نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهاسم اسم پدرنمره
1احمد بلالامیر محمد 100
2میر احمد اللهمیر عنایت الله100
3احمد یوسفاحمد جاوید100
4احمد سمیراسد الله100
5نجم الدینشیراز الدین100
6منصور جلالمحمد داود100
7ساجدفضل الرحمن100
8اکرام الدینسرباز الدین100
9رضا ابوذر100
10احمد ادریسحمید الله100
11علی سیناغلام سرور100
12سید باسطسید بهاوالدین100
13سید بارزسید بهاوالدین100
14عبدالخالدمحمد اسلام100
15محمد خالدنعمت الله100
16سید عابدسبد رحمت شاه100
17صفت اللهعبدالرزاق100
18صدفاحمد جاوید100
19فیروزهعبدالجبار100
20نویدهمحمد رحیم100
21روزیتاحضرت 100
22پیروز احمدشمس الدین100
23تمهید اللهحاجی خوانی100
24احمد نویدنور احمد100
25صدیق اللهصفی الله100
26احم ایملحاجی عزیز الرحمن100
27محمد اللهعصمت الله100
28مطیع الرحمنفضل الرحمن100
29توابمحمدن گل100
30احمد فیصلنظر محمد 100
31سید بارزسبد بهاوالدین100
32مطیع اللهمحمد سعید100
33منصور احمدنظر محمد 100
34نثار احمدعبدالقهار100
35محمد رحیممحمد عمر100
36سید باسطسید بهاوالدین100
37مرید عبدالطیف100
38ندیم احمدعبدالقدیر100
39صابرهمحمد کریم100
40فتانه محمود شاه100
41مریم حسین داد100
42احمد جواد بابه جان 100
43خواجه یوسفخواجه مقصود 100
44محمد نعیم عبدالکریم 100
45عبدالقدیر عبدالصابر100
46محمد نسیم عبدالکریم 100
47محمد عمران بابه جان 100
48فرهاد امان الله 100
49فرحت احمد فرید 100
50سحرعبدالهادی100
51زحل وحید الله 100
52نسا یاسمین عتیق الله 100
53زینب عبدالقهار100
54بشراعبدالطیف100
55مسرت عبدالعزیز 100
56وصلت محمد نجیب100
57سونم محمد شاه 100
58سوسن عنایت الله 100
59شبنم لیاقت علی 100
60محمد انوشفضل احمد96
61مشتاق حسینپاینده باقی96
62محمد شمس الدیناسد الله96
63عبدالمتینمحم کبیر96
64حامد اقبالغلام رسول96
65محمدعمرانمحمد عادل96
66محمد عظیمدولت محمد96
67محمد ابراهیممحمد الله96
68مجیب محمدشیر محمد96
69احمد مبشرغلام فاروق96
70خواجه حسیبخواجه د آقا96
71عبدالمصورگل محمد96
72عبید اللهمحرم96
73لایق دادپیرداد96
74رحمان الدینجلال الدین96
75عبادت اللهعبدالطیف96
76احمد حارثمحمد فهیم96
77احمد حارثمحمد حسین96
78نورالدینشجاع الدین96
79احسان اللهباز علی96
80عبید اللهنعمت الله96
81سوریهمحمد 96
82فرشتهامام علی96
83فوزیهجمعه خان96
84هدیهمحمد قاسم96
85حسیبانور الله96
86ناهیدفرید خان96
87مرحباالله نور96
88شافعهعبدالروف96
89فیض اللهعبدالله96
90خواجه مسیح اللهخواجه صفا96
91فهیمغلام زبیر96
92سید رامینسید عوض96
93حبیب الرحمنفضل الرحمن96
94سمیع اللهالله داد96
95ریاض اللهیوسف96
96سیح اللهحمید الله96
97مسعودمحمد داود96
98صدیق اللهعبدالروف96
99احمد فوادسلطان محمد96
100ثنااللهخان شرین96
101عباد اللهمحمد ذکریا96
102حامدعبدالحبیب96
103انصارغلام حضرت96
104نصیب اللهشمس آقا96
105محمد الیاسمحمد سالم96
106نعمانشاه اقا96
107بریالیرحم خدا96
108محمد الیاسامیر خان96
109محبوب اللهعبدالمحفوظ96
110احمد ندیمعبدالستار96
111نعمت اللهحاجی روح الله96
112محمد عمرانزلمی96
113مشتاقمحمد ضیا96
114علی سیناحفیظ الله96
115حسیب اللهالله داد96
116عبداللهسلیمان96
117محمد ذکیمحمد داود96
118احمد راشدعبدالرزاق96
119حارث شاه محمد 96
120نجیب اللهعزیز الله96
121سلیمانعبدالصبور96
122منظور احمدخان آقا96
123محمد مرتضیملک محمد96
124تمنامحمد مرزا96
125مریمعبدالحی96
126انیسهاحمد الدین96
127حدیثه فروزانعبدالشکور96
128زینبسید خلیل96
129مسعوده محمد داود96
130زهرامحمد آصف96
131حفصهفضل الرحمن96
132احمد رشاد غلام نقشبند 96
133محمد داود غلام ممتاز 96
134محمد سیاف خالقداد 96
135محمد فاضل محمد ناصر96
136عبدالمنیرعبدالصابر96
137شمس الحقعبدالمبین96
138عبدالمتینعبدالقادر 96
139حسیب الله عبدالرقیب 96
140بشرا میر ذبیع الله 96
141سودابه عبدالشکور96
142تمنا محمد عالم96
143ثنا محمد جواد 96
144فرشته محمدعظیم 96
145نگینه محمد داود 96
146حسینه محمد داود 96
147سحر عبدالبصیر 96
148احمد سعدیعبدالصبور92
149بابه شاهعلی محمد92
150محمد یوسفعید محمد 92
151زاهدنور الله92
152احمد مزملعبدالوحید92
153عبدالمنیرعبدالسلام 92
154شاداب امان الله92
155احمد شبیرشرف الدین92
156احمد فرهادسید محمد92
157سید فهیمسید قاسم92
158عزیز اللهنازکمیر92
159احمد شفیععبدالستار92
160حشمت اللهمحمد اسلم92
161محمد امیننور محمد 92
162نجیب اللهغرزی 92
163ابراز الدینسیف الدین92
164میر بچه خانراباز خان92
165ندیم الحقسمیع الحق92
166سلیمانرحمت الله92
167مصورمحمد سلیم92
168خیر اللهحبیب الله92
169فردینسید شبیر92
170نوید الرحمنعبدالرحمن92
171سهیلمحمد رحیم92
172عابد اللهصفی الله92
173شاه اورنگ زیببابا جان92
174ذهب الدینسلام الدین92
175ایملمحمد ناظم92
176شبیر محمند اسماعیل92
177مختارنظر محمد92
178انقلاب الدینغلام نبی92
179ذبیح اللهجانعلی92
180محمد منیبصالح محمد 92
181محمد عظیمغلام دستگیر92
182قار زلگیمحمد شریف92
183انصار الدینسلام الدین92
184شفیع اللهامین الله92
185فیض محمد تاج محمد92
186زرمینهعمرالدین92
187مژدهعبدالبصیر92
188حمیدهعبدالصمد92
189صدفعبدالغفار92
190سمیهسلطان احمد92
191حسنیعبدالروف92
192بهشتهمحمد احسان92
193فرخندهمحمد نظیر92
194مدیحهخالد احمد92
195خجستهعبدالمقیم92
196هارونباز محمد 92
197مختار حسینغلام محمد الدین92
198غیاثی خانعبدالمعروف92
199احمد ولیدمحمد داود92
200ذبیح اللهعبدالحلیم92
201احمد فرزادمحمد مهدی92
202رامینمحمد آصف92
203احمد فوادنثار احمد92
204سنگرمحمد عارف92
205محمد یعقوبمحمود92
206محمد اکرامسرورخان92
207اکملمحمد جان92
208عبدالشهیمعبدالقهار92
209احمد مزملاخپلواک92
210احمد ایرجعبدالفتاح92
211خواجه مهرانخواجه محمد عثمان92
212محمد سیلابپانیده محمد92
213اکلیلمحمد ابراهیم92
214محمد عمرانسلیمان92
215محمد عمرانمحمد نعیم92
216محمد سلطان محمد امان92
217غلام ابوبکرغلام محمد92
218حشمت اللهعبدالقیوم92
219مقیمسردار 92
220مشتاق احمدعبدالرزاق92
221منصورعبدالواحد92
222توحید اللهتیمور شاه92
223زلگیمحمد شریف92
224شفیع اللهعبدالرحمن92
225محمد معروفمحمد داود92
226کمال سخیمحمد ابراهیم92
227یمافرید احمد92
228عبدالحسیبعبدالحبیب92
229اموعیب علی92
230سید الیاسسید عبدالرحیم92
231رحمت اللهنورحیم92
232شیر خانعبدالوحید92
233محمد اکرممحمد اکبر92
234فرهادخیر محمد92
235علی برات علی92
236سید محمد رضاسید نبی92
237وطن گل92
238رفیع اللهنجیب الله92
239احمد شاهعبدالمتین92
240بهیر احمدحبیب الله92
241ویس الدینمحمد عظیم92
242سید عقیلسید عبدالرحیم92
243متوکلغلام سعید92
244میر مزملمیر امین الدین92
245خواجه حسیب اللهخواجه دل آغا92
246نوید اللهجان آغا92
247عبدالباسطعبدالقادر92
248شیرزادحکیم جان92
249بهراممحمد ابراهیم92
250تمناسید عبدالروف92
251عالیهمحمد شفیع92
252مهرالنسامحمد هاشم92
253الاههمحمد فتاح92
254رقیهطاهر92
255مهر افزونمحمد ایاز92
256سحرمحمد انور92
257فاطمهذبیح الله92
258نفس گلدولت 92
259ثمینهمحمد عالم92
260صبریهاحمد الله92
261سامرامیر زمان92
262هانیهرشاد احمد92
263مدینهعبدالرشید92
264سکینهاقبال92
265رنگینهغیرت92
266اختر محمد لاله آقا92
267ظریف احمد ذبیع الله92
268اسماعیل عبیدالرحمن 92
269سید طیب شاه سید نادر شاه 92
270سلیمان عبدالرحمن92
271مقدسه عبدالوحید 92
272اسماعطا الحق92
273یاسمین محمد عظیم 92
274پیمانه محمد اکرام 92
275آرزوجان محمد 92
276سپنامحمد سلیم 92
277انوشه محمد داود 92
278زحل عبدالبصیر 92
279فرخنده عبدالباقی92
280روح اللهنور آغا88
281محمد ندیمعبدالحلیم88
282محمد ندیمعبدالعلیم88
283شید شهیرسید رحمت الله88
284محمد تمیمعزیز احمد 88
285رستم خانحکیم خان88
286رامشمحمد نادر88
287محمد مدثرمحمد یاسین88
288محمد اجملامیر الله88
289محمد وزیرمحمد نبی88
290ربیع اللهذبیح الله88
291حکمت اللهمحمد بشیر88
292علی رضامحمد ظاهر88
293فرشادعبدالطیف88
294محمد یوسفعبدالظاهر88
295سید فایقسید فاروق88
296سید مرتضویمیرویس خان88
297احمد امیدمحمد یوسف88
298آرینمحمد اعظم88
299محمد اسحاقمحمد ابراهیم88
300احمد سلیمعبدالودود88
301مشعلدادالحق88
302زاهد علیمحمد امین88
303عبید اللهعتیق الله88
304نثار احمدجهانگیر88
305عبدالمتیننور احمد88
306امین اللهخیر جان88
307خسرومحمد رحیم88
308فیض اللهمحمد عظم88
309فیض اللهمحمد علم88
310الیاسعلم88
311عبدالرحمندر محمد88
312محمد ندیممحمد یعقوب88
313نورعلیباز علی88
314نجیب اللهعبدالنصیر88
315احسان اللهمحب الله88
316عبدالحمیدغلام الدین88
317هارونمحم نادر88
318احمد فهیممحمد عبدالرحیم88
319محمد نایبمحمد یاسین88
320ذبیح اللههمایون88
321احمد ضیاخادم علی88
322عصمت اللهشیر شاه88
323محمد اگبرپهلوان میلاد88
324شرف الدینمحم کبیر88
325پردیسکمال الدین88
326سلیمانمولا داد88
327محمد شعیٍبمحمد شفیق88
328فیض محمد شیر احمد 88
329مجیب اللهعبدالجان88
330امین اللهحمید الله88
331کریم اللهنور الدین88
332حلیم حارثمحمد یاسین88
333وجیح اللهمحمد زمان88
334مجیب اللهعبالجان88
335تمنامحمد هادی88
336سوناگل محمد 88
337فطرتسید بشیر88
338جمیلهگنج علی88
339صدفمیر محمد شریف88
340صدف میر محمد شرف88
341پلوشهعجب گل88
342سلیمهعلی نظر88
343کامیلهخادم علی88
344شبنامرزا محمد 88
345میر عبدالمصورمیر عبدالمصبور88
346محمد الیاسغلام جیلانی88
347احمد عابدرفیع الله88
348برکت اللهولی الله88
349محمد عقیلمحمد تقی88
350قیس عبدالرشید88
351امجد علیمحمد آخان88
352احسان اللهعبدالاحد88
353یار محمدداد الله88
354محمد یوسفمحمد شفیق88
355نجم الدینمحمد دین88
356سادات محمد شفیع88
357جاویدغلام حیدر88
358ظریفمحمد شریف88
359حافظ نثار احمدجهانگیر88
360ظفرمحمد سلیم88
361محمد حامدمحمد ابراهیم88
362سید شکرانسید غفران88
363عصمت اللهاحمد88
364نویدشیرزی88
365کفایت اللهعبدالحافظ88
366سمیع سردار زیبخت بلند88
367فرشیدفخرالدین88
368ایمن نبی الله88
369ولینورباز88
370میرویسمیرمحی الدین88
371سید مقیمسید حکیم88
372عبدالحلیمعبدالمجید88
373عبدالباسطعبدالغفور88
374مجیب محمد شیر محمد88
375الهاممحمد حنیف88
376رحمن الدینجلال الدین88
377احمد فیصلمسجدی88
378احمد پرویزعبدالبصیر88
379وحید اللهفضل محمد88
380مقدرعزیز الله88
381نعمت اللهرحمت الله88
382عبدالباعثمحمد سلیم88
383سلیمانمحمد اسماعیل88
384فضل اللهعبدالعلی88
385احمد ضیاعبدالرازق88
386عبدالرحیمعبدالوارث88
387احمد میلادشفیع الله88
388اسد اللهشیدا88
389ایثارلطف الله88
390سحرعزیز احمد88
391صدفعزیز احمد88
392شمشاد بیگمامیر حمزه88
393ساجدهشیدا88
394عنبرینضمیر احمد 88
395هیلیعبدالقدیر88
396منورهمحمد عزیز88
397لیدانیاز محمد 88
398سوناعبدالخلیل88
399رزماامان الله88
400آرزومحمد دامان88
401رزماغلام دستگیر88
402فرحتغلام حبیب88
403شکریهامان الله88
404معصومه یعقوب علی88
405ستاره سحراحمد شاکر88
406حسنارستم88
407حسنااسلم88
408زیبامحمد سرور88
409عایشهفضل الرحمن88
410هوسیمحمد شاه88
411شگوفهحاجی امان الله88
412ثریااحمد شعیب88
413ثنا کهکشانسید نجیب الله88
414وجیهحاجی امان88
415سارابخت الجمال88
416یلداسید حمید88
417نصر من اللهمحمد زمان 88
418مدثربزرگ جمیر 88
419محمد آرین محمد همایون 88
420حبیب الله عبدالجبار 88
421احمد سیرت عبید الله 88
422محمد بهرام محمد مهدی88
423سیف الدین شهباز88
424حامد محمد اسماعیل88
425نوید الله اسد الله 88
426تواب غلام الدین88
427مریم عبدالقدوس 88
428سلطنتمحمد رحیم 88
429ویدا شاه محمد 88
430مژده سحرعبد الله 88
431حسینه عبدالفیاض 88
432روح اللهمحمد حسن 86
433قربان علیفرهاد84
434احمد بصیرحبیب الله84
435داد اللهشمس الله84
436ضیاالرحمنعبدالحمید84
437عتیق اللهسراج الدین84
438روملامیر گل84
439تمیممهر علی84
440هدایت اللهمحیب الله84
441محمد عبدالعلی84
442احمد جوادعبدالملک 84
443محمد حارثسلطان محمد 84
444حکمت اللهرمضان84
445لطف اللهاحمد علی84
446نصیب اللهشمس آقا84
447محمد میلادمحمد رستم84
448امید اللهمحمد علم84
449صفی اللهنور الله84
450شاپور خانالله محمد84
451داد اللهعبدالنصیر84
452نایب علیغلام محمد84
453نایب علیغلام صمد84
454عبدالوارثمحب الله84
455رامینجلال الدین84
456رفیع اللهفضل الکریم84
457احمد آرششاه محمد 84
458احمد نوید محمد یاسین84
459مرسلینامجد84
460حکیمسلطان حسین84
461فهیمیمل84
462مسعودنور محمد 84
463فرهادعبدالقیوم84
464محمد مصطفیمحمد ضیا84
465گل احمدگل پاد شاه84
466محمد سهیلعبدالوکیل84
467احمد ذکیامان الله84
468امان اللهحبیب الله84
469ذبیح اللهعبدالحلیم84
470حبیب اللهمحرم 84
471ربابهرمضان84
472مروهعبدالمعروف84
473رویااحمد ضیا84
474صابرهحیات الدین84
475سعیدهغلام فاروق84
476تمناصلاح الدین84
477مریمامیر جان84
478زلیخاقربانعلی84
479میلالیباروز84
480باصرهرحمت الله84
481کرغلیریعبدالمقیم84
482بصیهشهنشاه84
483ذبیح اللهسخی محمد84
484احمد شاهغلام جیلانی84
485محمد هارونعبدالسلام84
486الهامحیات الله84
487احمد سیرعبدالوهاب84
488اسماعیلحبیب الرحمن84
489وثیق اللهخیر الله84
490هوشمندعبدالرازق84
491نثار احمدعبدالبصیر84
492سلیماناورنگ زیب84
493مرسلین پانیده محمد84
494ویس الدینامرالدین84
495عبدالباعثهمایون84
496سید شفیق اللهسید عزت الله84
497شعیبصالح محمد 84
498یمادل اقا84
499عبدالهادیشاه محمود84
500توحید اللهآغا جان84
501حبیب علیعوض84
502محمد فیصلمحمد فاضل84
503شیر علیمحب علی84
504عبدالعظیمعبدالکریم84
505محمد میثمسلمان علی84
506پرویزغلام محمد 84
507محمد طیبعبدالروف84
508خواجه نجیب الهلخواجه قدرالدین84
509هارونغریب الله84
510واعظغلام سرور84
511زاهدعبدالحمید84
512ذبیح اللهفضل محمد84
513شریف صادق84
514محمد جانعبدالعلی84
515میر جابرمیر محمد 84
516انوشفضل احمد84
517مرتضیغلام نبی84
518امیدسخیداد84
519عبید اللهغلام جان84
520حسنامحمند داود84
521شفیقهعبدالحفیظ84
522شیلاعبدالله84
523شیلامحمد هاشم84
524مرسلشیر سعید84
525فرشته غلام سخی84
526جمیلهمحمد نعیم84
527عایشهعبدالصبور84
528جمیلهیار محمد84
529یسرامحمد شریف84
530سحرحمید الله84
531فیروزهعبدالاحمد84
532علینااکبر علی84
533حمیدهعبدالعزیز84
534امیر تیمور شاه 84
535محمد رامینمحمد امین 84
536عبدالمجید میر جعفر84
537محمد حکیم محمد عالم84
538عبدالقیوم گل آقا 84
539وقاصعبدالوسیم84
540احمد نوید محمد قاسم 84
541مصطفی عبدالعظیم 84
542گل عالم سید کریم 84
543سومن فضل الربی 84
544مژگان حضرت میر84
545مهریه محمد صابر 84
546مژده نصیر احمد 84
547روینا صفی الله 84
548اسما فخر الله 84
549زمزمه شرف الدین 84
550مژگان نجیب الله84
551ظاهره عبدالمجیب84
552مد یحه احمد ولی 84
553پاکیزه احمد ولی84
554شایسته سید آقا 84
555رافیه عبدالرحیم 84
556فرخنده امان الله 84
557حسینا محمد نعیم 84
558منیژه غلام دستگیر 84
559حمیرا محمد نعیم 84
560مختار احمدعبدالرزاق80
561عبدالباسطعبدالواحد80
562بهرام فضل محمد80
563مسیح االلهمحمد فردوس80
564حشمت اللهعبدلودود80
565محمد حارثمحمد انیس80
566غلام علیجعفر80
567محمد ابراهیممحمد ضیا80
568بصیراحمد نصیر احمد80
569ظاهر احمدولی محمد80
570حسیب اللهگل آقا80
571رمضانصفر محمد80
572عبدالعلیمدل آقا80
573رشادمحمد داود80
574حشمت اللهنور الله80
575نجیب اللهنور علی80
576احمد انیسانعام الدین80
577مبارزمحمد شریف80
578سید سیف الاسلامسید عسکر80
579حفیظ اللهعزیز الله80
580عبید اللهعبدالله80
581میلادسلطان وزیر80
582محمد علیامیر الله80
583مزملفضل حکیم80
584نجیب اللهامان الله80
585محمد اقبالمحمد افضل80
586سمیرحبیب جان80
587اجملسید محمد80
588انعام نیاز محمد 80
589سجادنظر محمد80
590رشادشکور80
591محمد ریاض محمد یوسف80
592رامینعدبالحق80
593احمد هاشمامام الدین80
594محبوبهعبدالمقیم80
595فرحنازعبدالستار80
596خجستهزمان الدین80
597زهراشیر محمد 80
598حسناعبدالله80
599بلقیساحمد ذکی80
600شریفهمحمد علی80
601ظریفهمحمد آرش80
602سمیرااحمد علی80
603مدینهعبدالخالق80
604نیلوفرقمر الدین80
605سجیهصمد علی80
606بهشتهگل آقا80
607محمد عمرمحمد حکیم80
608الیاسریس الدین80
609وطنوطن گل80
610احمد بلالمحمد یعقوب80
611نوریمحمد ایوب انور80
612محمد میلادمحمد معصوم80
613احمد مدثرعلی احمد80
614مجتبیمحمد کاظم80
615جهان زیبزرخان80
616احمد ذاکراحمد شاه80
617عبدالخالقمحمد آقا80
618عبید اللهنعمت الله80
619احمد فرزادحاجی داد محمد80
620شهیممحمد هادی80
621نوید عبدالاحمد80
622احمد عرفانعبدالروف80
623محمد بارزعبدالغنی80
624رفیع اللهعرض الحق80
625احمدامان80
626نسیم اللهامین الله80
627فیصلباز محمد 80
628غلام حسنمحمد عزیز80
629سید ضیا احمدسید نور احمد80
630عبدالصبوربشیر احمد80
631الهامخواجه محمد موسی80
632عبدالرحمنعبدالرزاق80
633فروزانمحمد علی80
634فاطمهسید عادل شاه80
635ادبیهبابه خان80
636ثناصبغت الله80
637نیلوفرعلی داد80
638فاطمهحبیب الرحمن80
639باصرهعبدالغیور80
640انوشهعبدالخالق80
641تهمینهمحمد حسن80
642بهارمحمد محفوظ80
643فریماکرام الدین80
644سحرملک80
645فردوس عبدالجمیل80
646رحیم الله قدرت الله 80
647سمیع الله بسم الله 80
648عبدالله شمس الله80
649احمد ضمیر عبدالستار 80
650احمد زیلعل آقا 80
651ذبیع الله عبدالکریم 80
652احمد یاسر بابر شاه 80
653عبدالجبار عبدالغفور 80
654بکتاش زین الدین 80
655لطف الله حاجی محمد حسن 80
656شاه محمود عبدالله 80
657عایشه محمد حسین 80
658لطفیه معصوم خان 80
659نازنین محمد اسحق80
660آریا کیومرث80
661عایشه عبدالوحید 80
662سحر حاجی وحید 80
663مهریه عبدالعزیز 80
664سونیا گل محمد 80
665سحر محمد نعیم 80
666نیلوفرمحمد عالم80
667ریسه عبدالبصیر 80
668دیناعبدالحلیم 80
669سینا محمد امین80
670فروزان محمد انور 80
671احمد بلالاحمد جاوید76
672صمیم شیرین آقا76
673حاجی اسحان الحاج سید احمد76
674فردوسمحمد عارف76
675محمد اللهغرزی 76
676محمد محمودحاجی ولی محمد76
677فتح محمد نیاز محمد 76
678وثیق اللهخیر الله76
679احمد راشدپادشاه گل76
680محم شعیبحاجی امور داد76
681فیض علیعبدالعلی76
682اصیل خانحاجی میرانجان76
683فرام الدینقیام الدین76
684احمد مجتبیعبدالرحمن76
685خواجه عنایت اللهخواجه وحید الله76
686احمد ولیداحمد ضیا76
687نصرت اللهمحمد نبی76
688محمد فردوسمحمد داود76
689محمد یمامحمد جمعه76
690عظیم الدینفیض الله76
691محمد اقبالشاه مقصود76
692شکر اللهشیر الله76
693جواد احمدحاجی عبید الله76
694احمد امیدساقی محمد76
695محمد یوسففضل حکیم76
696نظیف اللهعبدالحقیق76
697احمد باسطاحمد طارق76
698صاحب جمالاحمد جان76
699وسیم محمد انور76
700سهراببرات خان76
701برهان قاسم76
702هدیهشاه محمود76
703کوثرمیرویس76
704ثنامحمد اسحاق76
705غفریهعبدالغفار76
706شریفهصفر76
707لیمهاحمد جاوید76
708سمیهاحمد جاوید76
709سمیرا هاشمیعبدالقدیر76
710پروانهعبدالرحمن76
711پرویزعبدالعظیم76
712روینامعراج الدین76
713بصیرهفاروق 76
714شمایلاحمد فواد76
715عبدالبشیرعبدالهادی76
716حسیب اللهعبدالجلیل76
717محمد مصطفیعبدالرازق76
718میر محمد عزیزمیر محمد شاه76
719روح اللهمحمد قادر76
720زاهدتاج الدین76
721محمد صابرمحمد فقیر76
722سید احمد محمد وسیم76
723محمد امیدعطا الله76
724نور اللهحاجی نصر الله76
725اسلام الدینغلام محی الدین76
726یرسلمحمد زلمی76
727ضیاالله حسینذکریا حسین76
728امام الدینبرهان الدین76
729حکمت الرحمنخلیل الرحمن76
730محمد مسیحمحمد عظیم76
731محمد باعثعبدالعلیم76
732عمرانخلیل76
733حسین علیعوض علی76
734ذکی اللهذکریا حسین76
735محمد حنیفمحمد رحیم76
736اصیلعبدالمحمد 76
737نصر اللهاسد الله76
738عزیز آغاشیرین آغا76
739منیرعبدالحفیظ76
740عبدالجلیلعبدالخلیل76
741خواجه نصیب اللهعبدالمنان76
742الهامگل محمد76
743نذیر احمدولی محمد76
744احمد فهیمجمال الدین76
745اسمامحمد آصف76
746تاباننظر محمد76
747الههحبیب 76
748رخسارمحمود76
749لیدامحمد کریم76
750حلیمهباز محمد 76
751صنممحمد علی76
752لیزاسردار محمد 76
753جمیلهمیرزا عزیز76
754هانیهمحمد رحیم76
755نرگسمحمد حفیظ76
756حسناعلی احم 76
757سلمامحمد اکبر76
758نگیناغلام نبی76
759فرحناززلمی76
760هدامحمد اتهر76
761بهارمحمد یاسین76
762آزاده ایمانمحمد راشد76
763ناهیدهمرزامین76
764مسلم گل بهار 76
765ذبیع الله حیات الله 76
766سجاد شیر محمد 76
767امان الدین برهان الدین 76
768احمد مصطفیاحمد الله76
769سید فرزاد سید محسن 76
770شاهد الله نیک محمد 76
771حامد گل احمد 76
772فرزام محمد امیر 76
773فروغغلام رسول76
774نور الله لطف الله 76
775ساره محمد طاهر 76
776کاینات اسد الله 76
777سحر نصیر احمد 76
778بارانمحمد سرور76
779امید اللهاحمد علی72
780گلبدینکریم بخش72
781محمد ادریسمحمد صابر72
782صدام حسینعبدالنظر72
783تبریزمحمد طاهر72
784حامدحاجی صاحب72
785صدام عبدالله72
786مصطفی عبدالمحمد72
787احمد غلام حیدر72
788فرهادسلطان حمید72
789محمد نایبخداداد72
790غفرانعبدالغفار72
791خردمندمحمد قیسم72
792سید کاظمسید ابراهیم72
793عبدالخلیلعبدالرزاق72
794آرزومحمد نعیم72
795فرحنازحسیب الله72
796سحرمیرویس72
797اکبرشاهفادر شاه72
798لینامراد علی72
799ماریانوروز72
800مدیحهعبدالمعین72
801مینه72
802جلال ناصرمحمد آصف72
803خدا دادامیر جان72
804صفت اللهغلام حبیب72
805محمد هارونمحمد ابراهیم72
806ملکزادهاحسان الله72
807محمد فیصلمحمد آصف72
808علی رضا سفر علی72
809فرشادفرهاد72
810حمیدتوفیق72
811بهرامعبدالله72
812سید حسنغلام عباس72
813محمد عمرعبدالله72
814احمد نویدگل اقا72
815مراد علیجمعه گل72
816آرماناحمد خان72
817محمد ادریسلعل محمد 72
818عبدالباسطمحمد زبیر72
819محمد شعیبمحمد حلیم72
820لقمانملک شیر72
821عبید اللهعبدالجمیل72
822احمد ذکیمحمد عمر72
823مهدیعبدالرقیب72
824بلالعبدالرحیم72
825حسیب اللهاحمد عوض72
826فروتنعزیز احمد72
827اسلام الدیناحسان الدین72
828روح اللهحبیب الله72
829مصطفیعبدالجمیل72
830مصطفیعبدالمتین72
831سید کمیلسید نبی72
832مروهسیف الرحمن72
833عادلهشمس الاحمد72
834باصرهمحمد نسیم72
835سنیلفضل الحق72
836ترینامحمد خالق72
837آرزوحضرت محمد72
838سکینهکریم خان72
839غزالسلطان نجیب72
840الههمحمد نعیم72
841کایناتزمان الله72
842شجاع سید شریف 72
843رستم غلام محی الدین 72
844غضنفرمحمد صادق72
845محمد مصطفی محمد ناصر72
846سجاد شاه محمد 72
847عبدالباریمحمد طاهر 72
848شکر الله محمد ابراهیم 72
849احمد میلاد ضیا الحق72
850کوثرمحمد گل 72
851الوینا بشیر احمد 72
852هیلیشیرمحمد 72
853عبدالطیفعبید الله68
854احمد ضیاعبدالستار68
855ننگیالیمحمد یونس68
856همایونعبدالقدیر68
857یمادل آقا68
858فرهادعزت الدین68
859حمید اللهاسد الله68
860احمد رامینمحمد نجیب68
861احسان اللهامیر بخش68
862ضمیرمحمد سلیم68
863وهابعبدالطیف68
864تمیممختار احمد68
865عبدالبصیرغلام الدین68
866نثارالحقفخرالدین68
867باسط ضیا الدین68
868صفی اللهاسلام ادلین68
869مصطفی هزار میر68
870نصیر احمد نور احد68
871شفیع اللهمحیب الله68
872عزت اللهامان الله68
873شاه محمد ملک محسن68
874عظیم الدینسراج الدین68
875امید اللهمحمد وعید68
876امیر اللهمحمد وعید68
877محمد سهرابحاجی بادام خان68
878محمد ناشرغلام مرتضی68
879کلیم اللهمحمد گل68
880نوید اللهمحمد الله68
881نقیب اللهعطا الله68
882الطافغلام محمد68
883عاطفهاسلام الدین68
884مروهعبدالواحد68
885ستایشمحمد امین68
886فلورانسفواد68
887مریماسحاق68
888انیتافاروق 68
889احمد شاهمحمد نقیب68
890ندیم احمد68
891حبیب الرحمنمحمد رحمن68
892احمد راشدپادشاه گل68
893احمد بلالمحمد کریم68
894شکیبشیر محمد68
895محمد ایملخوشحال68
896سلطان آرش68
897محمد یاسینمحمد ملنگ68
898جواد احمد نیازی 68
899سید رامینسید جلال68
900محمد یاسینمحمد یوسف68
901رهانعبدالخیبر68
902محمد اشرفمحمد نعیم68
903آرشذبیح الله68
904مجیب اللهعبدالله68
905محمد عقیلغلام نبی68
906احمد منیراحمد شاه68
907محمد سپهرمحمد امید68
908عبدالمجیدعبدالحمید68
909ارسلانعبدالبصیبر68
910میلادنثار احمد68
911ذبیح اللهآزاد شاه68
912امیدمیرآغا68
913حمید اللهمحمد داود68
914شکرانعلی مرزا68
915ناهیدمحمد جمعه68
916تریناجمال الدین68
917شکریهعزیز علی شاه68
918رابعهمحمد عمر68
919گلثومسردار محمد 68
920سودابهعبدالسلام68
921مرسلعبدالجلیل68
922مینهقدرت الله68
923عاطفهمحمد امین68
924شهرام خان عبدالصبور68
925محمد نوید محمد حبیب 68
926احمد مصور محمد عیسی68
927بای کزیمحمد نادی 68
928صفر محمد محمد مراد64
929افضلمولا داد64
930احمد شاهفضل الدین64
931عبدالستارمحمد داود64
932بلال الدینقمرالدین64
933عبدالوهابگل اقا64
934احمد حسانمحمد شفیع64
935محمد یحییگل احمد 64
936زلگیمحمد سلیم64
937احمد ولیدشاه ولی64
938ارسلاناحمد وحید64
939سلیمانمرزا محمد64
940مدرسمیرویس64
941فضل الهادیهزار میر64
942فیصل محمد ابراهیم64
943ویصلخانعلی64
944زهراکرام الدین64
945صنمحفیظ الدین64
946فرحنازمعراج الدین64
947شکیبامیرویس64
948ریحانمحمد هارون64
949سحرگل پادشاه64
950فروهمحمد داود64
951کریمهمحمد 64
952اصیلامحمد حسین64
953آرشعصمت الله64
954صمیممحمد نسیم64
955عصمت اللهمحمد علی64
956اجملغلام حیدر64
957ذبیح اللهفیض آقا64
958محمدعلی64
959ادریسضیاوالحق64
960یثرب عبدالغیور64
961سلیمانعبدالناصر64
962صدیق اللهامین خان64
963احمد رامینعبدالعلیم64
964الیاسسید احمد 64
965سهراب ساجدمحمد ساجد64
966احمد رشاداحمد جان64
967احمد راشدولی محمد64
968پرویزمحمد یوسف64
969صدفحشمت الله64
970تمناعبدالقادر64
971مرجانعبدالقادر64
972ناجیهعلی 64
973مروهنور محمد64
974انیتاعبدالرحیم64
975هدیهامام علی64
976صمیمهمحمد نسیم64
977عبدالرواثمحمد سلیمان64
978صدیق خان دولت خان 64
979رفیع الله حبیب الله 64
980منصور سید علی 64
981محب الله نعیم الله 64
982جواد محمد حکیم 64
983مزمل احمد ولید 64
984روح اللهعبدالظاهر64
985عبدالحنان عبدالقیوم 64
986مریم غلام جیلانی64
987شمایل فرید احمد 64
988حمیرا سوسناحمد شکیب 64
989رابعهعبد البشیر64
990فرحناز جان آقا 64
991احمد شادابحفیظ الله62
992عبدالباسطعبدالحمید60
993منصوراقبال الدین60
994احمد عادلجان احمد60
995حیا جانعبدالجان60
996عرفانحاجی عبدالغفار60
997شریف اللهصادق60
998شاه پورلطف الله60
999عبدالستارعبدالرشید60
1000رحمت اللهنوروز علی60
1001روح اللهعبالقهار60
1002میر آغاشیر آغا60
1003مهریارنعمت الله60
1004احمد ذکیاحمد ولی60
1005عبدالروفداد محمد 60
1006محمد عبدالمبین60
1007عبدالفرید عبدالمجید60
1008جینانایب علی60
1009مومنهنصیر احمد 60
1010تمناسید حکیم60
1011نویدهعبدالحمید60
1012نویدهعبدالمیر60
1013مرسلعزیز الله60
1014حشمت اللهعتیق الله60
1015کوثرعبدالعلی60
1016بهاذکی60
1017بهار ذکی 60
1018هواذکی 60
1019حسیب اللهعبدالمحمد 60
1020سید نوید اللهسید عبدالقیوم60
1021بلالعبدالخالق60
1022صدامحاجی شریف60
1023احمد تمیمعلی خان60
1024احسان اللهمستی بیک60
1025عمرانبابه صادق60
1026راشدرشید60
1027محمد خالدمحمد امید60
1028محمد شاهرخسردار محمد60
1029اجملشاه محمد 60
1030محم امینحاجی شیر آقا60
1031حسیب اللهمحمد اشرف60
1032بلالعبدالستار60
1033شاپورمحمد60
1034مروهمحمد عیسی60
1035شبنممحمد شاپور60
1036نرگسعلی رضا60
1037نداسکندر60
1038ریحانهدلاور60
1039ربیع اللهغلام فاروق60
1040باعث حاجی محمد رفیق60
1041محمد آرمان حسیب الله 60
1042احمد شجاع خیر محمد 60
1043جواد جاوید 60
1044محمد عبدالخبیرمحمد عثمان60
1045عبدالرقیبمحمد سلیم 60
1046سید جمالسید عزیز60
1047سمیرا احمد شکیب 60
1048سعیده عبدالهاشم 60
1049مریم محمد عارف60
1050لینا عبدالبصیر 60
1051یاسمین غلام غوث60
1052پرینازجان آقا 60
1053منصورعلی خان56
1054سجادعبدالجبار56
1055نصرت اللهعبدالله جان56
1056شهراممحمد وسیم56
1057سید نوید سید علی جان56
1058آموعبدالصمد56
1059فیصل حاجی محیب الله56
1060محمد سروشمحمد اکبر56
1061عبدالرازقغلام حسن56
1062عبید اللهعبدالمحبوب56
1063عمر علینور علی56
1064تمناعاشور محمد56
1065شکیلانیستان56
1066فرهادرسول خان56
1067محمد عیسیغلام سخی56
1068حمید رحمانیسرفراز56
1069محمد اسماعیلمحمد ابراهیم56
1070کامگارشهر یار56
1071احمد تمیممحمد نقیب56
1072دلاورمیرزا56
1073نقیب اللهعبدالله56
1074احم باسطاحمد ذکی56
1075سمیرحمید الله56
1076خاطرهسکندر56
1077تمناسید احمد 56
1078نازیلامحمد کبیر56
1079ثریاعبدالله56
1080فرحنازسد کاظم56
1081تمناسید احمد 56
1082جان آغاسید احمد 56
1083سید نعمان سید سرور56
1084نعیم جان حبیب جان 56
1085احمد صیام اختر محمد 56
1086الهامه مریم عبدالفتاح 56
1087المیره محمد هارون 56
1088رخسار محمد محفوظ56
1089محمد نبیاحمد ذاکر 52
1090علی محمد همایون52
1091شاداب پردل52
1092ضیا محمد امیر52
1093نصیر احمد گل احمد 52
1094منصورگل آقا52
1095رفیق اللهعزت الله52
1096خیر اللهحضرت الله52
1097نصیر احمد عبدالحمید52
1098قمر الدیننور الدین52
1099آرمانآغا جان52
1100محمد عزیرفضل الرحیم52
1101محمد مهدیجانعلی52
1102شاه قلمحمد قل52
1103گلالیباروز52
1104میلادقطب الدین52
1105نصرت اللهمحمد داد52
1106حکمت اللهعبدالجبار52
1107آقا محمدفدا محمد 52
1108آقا محمدمدا محمد52
1109خدا دادجمعه خان52
1110ساحلگل احمد52
1111محمد جاویدخدابخش52
1112عفت محمد اسماعیل52
1113فلورانسالف محمد 52
1114بهشتهعبتدالرحیم52
1115نرگسعلی احمد52
1116عادلهمحمد حسن52
1117غلام سخی52
1118ذبیع الله شاه محمود52
1119مهدی سراج الدین 52
1120الیاس لطف الله 52
1121علی رضا محمد صادق52
1122صدیق خان احسان الله 52
1123رحیم الله جمعه گل 52
1124محمد ایمل محمد افضل52
1125عبدالرحمن عبدالمجید 52
1126حفیظ الله معشوق52
1127ادریس محمد آقا 52
1128الهام فضل الرحیم52
1129اسحاقمحمد احسان 52
1130احسان الله برهان الدین 52
1131ماشا الله شرعلم 52
1132نور امان الله 52
1133ژوبین محمد ابراهیم 52
1134طوبا عزیز الله 52
1135حریرعبدالصبور 52
1136فیاضعبدالقیوم48
1137امام دادشیردل48
1138داودجان آقا48
1139احسان اللهعاشق الله48
1140خواجه میلادخواجه اقبال48
1141محمد نجیممحمد علی48
1142محمد نعیممحمد علی48
1143عبدالخلیلمحمد علی48
1144ویس الدینعاشور الدین48
1145صفی اللهمحمد طاهر48
1146محمد شعیٍبمحمد رجب48
1147خاطرهفیض الله48
1148امان اللهعبدالغیاث48
1149زوالفرعبدالغفور48
1150سهرابجان باز48
1151حسن یارعاصمه48
1152عبدالواسععبدالقدوس48
1153یوسفمحمد ولید48
1154میلادغلام سرور48
1155سید نذیرسید حشمت الله48
1156محمد طاهرمحمد ظاهر48
1157فرهادسراج الدین48
1158خوشحالامید محمد 48
1159محمد مقصودمحمد یونس48
1160پوپلاحمد زی48
1161عبدالباسطقیوم48
1162سمرسمیر48
1163بهشتهعبدالمتین48
1164شگوفهعبدالرب48
1165سلسلهعبدالجلیل48
1166فرهاد فضل الربی48
1167فرهاد غلام حبیب48
1168روح اللهمحبوب الله 48
1169صدیق الله محمد رسول 48
1170محمد علی جلال خان 48
1171احمد ولید محمد یونس48
1172سلطان ادریس 48
1173صفی الله عبدالفقیر48
1174زحل حاجی اصغر 48
1175روبینا محمد رفیق48
1176نازنین نجم الدین 48
1177ظریفمحمد ظاهر44
1178اقبالمحمد کریم44
1179شاهد اللهشجاع الله44
1180ذبیح للهبرات علی44
1181واسیع عبدالعزیز44
1182خالددلاور44
1183فرشادمحمد اعظم44
1184شیرزیعبدالصبور44
1185شیر احمدمیر علیم44
1186قیسمحمد ناصر44
1187احمد فریداحمد نعیم44
1188محمد فیصلمحمد مصطفی44
1189مهریهمحمد اشرف44
1190مروهخیروالدین44
1191لطیفهعزیز الله44
1192عادلهسید شیر آقا44
1193علی خانامرالدین44
1194حسیب اللهعظیم الله44
1195رامشاحمد صمیم 44
1196شیرین آغامحمد حسن44
1197پیمانمحمد نصیر44
1198ولی خان44
1199فریدحسین داد44
1200رحمت اللهنجیب الله44
1201قدوسکریم شاه44
1202مرتضیرحمان44
1203ارسلانمحمد نصیر44
1204صفی اللهافغان 44
1205محب محمد شاه خان44
1206رخسارعبدالمتین44
1207بکتاش غلام ربانی44
1208ذبیع الله نجیب الله 44
1209محمد الله جمعه گل 44
1210محمد اسلم محمد اعظم 44
1211احمد سیراحمد ضیا 44
1212محمد اجملمحمد افضل44
1213سمیع الله عبدالخالق44
1214بهیر محمد فقیر محمد 44
1215محمد الیاس محمد نثار 44
1216ذبیع الله محمد دوران 44
1217ادریس ازمری 44
1218نجیب الله محمد اسماعیل44
1219نجمان علی احمد 44
1220طیبه نور محمد 44
1221احمد نوید صاحب گل40
1222خاطرمحمد طاهر40
1223عبدالستارعبدالشکور40
1224سید عبدالله سروریکمکی خان40
1225حمید اللهعبدالحیات40
1226ولیددوست محمد 40
1227عبید اللهعبدالبصیر40
1228کاوسجمشید40
1229باعثعبدالسمیع40
1230ملالیعبدالبصیر40
1231سیتاامام داد40
1232خان محمدگل محمد40
1233هیوادعبدالعلی40
1234محمد علیمحمد رضا40
1235رحمت اللهمحمد رضا40
1236راسخشاه نظر40
1237رحیممردان40
1238عبید اللهعبدالله40
1239خواجه شعیبخواجه ظفر40
1240محمد ولیدمحمد حسیب40
1241شریف حمید الله40
1242محمد تمیممحمد کریم40
1243زحلمحمد حسین40
1244حسیب محمد حکیم 40
1245رفیع الله حفیظ الله 40
1246منصور خواجه شهاب الدین 40
1247عبداللهغلام محمد 40
1248حامد گل محمد 40
1249محمد ادریسمحمد یونس40
1250احمدزی گل آغا 40
1251عبدالولیدشیر الله 40
1252محمد الله حاجی عبدالحی 40
1253امیر سید منصور 40
1254نعیم الله منو گل 40
1255غلام فاروقغلام سخی 40
1256یوسف ابراهیم 40
1257مریم غلام سخی 40
1258سید مصطفیشیر احمد36
1259سمیع اللهعبدالباسط36
1260سید احمدسید مسعود36
1261مسیح االلهروح الله36
1262عصمت اللهملوک36
1263داد علیفیض علی36
1264احمد ظفرعبدالکبیر36
1265محمد عبدالله36
1266حمید اللهفقیر محمد 36
1267صداقت الله36
1268عبدالرازقعبدالجلیل36
1269الیاسسف الرحمن36
1270حمید اللهامیر محمد36
1271یلدامحمد ابرار36
1272محمد اسحقمحمد ابراهیم 36
1273توفیق ریس مبارک 36
1274احمد مسعود عبدالغفور 36
1275زهرا عبدالرحمن36
1276تنما سید سرور36
1277سید عبدالحکیمسید شیرین 32
1278اسباطمحمد اعظم32
1279مصدقعبدالحلیم32
1280عبدالمنانعبدالقدیر32
1281حمید اللهامان الله32
1282فرهادفواد32
1283زهراسخی داد32
1284خاتولعبدالرازق32
1285فوادعبدالله32
1286دوست محمد حاجی محمد مقیم32
1287سید ابوذرسید رحمان32
1288فریباعبدالقیوم32
1289دیبامحمد تواب32
1290نرگسبشیر احمد32
1291سید ادیبسید حبیب32
1292آرین محمد موسی 32
1293امین اللهبسم الله 32
1294حامد غلام صدیق32
1295صمیمه عبدالرحمن32
1296محمد سیرتمحمد امید28
1297الیاسعبدالمتین28
1298محمد نصیرمحمد امین28
1299احمد صباوونطرباز خان28
1300حمید رضاحفیظ الله28
1301زمان شاهغلام شاه28
1302عظم الدینمحمد سعید28
1303رامینحاجی شرین آغا28
1304مسیح سعیداحمد سعید28
1305مریمعلی حسین28
1306حامد محمد یاسین28
1307عبید الله طلاوت 28
1308محمد سلیم محمد حلیم 28
1309محمد فرهاد محمد حسین 28
1310امید عبدالظهور 28
1311حامد فضل الرحیم 28
1312بنفشه محمد فرید 28
1313عایشه سید جان 28
1314علی احمدشیر احمد26
1315میلادمحمد فاروق24
1316مسیح االلهصفی الله24
1317لطف اللهاقبال 24
1318نقیب اللهعبدالصبور24
1319عبدالیاسینعبدالغنی24
1320عثمان عبدالحکیم24
1321محمد عمرخلیل الرحمن24
1322عبدالباسطعبدالباقی24
1323کریم دادداد علی24
1324سمیع اللهحبیب الرحمن24
1325احمد فیروزگلبدین24
1326عبداللهمحمد اکبر24
1327نسیمهمحمد اکبر24
1328محمد حسین اختر محمد 24
1329نقیب روح الله 24
1330فرزاد شیر آقا24
1331گل محمد غلام ربانی24
1332محمد کبار حاجی شیر آقا 24
1333احمد جمشید امان الله 24
1334نصرت الله غلام ربانی24
1335دیبا قیام الدین 24
1336محمد شعیبمحمد عالم21
1337فاروقمحمد اسحاق20
1338هادی خانمحمود خان20
1339خالدخیر محمد20
1340یلدا جانمحمد شاه20
1341مرتضیمیرویس16
1342محمد ظریفکته بیگ خان16
1343میلادعبدالستار16
1344محمد رفیعجاندل16
1345ذکریارحیم12
1346مجیب الرحمنغلام قیوم12
1347عباللهعبدالقادر12
1348محمد وارثنظر محمد 12

مطالب مشابه