یادآوری مهم: این کتاب در سال ۱۳۸۸ هـ . ش نوشته شده است و امکان دارد یک تعداد مطالب آن در شرایط فعلی مفید نباشد.

در تهیه و نوشتن این کتاب زحمات و تلاش های انجنیر عبیدالله مهدی قابل قدر بوده است و جا دارد تا از ایشان اظهار سپاس و امتنان کنیم. توصیه میشود این کتاب را همه کسانیکه آزمون سرنوشت ساز کانکور در پیش رو دارند، مطالعه کنند. از لینک ذیل میتوانید کتاب کانکوریها بخوانید! را دانلود کنید.

کتاب کانکوریها بخوانید!

مطالب مشابه