نتایج کانکور آزمایشی نهم ۱۳۹۵

نتایج امتحانات ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام تان، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1محمد وسیممحمد انور360
2سلیمانغلام مجتبی360
3محب اللهاسماعیل360
4مهرافزونشمس الله360
5فائزهمحمد هاشم360
6نبیلهقسیم الله360
7احمد فیصلامیر محمد358
8محمد نجیمعبدالخلیل358
9احسان اللهغلام مجتبی358
10زبید احمدمحمد یوسف358
11خواجه فیض الدینخواجه امین الدین358
12عبدالمصورعبدالله358
13احمد جوادعبدالبصیر358
14سلیمانمحمد احسان358
15فاطمهعنایت الله358
16رحیمهمحمد علی358
17بازغهعبدالرحیم358
18تهمینهمحمد امیر358
19خالدهعبدالبصیر358
20خاطرهمحمد فاروق356
21شایستهمحمد مدبر356
22سحرسید خلیل الله356
23سودابههمایون356
24سحرمحرم356
25گیتیمحمد یوسف356
26حسیباآقا محمد356
27صنممحمد امان356
28سنبلمحمد امان356
29احسان اللهحبیب الله355
30راسخغلام نبی355
31محمد هارون محمد افضل355
32عبدالوارثمحمد عوض353
33هوشامحفیظ الله353
34سمیع اللهغلام حسین353
35اسماخواجه شیر آقا353
36سلمامحمد شرین353
37محجوبهامین الله353
38نجمهاحسان الله353
39زهرهاسد الله خان353
40رفیعهعبدالمحفوظ353
41عزیزهعبدالوکیل353
42نیلابشیرین آقا353
43شهزادهعبدالغفور 352
44اعجاز الحقنظر محمد 352
45احمد رامشعبدالبصیر351
46حمید اللهمحمد یوسف351
47افضلغمی351
48شبنممحمد شفیع351
49خواجه مسعود خواجه عبدالسمیع 350
50صالح محمدامید محمد349
51ذکر اللهخالدار349
52محمد احسان محمد آجان349
53نویدعبدالشکور349
54احمد شاکرسید پادشاه349
55نرگسعبدالمجید349
56برهان الدینمحمد نادر347
57محمد ایملاصحاب الدین347
58عتیق اللهخان آغا347
59ذبیح اللهمحمد موسی347
60تهمینهشاه ولی347
61خواجه زاهدسید امان خواجه346
62عبدالصادقعبدالملک346
63رامین سید محمد 345
64اسد الله .....345
65محد مرشد محمد قاسم 345
66سویتا نیک محمد 345
67محمد داودمحمد عظیم344
68نصیر احمدگل احمد344
69رامینمحمد نسیم344
70محمد منیرمحمد انور344
71منور شاهعبدالوحید344
72غلام مصطفیغلام سرور344
73عبداللهسخیداد344
74عبدالوارثعبدالخالق344
75انیتاخواجه فضل الدین344
76اصیلاعبدالستار344
77ستارهخداداد344
78ترینامحمد خالق344
79فرزادزمان الدین342
80جمیلشفیع احمد342
81محمد مسیحمحمد اسماعیل342
82احمد مرتضیفیض محمد342
83احمد شاهمردان شاه342
84احمد راشدعبدالظاهر342
85عین الدینعبدالنجیب342
86میرویسعبدالمنان342
87پتونیعبدالرحمن342
88نبیلهحبیب الرحمن342
89بشیر نور آغا 342
90عمر شهسوار342
91ریحان عبدالرشید 342
92مریمرحمت گل 342
93استوریعبدالودود342
94عبدالشکورمحمد نادر340
95ندیمعبدالقهار340
96خواجه میهنخواجه اسحق340
97تمیممحمد قسیم340
98محمد رضامحمد علی340
99کریم اللهامیر الرحمن340
100نسیممهدی حسین340
101مهدیهرفیع الله340
102ملالیعبدالغیاث340
103نندارهضمیر گل340
104صمیمعبدالحمید 340
105احمد جاهد احمد جاوید 340
106ممتازمحمد ایوب340
107محمد نزیرمحمد گل 340
108هارونشیر محمد 339
109صدفاحمد طارق338
110مسلمهمحمد حسین338
111عطا الحقنظر محمد 338
112نواب وزیر گل 338
113عبدالمجیبعبدالفتاح 338
114گل حیدرمحمد یونس337
115احمد لایقمحمد اعظم337
116سمیع الرحمنشیرالرحمن337
117مهراننعمت الله337
118عبدالصبورجانعلی337
119سراج الدینگل الرحمن337
120ایملحفیظ جان337
121کوثرغلام سخی337
122یماعبدالحمید337
123سمیع اللهسید الرحمن337
124محمد عرفانسلیمان335
125خواجه احمد ساحلخواجه بختیار335
126وحید اللهاسد الله335
127سراج الدیننظام الدین335
128مصطفیعبدالحکیم335
129احمد خالدعبدالولید335
130رویینمحمد اصغر335
131هدیهعبدالاحد335
132سعدیهنور الله335
133فرهنگیزعمر علی335
134هدیعبدالخلیل335
135مرسلاحمد بیژن335
136ادریس بابه کلان 335
137محمد عارفشیر احمد 335
138محمد ابراهیم محمد نسیم 335
139زهرا نثار احمد 335
140نعمت اللهرحم خدا333
141محمد هلالمحمد بلال333
142محب اللهعزیز الله333
143سمیهمحمد نعمان333
144مدینهمحمد ظاهر333
145منیژهغلام سخی333
146شبانهعبدالمجید333
147عبداللهسید محمد 331
148منصورسید حکیم331
149تمیمبسم الله331
150سرفرازبازمیر331
151عبدالقهارعبدالرحمن331
152وهاب اللهگلاب شاه331
153شبانهبابه جان331
154محمد جاویدعبدالحسین330
155نوید شیر احمد 330
156حسیب الله عبدالجلیل330
157محمد رضا کبیر شاه 330
158محمد ذبیع محمد شفیق330
159وجیهههاشم330
160محمد رفیعغلام فاروق329
161عبدالباعثعبدالباقی328
162صالح محمد راز محمد328
163سید فردوسسید محمد شاه328
164سید نعیمسید احمد 328
165تمیمشیرین آقا328
166سید علی آغاسید غلام حسین328
167هاجرهسید موسی328
168محمد رضا محمد صادق328
169ضیا الدینصمد علی326
170میلادجلال326
171احمد فوادمحمد رضا326
172محمد رضاموسی326
173مجیب الرحمنعبدالرحمن326
174سید کریمسید احمد شاه326
175رومارحیم الله326
176سلانهمحمد علی326
177عبدالرحیم عبدالروف325
178مجیب الرحمنعبدالواحد324
179پیمان غلام محمد324
180نوید احمدلطیف احمد324
181حسیباعبدالکبیر324
182بهشتهعبدالبصیر324
183نیلابمحمد آغا324
184احمد زیلطف الله322
185شفیع اللهمحمد سعید322
186رفعت اللهنصر الله322
187ذبیح اللهرمضان322
188عبدالبصیرپیوند علی322
189شرف الدینامر الدین322
190فیصلعبدالقادر322
191سید نعمت اللهسید اسد الله322
192تهمینهمحمد عالم322
193روحینامحمد عالم322
194دیبامحمد شفیع322
195مسکاسید کریم322
196شبانهتاج محمد322
197قدسیهمحمد مقیم322
198خیر بی بی سید منوچهر322
199ستایشمیر حسن322
200شمیلاعبدالصبور322
201زینبمحمد رحیم322
202قیس اللهعبدالعزیز321
203اسد اللهمحمود321
204محمد عربامیر گل321
205صدیقهسید داود320
206عاصمهاحمد ذکی320
207غلام مجتبی غلام مصطفی320
208نبیلا مولاداد320
209زبیرمحمد انور319
210دولت زیعبدالرحیم319
211مختار عبدالغفار319
212زرین شاهاحم جان319
213محمد نعیممحمد کریم319
214الیادعبدالقهار319
215عبدالمطلبعبدالستار318
216دولت قدمنیک قدم317
217سید نبیسید داود317
218بهرام اللهعبدالجلیل317
219خواجه نصیر احمدخواجه ظفر احمد 317
220عبید اللهعبدالله317
221عبدالخالقعبدالجلیل317
222احمد زبیرمحمد وسیم317
223حفیظ اللهخادم علی317
224سید عمرانسید محمد طاهر317
225محمد نظیممحمد نسیم317
226یلدامیرزا سعید317
227حسنامحمد یونس317
228کریم بخشاحمد الله315
229محمد سمیرمحمد غنی315
230رامینعبدالحمید315
231سمندرمحمد داود315
232محمد صمیممحمد نعیم315
233نگارمحمد هاشم315
234خاطرهمحمد سعید315
235مینهولی محمد315
236عبدالمبین غلام غوث 315
237مهریه غلام جیلانی315
238احمد امیدغلام حضرت 313
239سیدال خانحیدر محمد313
240محمد نذیرمحمد اسحاق313
241احمد کرام الدین313
242گلدستهامیر جان313
243مرسلعبدالهادی313
244صدففرید احمد313
245عبداللهعلی احمد311
246مرجانمحمد کبیر311
247محمد عثمانوحید الله310
248رحمت الله310
249مجتبی عبدالواحد 310
250محمدحامد نصرت میر 310
251عبید الله محمد کبیر 310
252آسیه غلام محمد 310
253ریحانه جمال الدین 310
254فریدبرات 308
255تمیمعبدالصب.308
256مرتضیمحمد علی308
257وقار احمدعبدالصمد308
258حامدعبدالواحد308
259هشاممحمود308
260مزملسیف الدین308
261مریمحاجی محمد سلیم308
262زحلحمد الله308
263فرهدغلام صدیق308
264سید محمد علیسید عبدالحمید306
265جاویدحبیب الله306
266عادلعبدالرزاق306
267علی بخشجان بخش306
268شمس الرحمنعبدالحنان306
269عبدالخالقغلام علی306
270بهشتهاحمد جاوید306
271زرافشانحیات الله306
272نرگسضیر محمد306
273رامش عبدالصبور305
274رومان عبدالمنان 305
275محمد رفیقسردار محمد 305
276عبدالحمید غلام محی الدین 305
277سمیه عبدالرحمن305
278عبدالوارثشیر محمد304
279تمیممحمد داود304
280احمد وعیدعبدالغفور304
281سید عبید اللهسید عبدالله304
282خجستهمحمد معروف304
283علینایقین علی304
284عایشهنورالرحمن304
285شعیب احمد302
286ولید خلیل الرحمن302
287پیرایهعبدالسمیع302
288تمناعبدالله302
289احسان اللهمفید خان301
290حسیب اللهمحمد خالد301
291منصورنظر محمد301
292مولادادشیر نظر301
293رامشنیکو بخت301
294سمیراذاکر شاه301
295قیس نور آغا 300
296شیرزی محمد جان 300
297وارث نایب شاه 300
298سید عباسخدایار299
299احمد مبیننور الله299
300فخر الدینمحمد حسین299
301شیر علیبقاوالدین299
302فضل الرحمنفضل کریم299
303محمد عبداللهمحمد حامد299
304عزیر محمد اسماعیل299
305سید احمد صمیمسید اکبر299
306عبدالمنصورعبدالصبور299
307محمد خیبرمحمد شفیع299
308مینهمحمد عیسی299
309اوستاشاه ولی299
310فرشتهعبدالله299
311مریممحمد معروف299
312بحت علیمحمد اخان297
313سعیدقاری297
314نیلوفرعبدالحمید297
315نوید اللهمحمد اکرم297
316یحییبهرام297
317عبدالعزیزعبدالظهور297
318نور الرحمنالله ببانی297
319عارف اللهعبدالحمید297
320محمد قسیممحمد نسیم297
321سونیامسجدی297
322تهمینهمیرویس297
323احمد زیشیر احمد295
324جعفرسرور خان295
325راتب احمدگل محمد295
326عمرعبدالکبیر295
327سیف الرحمنزکریا خان295
328حبیب اللهعبدالمتین295
329میلادنجیب الرحمن295
330نورالامینعبدالرحیم295
331جمشیدغیاث الدین295
332دیانااقبال295
333تمکینعبدالغنی295
334اسمامحمد اکرم295
335شیباامان الله294
336سمیراغلام فاروق294
337منیژهعلی294
338مهر شیرزاد294
339سمیر آقا جان293
340میرویسسخی داد293
341عصمت اللهفرید الله293
342فرشتهاحمد ذکی293
343فرزانهغلام نبی293
344مرسلمحمد عارف293
345حسنیحاجی جاوید293
346سید رفیع اللهسید مرتضی292
347سعادت شاهحیدر شاه292
348علی دادمحمدعالم292
349پیامعبدالحنان292
350محمد رضامحرم علی292
351عابده محمد اسلم 292
352سارهمحمد امین291
353نرگسغلام عیسی291
354ضیاالرحمندین محمد290
355نعمت اللهنصر الله290
356قیسعبدالله290
357بسم اللهعلی خان290
358محبوبمحمد سعید290
359غیب اللهدلاور خان290
360سمیراعبدالظهور290
361معصومهعید محمد290
362عبید الله محمد یونس290
363وحید رهام 290
364فیصلفقیر محمد288
365روح اللهنعمت الله288
366حبیب الرحمنعزیزالرحمن288
367محمد شفیقسرور الدین288
368آتنامحمد یوسف288
369احمد فرید عبدالحنان 288
370امیدوحید الله287
371نصرت اللهنور الله286
372سعدیهشیردل286
373سمیمطلا محمد286
374سحرزمری286
375انجیلانجیب الله286
376جهانگیر285
377امید اللهرحمت الله285
378احمد شکیبعبدالصبور285
379محمد آرمیناحمد شاه285
380حیات اللهعبدالرحیم285
381عثمان محمد داود 285
382احمد سید بهادر285
383خدیجهسادات284
384نازیلانجات الله284
385سالم بختیاری283
386جمشیدغلام مصطفی283
387فردوسمحمد صابر283
388سمیر عبدالروف282
389احمدح سمیرمحمد اشرف281
390عبدالمالکعبدالکریم281
391محمد رمضانخالقداد281
392ویس الدیننورالدین281
393محمد مسعودمحمد صابر281
394نیایشعبدالله281
395دیباویس الدین281
396عبدالباسطمحمد قاسم 280
397احمد سیر نعمت الله 280
398تمیم عبدالظاهر280
399عبدالواعظ میر سعید الله 280
400شادورانیزیارت گل خان279
401محمد علی جان279
402محمد عارفعبدالواجد279
403عابد احمدعبدالحمید279
404محمد جوادنور علی279
405سعدیهخالد احمد279
406فرخندههرمز279
407مریماحمد شاه279
408ویرافضل الله279
409عصمت اللهمحب الله277
410نور الدینضیا الدین277
411فردینمحمد حسین277
412سهراب عبدالوکیل277
413مصطفیمحمد شفیق277
414عبدالقویمحمد جان277
415مریمعبدالطیف277
416فرشتهاحمد جاوید277
417نگینه277
418سعدیههاشمی277
419فرشته277
420مقدسهعبدالحبیب277
421زینبجعفر277
422عاشق اللهعادل شاه276
423حسین علیرجب علی276
424عنا سید عبدالله 275
425نازنین مطیع الله 275
426امیر شاهگل احمد شاه274
427شبیر احمدآغا گل274
428محمد شفیقمحمد صادق274
429جان علیخان علی274
430احمد ذکیعبدالاحمد272
431کریم دادعزیز احمد272
432ساحلسخی داد272
433نجیب اللهنعمت الله272
434رشادعبدالفتاح272
435بهشتهسید سیر272
436محمد وارثمحمد صابر272
437وفی الله عبد الله 272
438عبیدالرحمنفیضان الحق270
439محمد تمیمدوست محمد 270
440ذبیح اللهسلطان حمید270
441صابرهخدایار270
442دیبامجیب الله270
443کرشمهرحمت شاه270
444حکیمهحسین داد270
445فهیم سادات 270
446مریم نصیر احمد 270
447نجیب اللهحبیب الله268
448محمد محفوظغلام فاروق268
449احمد محیطحبیب الرحمن268
450صدام الرحمنغلام الرحمن268
451آرشقند آغا268
452راهشمحمد ایوب268
453صابرهاحمد علی267
454حسناتاسماعیل266
455شعیب سمندر265
456محمد عمرخلیل الله265
457نور محمدمحمد عارف265
458احمد منصور عبدالواسیع 265
459ویس آغا گل265
460محمد وسیم محمد میرویس265
461سید زاهدسید مرزا263
462محمد ادریسخواجه کرامت الله263
463عبدالنافععبدالملک263
464علی پیمانمحمد موسی263
465فایزمحمد اکرم263
466محمد منیبفیض محمد263
467احمد زبیرفیض محمد263
468نداکریم داد263
469مریمسید عیدالستار263
470خواجه فرهاد خواجه حبیب جان 262
471سیامکمحمد عیدی261
472سحرعبدالشکور261
473صوفیهعبدالغفار261
474سودابهعبدالرسول261
475احمد مشفقگل آقا260
476محبوب غلام 260
477عبدالوهاب نیک محمد 260
478وحید امیر الدین 260
479محمد شیر آقا شیر علی خان 260
480احمد فرزادسیف الرحمن259
481نجیب اللهعبدالله259
482حسیب اللهمرحمت خان259
483احمد زیمحمد259
484عقیل محمد ذکی محمد259
485تهمینهحاجی عبدالقدیر259
486رونانصیری259
487بهار همایون259
488حارثمحمد عارف258
489فیاضگل احمد257
490امیدحاجی آقا گل257
491آرزوعبدالعلیم257
492سحرمحمود257
493محمد رفیعمحم کبیر256
494عبدالسمیععبدالحمن256
495احسان اللهکمال الدین256
496بشیرشاه ولی256
497فرامرزعبدالغنی255
498عبدالمناف عبدالصبور 255
499جمال ناصرنور الله254
500بهرام الدینعبدالحق254
501رمضیهاحمد شاه254
502مروهمحمد رجب254
503خواجه سهرابخواجه نجم الدین252
504سهیلعلی شاه252
505دیدارسفر محمد252
506شکریهدیدار علی252
507احمد راشدمحمد نعیم250
508احمد راشدمحمد نعیم250
509امر الدینصبرالدین250
510حبیب اللهخدا داد250
511کریم اللهنصر الدین250
512میتراحیات الدین250
513سمینهخوشحال250
514احمد سمیر عبدالمعصوم 250
515مریم مسجدی250
516خجسته نصرالدین250
517سیف اللهفیض علی249
518داودعبدالخالق249
519سید هارونسید عبدالرحمن249
520صدیقهمیرزا حسین248
521فایز الله نور احمد 248
522امیر خانذکرعلی247
523مهدیعلی دوست247
524مصطفیفقیر حسن247
525مسافرشاه ولی247
526عبدالوسیمعبدالمقیم247
527حاجی بصیرسردار247
528محمد انورمحمد کبر245
529وحدت اللهعبدالولی245
530محمد بهیرمحمد نذیر245
531شکیبعبدالوحید245
532محمد مصطفیمحمد داود245
533احمد خوشنودعبدالخلیل245
534رقیهمحمد علی245
535سمیهمحمد عزیز245
536سمیع الله شاه آقا 245
537زلمیعلی داد244
538سید غفارسید غفور243
539میر محمد عزیرمیر محمد شاه243
540جان محمددین محمد243
541محمد شفیقمحمد عمر243
542واعظخواجه فقیر243
543حسیب اللهعبدالقهار243
544شبنمسعادت243
545نرگسغلام نبی243
546مژگانمحمد قسیم243
547میرویس محمد انور 243
548مفید احمدعبدالمجید241
549مجتبیشیردل241
550شفیع اللهشریف الله241
551برات علیغلام عباس241
552روح اللهعبدالمصور241
553فرحتمحمد 241
554شبنمعبدالعلیم241
555علیناسید حبیب الحق241
556عاصم اللهقیسم الله240
557مروهعنایت الله240
558حفیظ الله شیرمحمد 240
559خدیجه عبدالکشور240
560ام البنینحسین احمد239
561محمد عثمانرمضان239
562محمد داودمحمد موسی238
563محمد ابوبکرمحمد حلیم238
564عبدالکریمعبدالقدیر238
565احمد بلالامیرمحمد238
566احمد بلالامید محمد 238
567تمناعبدالحی238
568سهیلعبدالرشید236
569دانشمحمد علی236
570حسین علیعبدالغیاث236
571مهدییار محمد236
572جمشیدقند آغا236
573سبحانمحمد نعمان236
574اختر محمد لاله آقا 235
575محمد ادریسمیر پادشاه 235
576احمد هارون عبدالبصیر 235
577نوید اللهعبدالعزیز235
578مریم عبدالباقی235
579نصرت اللهیار محمد234
580جمال الدینآزاد خان234
581ذبیح اللهنور محمد234
582مصطفیگل میرزا234
583ننگیالیزرجان234
584پیمانهذبیح الله234
585شیباحبیب الرحمن234
586فرهاد سید آغا 233
587فیض علیامام علی232
588احمد بشارتاحمد نبیل232
589عبدالعلیعبدالحمید232
590هدیهمحمد یوسف232
591محمد حمزهکفایت الله231
592محمد خالد عبدالودود 230
593عبدالرحمنمحمد داود 230
594کریمهمحمد ایوب229
595عبدالولید محمد نسیم 228
596الیاسسید روف227
597رامیناحمد فیصل227
598شیلامحمد رسول227
599زهراغلام رسول227
600مریناذبیح الله227
601هدیهفرهاد227
602غلام میرویس غلام مرتضی225
603مرتضیعوض علی225
604هدایت اللهعزیزالله225
605محمد قیسعبدالصبور225
606وحید اللهحمید الله225
607حوریهسخیداد225
608معصومهغلام سخی225
609محمد رامین محمد امین225
610ملالی نعمت الله 225
611رحمت احد الله223
612فرهادمحمد اعظم223
613باسطعنایت الله223
614جمالعاطفی223
615تاج محمدصفر محمد223
616شمس الحقمحمد داود222
617احمد اللهنذیر محمد 222
618عنایت اللهعین الله221
619وسیممحمد بشیر221
620شاکرمحمد نعیم 220
621رامش حاجی عبدالغنی220
622عنایت الله حیات الله 220
623محمد حامد محمد خالد220
624طیبه سید معروف220
625زحلسید ولی218
626سودابهصفی الله218
627امیر آقاحاجی شیرین آقا216
628محمد رامشعبدالجمیل216
629غلام صدیقعبدالجبار216
630محمد رسولمحمد کاظم 215
631عبدالضمیرعبدالمتین214
632احمد قدوس213
633نگینعنایت الله213
634وژمهمحمد اسلم213
635شهربازمحمد اسحق213
636رومیلاعبدالله213
637نوداعبدالرزاق213
638نهادمحمد رسول212
639انگیزهمحمد212
640لطف اللهعبدالمبین211
641زینب محمد علی 210
642عبدلواجدعبدالواسع209
643میلادمحراب الدین209
644شاه صمیمعبدالقیوم209
645دولت محمدملا محمد209
646صدیق امیریهدایت الله209
647مینهعبدالعزیز209
648دیوهدانیال209
649فرهادعبدالقادر207
650محمد ذبیحمحمد طاهر207
651حامدعبدالرحمن207
652خیال محمدآقا محمد207
653لیدامحمد شریف207
654محمد عمادغلام سعید205
655احمد ندیمعبدالبصیر205
656امید مرتضی205
657بریالیاحمد خلیل205
658احمد فریدمیر علم205
659زهراعبدالرسول205
660انوشهپیر محمد205
661احمد نوید عصمت الله205
662نرگس عبدالغفور205
663مروه عبدالوکیل205
664احمد نوید عبدالحمید 204
665عبدالرافیععبدالرحمن202
666عبدالذاکر عبدالصمد202
667محمد شریفعبدالوحد200
668مرتضیمحمد یاسین200
669احمد نور محمد200
670مجیدحکیم 200
671عبدالغیاثمحمد داود 200
672رحمت اللهلعل محمد198
673عوضخداداد198
674محمد فهیممحمد لطیف198
675راحت شاهعبدالرازق198
676شهرزادعزیز احمد198
677محمد بیژنغلام حسین198
678بهارهدل آقا198
679یسرامحمد یوسف198
680یسراسید علی رضا198
681رنامحمد هاشم198
682پلوشهمنیر محمد198
683صمیمشهریالی196
684محمد امیننادر خان196
685حکمت الله عبدالکریم 195
686سمیر عبدالروف195
687ادریسعبدالصبور193
688احمد سروشاندیشمند 192
689حسینصمد خان191
690نصرت اللهایمل191
691محمد هارون محمد اسلم190
692صفی الله مومن خان 190
693امین اللهمحمد عوض187
694یحیشاه محمد187
695داد سخیعصمت الله187
696محمد جاویدعبدالخالق187
697محمد یاسینمحمد شریف187
698قدرت اللهرحمت الله187
699احمدسراج الدین187
700مسکاعبدالطیف187
701وحید الله187
702اسماعیلسلطان شریف185
703محب الله الماس 185
704مسعود غلام بهاوالدین 185
705نصیر الله حفیظ الله 185
706زحل عبدالمبین 185
707محمد مصطفیمحمد عیسی184
708پردیسنصرت182
709علیگل اقا182
710جلال الدیننعیم شاه182
711توفیقحبیب الرحمن182
712فیض محمدتاج محمد182
713عمرانهمایون182
714زینبعلی احمد182
715یحیی شاه محمود 182
716نقیب اللهعبدالشکور180
717عبدالمومنعبدالغفور180
718شفیق اللهمحمد موسی180
719دین محمد180
720فرهاد سید خان 180
721نصیر احمدنثار احمد178
722سرفرازسید محمد 178
723محمد ایوبخان محمد 178
724سید راشدسید فضل الله177
725محمد رامینمحمد یونس177
726محمد عمرحاجی عبدالله177
727نرگسمیرزا حسین177
728یار محمد همراه قل177
729مزملوزیر محمد175
730فرهادعبدالقیوم175
731محمد امیدمحمد هاشم175
732روح اللهمحم جعفر175
733عبدالسمیععبدالصبور175
734عبدالهادیعبدالصبور175
735محبوبعبدالمحفوظ175
736مزمل سخیداد 175
737سید هاشمعبدالمحمد173
738نصیر احمدگل احمد173
739شفا محمد بای محمد 172
740هدیه عبدالروف172
741علی احمدسید احمد 171
742حمزهمیرداد171
743اسلام الدینشیر نظر171
744ابرار اللهگل امیر171
745فردینعابد الله 170
746محمد بلال محمد گل 170
747محمد صمیماختر محمد 170
748کرامت عبدالله 170
749احمد بهیرسلطان محمد169
750کامراناحمد فرید169
751نور اللهولی محمد 166
752علیمحمد کبیر166
753وهابغلام رسول166
754شیریالیسیف الدین166
755محمد صابر احمد شاه 165
756سید روح الله عبدالخبیر 165
757شمس الحقضیا الحق165
758کریم عبدالرحیم164
759فرهادعبدالحنان164
760کاظمعلیاور164
761منصورعبدالستار164
762شمس الدینمحمد امیر164
763محب اللهغلام معروف164
764خدیجهمحمد یونس164
765مسیح احمدعبدالغیور162
766زلگیمحمد شریف162
767شریف صادق160
768احمد رشادمحمد اسماعیل160
769محمد آرشخلیل الله160
770ساحل لعل محمد 160
771سلطان ولی 160
772عبدالجمال عبدالجمیل160
773احمد شجاع خیر محمد 160
774مریمغلام معصوم 160
775کرشمه عنایت الله160
776سلیمانمحمد امان159
777شهابعبدالفتاح158
778حسینه محمد داود 158
779طاهرشاه حسین157
780محب محمد شاه خان157
781شفیقحسیب الله157
782شهابمیر آقا155
783کریمجان محمد 155
784احمد بلالحاجی فقیر155
785زهرامحمد علی155
786ولید همایون 155
787مسیح الله محمد شرین 155
788ضیا ملرحمت خان 155
789مروتمحمد مصطفی153
790احمد شعیبعبدالحبیب153
791سید مجتبیسید جمعه خان153
792عبداللهجان آقا153
793حکمت اللهعبدالله153
794عبدالخالدعبدالحمید153
795محمد ادریسهمایون153
796دنیایار محمد153
797احمد عقیلاحمد حدید151
798مرسلهمایون151
799سارهخالد جمال151
800محبوبلعل محمد 150
801نعیم الله منو گل 150
802سهیل عبدالمحمد 150
803خدیجه ابراهیم 150
804هما محمد نبی150
805مروه عنایت الله150
806اهورا کیومرث150
807عبدالاحدسردار محمد149
808سلیمانشیر جان149
809رامشزین العابدین146
810مصطفیمحمد یوسف146
811سید نجیب اللهسید عارف آغا146
812ایثار اللهانصار الله 146
813دنیااسد الله146
814فتح خان غلام 145
815شاه ولیشاه علی145
816مصور سید عارف145
817رامزعبدالله 145
818مریم آقا محمد 145
819جاویدزمری144
820جاویدزمری144
821عبدالرقیبعبدالشکور144
822نصر الدینسراج الدین 143
823صوفیامحمد امیر142
824فرشتهعبدالله142
825اربازیار حبیب141
826فیروز اسد الله 140
827مدینه بسم الله 140
828اسرار خاصنثار احمد139
829عمررامین احمد 139
830رخسارقربانعلی138
831اجملعبدالرحمن137
832عزیز عبدالسلیم135
833معراج الدینعظیم الدین135
834وفی اللهاحسان الله135
835سید عمرسید یحیی135
836مهرانگیزتوفیق الحکیم 135
837فردوسپهلوان133
838میناعبدالله133
839علینامحمد علی131
840سید حبیب اللهسید عبدالحسن130
841رحمان شاهاحمد شاه130
842صدفایشان130
843سمیر یادار130
844فهیم عبدالکریم 130
845عبدالجمیلعبدالصبور128
846رومانمحمد ناصر128
847محمد محمد موسی128
848احمد وفامحمد صادیق128
849امید شاه محمد126
850احمد قیسعزیز احمد126
851پرویزعبدالسلیم126
852روح اللهعبدالعلی126
853محمد نایبخداداد126
854سلسلهمحمد صدیق126
855ساره شاه جهان125
856عبدالمبین سید سالم 125
857امید محمد جان121
858عمراسد الله121
859محمد امید محمد انور121
860شبنمعطا محمد 121
861اشرف محمد جان 120
862خان محمد نسیم 120
863محمد ناصر نصرت الله120
864یحیی کبیر خان 120
865فرهاد عبدالقدوس 120
866عبدالحسینعبدالصمد119
867آروینعلی زاده119
868سید عباسسید عمران119
869ضمیرفضل احمد117
870محب اللهخدای رحیم117
871عبداللهابراهیم117
872حلیممحمد قسیم117
873جعفرنوروز خان115
874شمس اللهمحمد فرید114
875جاویدعبدالله113
876میلادنجیب112
877عبداللهمحمد اکبر112
878احمد خالد110
879عبدالرحمنعبدالستار110
880الیاسکرام الدین110
881رامینعبدالمبین110
882نورالدین عبدالحفیظ110
883محمد اسحاقمحمد موسی108
884سعیدهسید وکیل106
885زرافشاناحمد فیض106
886محمد شرین آقا 105
887ابوبکرسراج الدین103
888محمد جمیلمحمد قاسم101
889عبدالقادرمحمد علی101
890الیاسمحمد جاوید101
891عزیز آقا خان آقا 100
892الیاس گل حیدر100
893توریالیمحمد سالم99
894امید عبدالولی97
895شمیلاعبدالصبور97
896حسینعلی محمد94
897فریدونفرهاد94
898ماه بانواحمد خان94
899الیاسریس الدین92
900محمد شریف92
901احسان اللهحاجی رحمت الله90
902محمد ظاهر شاهمحمد حکیم شاه90
903حبیب سید عبدالله 87
904عبدالحیمنصور خان86
905محمد شادابمحمد زمان85
906احمد خان حکم خان 85
907احمد راشدپادشاه گل82
908فایضعبدالفتاح78
909محمد فردوسمحمد داود67
910فردوسمحمد غوث64
فهرست

you're currently offline