نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام تان، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1احمد جوادعبدالبصیر340
2فایزهمحمد هاشم340
3سلیمانمحمد احسان338
4خواجه فیض الدینخواجه امین الدین335
5احسان اللهحبیب الله333
6محمد نزیزمحمد گل333
7نواب وزیر گل 330
8احمد فیصلامیر محمد329
9خواجه میهنخواجه اسحق326
10ملالیعبدالغیاث324
11محب اللهعبدالجان322
12مصطفیعبدالحکیم322
13محمد مسیحمحمد اسماعیل322
14عبدالوارثمحمد عوض322
15برهان الدینمحمد نادر322
16حسیباآقا محمد 322
17سلیمانضیا الدین320
18محمد داودمحمد عظیم317
19احمد راشدعبدالظاهر317
20عزیزهعبدالوکیل317
21افضلغمی315
22خالده عبدالبصیر315
23صنممحمد امان315
24صمیم عبدالحمید315
25مجیب الرحمنعبدالرحمن313
26عبدالمصورعبدالله313
27عبید اللهسخی داد313
28سمیع اللهغلام حسین313
29محمد مسعودمحمد صابر313
30سنبلمحمد امان313
31احمد رشادمحمد اسماعیل311
32محمد اکبرمحمد اصغر311
33محمد نجیمعبدالخلیل308
34بازغهعبدالرحیم308
35احمد رامشعبدالبصیر306
36صفی اللهخیر الله306
37محب اللهاسماعیل306
38عبدالوارثعبدالخالق306
39نجمهاحسان الله306
40نرگسعبدالمجید306
41محمد اکبر304
42گل حیدرمحمد یونس304
43میلاد مایل آغا 304
44نویدعبدالشکور302
45عبدالمجیب عبدالفتاح 302
46سید علی آغاسید غلام حسین301
47گلثومامان الله301
48محمد هلالمحمد بلال299
49خاطرهغلام فاروق299
50فاطمهعنایت الله299
51سمیع اللهسید الرحمن297
52خواجه فریدخواجه رشید297
53نیلابشیرین آقا297
54شرف الدینامر الدین295
55غلام مصطفیغلام سرور295
56عبدالوارثشیر محمد295
57رحیمهمحمد علی295
58عبدالرحیمعبدالروف295
59سمیع الحقاکرام الدین293
60محب الله عطا الله 293
61میلادجلال290
62عابد احمدعبدالحمید290
63ضیاالدینصمد علی288
64محمد نزیرمحمد اسحق288
65اسد اللهمحمود288
66شیردادشیردل288
67غلام مجتبیغلام مصطفی 288
68خواجه ساحلخواجه صاحب بختیار286
69محمد اقبالمحمد آجان286
70محمد حامد نصرت میر 284
71احمد مزمل محمد اعظیم 284
72تمکینعبدالغنی283
73نصرت اللهایمل281
74سید فردوسسید محمد شاه281
75سید عبید اللهسید عبدالله279
76عبداللهسخی داد279
77الیادعبدالقهار279
78میرویسعبدالمنان279
79محمد عارفغلام جیلانی279
80مهراننعمت الله279
81گیتیمحمد یوسف279
82یلدامیرزا سعید279
83حسیب اللهعبدالجلیل279
84اسکندرنور آغا279
85تمیمبسم الله277
86فهیمحبیب الله277
87ذبیح اللهمحمد موسی277
88پتونیعبدالرحمن277
89سلمامحمد شریف277
90شایستهممد مدیر277
91احمد شاکرشیر پادشاه275
92بشیر نور آغا275
93وحید امیر الدین275
94محمد کبیرمحمد عوض274
95پیرایهعبدالسمیع274
96عایشهنورالرحمن274
97سعیدهنور الله274
98مریم رحمت گل273
99محب اللهعزیز الله272
100عبدالباعثعبدالباقی272
101عتیق اللهخان آغا272
102راسخغلام نبی272
103اصیلاعبدالقادر272
104مسلمهمحمد حسین272
105حسناشاه پادشاه272
106نگارعبدالکبیر272
107بنیامین270
108عبدالرزاقزمرد270
109نور الرحمنالله ببانی270
110حمیدهمحمد قاسم270
111مریم احمد حسن270
112اسد الله .....270
113منصورنظر محمد268
114محمد محفوظغلام فاروق268
115ذکر اللهخالدار268
116محمد مصطفیمحمد داود268
117محمد شفیقمحمد صادق266
118سمیر الرحمنشیر الرحمن266
119کریم دادعزیز احمد266
120ریحان عبدالرشید 266
121خجستهمحمد معروف265
122عبید الله محمد کبیر264
123محمدعلی جان263
124احمدکرام الدین261
125رویینمحمد اصغر261
126مرجانمحمد کبیر261
127نبیلهحبیب الرحمن261
128کرشمهاحمد علی261
129حمیرامحمد علی261
130مرسلمسجدی261
131مینهولی محمد261
132فرشتهحمید الله261
133زهرا نثار احمد 261
134سمیع اللهحفیظ جان259
135عبدالبصیرعبدالبشیر259
136سید الهامسید گل257
137رامش عبدالصبور257
138حسنامحمد یونس256
139آتنامحمد یوسف256
140احمد وعیدعبدالغفور254
141رومارحیم الله254
142مریم جانحاجی محمد ناصر254
143مولودهمحمد طاهر254
144هدیهمحمد یوسف254
145صدفاحمد طارق254
146احمد سمیر گلاحمد پیمان252
147دولت زیعبدالرحیم252
148سحرسید خلیل الله252
149محبوبهمحمد سعید252
150سودابهمحمد نعیم252
151منیژهغلام سخی252
152سعدیهخالد احمد252
153عبید الله محمد یوسف252
154نثار احمد رحیم الله 252
155کریم اللهنور الدین250
156حمید اللهمحمد یوسف250
157احمد بلالامیر محمد250
158دیبامحمد شفیع250
159حشمت امان الله 250
160نوید شیر احمد 250
161سمیرمحمد داود248
162محمد ابراهیم محمد نسیم 248
163محمد رامین محمد امین248
164شبانهعبدالمجید247
165فخر الدینمحمد حسین245
166احمد مبیننور الله245
167سید نعمت اللهسید اسد الله245
168میلادنجیب الرحمن245
169تمیممحمد قسیم245
170تمیمشیرین آقا245
171سهیداصفی الله245
172سهیلاصفی الله245
173ساحلسخی داد243
174وحید اللهعبدالله243
175مختارعبدالغفار243
176عبدالخالقعبدالجلیل243
177حسنیحاجی جاوید243
178مسعود صدیق الله 243
179محمد عثمانوحید الله241
180جاویدعلی صغر241
181نسیممهدی حسین241
182وحدت اللهعبدالولی241
183یسرامحمد حفیظ241
184مریمنصیر الله240
185محمد انورمحمد اکبر238
186نجیب اللهعبدالله238
187خالدهنجیب الله238
188کوثرشاه ولی238
189روحینامحمد عالم238
190زهرهاسد الله خان238
191خاطرهمحمد سعید238
192ژینوساحمد ذکی238
193عبدالمبینغلام غوث238
194سمیع الله شاه آقا 237
195عبدالباسطمحمد قاسم237
196توفیق حاجی نصر الله 237
197عبدالمجیب عبدالفتاح 237
198ننگیالیمحمد اشرف236
199عباسعاصم236
200محمد ابوبکرمحمد ظریف236
201الیاسحکیم الله236
202میر اللهصفی الله236
203علیغلام سرور236
204زمرینیاز رسول236
205مجیب الرحمنعبدالاحد236
206زحلغلام صدیق236
207تهمینهمحمد امیر236
208علی یاورزکی234
209نور اللهمحمد عارف234
210سمیرآقا جان234
211وهاب اللهگلاب شاه234
212صدفمحمد عثمان234
213علیناسیبد حبیب الحق234
214صدیقهسید داود234
215زهراعبدالرسول234
216سودابهعبدالرسول234
217عبدالغیاثمحمد داود 234
218سهراب عبدالغفار234
219مفید احمدعبدالمجید232
220فرشادرشاد232
221زبیرمحمد اسلم232
222فرشتهعبدالله232
223صبرینا اختر محمد 232
224محمد وارثمحمد صابر232
225وارث نایب شاه 230
226جاهد احمد جاوید230
227محمد عالم محمد اعظم 230
228محمد رضا محمد صادق230
229عبید اللهعلی احمد229
230منصورسید حکیم229
231رشادعبدالفتاح 229
232دیباویس الدین229
233میلاد جلال228
234خدیجه 227
235حسیب اللهمرحمت خان225
236میلاداکبر225
237جعفرسرور خان225
238ریحانه جمال الدین 225
239مهریه غلام جیلانی225
240ادریسبابه کلان 225
241مهران میر باز225
242نعمانمومن شاه223
243سپوژمیمحمد ولی223
244صوفیهعبدالغفار223
245عبدالحمیدعبدالحبیب221
246قیس اللهعبدالعزیز221
247واعظخواجه فقیر221
248عنایت اللهعین الله221
249محمد بیژنغلام حسین221
250مرسلعبدالهادی220
251بهشتهعبدالمبین220
252سید نبیسید داود218
253محب اللهنقیب الله218
254احمد شکیبغلام مصطفی218
255هنگامهعبدالعظیم218
256پیمانهذبیح الله218
257عبداللهسید محمد216
258عزیرمحمد اسماعیل216
259سلیمانغلام مجتبی216
260شیر علیبقاوالدین216
261آرمینرحمت شاه216
262عجب گلعطا محمد216
263وژمهمحمد اسلم216
264فرهادسید آقا216
265مجتبعبدالواحد 216
266احمد سروشاندیشمند 216
267عبید رحمنفیضان الحق214
268احمد فریدغلام نبی214
269عظیم اللهعبدالرحمن214
270حسین علیرجب علی214
271علی دادمحمد عالم214
272احمد زیمحمد ملنگ214
273محمد آصفرمضان214
274محمد تمیم محمد امین 213
275عبدالمالکعبدالکریم212
276احمد سید بهادر 212
277امین اللهمحمد عوض211
278حسنیحاجی جاوید211
279زاهده عبدالله211
280صابرهخدایار211
281مرسلفیض احمد 211
282ثنااحمد خالد211
283مریمعبدالطیف211
284علی بخشجان بخش209
285جوادصفی الله209
286خواجه صابرغلام حیدر209
287رحمت اللهپطره209
288مرتضیمحمد علی209
289احمد سمیرمحمد شریف209
290تاج محمدصفر محمد209
291مینهمحمد عیسی209
292عمرعبدالکبیر207
293شیر آغامحمد امیر207
294سیدال خانحیدر خان207
295سمیهذاکر شاه207
296وصلت اختر محمد 207
297عابده محمد اسلم 207
298عنا سید عبدالله 207
299عبدالله محمد ابراهیم 207
300سید کفیلفضل احمد205
301احمد ذکیعبدالاحد205
302ذبیح اللهرمضان205
303فایزهعبدالرزاق205
304مژگانمحمد کریم205
305شکریهدیدار علی205
306کریمهمحمد ایوب205
307محمد ادریسمیر پادشاه 205
308عبدالخالقغلام علی203
309بسم اللهعلی خان203
310نثار زیارت خان203
311سویتا نیک محمد 203
312یمامحمد هاشم 203
313شبنمارغنون202
314احمد شاهد عبدالعزیز202
315محبوب غلام 202
316خالداحمد خان200
317راشدسید فضل الله200
318بخت علیمحمدا خان200
319محمدکفایت الله200
320سبحانمحمد نعمان200
321مستورهخواجه عبدالقدیر200
322مریممحمد مروه200
323نازیلانجات الله200
324مدینهاحمد ضیا200
325شبیر احمدآغا گل198
326احسان اللهکمال الدین198
327سلطان ولیگل زمان198
328فرشتهمحمد جمیل198
329بهرام امام رضا 198
330میرویسسلیم196
331ضیاالرحمندین محمد196
332جان محمددین محمد196
333مرتضیعوض علی196
334احمد زیلطف الله196
335نصرت اللهنور الله196
336سحرزمری196
337کوثرفضل الله196
338احمد عبدالرشید 196
339محمد رضا کبیر شاه196
340محمد ابوبکرمحمد حلیم194
341محمد رامینخلیل الرحمن194
342ملحه .....194
343محمد عارف شیر احمد 194
344فایز الله نور احمد 194
345انور سید جان194
346ممتازمیر سید شاه193
347محمد امیدمحمد هاشم193
348ریحانهفضل اکریم193
349طیبه سید معروف192
350نصرت اللهذبیح الله191
351فهیم191
352نویدمحمد اکرم191
353الههسمیع191
354عبدالولیدمحمد نسیم 190
355بلال احمداختر محمد189
356بهار189
357مریم حیدر189
358قاری حبیبمعراج 189
359سمیر عبدالروف189
360عبدالعزیزعبدالقیوم 189
361شفیع اللهمحمد سعید187
362احمد ولیدمحمد آصف187
363شهریارنعمت الله187
364وقار احمدعبدالصمد187
365احمد بهیرسلطان محمد187
366ذبیح اللهسلطان حمید187
367احمد عمرعلی187
368ضیاالرحمننیک محمد187
369عبدالعلیعبدالحمید187
370محمد عارفعبدالوحید187
371پلوشهمنیر محمد187
372میرویسمرتضی185
373مهدیعلی دوست185
374حسین محمد کاظم 185
375مسعود غلام بهاوالدین 185
376عبدالرحمن محمد داود 185
377عبدالله محمد ظاهر 185
378میرویسمحمد انور 185
379سید کریمسید احمد شاه184
380بهارهرمز184
381فرشتهاحمد جاوید184
382مهنازمحمد علی182
383سمسورتوریالی180
384احمد راشدمحمد نعیم180
385حلیماحسن180
386لیلیغلام صدیق180
387مریم میر فخرالدین180
388علی محمد 180
389ممتاز محمد ایوب180
390عمرانعبدالوداع178
391غلام مصطفیمحمد اسماعیل178
392عبدالصادقعبدالملک178
393ایملصدرالدین178
394زهراعبدالرسول178
395فیصلفقیر محمد176
396ننگیالیزرجان176
397فهیم سادات 175
398سید فیصل سید قاسم175
399نویدالله عبدالعزیز175
400سمیهعبدالله 174
401باسطعنایت الله173
402پیامعبدالحنان173
403محمد فهیممحمد لطیف173
404محمد یاسینمحمد شریف173
405نگینه172
406محمد شیر آقا شیر علی خان 172
407ولیدخلیل الرحمن171
408عبدالسمیععبدالرحمن171
409میلادعبدالجلیل171
410محمد ادریسهمایون171
411صابرهاحمد علی171
412رویامحمد علی171
413فرامرز حاجی عبدالغنی171
414نصیر الله حفیظ الله 170
415فیض محمدتاج محمد 169
416محمد عثمانرمضان169
417احمد مشفقگل آقا169
418محمد بهیرمحمد نزیر169
419اجملعبدالرحمن169
420سحرشیرزاد169
421انگیزهمحمد 168
422جمالعاطفی167
423محمد عمادغلام سخی167
424محمد امیننادر خان167
425بهشته امیرمحمد 167
426جواد جان آغا 167
427عبدالحیفاروق166
428صدف166
429ام البنینحسین احمد 166
430مرضیه حاجی زاده165
431دیبا عبیدالله 165
432سمیر عبدالروف165
433شمس الحقضیا الحق165
434داد سخیعصمت الله164
435احمد زیشیر احمد164
436نثار احمدجهانگیر164
437محمد عربامیر گل164
438شهابمیر آقا164
439سلیمانشیر خان164
440سلیمانشاه ولی164
441مجتبیشیردل164
442محمد داودمحمد موسی164
443حسین علیصمد خان164
444تاجیهعلی جان164
445فروغعبدالله164
446تهمینهمیرویس164
447محمد عرفانمحمد حکیم162
448شیلاعبدالصمد162
449عبدالوهاب نیک محمد 162
450محمد هارونذبیع الله 162
451رومان عبدالمنان 162
452حسیب اللهعبدالعلیم160
453امید محمد160
454جمشیدفیروز160
455نقیب اللهعبدالشکور160
456ادریسعبدالولی160
457افسونمحمد هارون160
458ملالی نعمت الله 160
459هیلننصیر احمد 160
460نداکریم داد159
461امینشریف158
462جاویدسرکار158
463شهادت اللهفتح محمد158
464فردین عابد الله 158
465محمد محمد عارف 158
466غلام صدیقعبدالجبار157
467رقیهمحمد علی157
468عبدالاحدسردار محمد155
469احمد راشدغلام سخی155
470سید حبیب اللهسید عبدالحسن155
471گل احمدفضل احمد155
472محمد ادریسخواجه کرامت الله155
473کریمرحیم155
474قدوساحمد155
475محمد جوادنور علی155
476عبدالخالدعبدالصمد155
477عبدالقویمحمد جان155
478سعدیهرحیمی155
479اسماعبدالجبار155
480صدیق اللههدایت الله153
481رحمت اللهتاج محمد153
482محمد خالقعمر153
483سکینهامام علی153
484احمد شجاع خیر محمد 153
485عبید اللهعبدالله151
486حبیب اللهخداداد151
487فیصلخان محمد151
488محمد نایبخداداد151
489اسماعیلخان علی151
490زهراعبدالله151
491مروهعبدالوکیل151
492فریبامحمد علی151
493شاکرمحمد رحیم 151
494بهارمحمد عمر150
495رفعت اللهنصر الله149
496میلادعبدالمبین148
497مروتمحمد مصطفی148
498سمیر ذبیع الله 147
499قدرت الله دلاور خان 147
500یار محمد همراه قل147
501آرشعزت میر146
502جرئت146
503عید محمدخداداد146
504ادریسمحمد نوید146
505حوریهسخیداد146
506شاه مرد زلمی 145
507کرامت عبدالله 145
508هدایت اللهعزیز الله144
509محمد حامدحمید الله144
510شادابعبدالعلیم144
511شقایقمحمد احمد144
512عبدالله محمد الله 144
513سلیمانمحمد داود142
514محمد جمیلمحمد قاسم142
515نصرت اللهیار محمد142
516محمد عمرانحاجی عبدالله142
517شاپور خانالله محمد142
518عبدالحقمحمد داود142
519مراد خانلعل محمد142
520شبنمعطا محمد 142
521سعیدهسید وکیل142
522فرحتمحمد 142
523نرگسعبدالغفور142
524اشرفمحمد جان 142
525بشیر محمد ابراهیم 142
526نور علیفیض علی140
527تمنا امان الدین140
528فهیمعبدالکریم 140
529محمد صابراحمد رشاد 140
530صفت الله عبدالکریم 140
531حزب الله ذکریا 140
532فیصل محمد فرید 140
533شیهر زادعزیز احمد139
534ضیا الله احمد شاه138
535ضمیر احمدگلاب شاه137
536عوضعید محمد137
537موسی محمدراز محمد137
538میلادمحمود137
539شمیلاعبدالصبور137
540نذیرهدل آغا137
541رویینفیض الدین135
542انوشهپیر محمد135
543بهار....135
544سمیه عبدالرحمن135
545دولت زینور حسن 135
546محمد شرین آقا 135
547نعیم الله منو گل135
548رحمت اللهمیلاد133
549عبداللهسیف الرحمن133
550مرتضیمحمد یاسین133
551نور عالمگل عالم133
552بکتاشاحمد نبیل133
553سهیلعبدالرشید133
554عمرانعزیز الرحمن133
555راحولفایز133
556فردین گل محمد 132
557نحیبمحمد عارف131
558صمیمتوریالی131
559جاویدزمری131
560ذکیه محمد اکرام 130
561ولید خواجه نوید 130
562سلطان ولی محمد 130
563احمد شاهحبیب الله128
564پرویزعبدالسلیم128
565نصیر احمدنور احمد128
566حشمت اللهعبدالصبور128
567محمد آرشخلیل الله128
568محمودظاهر خان128
569لیدامحمد شریف128
570رومیلاعبدالله128
571میلادمحراب الدین126
572احمدنور محمد126
573سحرقاسم126
574صدیقهمیرزا حسین126
575صدفعبدالغفار126
576سروش زلمی 126
577علی سخیداد 125
578مصطفیایوب125
579احمد124
580سید جلالسید خان124
581احمد بلالحاجی فقیر124
582کوثرسلطان محمد 124
583سلسله124
584مروت غلام معصوم 124
585محمد مهدیجانعلی122
586محمد هارون.......122
587احمد شکران عبدالروف122
588نور الدین عبدالحفیظ122
589نرگسمیرزا حسین121
590فردینعبدالله 120
591زبیرسید عارف120
592سوسفمحمد کبیر119
593نصیر احمدگل احمد119
594سید احمد راشدمیر عبدالله119
595محمد شریفعبدالواحد119
596توفیقاحمد شکیب119
597احمد شعیبعبدالحبیب119
598عبدالواسیععبدالرحمن119
599شگوفهعزیز الله118
600احمد وفامحمد صادیق117
601زهرارسول117
602همامحمد نبی117
603مجیب الله حاجی الماس 117
604مجیب گل محمد 117
605مقیبعزیز احمد115
606قدرت محمد اکبر115
607اکبرقیس115
608محمد ظاهرمحمد حکیم115
609مریممحمد اکرم115
610مریم آقا محمد 113
611حکیم الله عبدالجمیل113
612الیاس عبدالغفار113
613احمد عقیلاحمد حدید112
614سمیراغلام فاروق112
615فریبامحمد علی112
616علیابراهیم110
617سمیر آغاشیر آغا110
618عبدالسمیععبدالصبور110
619نقیب اللهغلا محمد110
620میناعبدالله110
621فرهادفرامرز108
622احمد راشدپادشاه گل108
623عبدالمصورعبدالصبور108
624رامشزین العابدین108
625محمد عابدمحمد آغا106
626احمد شاداباحمد امین106
627مهریهعبدالنوید106
628عبدالمتین عبدالصبور106
629محمد ناصرنصرت الله 105
630سمیهمحمد عزیز103
631سمیر رامش102
632محبوب لعل محمد 102
633رامش حاجی عبدالغنی102
634ضیاالدینعبدالحفیظ100
635سمیرنجیب الله97
636حمیدمحمد حسن97
637احسان اللهحاجی رحمت الله95
638محمد شعیبمحمد فرید92
639روح اللهعبدالعلی88
640محب اللهخدا رحیم88
641دیاناوصال85
642ساحل لعل محمد 81
643مروهعنایت الله78
644عبدالجبارعبدالخالق52
645شادابتوریالی49