کتابهای ذیل دارای دو بخش میباشد. در هر کتاب رهنمایی برای تدریس مضمون وجود دارد و بعد از رهنمایی تدریس حل تمرینات اضافه شده است. این کتابها بنام رهنمای معلم به چاپ رسیده اند اما حل تمرینات نیز در آنها وجود دارد.

حل تمرینهای کتابهای فزیک، کیمیا، بیولوژی و ریاضیات صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم را میتوانید از لینک های ذیل داونلود کنید. اگر در رابطه به داونلود کتابها کدام مشکل داشته باشید، در پایین همین صفحه نظر تانرا بنویسید ویا مشکل تانرا مطرح کنید.

حل تمرینهای فزیک 12

حل تمرینهای ریاضیات 12

حل تمرینهای کیمیای 12

حل تمرینهای بیولوژی 12

حل تمرینهای فزیک 11

حل تمرینهای ریاضیات 11

حل تمرینهای کیمیای 11

حل تمرینهای بیولوژی 11

حل تمرینهای فزیک 10

حل تمرینهای ریاضیات 10

حل تمرینهای کیمیای 10

حل تمرینهای بیولوژی 10

حل تمرینهای کتابهای غیرساینسی صنف دهم را میتوانید از لینک های ذیل داونلود کنید. حجم کتابهای دری و جغرافیه نسبت به سایر کتابها زیادتر است، لطفاً در داونلود این دو بخش صبور باشید.

حل تمرینهای تعلیمات اسلامی حنفی 10

حل تمرینهای تعلیمات اسلامی جعفری 10

حل تمرینهای تفسیر 10

حل تمرینهای تعلیمات مدنی 10

حل تمرینهای پشتو 10

حل تمرینهای دری 10

حل تمرینهای تاریخ 10

حل تمرینهای جغرافیه 10

حل تمرینهای کتابهای غیرساینسی صنف یازدهم را میتوانید از لینک های ذیل داونلود کنید. حجم کتابهای دری و جغرافیه نسبت به سایر کتابها زیادتر است، لطفاً در داونلود این دو بخش صبور باشید.

حل تمرینهای تعلیمات اسلامی حنفی 11

حل تمرینهای تعلیمات اسلامی جعفری 11

حل تمرینهای تفسیر 11

حل تمرینهای تعلیمات مدنی 11

حل تمرینهای پشتو 11

حل تمرینهای دری 11

حل تمرینهای تاریخ 11

حل تمرینهای جغرافیه 11

حل تمرینهای کتابهای غیرساینسی صنف دوازدهم را میتوانید از لینک های ذیل داونلود کنید. حجم کتابهای دری و جغرافیه نسبت به سایر کتابها زیادتر است، لطفاً در داونلود این دو بخش صبور باشید.

حل تمرینهای تعلیمات اسلامی حنفی 12

حل تمرینهای تعلیمات اسلامی جعفری 12

حل تمرینهای تفسیر 12

حل تمرینهای تعلیمات مدنی 12

حل تمرینهای پشتو 12

حل تمرینهای دری 12

حل تمرینهای تاریخ 12

حل تمرینهای جغرافیه 12

مطالب مشابه