
531احمد اللهخلیل الله60
532سیف الدینعلم بیگ60
533عبدالخالدمحمد اسلام60
534زهراسخی داد60
535فلورانسفواد60
536مروهعبدالواحد60
537ناهیدشاپور60
538فرحتغلام حسن60
539مروهسیف الرحمن60
540رنامحمد شفیع60
541فروزانخیر الله60
542عبداللهعبدالداوود60
543عبدالباسطمحمد یوسف60
544احمد عمرانحاجی الله گل60
545شیر علیمحب علی60
546شیرین آغامحمد حسن60
547آرشمحمد شفیع60
548حامدعبدالجمیل60
549احمد ایرجعبدالفتاح60
550الهامگل محمد60
551عبدالقادرعبدالله60
552نوراللهحاجی نصرالله60
553سید نوید اللهمیر عبدالقیوم60
554عبدالجبار عبدالغفور 60
555یونس نور علی 60
556روبینا محمد رفیق60
557پرینازجان آغا 60
558دیناعبدالحلیم 60
559مریم عبدالله 60
560ریسه عبدالبصیر60
561مقدسه عبدالوحید 60
562عبید اللهعبدالله58
563امیر خاننور احمد 58
564کلیم اللهمحمد گل 58
565مجیب الرحمنعبدلجان58
566عبدالرحیم58
567عباسعلی58
568فرشادخواجه محمد58
569فرهادغلام نبی58
570نصرت اللهعبدالله58
571موسیراز محمد58
572محمد مصطفیمحمد ضیا58
573رامینجلال الدین58
574سودابه58
575زهرهمحمد رضا58
576ثناصفت الله58
577سودابهعبدالسلام58
578بیتا عفت سیاوش جهانبخش58
579نرگسعلی رضا58
580اسد احمد شاه58
581قدوستیمور58
582عبدالصبوربشیرا حمد 58
583حمید رحمانیسرفراز58
584ذبیح اللهفیض آغا58
585مراد علیجمعه گل58
586سهراب ساجدشیر محمد58
587الهاممحم حنیف58
588مصطفی محمد یونس58
589احمد بلالمحمد اختر58
590سید داودسید اکبر58
591جان اغا سید احمد 58
592مهریه محمد صابر58
593شمایل فرید احمد 58
594عقصامحمد حسین 58
595ژوبین محمد ابراهیم 58
596طوبا عزیز الله 58
597رضا ابوذر56
598نصیر احمد نور احمد 56
599ارسلاناحمد وحید56
600بهرامفضل محمند 56
601فرید سید شریف56
602فریدونغلام حضرت56
603نقیب اللهعطا الله56
604سید نویدسید علی جان56
605فرید احمد غاز بیگ56
606مصورمحمد سلیم56
607پهلوانمحمد اکبر56
608ابونصرحق نظر56
609عبدالرحمنعبدالرزاق56
610حکمت اللهرمضان 56
611برهانقاسم56
612سیتاامام داد56
613شریفهمحمد علی56
614خاطرهامان الله56
615ترینامحمد خالق56
616اسمامحمد آحسن56
617مرضیهلطف شاه56
618حفصهعبدالرحیم56
619الهانلطف الله56
620مختار محمد نبی56
621اصیلعبدل احمد 56
622وحید عبدالقدوس56
623مصطفی هزار میر56
624میلادعبدالستار56
625وحید اللهفضل محمد 56
626تمیم حمید الله56
627جهان گیرامیر شاه56
628بای کزیمحمد نادی 56
629سلطنت محمد رحیم 56
630صبر اللهمحمد سالم54
631محمد یحییمحمد احمد54
632محمد یحییگل احمد 54
633فرشادمحمد اعظیم54
634آرمانآغا جان54
635محمد باعثعبدالعلیم54
636محمد باعثعبدالعلیم54
637هارونگلا جان54
638عثمانمحمد بهایی54
639حسیب اللهگل آقا54
640فردینخواجه محی الدین54
641هدایت اللهمحیب الله54
642حسینهعبدالعزیز54
643فلورانسالف محمد 54
644رقیه طاهر54
645لیویساذبیح الله54
646آلیساحمد 54
647نذیر احمد ولی محم 54
648دادعلیفیض علی54
649محمد سیلابپاینده محمد 54
650ظاهر احمد ولی محمد 54
651تمیم اللهامین الله54
652ارسلانعبدالبصیر54
653امیر خانقسمت نور54
654حارثمحمد یاسین54
655محمد عنمانمحمد عصر54
656حامد محمداسماعیل54
657باعث محمد رفیق 54
658زولفقارجان آغا 54
659نصرت الله غلام ربانی54
660محمد کبارحاجی شیر اقا 54
661زحل عبدالصبور54
662اسمافخر الله 54
663سمیرا نارون احمد شکیب54
664مهرانهدایت 52
665فهیمعبدالرزاق52
666قیس احمد نصیر احمد52
667سید روحیدسید الفت52
668سلیمانمولا داد52
669ذبیح اللهبرات علی52
670عرفان نورزادعبدالغفار52
671نصیب اللهگل احمد 52
672شایقزمری52
673پرویزآقا گل52
674سراج شهزاده52
675عبدالوهابگل آقا52
676نیلوفرعلی داد52
677روناسمیر52
678روحینارمضان52
679ساحلگل احم 52
680کریم دادداد علی52
681خواجه مجیب اللهخواجه قدرالدین52
682روح اللهحبیب الله52
683اکملمحمد جان52
684حبیب اللهعوض52
685میوندفرهاد52
686احمد فهیمجمال الدین52
687جواد احمد داد محمد 52
688گل احمد گل پادشاه52
689اقا محمدملا محمد 52
690نذیر احمد گلستان52
691اجملشاه محمد 52
692بلال عبدالخالق52
693سجاد شیر محمد 52
694ذبیع الله حیات الله 52
695نعیم جان حبیب جان 52
696الهام فضل الرحیم 52
697صفی الله غلام الدین 52
698نعمان علی احمد 52
699محمد الله حاجی عبدالحی52
700نعیم الله منو گل52
701حمیرا سوسن احمد شکیب52
702مژده عنایت الله 52
703حسنا جمعه خان 52
704نازنین نجم الدین52
705صمیمه عبدالرحمن 52
706زاهدحاجی عبدالحق50
707فرهادفواد50
708فرهادفواد50
709محمد رامینمحمد بهادر50
710نجیب اللهگلبدین50
711روح اللهعبدالقهار50
712محمد نایبخدا داد50
713ایملحاجی محمد 50
714سهراببرات خان50
715پروانهعبدالرحمن50
716مدینهمحمد ابراهیم50
717یسرامحمد شریف50
718شگوفهعبدالرب50
719دیبامحمد تواب50
720وجیهحاجی امان 50
721الههمیر آقا50
722کامیزمحمد نسیم50
723محمد عمرانسلیمان50
724کامبیزمحمد نسیم50
725همایونگل خان50
726امید خانمحمد شریف50
727رحمت اللهنجیب الله50
728علی جانامر الدین50
729محمد مسیحمحمد عظیم50
730رفیع اللهعرض الحق50
731تمیمگل آقا50
732احمد سنجرسید سرفراز50
733احمد سنجرسرفراز50
734ذبیح اللهازاد شاه50
735نعمانشاه آقا50
736علی باورعلی خان50
737عبدالوارثمحمد سلیمان 50
738لطف الله محمد حسن50
739رحیم الله قدرت الله 50
740امیر سید حضور 50
741حامد گل احمد 50
742زهرا عبدالرحمن50
743لطیفه معصوم خان 50
744سمیرا محمد آصف50
745محمد مدثرمحمد یاسین48
746محمد عبدالمبین48
747فرهادغوث الدین48
748محمد آصفنجیب الله48
749قدوسقادر48
750اسد اللهعبدالله48
751تمیممهر علی48
752فیصل علی محمد 48
753احمد صمیمسهراب خان48
754محمد ادریسمحمد صابر48
755خجستهشاه ولی48
756حسیب اللهعبدالجلیل48
757فرزادغلام نبی48
758عبداللهعبدالقادر48
759مصوراحمد رشاد48
760خواجه مهرانخواجه عثمان48
761امیدمیر آغا48
762ادریسضیاالحق48
763عبید اللهغلام جان48
764محبوب عبدالمحفوظ48
765احمد جمال48
766عبدالرقیب محمد سلیم 48
767منصور سید علی 48
768احمد ضمیر عبدالستار 48
769محمد آرین محمد همایون48
770زینب عبدالقهار48
771حریرسمیع الله 48
772نازنین محمد اسحق48
773هیلیشیر محمد 48
774مجیب اللهعبدالنصیر46
775سید مهدیسید میرجان46
776فهیممحمد رحیم46
777کبیرجان محمد 46
778عبدالمصورگل محمد 46
779محمد یما حسنمحمد جمعه46
780احمد ضیاخادم علی46
781عبدالواسععبدالعزیز46
782کفایت اللهعین الدین46
783غفریهعبدالغفار46
784سارهمحمد رحیم46
785مهنازمحمد هاشم46
786خورشیدعلی46
787دیانااحمد46
788فریباعبدالقیوم46
789حامدنور محمد 46
790احمد رزاقاحمد خالق46
791محمد حنیفگل واعظ46
792برکت اللهمحمد نعیم46
793احمد منصورعبدالحفیظ46
794محمد امیدعطا الله46
795ضیا الحقعبدالحق46
796محمد یونسفضل حکیم46
797احمد پرویزعبدالبصیر46
798احمد طوفانمحمود46
799امر الدینعبدالظاهر46
800احمد ذاکرمحمد نبی46
801احمد یاسینمحمد ملنگ46
802امین اللهعبدالحمید46
803امام الدینبرهان الدین46
804شبیر احمد عبدالکریم 46
805فرزاد شیر آقا 46
806امین الله بسم الله 46
807یاسمینغلام غوث46
808بنفشه محمد فرید 46
809زحل حاجی اصغر 46
810نوید اللهسید جلال44
811محمد سدیس خالدمحمد کبیر44
812سیدمحمد44
813الیاسعبدالمتین44
814مریمعلی حسین44
815عثمانعبدالحکیم44
816عبدالباسطعبدالقادر44
817قیسعبدالرشید44
818احمد یوسف44
819سمیرغلام حضرت44
820ذکریامسجدی44
821فتح اللهاحمد علی44
822محمد ولیدمحمد حسیب44
823نویدنور آغا44
824آرماناحمد خان44
825وحید احمد 44
826احمد فرزادارشاد احمد 44
827عبدالواسععبدالقدوس44
828احمد فرزادمحمد مهدی44
829صفی اللهافغان 44
830اجململک مرزا44
831سید ادیبسید حبیب44
832سید جمالسید عزیز44
833عبدالباریمحمد طاهر44
834سید نعمان سید سرور44
835محمد ایمل محمد افضل 44
836باسطمحم حمید42
837سید عبدالحکیمسید شیرین42
838لطف اللهاحمد علی42
839فرهادسلطان حمید42
840احمد ضیاعبدالستار42
841مدرسمیرویس42
842باعثعبدالسمیع42
843وحید اللهعنایت الله42
844کاوسجمشید42
845مریممحمد سحاق42
846انوشهپیر محمد42
847مژگانمحمد غلام42
848حامدریدیگل42
849سید اکرمسید اعظم42
850حسنغلام42
851منیرعبدالحفیظ42
852سید محمد دینسید ولی دین42
853امپراتور حاجی برکی42
854کمال سخیمحمد ابراهیم42
855میرعبدالواجدمیر احد42
856حبیب الرحمنمحمد رحمن42
857محمد حامدمحمد ابراهیم42
858صدیق الله42
859احمد رحیمسمیع الله42
860احمدعبدالموبین42
861هارونغریب الله42
862کیانوش خانسعیدی42
863احمد ظفرعبدالکبیر42
864شاه محمد ملک محسن42
865عبدالیاسینعبدالغنی42
866جابرعبدالبصیر42
867احمد راشدولی محمد 42
868احمد ولی محمد یونس42
869احمد صیام اختر محمد 42
870خبیر محمد عثمان 42
871احمد عامر شفیع 42
872تمنا سید سرور42
873امید عمر40
874اقبالمحمد اسماعیل40
875محمد فیصلمحمد مصطفی 40
876مسعودنور محمد40
877عبدالستارعبدالله40
878صدامعبدالله40
879صفی اللهمحمد طاهر40
880خواجه عبدالبصیرشمس الله40
881سید عبدالله کمکی خان40
882مصورعبدالمتین40
883ارشمحمدی40
884ننگیالیممد یونس40
885مریمعبدالله40
886عفتدرویش40
887مولیکایوسف زی40
888میلادمومن خان40
889برهانعبدالخبیر40
890بلال عبدالستار40
891مجیب اللهعبدالله40
892دوست محمد محمد مقیم40
893صمیمخان آقا40
894سید نجیمسید جعفر40
895محمد اسماعیلمحمد ابراهیم40
896آرین محمد موسی40
897مصطفی عبدالعظیم 40
898بهیر محمد فقیر محمد 40
899فرزاد عبدالله 40
900فرهاد غلام حبیب40
901محمد عبدالغفور 40
902احمد شجاع خیر محمد 40
903احمد میلاد ضیا الحق40
904عباس محمد رضا40
905محمد بهرام محمد مهدی 40
906فرهاد حکیم الله 40
907تمنا محمد عالم 40
908آریا کیومرث40
909جمشیداحسان الدین38
910مسیح اللهمحمد اکبر38
911عظیم الدینسراج الدین38
912عبدالهادیعبدالسلام38
913کریمعبدالله38
914منصورگل آقا38
915محمد سهیلعبدالوکیل38
916آرشسید احمد 38
917مجیدعبدالفاروق38
918محمد الیاسحضرت محمد 38
919سید هذرت شاهمحمد نوید38
920فهیمغلام زبیر38
921مسیح اللهعبدالرازق38
922احمد ملکغلام نبی38
923نوید شیرزی38
924احمد مسعودعبدالغفور38
925آرشاسد الله38
926بلال محمد اکبر38
927باسطولی38
928شبیر محفوظ38
929احمد جنید امان الله 38
930شا محمود عبدالله 38
931طیبه نورمحمد 38
932محمد فردوسمحمد داود36
933عبدالخلیلعبدالرزاق36
934لطف اللهاقبال36
935نقیب اللهعبدالصبور36
936ههریه محمد اکبر36
937ثناعلی داد36
938میوند شاهغمی بیک36
939درمانحسیب الله36
940محمد صهیبمیر احمد 36
941رامینحاجی شیرین آغا36
942محمد یعقوببرزو36
943عبدالغفوررحیم داد36
944محمد اسحق محمد ابراهیم 36
945هدایت الله ....36
946بکتاش غلام الدین 36
947احمد مسعودعبدالغفور 36
948مشعلحسیب الله36
949مزمل عبدالصمد 36
950ذبیع الله محمد دوران 36
951روح الله محمد حسن 36
952احمد یاسر بابر شاه 36
953هدا عنایت الله 36
954سوسن عنایت الله 36
955زلگیواحمد34
956فایقمحمد صابر34
957یلدامحمد 34
958بهشتهعبدالمتین34
959فریدحسین داد34
960شایقمحم ابراهیم34
961فردوسفضل کریم34
962احمد صابرعبدالناصر34
963جاویدجان احمد 34
964سهرابجلیل34
965مصطفی جمیل34
966امید اللهنصرت الله34
967امیر اللهنصرت الله34
968شیرزیعبدالغفور34
969عبدالمجیدعبدالحمید34
970عبید الرحمنعبدالمجیب 34
971روح الله محبوب الله 34
972حامد فضل الرحیم 34
973بصیر سید آقا 34
974رابین قاسم 34
975رحیم الله جمعه گل 34
976عبید الله طلاوت 34
977محمد اجمل محمد افضل 34
978سونم محمد شاه 34
979سومن فضل الربی34
980سید نذیرسید انور شاه32
981عمرانعبدالمالک32
982احمد نویداحمد خان32
983عزت اللهامان الله32
984عبدالصمیمعبدالعلیم32
985فیصل حاجی محیب الله32
986احمد نوید صاحب گل32
987حشمت اللهعتیق الله32
988قدوس32
989سروشمحمد 32
990سید قربانسیبد امیر شاه32
991نصر الدین شاهسید توکل شاه32
992محمد علی32
993حامد غلام صدیق32
994محمد یوسف خیر الله 32
995اسماعیلعبیدالرحمن32
996محمد سیافخالیقداد32
997محمد اسلم محمد اعظم 32
998نور امان الله 32
999عبدالتمیم عبدالواسیع 32
1000محمد حمزه حاجی شیر شاه 32
1001عبدالله غلام محمد 32
1002روحینا صفی الله 32
1003فیاضعبدالقیوم30
1004خاطرسید محمد30
1005سمیع اللهعبدالباسط30
1006سهیلمحمد داود30
1007فریباسلطانی30
1008مرتضیرحمان30
1009صمیمشیرین اقا30
1010محمد فردوسمحمد داود30
1011حامد گل محمد 30
1012توفیق ریس مبارک30
1013بسم الله محمد اکرم 30
1014احمد زیگل آغا 30
1015دیبا قیام الدین30
1016مهریه محمد کبیر 30
1017احمد نظیفعبدالحقیق28
1018داد اللهعبدالنصیر28
1019روملعبدالعظیم28
1020محمد زیب خان28
1021محمد الیاسغلام جیلانی28
1022منصور خواجه شهاب الدین28
1023نعمت الله محمد صابر 28
1024بلال احمد شیر احمد 28
1025محمد علی جلال خان 28
1026سارا محمد هارون 28
1027خاطرهفیض الله26
1028شبیر احمد شیر احمد 26
1029دورانحامد 26
1030محمد محمد کریم24
1031سیاوشمحمد اسماعیل24
1032کوثر محمد گل 24
1033صفی اللهاسلام الدین22
1034بشیر سیف الرحمن22
1035عزیزالرحمنعبدالرحمن20
1036الیاسسیف الرحمن16

مطالب مشابه

فهرست