نتایج کانکور آزمایشی پنجم ۱۳۹۵

نتایج امتحانات ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام تان، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

شمارهاسم اسم پدرنمره
1غلام مجتبی غلام مصطفی354
2محمد نذیرمحمدگل347
3احسان اللهحبیب الله346
4نواب وزیر گل 345
5روح اللهجانعلی344
6ملالیعبدالغیاث340
7عبدالمجیب عبدالفتاح340
8خواجه میهنخواجه اسحق335
9صمیمعبدالحمید327
10شایستهمحمد مدیر326
11محب اللهعبدالجان324
12یاسمیننعمت الله324
13نجمهاحسان الله324
14محمد مسیحمحمد اسماعیل322
15عبدالصبورجانعلی317
16احمد فیصلامیرمحمد315
17فائزهمحمد هاشم315
18سونیانیک محمد 315
19خلیل احمدمحمد زمان313
20تمیمبسم الله313
21حسیباآقا محمد313
22خالدهعبدالبصیر313
23زینبسید خلیل الله311
24زهرانثاراحمد311
25گل حیدرمحمد یونس310
26ویس آغا گل 309
27احمد جاهد احمد جاوید 309
28میلادجلال308
29خواجه فیض الدینخواجه امین الدین306
30راسخغلام نبی306
31محجوبهامین الله306
32سحرمحرم306
33گلثومحبیب الله306
34احمد راشدعبدالظاهر304
35همراز الدینسخیداد304
36گلثومامان الله304
37فواد جواد 304
38رامین سید محمد 304
39خدیجهتوریالی304
40مهشادعطا خان 304
41مریم رحمت گل 304
42مهریه حاجی غلام جیلانی304
43عبدالوارثشیر محمد302
44رفیعهعبدالمحفوظ301
45سودابههمایون301
46شهزاده عبدالغفور 300
47اسد اللهعبدالوحید299
48ایملحفیظ جان299
49احمد شاهمروان297
50سمیع اللهسید الرحمن297
51عطا اللهعبدالمتین297
52عبدالمجیدعبدالخلیل295
53مسیح اللههدایت الله293
54صدفاحمد طارق293
55شیریالیسیف الدین293
56خواجه فایقخواجه وحید293
57مژگان بصیر احمد 293
58یلداعبدالقهار292
59نصیراحمدگل احمد290
60محب اللهعطاالله290
61خاطرهغلام فاروق290
62نرگسعبدالمجید290
63هوشامحفیظ الله288
64علیگل آقا288
65مهراننعمت الله288
66خواجه زاهدسید امان خواجه288
67نجیب اللهعبدالله287
68شیر علیبقاوالدین287
69احمد شاهغلام جیلانی287
70شرف الدینامر الدین286
71اسداللهمحمود286
72محمد مسعودمحمد صابر286
73مجیب الرحمنعبدالرحمن286
74پتونیعبدالرحمن286
75عبید الله محمد کبیر286
76عبدالله محمد ظاهر 286
77شاهد جمعه خان 286
78حشمت الله میر علم 286
79احمد شاهمحمد اکبر284
80محب اللهاسماعیل283
81رحیمهمحمد علی283
82بازغهعبدالرحیم283
83هدیه ....283
84نبیلا مولاداد 283
85میترامیر سعید 283
86طیبه سید معروف283
87ریحان عبدالرشید 283
88هلن نصیر احمد 283
89قیسنورآغا282
90عمر عبدالندیم 282
91بکتاشمیر محمد282
92اعجاز الحق نظر محمد 282
93نگهت عبید الرحمن282
94عابده محمد اسلم 282
95ملحه لنگر خان 282
96سهیلعلی شاه281
97ذکر اللهخالدار281
98ضیا الدینصمد علی281
99سهیلااسماعیل281
100فاطمهعنایت الله281
101سنبلمحمد امان281
102زرغونه محمد علی خان 280
103هدیعبدالجلیل279
104غلام مصطفیغلام سرور277
105سید نعیمسید احمد277
106احمد شاکرشیر پادشاه277
107عتیق اللهخان آغا277
108سلافهمحمد علی277
109احمد رشادعبدالهادی275
110نیلابشیرین آقا275
111احمد خالدعبدالولید274
112سید باسطسید بهاوالدین274
113مصطفیشاه محمد274
114مصطفیعبدالحکیم274
115احمد اللهشیرالله274
116میرزامیر نظر274
117سید باسطسید بهاوالدین274
118سحرسید خلیل274
119محمد عثمانوحید الله272
120مهریهرفیع الله272
121منیژهغلام سخی272
122یلدامیرزا سعید270
123خجستهمحمد معروف270
124محمد حامد نصرت میر 270
125عبدالمبین غلام غوث270
126رامش عبدالصبور270
127اسد الله ....270
128وصلت اختر محمد 270
129زیبا نعمت الله 270
130مریم محمد حیدر270
131مروه عبدالاقرار270
132فیصلغلام حسین268
133عبدالعزیزعبالظهور268
134محمد ابراهیمطلا خان268
135تمیممحمد قسیم266
136محمد هلالمحمد بلال266
137حمیدهمحمد قاسم266
138سمیع الحقاکرام الحق265
139خاطرهمحمد سعید265
140تهمینهمحمد امید265
141احمد جاویدهمایون264
142حمیداللهمحمد یوسف263
143مجیب الرحمنعبدالاحد263
144ستایشمحمد مقیم263
145الیاس الدینخیرالدین261
146محمد رضامحمد علی261
147شاکر عبدالله 261
148وارثنایب شاه260
149نوید شیر احمد 260
150مصطفی محمد انور 260
151شاهینعبدالهادی260
152بشیرنورآقا260
153سمیه عبدالرحمن260
154شفیقرومل259
155راهشمحمد ایوب259
156عبدالمصورعبدالله259
157نیلابمحمد آغا259
158مهر الدین صفا الدین 259
159محمد ابراهیم محمد نسیم 259
160فرهاد سید آقا 259
161شعیبعبدالله 259
162احمد شمس الدین 259
163محمد احسانمحمد آجان257
164سعدیهسید منوچهر257
165صنممحمد امان257
166محمدعلی جان256
167عبدالوارثعبدالخالق256
168فخرالدینمحمدحسین256
169احمد مبیننورالله256
170محمد داوودمحمد عظیم256
171محمد عثمانعزیزالرحمن256
172عبدالغیاثمحمد داود255
173نوید احمدمحمد اکرم254
174الیادعبدالقهار254
175صدیقهحاجی سید داود254
176اصیلاعبدالقادر254
177دیبامحمد شفیع254
178ستایشمیر حسن254
179نبیلهحبیب الرحمن252
180بهشتهعبدالبصیر252
181حمیده خان محمد250
182میرویسعبدالمنان250
183احمد راشدصدیق الله250
184محمد نزیرمحمد اسحق250
185احمد جوادمحمد رازق250
186سمیر احمداحمد پیمان248
187تمکینعبدالغنی248
188عصمت اللهحکیم الله248
189رحمت اللهمحمد صبور248
190پامیر رحمت گل248
191ادریس بابه کلان 248
192مژگان .....248
193عبدالباسطعبدالرقیب247
194میرویسسخی داد247
195عبدالباعثعبدالباقی247
196گلدستهامیر جان247
197دولت زیعبدالرحیم243
198عبدالمومنمحمد یاسین243
199نصرت اللهایمل243
200بنیامین243
201سید بارزسید بهاوالدین243
202فیصلاسد الله243
203تهمینهمیرویس243
204جمشیدغیاث الدین241
205معراج الدینعظیم الدین241
206رویینمحمد اصغر241
207مرسلعلی احمد241
208علینایقین علی239
209محمد اصحاب الدین238
210سید وحید اللهسید هدایت الله238
211محمد وسیم محمد میرویس237
212محمد قسیم محمد نسیم 237
213محمد عالم محمد اعظم 237
214محبوب غلام 237
215مجتبی عبدالواحد 237
216شاکرمحمد رحیم 237
217نرگس محمود جان 237
218محمد نظیممحمد نسیم236
219محمد کبیرمحمد عوض236
220باریمحمد قاسم236
221مسلمهمحمد حسین236
222نباءحاجی جاوید236
223محمد جاویدعبدالحسین234
224رضوانعبدالغفور234
225قیس اللهعبدالعزیز234
226حشمت اللهسلطان عزیز234
227زیداحمد جان234
228منصور احمدنظر محمد234
229عبدالرحمننصر الله234
230آتنامحمد یوسف234
231نگارعبدالکبیر234
232حذیفهفضل الرحیم234
233عبدالواحدحامد232
234احمد بلالامیر محمد232
235محمد شفیقمحمد صادق232
236ساحلسخی داد232
237بهرام اللهعبدالجلیل231
238مدثرجمال الدین231
239سید عبیداللهسید عبدالله229
240محمد واثقمحمد حسن227
241حیات اللهعبدالرحیم227
242شعیبسمندر227
243عبدالوحیداسد الله227
244احمد کرام الدین227
245احمد ذکیعبدالاحد227
246میر محمد عزیزمیر محمد شاه225
247بخت علیمحمد اخان225
248عطاللهحبیب الله225
249سید نعمت اللهسید اسد الله225
250شکریهدیدار علی225
251بهارمحمد امین225
252میرویس معین خان 225
253محمد رضا محمد صادق225
254محمد رامینمحمد امین 225
255عبدالمنانعبدالصبور225
256عبدالمطلبغلام علی225
257عبدالرحمنمحمد داود225
258ظفر خان شیر احمد 225
259سمیر عبدالروف225
260تمیم عبدالظاهر225
261امیر محمد نسیم 225
262احمد فرید عبدالسبحان 225
263نرگس عبدالغفور225
264زحل عبدالمبین 225
265شاه شجاعدوست محمد223
266هشاممحمود223
267محب اللهنقیب الله223
268الساعرشیاناحمد ضیا221
269نعمانمومن شاه221
270علی بخشجان بخش221
271بلال احمداختر محمد220
272احمد رشادمحمد اسماعیل220
273فردوسفضل کریم220
274مرتضیمحمد علی220
275محمد مصطفیمحمد داود218
276فرحانمحمد تمیم218
277خواجه محمد ادریسخواجه کرامت الله218
278مریمعبدالطیف218
279روملسرورخان216
280تاج محمدصفر محمد216
281واعظخواجه فقیر216
282عین الدینعبدالنجیب 216
283حسیب مرحمت216
284مژدهنصرت الله216
285حکمت اللهسید روف214
286رحیم اللهاسماعیل214
287محمد رفیعغلام فاروق214
288عزیرمحمد اسماعیل214
289صارمعبدالرازق214
290توحیدصمیم214
291احمد فرزادسیف الرحمن214
292زهراغلام صدیق214
293میران میرباز214
294غلام علیسخی داد214
295سمیع الله شاه آقا214
296رحمتمحمد میشر214
297راشدمسعود214
298حکمت الله لطف الله214
299امیرشاهتیمورشاه214
300وثیق الله شیر احمد 213
301آرشقند آقا211
302احمد سید بهادر 210
303عبدالبصیرعبدالبشیر209
304احسان اللهکمال الدین209
305احمد جاویدعبدالجبار209
306زمرینیاز رسول209
307آرمینرحمت شاه209
308احمد وحیدعبدالغفور209
309عمرانعبدالمنان209
310میرعباسخدایار209
311مینهمحمد عیسی209
312مرتضیمحمد اسلم207
313قهارنورالله207
314روح اللهعبدالوحید207
315منیبفیض محمد207
316محمد ابوبکرمحمد حلیم207
317عبدالخالقعبدالجلیل207
318سیف اللهغلام سخی207
319صالحهعبدالغیاث207
320دیباویس الدین207
321زحلعبدالرحمن207
322هماسید محمد206
323بسم اللهعوض مراد205
324کیانوشکیومرث205
325میلادنجیب الرحمن205
326عاشق اللهعاشق الرحمن205
327شفق آغاخان آغا205
328سدیهخالد احمد205
329آقا مرزاسید حکیم203
330سعدیهشیردل203
331تهمینه203
332یوسفیعقوب203
333محمد صابر محمد صادق203
334محمد شیر آقاشیر علی203
335قدرتشیر آغا203
336فرامرز حاجی عبدالغنی 203
337ضیا الرحمننیک محمد 203
338سیدفیصلسید قاسم203
339جمشیدنورالله203
340بیژن محمد داود203
341اختر محمد لالا آقا203
342مروه عبدالوکیل 203
343محمد یحیبهرام202
344نصرت الهنور اله202
345نصرت اللهنور الله202
346داودعبدالخالق200
347شمیلاعبدالصبور200
348عبدالقادرعبدالرحمن198
349میر احسان الدینمیر امان الدین198
350تمیممحمد داود198
351سخی دادعلی بخش198
352ذبیح اللهرمضان198
353شادابتوریالی198
354محمد انورمحمد اکبر198
355هابیلعبدالمتین198
356مروهعبدالله198
357حکیمعبدالحمید196
358امید مرتضی196
359بهشتهبشیر احمد196
360محمد منصورمحمدحسن193
361احمد رامینذکی محمد193
362احمد نعیمعبدالبصیر193
363عبدالحمیدعبدالحبیب193
364محمد جمالسید وحدت193
365ممتاز محمد ایوب192
366مصطفی غلام محمد 192
367مسعود غلام بهاوالدین192
368محمد ادریس محمد یونس 192
369شاه مردزلمی 192
370اصیل خان محمد نسیم 192
371هستی جمال الدین192
372مسعوده محمد عالم 192
373نوراللهذکرعلی191
374ابراراللهگل امیر191
375محمد قیسعبدالصبور191
376فروغ191
377شیباامان الله191
378فرهتمحمد یونس191
379سعدیهعبدالودود191
380قدرت اللهاسد الله189
381نورالحقعیسی گی189
382محمد ابوبکرمحمد ظریف189
383ننگیالی زرجان189
384محمد نجیمعبدالخلیل189
385واصلغلام فاروق189
386سحرخیرالله189
387تمناعبدالحی189
388امیرگل احمد شاه187
389گلاب زویشیر آغا187
390فهیم187
391بشیر شاه ولی187
392محمد شفیقمحمد عمر187
393مریمابراهیم187
394فائزهعبدالرزاق185
395مدینهاحمد ضیا185
396میرویس محمد انور185
397بسم اللهعلی خان184
398احمد منصورسید احمد184
399محمد عثمانرمضان182
400پویااحمد فرید182
401اسماعیلخان محمد182
402حامدرحم علی182
403وسیم محمد بشیر182
404سید نبیسید داود182
405عبداللهسخی داد182
406سودابهعبدالرسول182
407صدفمحمد رسول182
408علی سلمانعلی محمد 180
409کاظمعلیاور180
410سید سالمسید میلاد180
411مدینهمحمد وسیم180
412میلاد لعل آغا180
413منصور نیک محمد 180
414محمد ساحل محمد رمضان180
415محمد حامد محمد خالد180
416سمیر خان آقا180
417سمیرا ....180
418زهرا عبدالمتین180
419یاسیمن...180
420مریم آقا محمد 180
421کرشمه عبدالله 180
422ثنااللهخلیل178
423محمد رامشعبدالجلیل178
424شاپور خانالله محمد176
425وحید اللهیار محمد176
426مهریهاحمد خان176
427سیدال خانحیدر محمد175
428شبیراحمدآقا گل175
429محمد رمضانخالقداد175
430زبیرمحمد سلیم173
431مفید احمدعبدالمجید173
432محمد نسیممحمد ابراهیم173
433فیضامین173
434زینبزاهد الله173
435سمانثار احمد173
436عارف علیعبدالواجد171
437نجیب اللهعبدالعزیز171
438عبیداللهعتیق الله171
439باسطعنایت الله171
440محمدعبدالعزیز171
441کریمهمحمد ایوب171
442انوشهپیر محمد171
443سعیدهسید وکیل171
444سمسورتوریالی169
445مشتاقعبدالخالق169
446عبداللهسید محمد169
447ایثارعابد169
448حامدمحمود169
449ژینوساحمد ذکی169
450الههمحمد یونس169
451فرخندههرمز169
452نجیب الله نور محمد 169
453محمد اسمعیلمحمد ابراهیم169
454محمد ادریس محمد رسول169
455محمد شرین آقا 169
456قدرت اللهاجمل169
457ضیااللهمحمد شاه169
458شمس الحقضیا الحق 169
459حکمت الله عبدالکریم 169
460حبیب اللهمومن خان 169
461جمالکمال169
462انور سید جان169
463احمدعبدالستار169
464احمد بشیراحمد شبیر167
465امیر حسینامین167
466معصومهغلام سخی167
467ام البنینحسین احمد167
468نداکریم داد167
469میناعبدالله167
470نثار احمدزیارت خان166
471بهزادعلی شاه166
472سهرابسردار محمد166
473سید شهرامسید شاه166
474رمضیهاحمد شاه166
475فریدبرات164
476حسینصمد خان164
477محمدمحمد موسی164
478ولیدخلیل الرحمن164
479عبدالواجدعبدالواسع164
480علیناسید حبیب الحق164
481حوریهسخیداد164
482اسلام الدینشیر نظر162
483علی برات علی162
484کرام الدیننظام الدین162
485شاه صمیمعبدالقیوم162
486نقیب اللهعبدالشکور162
487ستایشسید حبیب الحق162
488علی محمدشاه محمد160
489امین اللهمحمد عوض160
490مصطفیمحمد یاسین160
491سمیع اللهحسن الله160
492سید هارونسید عبدالرحمن160
493تهمینهروح الله160
494رقیهمحمد علی160
495نصر الله سراج الدین 160
496محمد شبیر محمد صیام 160
497محمد بلال محمد گل 160
498سید ناصرنور آغا 160
499رامشعبدالغنی160
500حیات الله اسماعیل خان 160
501احمد خیبر محمد نسیم 160
502متینغلام صدیق158
503عابدعنایت158
504سید مجتبیسید جمعه خان158
505خالداحمد خان158
506یونسیوسف158
507یار الله همراه قل158
508مجیب الله الماس 158
509فراموزسادات158
510جواد شهسوار158
511امام علیآزاد خان157
512عظیم اللهعبدالرحمن157
513ادریسعبدالصبور155
514کریم اللهعبدالرحیم155
515مرتضیمحمد یاسین153
516رشادعبدالفتاح153
517عمرعبدالکبیر153
518محبوبعبدالحفوظ153
519عمرعبدالکبیر153
520زحلنور آقا153
521سمیراغلام محمد153
522ممتازمیر سید شاه151
523جلیلجاوید151
524محمد محفوظمحمد فاروق151
525محمد منصورهمایون151
526سعد اللهمحمد اسماعیل151
527مصطفیحامد151
528میلاد محمد جان 150
529حسیب الله گل محمد 150
530بصیر محمد خان آقا150
531احمد فرهاد امام گل150
532احمد بشارتاحمد نبیل149
533ابوبکرسراج الدین149
534اختر خان امیر خان 149
535سید مهدیسید داود148
536مهدیغلام رسول148
537حکمت عبدالله148
538شعیبحکم خان148
539رومیلاعبدالله148
540ابوبکرعبدالله 148
541محمد عمر حاجی عبدالله 147
542محمد عابد محمد آغا 147
543فیروزاسد الله 147
544فرزام عبدالصبور147
545عزیز آقاخان آقا147
546عبدالنثارعبدالقهار147
547عبدالناصر عبدالقهار147
548عبدالله محب الله 147
549سلطان ولی جان 147
550رامزعبدالسلام 147
551هما محمد نبی147
552مریم عبدالرحمن147
553عایشه عبدالحد 147
554غلام مصطفیغلام فاروق146
555دین محمد146
556نگینهحمیدالله146
557باسطمحمد سلیم146
558وفی اللهاحسان الله144
559صفی اللهصمد خان144
560نعمانوحیدالله144
561محمد عمادغلام سعید144
562محمد انورعبدالله144
563هدایت اللهعزیز الله142
564محمد احسانمحمد آجان142
565محمد حامدحمید الله142
566محمد صیاممحمد قاسم142
567ولی اللهعبدالخلیل142
568یسراسید علی رضا142
569احمدزیشیر احمد140
570نصرت اللهذبیح الله139
571علی احمدسید احمد139
572محمد آرشخلیل الله137
573فرهادمحمد اعظم137
574حارثمحمد عارف137
575سید هلالگل سید137
576عبداللهمیر محمد137
577آرشعزت میر137
578مروتمحمد مصطفی137
579فرحتمحمد رسول137
580نرگسغلام یحی137
581سلیمانشیر جان135
582محمد نویدحلال135
583حسینمحمد ولی135
584مجیب گل محمد 135
585فیصل حاجی شهسوار135
586میرویسمیرآقا133
587احمداللهمحمدالله133
588احمد شعیبعبدالحبیب133
589دانشمحمد علی133
590رحمت اللهاحمد 133
591بهارمحمد امیر133
592لیمه132
593نصیر احمدگل احمد131
594نگاهغفورزی131
595جمشیدفیروز130
596اسد اللهحفیظ الله130
597کرشمهاحمد علی130
598عزیزعبدالسلیم128
599محمد جاویدگل زمان128
600سرحد بیکنقزی بیک128
601سلیمانمحمد داود128
602روملرحمت الله126
603احمد زبیرفیض الدین126
604علی محمد کبیر126
605هارونعبدالرشید126
606شهابمحمد سمیر126
607شهرنازمحمد اسحق126
608محمد نایبخداداد124
609محمد عبدالله124
610هارونمحمد نسیم124
611محمد ایوب مومن خان 124
612عبد الشبیرعبدالحد 124
613عباس حیات الله 124
614احمد شعیب محمد ظریف124
615عبدالرحمنعبدالستار121
616عبدالرافیععبدالرحمن119
617میلادمحراب الدین119
618مجیب الرحمنفضل سبحان119
619عبدالاحدغلام سرور119
620فوادعبدالقیوم117
621اوسیدمحمد آسیف117
622احمد زیمحمد آغا117
623احمد نویدآقا گل117
624شربت خانمراد علی117
625عبدالقدوسمحمد اسماعیل115
626عبدالهادیعبدالصبور115
627سیف الرحمنذکریا115
628جمشیدقند آقا114
629دیاناعبدالسلام113
630اسداللهمحمود112
631روح اللهعبدالعلی110
632فیصل نصرتمحمد صدیق106
633عزت اللهمحمد رحیم106
634حکمت اللهامان الله106
635ثناگل آقا106
636شیرآغاروح الله104
637حسیب اللهنثار احمد104
638سهیلعبدالرشید104
639شریفسعید103
640احمد شجاع خیر محمد 102
641ادریسمیر عبدالصمد99
642اسد اللهسیدا جان99
643احمد خالد99
644صمیمهسید حامد95
645احمد ادریسنجیب الله90
646جهانشیرشاه88
647پروانهمحمد صفر86
648شریفخان83
649محراب الدینعبدالقایم83
650ساحلخواجه بختیار75
651احمد صمیمفیض الدین56
فهرست

you're currently offline