نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام تان، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهاسم اسم پدرنمره
1محمد صیاممحمد قاسم357
2ملالیعبدالغیاث353
3محمد مسیحمحمد اسماعیل347
4تمیمبسم الله345
5نجمهاحسان الله344
6احمد فیصلامیر محمد340
7همراز الدینسخیداد340
8احسان اللهحبیب الله340
9خواجه میهنخواجه اسحق340
10شبانهتاج محمد340
11نرگسعبدالمجید338
12خواجه زاهدسید امان خواجه337
13مجیب الرحمنعبدالرحمن337
14محجوبهامین الله337
15احمد شاهمحمد اکبر335
16عبدالمصورعبدالله335
17محب اللهعبدالجان335
18فائزهمحمد هاشم335
19خاطرهغلام فاروق333
20عبدالوارثمحمد عوض331
21فریدوننور آقا331
22پتونیعبدالرحمن331
23میلادجلال329
24سلیمانمحمد احسان328
25شایستهمحمد مدیر328
26احمد راشدعبدالظاهر326
27برهانمحمد نادر326
28محمد عارفغلام جیلانی326
29حسنمحمد باور326
30ایملحفیظ جان326
31عبدالقهارعبدالرحمن324
32نبیلهحبیب الرحمن324
33رمضیهاحمد شاه324
34مسلمهمحمد حسین324
35صفی اللهخیرالله322
36عبید اللهیار نظر322
37مژگاناحمد کریم322
38محمد نجیم عبدالخلیل320
39ناجیهمیرویس319
40سراج الدینگل رحمن317
41خواجه فیض الدینخواجه امین الدین317
42فرزادزمان الدین317
43هارونشیر محمد317
44صنممحمد امان317
45سنبلمحمد امان 317
46مهر افزونشمس الله317
47زینبمحمد رحیم317
48سمیع اللهسید الرحمن315
49نویدعبدالشکور313
50سمیع اللهغلام حسین313
51احمد جوادعبدالبصیر313
52افضلغمی313
53عبدالصادقعبدالملک313
54عبدالوارثشیر محمد311
55محب اللهاسماعیل311
56راسخغلام نبی310
57عبدالباسطسید بهاوالدین310
58ستارهخداداد310
59عزیزهعبدالوکیل310
60عبدالوارثعبدالخالق308
61سید بارزسید بهاوالدین308
62زید مصطفیشاه محمد308
63نصیر احمدگل احمد306
64مرجانمحمد کبیر306
65محمد مسعودمحمد صابر302
66احمد شاهمردان شاه302
67شرف الدینامر الدین302
68مرسلمحمد عارف302
69فرشتهعبدالله302
70شکرانفضل الرحمن301
71مهراننعمت الله301
72مصطفیعبدالحکیم301
73حسیباآقا محمد301
74محمد داودمحمد عظیم299
75محب اللهنقیب الله299
76جمیلشفیع احمد299
77خالدهعبدالبصیر299
78سودابههمایون299
79محبوبمحمد سعید297
80نوید اللهمحمد اکرم297
81رفعیهعبدالمحفوظ297
82محمد ایملاصحاب الدین295
83اسد اللهعبدالوحید295
84میرویسسخی داد295
85عتیق اللهخان آغا295
86سید نعمت اللهسید اسد الله295
87شبانهعبدالمجید295
88یلدامیرزا سعید295
89نگارعبدالکبیر295
90نیلابشیرین آقا294
91اسد اللهمحمود293
92محمد سیرمحمد عوض292
93سمیع الحقاکرام الحق288
94سحرمحرم288
95احمد محیطحبیب الرحمن286
96خاطرهمحمد سعید286
97کیتیمحمد یوسف286
98مجیب الرحمنعبدالاحد283
99محمد احسانمحمد آجان283
100احمد فوادمحمد رضا283
101مریمگل آقا283
102محمد ابراهیمطلا خان281
103احمد شکیبغلام مصطفی281
104سهیلعلی شاه281
105گل حیدرمحمد یونس281
106زهراعبدالرسول281
107دیباویس الدین281
108تمکینعبدالغنی281
109زحلسید ولی281
110الیادعبدالقهار279
111سیدال خانحیدر محمد 279
112ژینوساحمد ذکی279
113محمد عثمانوحید الله277
114محمد مصطفیمحمد داود277
115غلام مصطفیغلام سرور277
116مدینهمحمد طاهر277
117احمد بلالامیر محمد275
118احمد خالدعبدالخالق274
119محمد قیسعبدالصبور274
120احمد شاکرشیر پادشاه274
121فرهنگیزعمر علی274
122منصور احمدنظر محمد 272
123سراج اندیینجیب الله272
124شبنممحمد شفیع272
125محمد شفیقمحمد صادق270
126بهزادعلی شاه270
127270
128حشمت اللهسلطان عزیز270
129270
130علی رضامحمد علی268
131حامدعبدالواحد268
132محمد نظیممحمد نسیم268
133نقیب اللهفضل احمد268
134تهمینهمحمد امیر268
135صدیقهسید داود268
136تهمینهشاه ولی268
137خجستهمحمد معروف268
138مریممحمد ناصر268
139حلیمهذکریا حسن266
140فرحمحمد یونس266
141ضیاالدینصمد علی265
142نسیم مهدیمهدی حسین265
143زهرهاسد الله265
144عایشهسید محمد265
145محموداسد263
146نور الرحمنالله ببانی263
147تمیمشیرین آقا263
148سیمینمحمد اکبر263
149سید کریمسید احمد شاه261
150محمد هلالمحمد بلال261
151بنیامین261
152کوثرغلام سخی261
153مرسلعلی احمد261
154آتنامحمد یوسف261
155نورالدیننور الرحمن259
156حیات اللهعبدالرحیم259
157حمید اللهمحمد یوسف259
158محمد نذیرمحمد اسحق259
159سید غفارسید غفور259
160مروهمحمد رجب259
161ساحلسخی داد257
162محمد جمیلمحمد قاسم257
163سعدیهنور الله257
164عبدالنافععبدالمالک256
165شیردادشیردل256
166عبداللهسخیداد256
167منیژهغلام سخی256
168حسیب اللهمرحمت254
169منصورعبدالستار254
170عبدالخالقعبدالجلیل254
171زبیرمحمد اسلم254
172اوستاشاه ولی254
173میر عباسخدایار252
174عبدالباعثعبدالباقی252
175عین الدینعبدالنجیب252
176احمد مبیننور الله252
177گلدستهامیر جان252
178محمد ذبیحمحمد طاهر250
179عبدالبصیرپیوند علی250
180امیدبکتاش250
181محمد جوادنور علی250
182خواجه میلادخواجه اقبال250
183صدفعبدالصمد250
184فخرالدینمحمد حسین248
185زبیرشاه اقا248
186اسمامحمد محسن248
187پیرایهعبدالسمیع248
188کرشمهاحمد علی248
189نجیب اللهعبدالله247
190نور الامینعبدالرحیم247
191محب الهعبدالحمید247
192بشیرشاه ولی247
193سمیر الرحمنشیر الرحمن245
194علی بخشجان بخش245
195احمدکرام الدین243
196مرتضیمحمد علی243
197منصورسید حکیم243
198عبدالبصیرعبدالبشیر241
199بهرامعبدالجلیل241
200میلادنجیب الرحمن241
201صادقعبدالمجید241
202رومانمحمد ناصر241
203محمد رفیعغلام فاروق241
204سید فردوسسید محمد شاه241
205هجراناحمد خان241
206فردینمحمد حسین241
207شیباامان الله241
208دنیاابوبکر241
209تهمینهمیرویس240
210زلمیعلی داد239
211مختارعبدالغفار239
212شمیلاعبدالصبور239
213حسنیحاجی جاوید239
214تهمینهعبدالقدیر239
215تمیممحمد قسیم238
216عبداللهوحید الله238
217زمرینیاز رسول238
218محمد ابوبکرمحمد حلیم238
219تابانعبداله238
220تابانعبداله238
221حسین علیرجب236
222سلیمانمحمد ظاهر236
223حارنوال236
224وژمهمحمد اسلم236
225محمد بیژنغلام حسین234
226عبدالخالقغلام علی234
227ذاکرالهمحمد سرور234
228عبداللهعبدالرحیم234
229ریحانفضل کریم234
230تاج محمدصفر محمد234
231مریممحمد معروف234
232اسماغلام صدیق234
233ویرافضل الله234
234عابد احمدعبدالمجید232
235کرام الدیننظام الدین232
236ضیاالرحمندین محمد232
237راشدعلی احمد232
238حمیراغلام محمد وفا232
239سحرزمری232
240هاجرهسید کریم230
241شیر علیبقاوالدین229
242امیدحاجی آقا گل229
243مینهولی محمد229
244سید علیمهر علی227
245گل جانمحمد یوسف227
246احمد رامینذکی محمد227
247عصمت الهنجیب اله227
248عظیم اللهعبدالرحمن227
249سبحانمحمد نعمان227
250عبدالعلیعوض علی227
251عبدالرازقغلام حسین227
252گل جانمحمد یوسف227
253مینهمحمد عیسی227
254معصومه227
255نعمانمومن شاه225
256جاویدحبیب الله225
257حمید اللهاحمد خان225
258عبداللهرحیم الله225
259جاویدسرور الدین225
260جعفرسرور خان225
261داودعبدالخالق225
262تمیمعبدالصبور225
263مرسلعبدالهادی225
264محمد عارفعبدالواحد223
265عبدالکمالعبدالجمال223
266رفعت اللهنصرالله223
267عبدالمالکعبدالکریم223
268احمد امیدغلام حضرت223
269عمرعبدالمنان223
270ثنااحمد خالد223
271نرگسغلام عیسی223
272محمد امیدمحمد هاشم221
273بهشتهبشیر احمد221
274هنگامهعبدالعظیم221
275تمیممحمد داود220
276احسان اللهکمال الیدن220
277عزیرمحمد اسمعیل220
278ساحلتوریالی220
279علیمحمد امیر220
280احمدزیمحمد ملنگ218
281عبدالحمیدعبدالحبیب218
282مروهعنایت الله218
283سعدیهخالد احمد218
284تهمینهروح الله218
285محمد عمرعبدالکبیر216
286بلال احمداختر محمد216
287سید نبیسید داود216
288رشادعبدالفتاح216
289محمد رضامحمد علی216
290پیمانهذبیح الله216
291قدسیهمحمد مقیم216
292علیناسید حبیب الحق216
293بلقیسسید امان216
294فرشادرشاد214
295رامینفضل الدین214
296شفیع اللهمحمد سعید214
297فرهادشیر آقا214
298محمد منصورمحمد حسن214
299سید عبید اللهسید عبدالله214
300واصلغلام فاروق214
301زینبجعفر214
302حوریهسخیداد214
303وژمهاسدالله214
304فائزهعبدالرزاق213
305کیانوشعبدالروف212
306رقیهگل الرحمن212
307عبدالحقلطف الله211
308نصرتعبدالعلی209
309محمد نزیررحمت شاه209
310خدیجه209
311زهرهمحمد رسول209
312شکریهدیدار علی209
313محمد یاسینمحمد شریف207
314جاویدبریالی207
315ولیدخلیل الرحمن205
316محمد رمضانخالقداد205
317اسماعیلخان علی205
318صفی اللهصمد خان205
319فرهادعبدالقادر205
320محمد ادریسخواجه کرامت الله205
321امین اللهمحمد عوض205
322ذبیح اللهرمضان205
323سکینهامام علی205
324فرشتهفرهاد205
325بهارهمایون205
326حسناتاسماعیل205
327نارونوصال205
328نوید احمدلطیف احمد203
329محمد رفیقمحمد گل202
330نقیب اللهعبدالشکور202
331مصطفیفقیر حسین200
332مهدیعلی دوست200
333عبدالحسین200
334عمرانغلام مهدی200
335نثارزیارت خان200
336شفیقامین200
337سحرخیر الله200
338خواجه احمد ساحلبختیار198
339راشدعبدالله198
340اکلیلمحمد واعظ198
341امیر خانلعل محمد198
342هیلهعبدالوکیل198
343ظریفمحمد شریف196
344امرالدینصبرالدین196
345احمد رشادمحمد اسماعیل196
346محمد رامشعبدالجمیل196
347سمینهخوشحال196
348محمد بهیرمحمد نزیر194
349سعیدقاری194
350عبداللهسید محمد194
351مژدهنصرت الله194
352شمیمسعادت194
353آرزومحمد سلیم194
354علی برات علی193
355عنایت اللهعین الله193
356محمد اکبرمحمد اصغر193
357برکت اللهنجیب الله191
358دادسخیعصمت الله191
359عصمت نور احمد191
360عبدالرافیععبدالرحمن191
361پیر محمدنظر محمد 191
362محمد محمد حسن191
363ابوبکرمحمد ظریف191
364احمد بشارتاحمد نبیل191
365سالمبختیاری191
366سارهمحمد امین191
367حسناتعبدالغفار191
368مجتبیشیردل189
369حسین بابه خان189
370عبدالواحیداسد الله189
371مزملسردار خان189
372احمد ندیمعبدالبصیر189
373صابرهخدایار189
374محمد وسیممحمد بشیر187
375وفی اللهاحسان الله187
376مریمعبدالطیف187
377آرزوعبدالعلیم187
378تمنااسماعیل187
379محمد آرشخلیل الله185
380رفعت اللهنصر الله185
381محمد انورعبدالکبیر185
382هدارحیمی185
383مینهاحمد ضیا185
384رقیهمحمد علی185
385سحرمحمود185
386اسلام الدینشیر نظر184
387قدرت اللهاسد الله184
388احمد نویدگل آقا184
389محمد سالمعبدالولی182
390مصطفیمرتضی182
391ممتاز محمد علی182
392مهدیغلام عباس182
393راهشمحمد ایوب182
394سعیدهسید وکیل182
395کریمهمحمد ایوب182
396بهاردل آقا182
397صابرهاحمد علی182
398همایونمحمد قدم180
399آرشعزت منیر180
400عبدالقادرعبدالرحمن180
401فیاضشیرگل180
402حامدمحمد نوید180
403عصمت اللهمحب الله180
404غلام مصطفیغلام مرتضی180
405مفید احمدعبدالمجید180
406یلداشیر محمد180
407ام البنینحسین احمد180
408سلطانشاه ولی178
409عمرانعبدالظاهر178
410نورالحقعیسی خان178
411محمد جاویدعبدالرزاق178
412سمسورتوریالی178
413حبیب اللهخداداد178
414وحید اللهحمید الله178
415مصطفیحامد178
416ذبیح اللهنور محمد178
417هدایت خانعزیز الله خان176
418عبدالواجدعبدالواسع176
419پلوشهمنیر محمد176
420ندأکریم داد176
421ابوبکرسراج الدین175
422احمدشیر احمد175
423معصومهغلام سخی175
424مرتضیغلام عباس173
425عادلهخالقداد173
426صفی اللهمحمد کلان171
427سمیع حسیب171
428شهریارنعمت الله171
429ماهرنصر الله171
430احمد ذکیعبدالاحد171
431سجاد خاناسماعیل171
432شهریارنعمت الله171
433شهنازمحمد اسحق171
434سعدیهشیردل171
435محبوبعبدالمحفوظ169
436احمد بلالحاجی فقیر169
437شهرامشاه حسین169
438قسیم169
439فرخندههرمز169
440فردوسپهلوان167
441نصیر احمدنوراحمد167
442فرهادعبدالغفار167
443خالداحمد167
444سید هاشم166
445میلادمحمد شریف166
446سیف الرحمنزکریا166
447احمد راهباحمد الله164
448عمرانعزیز164
449شیر آغاجان آغا164
450حسیب اللهمحمد علی164
451ممتاز میر سید شاه164
452متینغلام صدیق164
453بسم اللهعلی خان164
454ناجیهعلی جان164
455نرگسغلام نبی164
456شریفصادق162
457مهدیحسن162
458عبدالاحدسردار محمد162
459عبدالکریمعبدالقدیر162
460هدایتالله داد160
461سمیر محمد شریف160
462محمد فهیممحمد لطیف160
463رشادمحمد موسی160
464سلیمانمحمد داود160
465رامینمحمد فیصل160
466محمد زبیرعبدالستار160
467صمیمشیرین آقا160
468امیرگل احمد160
469مهدی خانمحمد کریم160
470ستایشعبدالله160
471روملنادر شاه155
472عجب گلعطا محمد155
473محمد نایبخداداد155
474لیدامحمد شریف155
475اکبرحلیم153
476رحمتحمایت153
477عزیزعبدالسلیم153
478محمد طاهرمحمد ظاهر153
479سید هارونسید عبدالرحمن151
480محمد نسیممحمد ابراهیم151
481رامشعبدالملک151
482محب اللهغلام معروف149
483شریفهعبدالله149
484صدفعبدالغفار149
485احمد اللهمحمد الله148
486میلادمهراب الدین148
487امام علیآزاد خان146
488نقیب اللهغلام محمد144
489عبدالحمیدغلام رفیق144
490پرویزعبدالسلیم144
491الگیتمحمد فردوس144
492صالحعبیدالله142
493عزت اللهعبدالرحیم142
494حکمتعبدالله142
495احمد خالدفقیر محمد140
496ارسلانمحمد شریف140
497احمد نور محمد139
498سهیلعبدالرشید139
499رامینمیرآقا139
500شاپور خانالله محمد137
501ادریسعبدالصبور137
502رامشزین العابدین137
503محمد ادریسهمایون137
504سودابهعبدالرسول137
505مرتضیمحمد یاسین135
506سید صدیق اللهسید فضل الله135
507عبدالجمیلعبدالصبور133
508ایملعبدالرحمن133
509سیناعبدالله133
510میلادمحمود130
511آروینعلی زاده130
512تمیمسید کمال130
513عباداللهعبدالدیان128
514رومیلاعبدالله128
515محراب الدینعبدالقایم126
516فریبامحمد علم126
517لطیفمحمد یاسین124
518حمزهفقیر محمد124
519عبیداللهملک احمد124
520سلیمانعبدالعزیز121
521صمیمعبدالبصیر121
522حسیب اللهنثار احمد119
523فوادعبدالقیوم119
524دوست محمدملا محمد119
525فراموزمحب الله117
526عبدالرحمنعبدالستار117
527بسم اللهمحمد عوض115
528احمد عقیلاحمد فیصل115
529فرزاد115
530محب اللهخدری رحیم113
531احمد جوادفواد شاه112
532جاویداحمد110
533عرفان اللهسعدالله108
534احمد پیمانغلام نبی108
535بخت علیمحمداخان106
536عبدالهادیعبدالصبور101
537محمد واصلغلام فاروق94
538عبیداللهصالح محمد94
539سالممحمد مبین90
540امیدمحمد جان88
541عبید الرحمنفیضان الحق72