نتایج امتحان بیولوژی صنف دهم ۱۳۹۶

نتایج امتحانات ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهنامنام پدرنمره
1منظور احمد100
2فرشیدفخرالدین100
3لیدامحمد کریم100
4الههحبیب الله100
5صدفعبدالقدیر100
6سکینهاقبال100
7مدینهعبدالرشید100
8فرشتهامام علی100
9علی سیناغلام سرور100
10احمد شاهعبدالمتین98
11احمد فیصلنظر محمد98
12ملکزادهاحسان الله98
13عباداللهمحمد ذکریا98
14نجیب اللهعزیزالله98
15سید عقیلسید عبدالرحیم98
16زهرامحمد آصف98
17جمیلهیار محمد98
18فاطمهذبیح الله98
19تمناسید عبدالروف98
20تمنامحمد مرزا98
21مدیحه عبدالحی98
22مریم عبدالحی98
23زینبخلیل98
24مهر افزونمحمد ریاز98
25منورهمحمد عزیز98
26صدف میر محمد شریف98
27اکرام الدینسرباز الدین98
28علی رضامحمد ظاهر98
29انوشهمحمد داود 98
30محمد جوادسید محمد 96
31میلادنثار احمد96
32جهان زیبزرخان96
33محمد اکرممحمد اکبر96
34میلادنثار احمد96
35سید باسطسید بهاوالدین96
36سید بارزسید بهاوالدین96
37ساجدهحیات الله96
38منیژهسفر علی96
39مژدهعبدالبصیر96
40محبوبهعبدالمقیم96
41پلوشهمحب گل 96
42ناهیدفرید خان96
43سید شهیرسید رحمت الله96
44احمد یوسفاحمد جاوید96
45حکمت اللهمحمد بشیر96
46امان اللهحبیب الله96
47مشتاق حسینپاینده باقی96
48سحر نصیر احمد 96
49بشرا عبدالطیف96
50شیرزادحکیم جان94
51احمد مزملاخپلواک94
52حارثشاه محمد94
53میر مزملمیر امین الدین94
54زاهدعبدالمجید94
55ندیمعبدالقدیر94
56هوشمندعبدالرزاق94
57جمیلهمحمد نعیم94
58تمناعبدالقادر94
59نفس گلدولت 94
60نیلوفرعبدالطیف94
61عنبرینضمیر احمد94
62رابعهعبدالملوک94
63منیژهنجیب الله94
64سحرخان زمان94
65نیلابحاجی غلام حسین94
66فروزانعبدالشکور94
67باصرهرحمت الله94
68مرغلریعبدالمقیم94
69جمیلهگنج علی94
70سمیع اللهغلام حسین94
71برکت اللهولی الله92
72امجدممد آخان92
73صدیق اللهعبدالروف92
74ارسلانوحید الله92
75احمد فوادسلطان محمد 92
76احمد ذکیمحمد عمر92
77عمرانمحمد نعیم92
78عبدالحسیبعبدالحبیب92
79احمد ایملحاجی عزیز الرحمن92
80علی سیناحفیظ الله92
81محمد عمرانسلیمان92
82الهامحیات الله92
83مقدرعزیز الله92
84عزیز اللهجمال الدین92
85تمهید اللهحاجی خوانی92
86صدفحشمت الله92
87غزالسلطان نجیب92
88سامرامیرزمان92
89فاطمهحبیب الرحمن92
90آرزومحمد دامان92
91صبریهاحمد الله92
92معصومهیعقوب علی92
93مرسلشیر سعید92
94مرسل شیر سید92
95تمنامحمد آصف92
96فرحنازمعراج الدین92
97مدیحهمحمد عالم92
98نرگسعبدالمجید92
99ذهب الدینسلام الدین92
100ایملمحمد ناظم92
101انصار الدینسلام الدین92
102رستم خان حکیم خان92
103هارونمحمد نادر92
104زحلوحیدالله92
105محمد سلیممحمد نعیم90
106احمد ولیدمحمد داود90
107شاه اورنگزیببابا جان90
108احسان اللهعبدالاحمد90
109اکملمحمد جان90
110متوکلغلام سعید90
111حمید سرفراز90
112وثیق اللهخیر الله90
113یسرامحمد شریف90
114مرسلعبدالجلیل90
115هانیهرشاد احمد90
116فلورانسالف محمد90
117فروزانمحمد علی90
118صابرهاحمد ضیا90
119فاطمهسید عادل90
120روینامعراج الدین90
121سلیمهعلی نظر90
122فرحنازعبدالستار90
123خجستهزمان الدین90
124حمیدهعبدالصمد90
125فرخنده محمد نظیر90
126مدیحه عبدالمتین90
127یمادل آقا90
128احمد بلالاحمد جاوید90
129عبدالرحیمخواجه عبدالرحمن90
130احمد حارثمحمد حسین90
131ساجدفضل الرحمن90
132اکبر شاهقادر شاه90
133سلیمانرحمت الله90
134اسماعطاالحق90
135شبنم لیاقت علی90
136حمیرامحمد نعیم 90
137نویدهعبدالحمید89
138مختار حسینغلام محی الدین88
139میلادمحمد فهیم88
140رحمت اللهنجیب الله88
141محمد اکرامسرور خان88
142سید هادیسید محمد حسین88
143مرسلینپاینده محمد 88
144مشتاقمحمد ضیا88
145محمد عمرخلیل الرحمن88
146فرشادفرهاد88
147مشتاق احمدعبدالرزاق88
148محمد میثمسلمان علی88
149ثنا اللهخان شرین88
150سلیمانمحمد اسماعیل88
151سید نذیرسید انور شاه88
152سحرحمید الله88
153فرشتهحامد88
154آرزوحضرت محمد88
155سکینهکریم خان88
156ضمیرهعبدالعزیز88
157فرحتغلام حبیب88
158نادیهمحمد امان88
159سپوژمیگل نور88
160روزیتاحضرت جان88
161شریفه صفر 88
162فیروزهعبدالجبار88
163شکیبامیرویس88
164صابرهحیات الدین88
165بصیرهفاروق88
166احمد فوادمحمد ظاهر88
167ربیع اللهذبیح الله88
168محمد حارثمحمد انیس88
169عابد اللهصفی الله88
170زاهد علیمحمد امین88
171سید عابدسید رحمت شاه88
172سید فهیمسید قاسم88
173اسراراللهقدرت الله88
174احمد ادریسحمید الله88
175زاهدنور الله 88
176بشرامیر ذبیع الله88
177مژده سحرعبدالله 88
178سحر عبدالهادی88
179ریسهعبدالبصیر 88
180منیژه غلام دستگیر88
181سینامحمد امین88
182فرخنده امان الله 88
183محمد عمران بابه جان 88
184الیاسلطف الله88
185فردوسمحمد عارف86
186عصمت اللهسید محمد 86
187حمزهاحسان الله86
188احمد ندیمعبدالستار86
189رفیع اللهنجیب الله86
190سید رامینسید جلال86
191فیصلباز محمد 86
192حبیب الرحمنفضل الرحمن86
193مریدعبدالطیف86
194مطیع الرحمنفضل الرحمن86
195فاخرهرحیم الدین86
196سوناعبدالخلیل86
197شگوفهحاجی امان الله86
198زیبامحمد سرور86
199ثناصبغت الله86
200تبسممحمد ساپور86
201آمنهعید محمد86
202شعیده غلام فاورق86
203فروزان حبیب الله86
204صدف احمد جاوید86
205تمناصلاح الدین86
206فوزیهجمعه خان86
207محمد شعیبحاجی امور داد86
208شاه محمد ملک محسن86
209مختار نظر محمد86
210مرتضیعبدالسلام86
211احمد نوید محمد یاسین86
212انعام نیاز محمد 86
213فرشاد عبدالطیف86
214نازنینمحمد اسحق86
215بارانمحمد سردار86
216شمس الحقعبدالمبین86
217ادریسضیا الدین84
218توحید اللهآغا جان84
219محمد یاسینمحمد یوسف84
220منصورعبدالواحد84
221عزیز آغاشیرین آقا84
222توحید اللهآغا جان84
223عبدالباعثهمایون84
224حسیب اللهعظیم الله84
225اکلیلمحمد ابراهیم84
226احمد بلالمحمد اختر84
227صدیق اللهصفی الله84
228حسیب اللهالله داد84
229شعیبصالح محمد84
230یلدامحمد نبی84
231نوریمحمد ایوب84
232لیلی بهارمحمد محفوظ84
233فریلاغلام الدین84
234حوریهمحمد آصف84
235صنمعبدالرحمن84
236مرجانعبدالقادر84
237باصرهمحمد نسیم84
238مرحباالله نور84
239سیتاامام داد84
240سوریهمحمد84
241سمیرااحمد علی84
242لینامراد علی84
243زلیخانقربانعلی84
244اصیلامحمد حسین84
245میر بچه خانراباز خان84
246عبید اللهمحمد اسماعیل84
247مجیب محمد شیر محمد 84
248حفیظ اللهنجیب الله84
249شفیع اللهامین الله84
250کریم اللهنورالدین84
251محمد عبدالعلی84
252احمد جوادعبدالملک84
253حاجی احسان الحاج سید احمد 84
254حاجی احسان الحاج شیر احمد84
255وثیق اللهخیر الله84
256محمد شمس الدیناسد الله84
257محمد یوسفعبدالظاهر84
258فهیمآقا بابه84
259محمد علیامیر الله84
260سودابهعبدالشکور84
261حسینامحمد نعیم 84
262عبدالمنیر عبدالصابر84
263رشیدرحمت خان 84
264احمد بلالمحمد یعقوب82
265محمد ادریسلعل محمد82
266عبدالوهابعبدالقدوس82
267مطیع اللهمحمد سعید82
268ساداتمحمد شفیع82
269شیر خانعبدالوحید82
270محبوب عبدالمحفوظ82
271مجیب محمدشیر محمد 82
272مجیب محمدسید محمد 82
273محمد آرمانمحمد عارف82
274روح اللهحبیب الله82
275محمد حامدمحمد ابراهیم82
276بهراممحمد ابراهیم82
277محمد رحیممحمد عمر82
278محمد قیسعبدالصبور82
279محمد سلطانمحمد امان82
280سلیمانعبدالصبور82
281عیسی نیاز محمد 82
282حسنیهعبدالعزیز82
283سلمامحمد اکبر82
284فریمااکرام الدین82
285نیلابتیمورشاه82
286کریمهمحمد آصف82
287هلیناغلام ایشان82
288فرشتهغلام سخی82
289لیزاسردار محمد82
290ناهیدمحمد جمعه82
291حسیباالله نور82
292وژمهاحمد ضیا82
293شریفه محمد علی82
294محمد نسیممحمد حسن82
295احمد رامیننجیب الله82
296نثار احمدجهانگیر82
297محمد خالدنعمت الله82
298سمیرحبیب جان82
299خواجه عنایت اللهخواجه وحید الله82
300عنایت اللهیار محمد 82
301محمد امین نور محمد 82
302مصریهسید حشمت الله 82
303ضیامل رحمت خان 82
304علیبرات علی80
305یعقوبمحمود80
306محمد سیلابپاینده محمد 80
307احمد ساحلعبدالحبیب80
308رحمت اللهنور حکیم80
309سید شفیق اللهسید عزت الله80
310غلام ابوبکرغلام محمد80
311عبدالهادیشاه محمد80
312عمران الدینمحراب الدین80
313حسیب اللهمحمد اشرف80
314عشق اللهعبدالله80
315قاری زلگیمحمد شریف80
316خدا دادامیر جان80
317احمد رامینعبدالعلیم80
318حسینافضل نبی80
319مرسلروح الله80
320حسنیهخیر محمد80
321الههمحمد تمیم80
322تریناجمال الدین80
323حلیمهباز محمد80
324نویدهمحمد رحیم80
325انیتافاروق80
326ملالیباروز80
327عادلهسید شیر آقا80
328غفریهعبدالغفار80
329سمیراحاجی محمد 80
330شریف محمد طاهر80
331الهام الدینشحاع الدین80
332عبید اللهعبدالبصیر80
333فیصلحاجی محیب الله80
334شرف الدینمحمد کبیر80
335محمد ظریفکته بیگ خان80
336احمد ولیداحمد ضیا80
337حامد اقبالغلام رسول80
338فرهادعبدالقیوم80
339احمد آرششاه محمد80
340عبدالخالدمحمد اسلام80
341ذبیح اللههمایون80
342احمد مبشرغلام فاروق80
343آرزوجان محمد 80
344مسرت عبدالعزیر80
345هیلی شیر محمد 80
346محمد نعیم عبدالکریم 80
347احمد ذاکراحمد شاه78
348توحید اللهتیمور شاه78
349محمد میلادمحمد معصوم78
350محمد میلادمحمد معلوم78
351محمد شعیبمحم حکیم78
352سلطان ولیگل زمان78
353عبدالباعثمحمد سلیم78
354نثار احمدجهان گیر78
355سنگرمحمد عارف78
356علی رضاسفر علی78
357شیرزیمحمد الدین78
358غیاثی خانعبدالمعروف78
359محمد فیصلمحمد آصف78
360نعمت اللهحاجی روح الله78
361پیروز احمدشمس الدین78
362واعظغلام سرور78
363خوشحالامید محمد 78
364اصیلعبالصمد78
365سید عبدالعلیمسید عبدالحلیم78
366سحرمحمد انور78
367عادلهشمس الاحمد78
368مروهعبدالمعروف78
369تمنامحمد هادی78
370سمیهسلطان احمد78
371سوناگل محمد78
372کامیلهخادم علی78
373اسد اللهشیدا78
374عتیق اللهسراج الدین78
375میر احمد اللهمیر عنایت الله78
376احمد شفیععبدالستار78
377مهریارنعمت الله78
378مبارزمحمد شریف78
379رفیع اللهفضل الکریم78
380الطافغلام محمد 78
381انوشفضل احمد 78
382احمد بهیرحبیب الله78
383احسان اللهنجیب الله78
384امان محمد ظاهر78
385سلیمانعبدالقدیر78
386زلیخاوحید الله 78
387مهریه عبدالعزیر78
388سحر محمد نعیم 78
389یاسمینمحمدعظیم78
390نثا یاسمینعتیق الله 78
391ویدا شاه محمد 78
392نوید ذبیع الله 78
393احمد رشاد غلام نقشبند 78
394عبدالصبوربشیر احمد76
395محمد باعثعبدالعلیم76
396محمد عمرمحمدحکیم76
397عبدالرحیمعبدالوهاب76
398محمدهارونعبدالسلام76
399سعیدیعبدالبصبور76
400مرتضی76
401نور اللهصاحب آغا76
402صفی اللهافغان76
403محمد عمراحمد 76
404احمد صداممحمد نعیم76
405عبدالباسطمحمد یوسف76
406محمد امیرمحمد شفیع76
407بریالیرحم خدا76
408زهرامحمد شفیع76
409نگیتاغلام نبی76
410آزیتافواد76
411رویامحمد داود76
412زرماغلام دستگیر76
413تمکینپاینده محمد 76
414گلثومسردار محمد76
415نازیلامحمد کبیر76
416مهریهمحمد اشرف76
417حسنیهمحمد مقیم76
418سلیناعبدالله76
419صنمحفیظ الدین76
420ظریفهمحمد آرش76
421انقلاب الدینغلام نبی76
422وسیممحمد انور76
423محمد مزملعبدالوحید76
424حارث مرتضیشاه محمد76
425محمدفضل احمد76
426نورعلیباز علی76
427روملامیر گل76
428محمد حارثسلطان محمد76
429احمد فرهادسید محمد 76
430پیمانهمحمد اکرم 76
431ثنامحمد جواد76
432شایسته سید آقا76
433علی رضا محمد طاهر 76
434عبدالرقیب محمد سلیم 76
435نعمانشاه آقا74
436محمد صابرمحمد فقیر74
437شیر آغاجان آغا74
438مهدیعبدالرقیب74
439ذبیح اللهفضل محمد 74
440احمد مدثرعلی احمد74
441عبدالبشیرعبدالهادی74
442توابعلی رضا74
443محمد عقیلغلام نبی74
444تمیم اللهامین الله74
445آموغیب گل74
446الهامخواجه محمد فریدون74
447احمد ضمیرفضل الله74
448میر عبدالمصورمیر عبدالصبور74
449مسعودمحمد داود74
450اسماعیلحبیب الرحمن74
451رزماامان الله74
452روزیتافواد74
453نجمهفخرالدین74
454عادلهمحمد حسن74
455ثمینهمحمد عالم74
456زهراشیر محمد74
457مریمخالد احمد 74
458لیمهاحمد جاوید74
459شبنمشمس الدین74
460مرسلعزیز الله74
461سجیهصمد علی74
462بلال الدینقمر الدین74
463جان آغا خان آغا74
464ابرازالدینسیف الدین74
465غلام عباسزرغام الدین74
466محمد ابراهیممحمد ضیا74
467ابو نصرحق نظر74
468پردیسکمال الدین74
469صبرینا محمد نجیب 74
470رخسارمحمد محفوظ74
471شمایل فرید احمد 74
472مقدسمحمد نسیم 74
473روبینامحمد رفیق74
474فرحنازجان آقا 74
475محمد نسیم عبدالکریم 74
476گل عالم سید کریم 74
477عمر اسد الله 74
478سید طیب شاه سید نادر شاه74
479حامد غلام صدیق74
480انصارغلام حضرت72
481پرویزغلام محمد72
482نبیلمحمد نور72
483شیر علیمحب علی72
484محمد فیصلمحمد فاضل72
485بلال عبدالستار72
486سید ضیا احمدسید نور احمد 72
487سید ذکریاسید ضیا72
488احمد ایرجعبدالفتاح72
489داد علیفیض علی72
490عبید اللهنعمت الله72
491میلاداحمد فرید72
492سید اکرمسید عظیم72
493سید احمد محمد وسیم72
494نعمت اللهرحمت الله72
495فرهادرسول خان72
496سید کمیلسید نبی72
497شهاب الدینحاجی مهر الدین72
498فیروزهعبدالاحمد72
499مریمعبدالله72
500شکیلانیسان الدین72
501سمیراعبدالقدیر72
502مدینهعبدالخالق72
503سحرگل پادشاه72
504سنبلفضل الحق72
505صبراللهمحمد سالم72
506محمد مدثرمحمد یاسین72
507آرین محمد اعظیم72
508ویس خانعلی72
509فهیمایمل72
510عبدالفریدعبدالمجید72
511عبدالمتیننور احمد72
512فرام الدینقیام الدین72
513عبدالستارمحمد داود72
514سجادنظر محمد72
515بصیر احمدنصیر احمد72
516عبدالحمیدعبدالقادر72
517قربانعلیفرهاد72
518بکتاش قربانعلی72
519محمد عمرانمحمد عادل72
520نجیب اللهغرزی72
521عبدالحمیدغلام محی الدین72
522ژوبین محمد ابراهیم 72
523فروزانمحمد انور72
524لطف الله محمد حسن72
525فرهادامان الله 72
526صدیق الله دولت خان 72
527احمد الله محمد نوروز72
528عبداللهعبدالقادر70
529محمدهارونغریب الله70
530احمد پرویزعبدالبصیر70
531مجتبیمحمد کاظم70
532سهرابشیر محمد 70
533ذبیح اللهفیض آقا70
534یرسلمحمد زلمی70
535کامبیزمحمد نسیم70
536امید رضاامام علی70
537رفیع اللهعوض الحق70
538ضیا اللهذکریا حسین70
539حبیب الرحمنمحمد رحمن70
540فهیمغلام زیبر70
541محمد هارونمحمد ابراهیم70
542عطا اللهذبیح الله70
543جان فداخان فدا70
544سید شکرانسید غفران70
545حسیب اللهعبدالجلیل70
546سحرعبدالجمیل70
547شکریهامان الله70
548الههمحمد فتاح70
549نارونمحمد اسماعیل70
550آمنهمحمد یونس70
551ناهیدهمیرزا حسین70
552عایشهفضل الرحمن70
553صاحب جمالاحمد جان70
554نیلوفرقمر الدین70
555نرگسمحمد انور70
556بلقیساحمد ذکی70
557احمد حارثمحمد فهیم70
558امیر خانقسمت نور70
559رشادمحمد داود70
560محمد تمیمعزیز احمد 70
561محمد یونسفضل حکیم70
562احمد بلالامیر محمد 70
563صیل خانحاجی میرانجان70
564نجمان الدینشیراز الدین70
565نجیب اللهنور علی70
566عبدالرازقغلام حسن70
567عبدالمصورگل محمد 70
568احمد انیسانعام الدین70
569محمد فرشادعظم70
570مصدق عبدالحلیم70
571احمد محم جواد70
572عبدالوارثمجیب الله70
573نیلوفرمحمد عالم 70
574مژگانحضرت میر70
575مژده نصیر احمد 70
576عایشه محمد حسین 70
577عبدالقدیرعبدالصابر70
578خواجه یوسفخواجه مقصود70
579احمد جوادبابه جان 70
580شریف صادق68
581محمد ذکیمحمد داود68
582معراج الدینمولا داد68
583محمد عقیلمحمد تقی68
584مصطفی عبدالجمیل68
585عنایت اللهاسد الله68
586احسان اللهمستی بیک68
587مجیبحمید الله68
588برهانعبالخیبر68
589وحید اللهفضل محمد 68
590محمد وارثنظر محمد68
591صدام حاجی شریف68
592محمد حنیفمحمد رحیم68
593خواجه مهرانخواجه محمد عثمان68
594عمرانخلیل68
595عاطفهمحمد امین68
596فرحناززلمی68
597ساجدهشیدا68
598نیلوفرعلی داد68
599سودابهعبدالسلام68
600ناجیهعلی 68
601مروهسیف الرحمن68
602رخسارعبدالمتین68
603ملالیتکن68
604کریمهمحمد مرزا68
605زهراکرام الدین68
606پروانهعبدالرحمن68
607سحرمیرویس68
608ویس الدینمحمد رسول68
609عطا اللهجمعه خان68
610رامینعبدالحق68
611نصرت الله عبدالله جان68
612احمد سعدیعبدالصبور68
613احمد نعیممحمد عبدالرحیم68
614فیض محمد تاج محمد 68
615نصرت الله محمد نبی68
616رحمن الدینحلال الدین68
617نثار الحقفخرالدین68
618محمد شعیبمحمد عالم68
619لطف اللهاحمد علی68
620یاسمینغلام غوث68
621پرینازجان آقا 68
622نعیم جان حبیب جان 68
623نصرت اللهغلام ربانی68
624نجمان علی احمد 68
625عبدالله شمس الله 68
626احمد نوید محمد قاسم 68
627محمد داود غلام ممتاز68
628نثار احمدعبدالقهار66
629حکمت اللهخلیل الرحمن66
630میر جابرمیر محمد 66
631احمد عرفانعبالروف66
632فیض اللهعبدالله66
633میر محمد عزیزمیر محمد شاه66
634محمد یاسینمحمد ملنگ66
635وطن گلغلام گل66
636آقا محمدملا محمد 66
637ذبیح اللهآزاد خان66
638دلاورمیرزا66
639غلام حسنمحمد 66
640یعقوب خانمراد علی66
641حفصهفضل الرحمن66
642زهرهمحمد رضا66
643هوسیمحمد شاه66
644رعناعطا بیگ66
645حسینهعلی احمد66
646زرمینهعمرالدین66
647رویااحمد ضیا66
648ماریانوروز66
649غاطفهاسلام الدین66
650رویامحمد علی66
651روح اللهنورآغا66
652مصطفی عبدالمحمد 66
653عبید اللهعبدالمحبوب66
654محمد قسیممحمد نسیم66
655عبدالمنیرعبدالسلام66
656زلگیمحمد شریف66
657محمد ایملگل خان66
658حبیب اللهمحرم 66
659سید سیف الاسلامسید عسکر66
660خیر اللهحبیب الدین66
661محمد وارثمحمد یاسین66
662خواجه امین خواجه حمید66
663خیر اللهحضرت نور66
664داد اللهعبدالنصیر66
665محمد اللهغرزی66
666سونیاگل محمد 66
667زحلنورالله66
668رابعهعبدالبشیر66
669طوبا عزیز الله 66
670دیناعبدالحلیم66
671زهراعبدالرحمن66
672صدیق الله احسان الله 66
673سید جمالسید عزیز66
674احمدضمیر عبدالستار66
675خواجه مجیب اللهخواجه قدرالدین64
676امام الدینبرهان الدین64
677امید سخیداد64
678حشمت اللهغلام مجتبی64
679عبدالواسععبدالقدوس64
680عبدالحلیمعبدالمجید64
681خواجه مسیح اللهخواجه صفا64
682بلال عبدالخالق64
683اسماعیلمحمد ابراهیم64
684مقیمسردار64
685عبداللهمحمد اسماعیل64
686ارسلانعبدالبصیر64
687احمد نویدنور احمد 64
688تمیمعبدالکریم64
689محمد اشرفمحمد نعیم64
690ویس الدینامر الدین64
691توابمحمد گل64
692فرهادمیر محمد64
693رفیع اللهحفیظ الله64
694محمد مرتضیملک محمد64
695محمد رامینمحمد محفوظ64
696احمد عابدرفیع الله64
697ذبیح اللهسخی محمد64
698ذکراللهحمیدالله64
699زینبنجیب الله64
700ثریاعبدالله64
701تمناسید احمد 64
702مینهغلام نبی64
703فتانهمحور شاه64
704صدفعزیز احمد 64
705سحرعزیز احمد 64
706حسنامحمد داود64
707ربابهرمضان64
708کوثرعبدالعلی64
709مریم محمد اسحاق64
710مطیع اللهمحمد بهایی64
711سلیمانمولا داد64
712سید روحیدسید الفت64
713احمد باسطاحمد طارق64
714نور الدینشجاع الدین64
715محمد شعیبمحمد شفیق64
716رحمت اللهنوروز علی64
717محمد اقبالمحمد افضل64
718فرشاد خواجه محمد 64
719نقیب اللهعطا الله64
720سید کاظمسید ابراهیم64
721عبدالباطنحاجی عارف64
722امین اللهمحمد علم64
723وقاصعبدالوسیم64
724عبد الوارثدولت خان 64
725صفی اللهغلام الدین64
726سید امیرسید منصور64
727امیر تیمور شاه 64
728الهامفضل الرحیم64
729نوید شیرزی62
730نصرت اللهمحمد داد62
731احمد سیرعبدالوهاب62
732ساحلعلی داد62
733اجملشاه محمد62
734حبیب اللهخدا داد62
735محمد یوسفمحمد رسول62
736رقیدطاهر62
737یمااعجاز62
738جواد احمدداد محمد62
739شفیقهعبدالحفیظ62
740رقیه طاهر62
741مومنهنصیر احمد 62
742آرزومحمد نصیم62
743تمناعاشور62
744دیبااحمد سمیر62
745شبنامرزا محمد62
746محمد وسیممحمد وصال62
747سید نویدسید علی جان62
748رامشمحمد نادر62
749نایب علیغلام محمد 62
750صدام حسینعبدالنظر62
751شاداب امان الله62
752ذاکر حسینمحمد حسین62
753محمد ندیممحمد یعقوب62
754حکمت اللهامان الله62
755فیض اللهمحمد اعظیم62
756فیض علیعبدالعلی62
757محمد اسحاقمحمد ابراهیم62
758نصیب اللهشمس آقا62
759سید احمد سید مسعود62
760اسمافخر الله 62
761شبنم عبدالوحید62
762سارهمحمد طاهر 62
763یاسمینحاجی قیام الدین62
764محمد فاضلمحمد ناصر62
765 روح الله محبوب الله 62
766فرهادعبدالحمید60
767میر امین اللهمیر نعمت الله60
768احمد راشداحمد جان60
769رومان اللهسلیم شاه60
770محمد ایملخوشحال60
771لقمانملک شیر60
772محمد مسیحمحمد عظیم60
773علیشاهعالم بیک60
774ذکی اللهذکریا60
775سید هاشمعبدالمحمد60
776مرتضیرحمان60
777ایثار اللهلطف الله60
778عثمانعبالحکیم60
779شاپورعبدالله60
780نظیفهمحمد امین60
781دیانامحمد قاسم60
782زینباحمد 60
783صدف عبدالغفار60
784فروهمحمد داود60
785زهراسخی داد60
786خاطرهفض الله60
787بهرامفضل محمد60
788سدیسمحمد اسماعیل60
789حمید اللهاسد الله60
790فتح محمد نیاز محمد 60
791سهیلمحمد داود60
792ظاهر احمد ولی محمد60
793عبید اللهنعمت الله60
794محمد اسماعیلنصر الله60
795خردمندمحمد قسیم60
796عزت اللهامان الله60
797ضمیرمحمد سلیم60
798اجملسید محمد60
799رامینجلال الدین60
800شفیع اللهمحب الله60
801محمد خداداد60
802رضاابوذر60
803احمد غلام حیدر60
804عبدالروفداد محمد 60
805عزیز اللهنازک میر60
806محمد مبینصالح محمد60
807حسیب اللهعبدالودود60
808حسین سخی 60
809زمزمهشرف الدین60
810نورین توفیق الحکیمم60
811نازنیننجم الدین 60
812نعیم اللهمنو گل 60
813مهدی سراج الدین 60
814ذبیع الله حیات الله 60
815امام الدینبرهان الدین60
816احمد عزیرمحمد امیر58
817محمد امینشیر آقا58
818آرشمحمد عارف58
819منصورذکریا58
820حفیظ اللهنور الله58
821فوادنثار احمد58
822کامگارشیریار58
823سیف الرحمنعنایت الله58
824احمد فرزادمحمد مهدی58
825ظفرمحمد سلیم58
826محمد رضایتاسد نبی58
827احمد شاهغلام جیلانی58
828سید مالکسید عباس58
829محمد رفیعجاندل58
830حسن یارعاصم58
831ساحلگل احمد58
832نرگسعلی احمد58
833زهرامحمد شفیق58
834فلورانسفواد58
835مروهعبدالواحد58
836ریحانمحمد هارون58
837مریمشیر آقا58
838نقیب اللهعبدالشکور58
839حکمت اللهرمضان58
840محمد عزیزفضل الرحیم58
841غلام علیجعفر58
842شهرام محمد وسیم58
843بابه شاهعلی محمد 58
844عبید اللهمحرم 58
845شایقزمری58
846مرسلینامجد58
847احمد امیدساقی محمد58
848امید الله اسد الله58
849عایشه عبدالوحید58
850الهامه مریمعبدالفتاح 58
851هدایت الله58
852نصرمن الله محمد زمان 58
853مصطفیعبدالعظیم 58
854فروغ غلام رسول58
855فرازممحمد امیر58
856عبدالجبار عبدالغفور58
857سید نذیرسید حشمت الله56
858ولیدعبدالقدوس56
859هارونباز محمد 56
860سید مقیمسید حکیم56
861حسینعوض علی56
862عصمت اللهمحمد علی56
863عبدالعظیمعبدالکریم56
864شیرین آغامحمد حسن56
865اسلام الدینغلام محی الدین56
866عبدالصمدعوض خان56
867بهشتهعبدالمتین56
868شافعهعبدالروف56
869نیلوفرعبدالقهار56
870هدیهشاه محمود56
871دیباعصمت الله56
872فیروزههمراه56
873شاعرهحبیب الرحمن56
874رفیق اللهعزت الله56
875محمد سمیعمحمد شفیع56
876محمد عید محمد 56
877محمد فردوسمحمد داود56
878لایق الدینپیرداد56
879شاداب پردل56
880عبدالباسطعبدالحمید56
881حمید اللهامان الله56
882صفت الله عبدالرزاق56
883احمد شاه فضل الدین56
884تبریزمحمد طاهر56
885نصیر احمد عبدالحمید56
886لطیفهمعصوم56
887مریم عبدالقدوس56
888هدا محمد رحیم56
889ظاهره مسکا عبدالمجیب 56
890سعیدهعبدالهاشم56
891منصورسعید علی 56
892محمد عظیم محمد عزیز56
893محمد حکیم محمد عالم 56
894محمد اجملمحمد افضل 56
895شاداب بوستان 56
896سمیع الله عبدالخالق56
897سجاد شاه محمد 56
898روح اللهعبدالظاهر56
899حامد گل احمد 56
900فردوسگل آغا54
901آرشذبیح الله54
902احمد سنجرسرفراز54
903اجملغلام حیدر54
904نذیر احمد ولی محمد 54
905حمیدعبدالمیر54
906شکرانعلی میرزا54
907مصطفی عبدالمتین54
908الهاممحمد حنیف54
909گل احمدگل پادشاه54
910احمد صابرعبدالناصر54
911مصطفی فضل کریم54
912حبیب اللهعوض54
913مقدسعبدالرحیم54
914ریحانهدلاور54
915ترینامحمد خالق54
916محمد سهیلعبدالوکیل54
917سید محمد سید ولی54
918خواجه باسطخواجه ضیاوالدین54
919مصطفی تیمورشاه54
920احمد ضیا خادم علی54
921ضیا محمد امیر54
922محمد یحییگل احمد 54
923فضل الهادیهزارگل54
924فاروق محمد اسحاق54
925ضیا الرحمنعبدالحمید54
926نصرت الله معراج الدین54
927خسرومحمد رحیم54
928سمیرا احمد شکیب54
929صمیمهعبدالرحمن54
930محمد کبار حاجی شیر آقا 54
931رحیم جمعه گل54
932ربیع الله غلام فاروق54
933حامد فضل الرحیم54
934باعثمحمد رفیق54
935ادریسمیر آقا 54
936احمد مصور محمد عیسی54
937احمد حسام اختر محمد 54
938صدیق اللهامین جان52
939خدا دادجمعه خان52
940الهامگل محمد 52
941حمال ناصر محمد آصف52
942محمد طاهرمحمد ظاهر52
943محمد ولیدمحمد حسیب52
944احمد شعیباکرام الدین52
945پرویزمحمد یوسف52
946نثار احمدعبدالبصیر52
947احمد خانمحمد خان52
948محمد بارزعبدالغنی52
949قیس عبدالرشید52
950میوندخان آغا52
951عبدالیاسینعبدالغنی52
952سید ناصرسید عاقل شاه52
953احمد بلالمحمد کریم52
954محمد مصورمحمد ایوب52
955یلدا جانمحمد شاه52
956سیده حراسید ضیاوالدین52
957سوفیاعلی داد52
958ثنامحمد اسحاق52
959لطیفهعزیز الله52
960محمد ناشرغلام مرتضی52
961محمد ادریسمحمد صابر52
962محمد عبدالمبین52
963محمد مصطفیمحمد ضیا52
964حسیب اللهگل آقا52
965احمد رشاداحمد جان52
966محمد فیصلمحمد مصطفی52
967رمضانصفر محمد52
968علی محمد همایون52
969افضلمولا داد52
970روح اللهمحمد سرور52
971مژگاننجیب الله 52
972حمیرااحمدشکیب52
973رافیهعبدالرحیم52
974مدثربزرگ جمیر52
975محمد اسلم محمد اعظم 52
976عبدالحنان عبدالقیوم52
977سلیمان عبدالرحمن52
978رحیم الله قدرت الله 52
979دانیال نقیب الله 52
980احمد غلام فاروق52
981محمد رومانمحمد نصیر50
982عبدالمصورحاجی جمال الدین50
983سیف الدینامرالدین50
984مراد علیجمعه گل50
985امید میر آغا50
986کمال سخیمحمد ابراهیم50
987منیرعبدالحفیظ50
988ندیم احمدغلام مصطفی50
989کریم دادداد علی50
990احمد فهیمجمال الدین50
991شکیب عبدالهادی50
992محمد ادریسغلام حضرت50
993مهدیحمید الله50
994مروهانار خان50
995رابعهمحمد عمر50
996وجیهحاجی امان 50
997یسرامحمد حسین50
998مروهخیرالدین50
999سحراحمد جاوید50
1000احمد نویدصاحب گل50
1001امید اللهمحمد وعید50
1002عرفان عبدالغفار50
1003احمد تمیممختار احمد50
1004احمد ولیشاه ولی50
1005خواجه سید عمرانخواجه سید عیسی50
1006عثمانغلام حیدر50
1007فرهادسلطان حمید50
1008میر میرویس خان50
1009شاپورخانالله محمد 50
1010محمد منصورمحمد عیسی50
1011محمد یمامحمد جمعه50
1012عبدالمتینمحمد کبیر50
1013احمد امیدمحمد یوسف50
1014زاهدحاجی عبدالحق50
1015محمد سهرابحاجی بادام خان50
1016عبدالباسطعبدالواحد50
1017حنیسه محمد داود 50
1018تمنا محمد عالم 50
1019سونم محمد شاه50
1020نوید عزیز الرحمن50
1021محمد الیاس محمد نثار50
1022مجیبد سید جعفر50
1023عبدالمتینعبدالقادر50
1024شاهد الله نیک محمد 50
1025زاهد امین الحق50
1026ذبیع الله محمد دوران 50
1027بکتاش غلام الدین50
1028اسماعیلعبید الرحمن50
1029اسحاق محمد احسان 50
1030اختر محمد لالاآقا50
1031عبدالمجیدعبدالحمید48
1032مدثربزرگ جمیر48
1033مدثربزرگ حمید48
1034ذالفقارحیدر48
1035محمد نایبخدا داد48
1036حمید اللهوحید الله48
1037عبداللهسمیع الله48
1038میلادعبدالستار48
1039احمد شاکراحمد جان48
1040اکبرقیس48
1041ولی نورباز48
1042حاویدزمری48
1043محمد اللهعصمت الله48
1044توفیقفضل الدین48
1045حمزهسید فهیم48
1046فریباعبدالقیوم48
1047یلداسید حمید48
1048حمدهسید فهیم48
1049مهنازوحید الله48
1050بصیهشهنشاه48
1051احسان اللهمحب الله48
1052احمد جاویدمیر احمد 48
1053نصیر احمد نور احمد48
1054احمد سید آغاشیرآغا48
1055آرمانآغا جان48
1056عظیم الدینسراج الدین48
1057اقبالمحمد کریم48
1058قمر الدیننورالدین48
1059صفی اللهاسلام الدین48
1060میلادمحمد فاروق48
1061محمد وزیرمحمد نبی48
1062سراج الدینشهزاده48
1063شاهد اللهشجاع الله48
1064ولی اللهحبیب الله48
1065مسیح اللهمحمد فردوس48
1066احمد سلیمانعبدالودود48
1067منصور اقبال الدین48
1068فیصلمحمد سرور48
1069مجیب اللهعبدالنصیر48
1070خالددلاور48
1071عبداللهعبدالسمیع48
1072سوسنعنایت الله 48
1073مهریه محمد صابر48
1074زحلعبدالصبور48
1075فرخنده عبدالباقی48
1076دیباقیام الدین48
1077لیزاعبدالبصیر 48
1078نعمت الله محمد صابر48
1079محمد ایمل محمد افضل 48
1080فرزادعبدالله 48
1081عبدالله غلام محمد 48
1082صدام حسین محمد خالد 48
1083سجاد شیرمحمد 48
1084امیدعبدالظهور48
1085احمد شجاع خیر محمد 48
1086احمد جنید امان الله 48
1087احسان الدینبرهان الدین48
1088محمد صابرمحمود46
1089سمیع اللهحبیب الرحمن46
1090محمد عیسیغلام سخی46
1091عبدالجلیلعبدالخلیل46
1092خواجه نصیب اللهعبدالمنان46
1093نوراللهحاجی نصرالله46
1094عبداللهغلام جان46
1095محمد الهاممحمد ابرار46
1096محمد ظفرعبدالکبیر46
1097احمد میلادشفیع الله46
1098سلیمانعبدالناصر46
1099مجیب اللهعبدالله46
1100حشمت اللهعبدالقیوم46
1101نازنینمحمد اکبر46
1102مروهنور محمد46
1103پروانهمحمد اسماعیل46
1104اسمامحمد آصف46
1105خاطرهسید سکندر46
1106سحراحمد ذکی46
1107خاطرمحمد طاهر46
1108نویدالرحمنعبدالرحمن46
1109عبدالعلیمدل آغا46
1110جمشیدجمعه خان46
1111عصمت اللهشیرشاه46
1112عبدالوسیمعبدالقیوم46
1113عبدالصمیمعبدالعلیم46
1114راشدطارق46
1115مصطفی هزار میر46
1116ریاض الدینمحمد عالم46
1117ذبیح اللهبرات علی46
1118مسعودنور محمد 46
1119احمد ساحلعبتدالحبیب46
1120سجادعبدالجبار46
1121عبدالطیفعبید الله46
1122احمد مجتبیعبدالرحمن46
1123احمد اللهخلیل الله46
1124فریدونغلام حضرت46
1125احمد سیرمحمد آصف46
1126سید عبدالله سروری46
1127محمد باسطمحمد حمید46
1128تمیم محمد علی46
1129ادریسغلام حسن46
1130زحلحاجی اصغر46
1131الوینابشیر احمد 46
1132محمد الیاس عبدالرحیم46
1133محمد افضل حسیب الله 46
1134مجتبیقربان 46
1135ماشا الله شر علم 46
1136فرهادغلام حبیب46
1137شعیبشیر آغا46
1138فتح اللهاحمد علی44
1139علی خانامرالدین44
1140هیوادعبدالعلی44
1141عمرانبابه صادق44
1142محمد حسینمحمد علی44
1143دوست محمدحاجی محمد مقیم44
1144کفایت اللهعبدالحافظ44
1145احمد راشدپادشاه گل44
1146دیبامحمد تواب44
1147سحرعلیزاده44
1148لینااحمد 44
1149شاه گل میراگل 44
1150فرهادفواد44
1151شاهد اللهعبدالرحمن44
1152شیرمحمد میرمومن44
1153هدایت اللهفریدون44
1154عبدالملکاحسان الله44
1155احمد شاهمحسن شاه44
1156محمد میلادمحمد رستم44
1157لطیف شمس الدین44
1158شاه گل میرا گل44
1159محمد فایقمحمد کبیر44
1160خواجه میلادخواجه اقبال44
1161جان محمدخان محمد44
1162داد اللهشمس الدین44
1163حشمت اللهنور الله 44
1164صفی اللهنور الله 44
1165پرویزحاجی ضیاالحق44
1166رحیم اللهاسماعیل44
1167امید خاننور احمد44
1168فضل الدینزین الدین44
1169نوید لعل محمد 44
1170قیس عزیز الله 44
1171سیف الدینشهباز44
1172روح الله محمد حسن 44
1173حفیظ الله معشوق44
1174حسیب اللهعبدالرقیب44
1175حامد گل محمد 44
1176جان آغاسید احمد 44
1177احمد مسعودعبدالغفور44
1178احمد سیراحمد ضیا 44
1179الیاسسیف الرحمن42
1180ظریف محمد شریف42
1181مریمعلی حسین42
1182محمد سروشمحمد اکبر42
1183عبدالمصورعبدالصبور42
1184حیا جان عبدالجان42
1185صمیمشیرین آقا42
1186شکراللهشیرالله42
1187همایونعبدالقدیر42
1188زلگیمحمد قسیم42
1189نصیر احمد گل احمد 42
1190منصور جلالاحمد داود42
1191عبادت اللهعبدالطیف42
1192سمیرا محمد آصف42
1193طیبهنورمحمد 42
1194محمد حسین اختر محمد 42
1195محمد بهرام محمد مهدی 42
1196محمد اسحق محمد ابراهیم 42
1197غضنفرمحمد صادق42
1198عبدالخبیرمحمد عثمان 42
1199صدیق الله محمد رسول42
1200روح اللهغلام اکبر42
1201رابین شیر علی 42
1202حبیب الله عبدالجبار42
1203محمد حنیففریدون40
1204خدا دادمحمد داود40
1205فرهادسراح الدین40
1206حسین علیحمید الله40
1207حسیب اللهزبید خان40
1208سید هلال شاهسید انور40
1209حمیداللهامیر محمد40
1210شکریهعزیز علی شاه40
1211احسان اللهعاشق الله40
1212عبدالخلیلمحمد علی40
1213حکیم سلطان حسین40
1214بصیر احمدمحمد یونس40
1215مدرسمیرویس40
1216عبدالغفورعبدالحسن40
1217الیاسعبدالمتین40
1218مرتضیمیرویس خان40
1219نجیب اللهعصمت الله40
1220عبدالخلیلعبدالرزاق40
1221سید مهدیسید میر جان40
1222محمد آصف نجیب الله40
1223فرشته محمد عظیم40
1224محمداللهحاجی عبدالحی40
1225محمد نسیم محمد حسیم 40
1226محمد مصطفیمحمد ناصر40
1227محمد رامین محمد امین40
1228محمد آرین محمد همایون40
1229محمد اصفمحمد اعظیم40
1230عبدالباریمحمد طاهر 40
1231صفی اللهعبدالفقیر 40
1232سید ادیبسید حبیب40
1233رفیع الله حفیظ الله 40
1234رستم غلام محی الدین40
1235جواد جاوید40
1236بکتاش زین الدین 40
1237بصیرسید آقا40
1238احمد سهیلمحمد باز گل40
1239ادریسکریم بخش38
1240محمد یعقوبشمس الدین38
1241خان اللهفیض محمد38
1242سوناحبیب الله38
1243سهراب برات خان38
1244جواد عبید الله38
1245اقبالغلام محمد 38
1246عبدالحق پیوند علی38
1247عبدالستارعبدالرشید38
1248مجیب الرحمنعبدالجان38
1249رویناصفی الله38
1250سحر حاجی وحید38
1251سعدیه محمد کبیر38
1252نور اکبرمحمد امان 38
1253محمد شاکرعبدالرحمن38
1254محمدعبدالغفور38
1255محب الله عنایت الله 38
1256فهیمعبدالرحیم38
1257عبدالقدوس غلام سخی38
1258حسیب اللهعبدالظاهر38
1259حامد محمد اسماعیل38
1260جواد محمد حکیم 38
1261بهیر محمد فقیر محمد 38
1262بنیامین ذکریا 38
1263امین الله بسم الله 38
1264محمد مصطفیعبدالمعروف36
1265ذبیح اللهعبالحلیم36
1266سونیارحیم الدین36
1267سجیهفضل الدین36
1268باعثعبدالسمیع36
1269سید رضوان حسنسید عادل حسین36
1270عمرانعبدالمالک36
1271غفرانعبدالغفار36
1272سید عبدالحکیمسید شیرین36
1273بنیامینیعقوب36
1274محمد سیافخالقداد36
1275علی رضا محمد صادق36
1276عبدالعروف غلام فاروق36
1277شبیر محفوظ36
1278خواجه منصورخواجه شهاب الدین36
1279بهرام غلام سخی36
1280بای کزیمحمد نادی36
1281احمد ولید محمد یونس 36
1282فرید حسین داد34
1283اسلام الدیناحسان الدین34
1284احمد شادابحفیظ الله34
1285منصورگل آقا34
1286مجیدغلام فاروق34
1287فرید احمدمنیر احمد34
1288منصورعبدالجلیل34
1289عبدالاحمدصالح محمد34
1290جاویدمیر کلان34
1291لطیف اللهاقبال34
1292باسطحاجی عبدالله34
1293هدایت اللهعنایت الله 34
1294محمد نصیر عبدالبصیر 34
1295توفیق ویس مبارک34
1296احمد زیگل آغا34
1297احمد یاسر شیر شاه34
1298حمید رضاحفیظ الله32
1299روح اللهعبدالقهار32
1300عظم الدینمحمد سعید32
1301مریم محمد عارف32
1302محمد عمر محمد همایون32
1303محمد علیجلال خان 32
1304فیصلحاجی عبدالسعید32
1305شبیر احمد عبدالکریم 32
1306احمد خالدگل پادشاه32
1307نرگسنجیب الله30
1308احمد سباوونطره باز خان30
1309عزت اللهنور علی30
1310فیاض عبدالقیوم30
1311کاوسجمشید30
1312سهیلمحمد رحیم30
1313تنما سید سرور30
1314محمد ریحان صالح محمد 30
1315عبدالرحمنعبدالمجیب 30
1316سید نعمان سید سرور30
1317بصیرمحمد ظاهر28
1318ایرجکاظم28
1319مسیح اللهروح الله28
1320داودجان آقا28
1321فریدنخواجه محی الدین28
1322محمد هارونگلا جان28
1323نقیب اللهعبدالصبور28
1324هارون نجم الدین 28
1325محمد حمزه شیرشاه28
1326نقیب روح الله 26
1327احمد شکیبابوبکر26
1328لطف الرحمنلطف الله24
1329محمد جلالمحمد رحیم24
1330خواجه وسیم خواجه سهیل24
1331ادریسازمری24
1332عبید الله طلاوت22
1333تمیممحمد صابر22
1334فریحهحمید الله 20
1335فرهاد علیجلال خان 20
1336فرزاد شیر آغا20
1337احمد نوید نورآغا20
فهرست

you're currently offline